Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏုိဝင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ ရရွိသြားေသာ စစ္အစုိးရ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP)သည္ လာမည့္ အစုိးရ အဖြဲ႕သစ္တြင္ ထိပ္ပုိင္း ေခါင္းေဆာင္ ခန္႔အပ္ေရးအတြက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္၌ တံခါးပိတ္ အစည္းအေဝး က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရင္းျမစ္မ်ားက ဆုိသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္ ေနရာ စုစုေပါင္း ၇၇ ရာခုိင္ႏႈန္း အႏုိင္ရရွိခဲ့ေသာ USDP ပါတီ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေနျပည္ေတာ္၌ အစုိးရ အဖြဲ႕သစ္ ရာထူးမ်ား ခန္႔ေရးအတြက္ သုံးရက္တာ တံခါးပိတ္ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

"ဒီေဆြးေႏြးပြဲဟာ မၾကာမီ ေပၚေပါက္လာမယ့္ ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္ အတြက္ ျပင္ဆင္မႈ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ အစည္းအေဝးမွာ အစုိးရသစ္ရဲ႕ ထိပ္ပုိင္း ရာထူးေတြ အတြက္ လူေရြးခ်ယ္တာေတြ လုပ္ၾကမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္" ဟု အမည္ မေဖာ္လုိသူ အစုိးရ အရာရွိႀကီး တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ စစ္အစုိးရသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ သုံးရပ္အတြက္ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကုိ က်င္းပေပးခဲ့သည္။ ထုိေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပုိင္း ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ပထမဆုံး ေရြးေကာက္ပြဲလည္း ျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရ၏ ကုိယ္စားလွယ္ ပါတီ ျဖစ္ေသာ USDP က လႊတ္ေတာ္ႀကီး သုံးရပ္၌ အမတ္ ေနရာ စုစုေပါင္း ၈၄၂ ေနရာ ရရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒအရ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရသူ ပါလီမန္ အမတ္မ်ား အေနျဖင့္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယ သမၼတ ရာထူးေနရာ ရယူမည့္ သူမ်ား နာမည္ကုိ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီး သုံးလအတြင္း ဆႏၵျပဳ ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိေနာက္ သမၼတ ႏွင့္ ဒုတိယ သမၼတ တုိ႔က အစုိးရ အဖြဲ႕သစ္ ဝန္ႀကီးမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ပါလီမန္ ေခၚယူရမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းသုိ႔ ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေသာ USDP ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈ ေအာက္တြင္ ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ USDP ပါတီသည္ စစ္ဘက္ အရာရွိ ေဟာင္းႀကီးမ်ား၊ စစ္အစုိးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ၿပီးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ USDP ပါတီ ကုိယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ား အမ်ားအျပား အႏုိင္ မရရွိခဲ့လွ်င္ ေသာ္လည္း အသစ္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္ သုံးရပ္သည္ စစ္တပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္မွ ကင္းလြတ္မည္ မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းမွာ စစ္အစုိးရ ဦးေဆာင္ ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ ဥပေဒအရ ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္၏ အမတ္ ေနရာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ စစ္ဘက္မွ တုိက္ရုိက္ ခန္႔အပ္မည္ ျဖစ္၍ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္တြင္း မည္သုိ႔ေသာ သေဘာ မတူညီမႈမ်ိဳး ကုိမဆုိ ဗီတုိအာဏာ သုံးႏုိင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိသည္။

ျမန္မာ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္း၏ ျပစ္တင္ ေဝဖန္မႈ မ်ားစြာ ရရွိခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ႏုိဗယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါဝင္ခြင့္ မရရွိျခင္း၊ လြတ္လပ္ၿပီး မွ်တမႈ မရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၇ ႏွစ္ ဆက္တုိက္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္း ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။

Monster and Critics မွ သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

တရုတ္ အစုိးရ အေနျဖင့္ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈကို ေကာင္းစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း တရုတ္ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္က်ားေပါင္က သုံးသပ္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

တရုတ္ ဗဟုိဘဏ္က အတုိးႏႈန္းထားမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးလုိက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္က်ားေပါင္းက ယင္းသုိ႔ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိျခင္း ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ အေနျဖင့္ ျပည္တြင္း အိမ္ယာေျမ ေဈးႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိလည္း အရွိန္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ လမ်ားအတြင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ တင္းၾကပ္မႈမ်ား၊ ေဈးႏႈန္း ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အပါအဝင္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ အက်ိဳး ရလဒ္မ်ားကုိ စတင္ ရရွိေတာ့မည္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း မစၥတာ ဝမ္က်ားေပါင္က ဆုိသည္။

