Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

by Nehginpao Kipgen, www.huffingtonpost.com, 26th January 2010

မႏွစ္က ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ ေန႔တြင္ ပထမဆံုး အာဖရိက ႏြယ္ဖြား အေမရိကန္ တစ္ဦးသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ၄၄ ဦးေျမာက္ သမၼတ အျဖစ္ ရာထူး လက္ခံခဲ့ပါသည္။ ဤစာေရးသူသည္ ဝါ႐ွင္တန္ ဒီစီ၏ အသည္းႏွလံုး National Mall တြင္ ေဆာင္းရာသီ အေအးဒဏ္္ကို အံတုရင္း ေရာက္႐ွိလာေသာ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ လူမ်ားတြင္ တစ္ဦး အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္သည္လည္း ကမာၻေပၚ႐ွိ သန္းေပါင္း မ်ားစြာေသာ လူမ်ားကဲ့သို႔ပင္ တက္ၾကြ ဖ်တ္လတ္ေသာ Barack H.Obama ၏ အခမ္းအနား မိန္႔ခြန္းကို နားေထာင္ရန္ အလြန္ စိတ္အား ထက္သန္ ခဲ့ပါသည္။ Obama သည္ ၎၏ မူဝါဒကို ေဖာ္ျပေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ ရန္သူမ်ားေရာ  မိတ္ေဆြမ်ားပါ တန္းတူ ဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ အေမရိကန္ အေပၚ အျမင္ ေျပာင္းေစရန္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ရာ အမ်ား၏ စိတ္ပါဝင္စားစြာ အေလးေပး နားေထာင္မႈကို ေတြ႕႐ွိခဲ့ရပါသည္။

အာဏာ႐ွင္ အစိုးရမ်ားကို ရည္႐ြယ္၍ Obama က ေဆြးေႏြးေသာ စကားကို ေျပာၾကားရာတြင္ ''အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ၊ လိမ္ညာမႈႏွင့္ မိမိႏွင့္ သေဘာထား မတူသူမ်ား၏ အသံကို တိတ္ေန ေစျခင္းအားျဖင့္ အာဏာကို ဖက္တြယ္ ထားသူမ်ားကို ေျပာလိုပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ဟာ သမိုင္းရဲ႕ မွားတဲ့ ဖက္မွာ ေနေနၾကတယ္ ဆိုေပမယ့္ ခင္ဗ်ားတို႔ ဆုပ္ထားတဲ့ လက္သီးမ်ားကို လက္ဆြဲ ႏႈတ္္ဆက္ဖို႔ လိုလားတယ္ ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕က လက္ကို ဆန္႔တန္းၿပီး အသင့္ ႐ွိေနၿပီးသားပါ  '' ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Obama သည္ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ၏ သမၼတေဟာင္း အျဖစ္ အမည္ စာရင္း သြင္းရန္ အႀကိဳ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ႐ွိကတည္းက ဝါ႐ွင္တန္ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို မည့္သို႔ အက်ိဳး႐ွိ႐ွိ ခ်ဥ္းကပ္မလဲ ဆိုသည့္ အခ်က္ ကို ျငင္းခံုလ်က္ ႐ွိေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ အတိုက္အခံ အဖြဲ႕ အမ်ားစုသည္ သမၼတ ဘြတ္႐ွ္ ၏ အေရးယူမႈႏွင့္ အထီးက်န္ ျဖစ္ေစျခင္း မူဝါဒကို မ်ားစြာ သေဘာက် ၾကပါသည္။

