Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

(၂၀၅၀) တြင္ စားနပ္ရိကၡာလံုေလာက္ေရး ယခုမွစ၍ ရင္းႏွီး ျမႇပ္ႏွံရန္လို
 
By Jess Halliday ,Oct 12,09
 အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ စီးပြားေရးကပ္ဆိုးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးက႑ႏွင့္ အစိုးရမ်ားက ကမာၻတ၀ွမ္းလံုးတြင္ရွိေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံရန္အတြက္ အခ်ိန္က်ေရာက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း FAO က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စားနပ္ရိကၡာျပည့္စံုလံုေလာက္ေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ လည္းေကာင္း ျဖစ္သည္ဟုေဖာ္ျပခဲ့သည္။

      ေအာက္တိုဘာလ (၁၆)ရက္ေန႕၊ ေသာၾကာေန႕တြင္ က်ေရာက္ေသာ ယခုႏွစ္ ကမာၻ႕ စားနပ္ရိကၡာေန႕၏ေဆာင္ပုဒ္မွာ "ကပ္ဆိုးကာလအတြင္း စားနပ္ရိကၡာျပည့္စံုလံုေလာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရး" (Achieving Food Security in Times of Crisis) ျဖစ္သည္။

      စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက သူတို႕၏အေျခခံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ကပ္ဆိုး၏သက္ေရာက္မႈကို ႀကိဳးကိုင္လႈပ္ရွားေနေသာ္လည္း အဆိုပါသက္ေရာက္မႈသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။

      တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အာရွႏွင့္အာဖရိကတြင္ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာေသာ စီးပြားေရးသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္လာေစေရးအတြက္ အျပဳသေဘာကို ေဆာင္ေနပါသည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွာမူ ကပ္ဆိုးေၾကာင့္ၿငိမ္သက္ေနၿပီး၊ ဆုတ္ယုတ္လ်က္လည္းရွိေနပါသည္။ လူအမ်ားစုသည္ ၀င္ေငြတိုးလာေလ ပ႐ိုတင္း ပိုမိုၾကြယ္၀ေသာ ႏို႕ထြက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အသားထြက္အစားအစာမ်ားကို စားသံုးလာရန္ ပိုမိုႏွစ္သက္လာၿပီး၊ အေနာက္တိုင္းစားသံုးမႈအသြင္မ်ဳိးကို က်င့္သံုးလာမည္ ျဖစ္သည္။

      ေငြေၾကးအဆင္ေျပသူမ်ားသည္ စားနပ္ရိကၡာမလံုေလာက္မႈကိစၥေၾကာင့္ ထိခိုက္ျခင္းမရွိ ေၾကာင္း၊  FAO က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကမာၻ႕စီးပြားေရးကပ္ဆိုးသည္ အသစ္အသစ္ေသာအရာ အားလံုးကို လႊမ္းမိုးေနၿပီး၊ လူတိုင္းသည္ ရံုးမ်ားႏွင့္စက္႐ံုမ်ားတြင္သာ အလုပ္လုပ္ေနျခင္းမဟုတ္ ေၾကာင္း၊ သိထားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း FAO ကေျပာသည္။ ကပ္ဆိုးသည္ အေသးစားလယ္ယာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ၿပိဳလဲေစသည္။ ကမာၻ၏ (၇၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ငတ္မြတ္ေနသူမ်ားသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသူမ်ားျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

      ပုဂၢလိကႏွင့္အမ်ားပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အမ်ားပိုင္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈကိုအားေပးျခင္းျဖင့္ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။

      "ကပ္ဆိုးျဖစ္ျဖစ္၊ မျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈအတြက္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ နည္းလမ္းရွိတယ္။ အေရးႀကီးတယ္လို႔ ယူဆရင္ ျပႆနာကိုေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ ေငြေၾကးရွာေဖြ ႏိုင္စြမ္းလည္း မိမိတို႕မွာ ရွိတယ္" ဟုေျပာခဲ့သည္။ (၂၀၅၀) ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻ႕လူဦးေရသည္ (၉.၁) ဘီလီယံရွိလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ (၈၃)ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ ႏိုင္မွသာ အားလံုးအတြက္ လံုေလာက္ေသာ စားနပ္ရိကၡာကို ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။ "၂၀၅၀ ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻ႕လူထုကို အဘယ္သို႕ စားနပ္ရိကၡာေထာက္ပံ့မည္" "How to feed the World in 2050" ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေရာမၿမိဳ႕တြင္က်င္းပသည့္ အဆင့္ျမင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား အစည္းအေ၀းမက်င္းပမွီ ေသာၾကာေန႕က လက္ရွိစားနပ္ရိကၡာထုတ္လုပ္မႈ အေနအထားထက္ (၂)ဆတိုးထုတ္လုပ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ကိုေျပာပါသည္။

      ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈအမ်ားစုသည္ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ လယ္သမားမ်ားက ပစၥည္းမ်ားစက္ပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ထုတ္လုပ္ေရး စက္ပစၥည္း မ်ား ၀ယ္ယူျခင္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

      သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ေဒၚလာ(၂၀)ဘီလီယံႏွင့္ တိရိစာၦန္ေမြးျမဴထုတ္လုပ္မႈ အတြက္ ေဒၚလာ(၁၃)ဘီလီယံလိုပါသည္။ "စက္မႈလယ္ယာျပဳလုပ္ျခင္းသည္ တစ္ခုတည္းေသာ ျမႇပ္ႏွံမႈအမ်ားဆံုးေသာက႑ျဖစ္ၿပီး၊ ဆည္ေျမာင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ေနာက္က လုိက္ေနပါသည္။

      ထို႕အျပင္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ေဒၚလာ (၅၀)ဘီလီယံလိုအပ္မည္ဟု လည္း သိရွိရသည္။

 


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/   upon their request.

-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

0 comments:

Post a Comment