တရုတ္ ျပည္သူ႔ဘဏ္ (ဗဟုိဘဏ္) က ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ အတုိးႏႈန္းမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ ေပးလုိက္သည္။ ယင္းသုိ႔ အတုိးႏႈန္း ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းသည္ အခ်ိန္ကာလ ႏွစ္လ အတြင္း ဒုတိယ အႀကိမ္ ျဖစ္ၿပီး ၎မွာ ေဘဂ်င္း အစိုးရ၏ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္ တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။

ေလ့လာ သုံးသပ္သူမ်ား အဆုိအရ ယခု ေနာက္ဆုံး အတုိးႏႈန္း ျမႇင့္တင္ ေပးလုိက္မႈသည္ တရုတ္ ဘဏ္မ်ား၏ အရန္ေငြေၾကး လုိအပ္ခ်က္ ျမင့္တက္လာမႈကုိ ျပသရာ ေရာက္သည္ဟု ဆိုသည္။ "ဗဟုိဘဏ္သည္ အရန္ေငြေၾကး လုိအပ္မႈ အခ်ိဳးကုိ ေျခာက္ႀကိမ္ ဆက္တုိက္ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး အတုိးႏႈန္းကုိလည္း ႏွစ္ႀကိမ္ ဆက္တုိက္ ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့သည္။ ယင္းသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ေဈးကြက္အတြင္း ေငြေပၚလာေစေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ျဖစ္သည္" ဟု မစၥတာ ဝမ္က်ားေပါင္က ေျပာသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ေဈးႏႈန္းေတြကုိ အက်ိဳးအေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္မႈ ရွိတဲ့ အဆင့္တစ္ခုမွာ ေကာင္းစြာ ထိန္းသိမ္း ထားႏုိင္မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ယုံၾကည္ပါတယ္။ အစုိးရ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုရဲ႕ အေရးပါတဲ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္မွာ တာဝန္ ရွိပါတယ္။ ထုိ႔အတူ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေအာင္ျမင္မယ္ လုိ႔လည္း ယုံၾကည္မႈ ရွိပါတယ္" ဟု မစၥတာ ဝမ္က်ားေပါင္က မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာဆုိသည္။

ဒီဇင္ဘာ လဆန္းပုိင္းတြင္ တရုတ္ အစုိးရက ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ ရွိမည့္ ေငြေၾကး ေပၚလစီ တစ္ရပ္ ေျပာင္းလဲ က်င့္သုံးမည္ဟု ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ အတုိးႏႈန္း ျမႇင့္တင္လုိက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း Xinhua သတင္း ဌာန အဆိုအရ သိရသည္။

ဗဟုိဘဏ္ အေနျဖင့္ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈႏွင့္ အိမ္ယာေျမ အပါအဝင္ အက္ဆက္မ်ား ေဈးႏႈန္း အဆမတန္ ျမင့္တက္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလႏွင့္ စက္တင္ဘာလတုိ႔တြင္ ပုိင္ဆုိင္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးတုိ႔ကုိ တုိးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္လာသည္။ အေၾကာင္းမွာ အိမ္ယာေျမ ေဈးႏႈန္းမ်ား အဆမတန္ ျမင့္တက္သြားမႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ လုိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

"အခုခ်ိန္ ထိေတာ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ေကာင္းေကာင္း မၿပီးျပတ္ေသးပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကုိ ပုံစံ ႏွစ္မ်ိဳးနဲ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု မစၥတာ ဝမ္က်ားေပါင္က ဆုိသည္။

တရုတ္ အစုိးရက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ေဈးႏႈန္း ခ်ိဳသာသည့္ အိုးအိမ္ တုိက္ခန္းေပါင္း ၁၀ သန္းအထိ ေဆာက္လုပ္သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ အိမ္ၿခံေျမ ေဈးကြက္ထဲတြင္ ေဈးႏႈန္းမ်ား အဆမတန္ ျမင့္တက္မႈကို ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ေပၚလစီမ်ား က်င့္သုံးၿပီး ေလ်ာ့က်သြားေအာင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု မစၥတာ ဝမ္က်ားေပါင္က အေသးစိတ္ ေျပာဆုိသည္။

"စိန္ေခၚမႈေတြ ရွိေနတယ္ ဆုိတာ မွန္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ေတြေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမ ေဈးႏႈန္းေတြ သင့္ေတာ္တဲ့ အဆင့္တစ္ခုကုိ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိသြားမယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ယုံၾကည္ပါတယ္" ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသြားသည္။

Reuters သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.