အျမင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အၾကံဥာဏ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ႐ွိေနသည့္ ၾကားမွပင္ Obama အစိုးရသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေရး ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာ႐ွင္မ်ား အပါအဝင္ အဖြဲ႕မ်ားစြာႏွင့္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေရးယူမႈမ်ားမွ ဖယ္ခြာ၍ ဆက္ဆံေရး မူဝါဒကို က်င့္သံုးရန္ အၾကံျပဳသူ လူအနည္းစုတြင္ စာေရးသူ ကၽြႏု္ပ္လည္း ပါဝင္ပါသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔က China Post တြင္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ '' အေမရိကန္ တို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈခ်ဥ္း မဟုတ္ပဲ၊ အျခား ေျပာင္းလဲ ဆက္ဆံၾကည့္ပါ'' ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္းပါး ေရးသားခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ေဆာင္းပါးတြင္ ပဋိပကၡျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း၏ မထိေရာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး၊ အေမရိကန္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ျမန္မာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို အထီးက်န္ျပဳထားေသာ ၎၏ သမား႐ုိးက် မူဝါဒကို စြန္႔ခြာၿပီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈ စတင္ ျပဳလုပ္ရန္ ခက္ခဲလိ္မ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ျမန္မာ့အေရး အတြက္ အေျဖ႐ွာရာတြင္ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈ ျပဳလုပ္ျခင္း သက္သက္ျဖင့္ မထိေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္သင့္ၿပီး။ အျခားတဖက္တြင္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံေရး ျပဳလုပ္၍ ရႏိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ဟီလာရီ ကလင္တန္ သည္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး အေနျဖင့္ သူမ၏ ပထမဆံုး အာ႐ွ ခရီးစဥ္ကို သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ Obama အစိုးရ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚထား႐ွိေသာ မူဝါဒ ကိုသူမက အမ်ားသို႔ ေက်ညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ အေရးယူမႈ ခ်မွတ္ထားေသာ မိမိတို႔၏ ယခင္ လမ္းေၾကာင္းသည္ ျမန္မာအစိုးရကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ျခင္း မ႐ွိသည္မွာ ထင္႐ွားေနပါသည္ ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ထို႔အတူပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ား က်င့္သံုးေနသည့္ ျမန္မာတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး မျပတ္ေတာက္ေစရန္ ဆက္ဆံေရးဝါဒ က်င့္သံုးေနျခင္းသည္လည္း ျမန္မာကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ျခင္း မ႐ွိေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာ ေနာက္ဆံုးရက္ သတၱပတ္မ်ား၊ သမၼတ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကာလမ်ားက Bush အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ ေစလႊတ္ရန္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းခဲ့ရာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ အဆိုပါ အၾကံအစည္ကို ေဝဖန္ သံုးသပ္သူမ်ား၊ ေလ့လာသူအမ်ားက ႀကိဳဆိုခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ရက္ေန႔က Washington Times တြင္ ''ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ထြက္ရပ္လမ္း'' ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အျမင္ကို ေရးသားသည့္ ေဆာင္းပါး၌ ႏိုင္ငံတကာ ခ်ဥ္းကပ္မႈ ပံုစံျဖင့္္ ဦးေဆာင္မည့္ အထူး ကိုယ္စားလွယ္၏ အေရးပါပံုကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ေဒသ အေၾကာင္း နားလည္သူ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းတြင္ ဥာဏ္ႀကီးရန္ လိ္ုေၾကာင္း၊ အေ႐ွ႕ အာ႐ွ၏ သံအမတ္အသစ္ Kurt Campbell ကို တာဝန္ေပးလ်ွင္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ အထီးက်န္ျပဳမႈကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်င့္သံုးခဲ့ရာ မေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ ျဖစ္ရာ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံၾကည့္ရန္ အခ်ိန္ ျဖစ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳ ေရးသားခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ Obama အစိုးရသည္ ၉လၾကာ မူဝါဒ ျပန္လည္ သံုးသပ္ အၿပီးတြင္ ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေပၚ အေရးယူမႈမ်ားကို ဆက္လက္ထား႐ွိမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တို႔ ဆက္ဆံျခင္းကို စတင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ညာခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ မူဝါဒကို ႀကိဳဆိုေသာအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ Korea Times တြင္ ၂၀၀၉ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔က '' အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ျမန္မာတို႔၏ ကြဲျပား ျခားနားမႈမ်ားကို နားလည္ရမည္ '' ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္းပါး ေရးသားခဲ့ပါသည္။ မူဝါဒ အသစ္သည္ အေမရိကန္ အစိုးရ အတြက္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမည့္ အဖြဲ႕မ်ားေရာ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မည့္ အဖြဲ႕မ်ားၾကား ဆက္ဆံေရးတြင္ ေပါင္းကူးတံတား အျဖစ္ ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံေရး မူဝါဒေၾကာင့္ ယခုအခါ Obama အစိုးရသည္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၊ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယ ႏွင့္ ႐ု႐ွား တို႔ျဖင့္ အလုပ္လုပ္၍ ရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔ေရးမူကိုလည္း ထား႐ွိျခင္းျဖင့္ မိမိ၏ ေ႐ွးေ႐ွးကတည္းက မဟာမိတ္ EU ႏွင့္လည္း အတူတူ အလုပ္ လုပ္ႏိုင္ဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

လက္႐ွိ အခ်ိန္တြင္မူ ဝါ႐ွင္တန္၏ ဦးစားေပး စာရင္းတြင္ ျပည္တြင္းေရာ ႏိုင္ငံတကာ တြင္ပါ ျမန္မာ့အေရးသည္ အခ်ိန္ မေပးႏိုင္ပဲ ေခ်ာင္ထိုးခံေနရေပသည္။ အီရတ္ႏွင့္ အာဖဂန္ နစၥတန္႐ွိ စိန္ေခၚေနေသာ စစ္ပြဲမ်ား၊ အီရတ္၏ ႏိုင္ငံေရး အံုၾကြမႈမ်ား၊ ေျမာက္ကိုးရီးယားႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယား အေရးမ်ားက အျခားကိစၥမ်ားထက္ အေရးႀကီးေနပါသည္။

အေမရိကန္ ျပည္တြင္းတြင္ Obama အစိုးရ မတြက္ မီးေလာင္ေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားမွာ စီးပြားေရး နာလံထူမႈ ေႏွးေကြးျခင္း၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ agenda ၏ မေရရာမႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ကြန္ဂရက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကလည္း ႐ွိေသးသည္။ ေသဆံုးသြားေသာ ဆီနိတ္တာ Edward M. Kennedy  ေနရာတြင္ ရီပတ္ဗလစ္ကင္ အား ႐ႈံးနိမ့္ျခင္းမွာ အစိုးရအတြက္ မနက္ ႏႈိးစက္ေပးထားျခင္း ခံရသလိုပင္ ျဖစ္ေနေပသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ ျမန္မာစစ္ အစိုးရသည္ ယခုႏွစ္တြင္ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ စီစဥ္ေနၿပီး၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒႏွင့္ က်င္းပမည့္ ရက္တို႔ကိုမူ ေက်ညာျခင္း မ႐ွိေသးပါ။ အဓိက အတိုက္အခံ ပါတီ ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်ေသးေပ။

ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး အနာဂတ္သည္ မေသခ်ာမႈမ်ား ႐ွိေနေသးေသာ္လည္း၊ အေမရိကန္ အစိုးရ၏ ဆက္ဆံေရးကေတာ့ ဆက္လက္ ႐ွိေနေရးသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊႏွင့္ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ၾကားတြင္ အဓိပၸာယ္ ႐ွိေသာ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ ႐ွိလာမွသာ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ လမ္းစ ေပၚမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးရန္ႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္ခန္႔ ျပႆနာ ျဖစ္ေနေသာ တိုင္းရင္းသား အေရးမ်ားအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနျဖင့္ ဆက္လက္ ဖိအား ေပးေနရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပဋိပကၡ သဘာဝ သည္ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ခ်ီေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ကိစၥမ်ား ႐ွိေနေပရာ အေျဖ႐ွာေရးတြင္ နက္နက္နဲနဲ ခြဲျခား စိတ္ျဖာရန္၊ စနစ္တက် ခ်ဥ္းကပ္ရန္ႏွင့္ အားလံုးကို ထည္းသြင္း စဥ္းစား ကူညီေပးရန္ လိုအပ္ လွပါသည္။       

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment