Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

 

၂၃.၅.၂၀၁၁

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား - ၂

အာဆီယံႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဟန္ေဆာင္ဖံုးကြယ္မႈ

( 21 may 2011 ရက္စဲြပါ The Diplomat မွ Mong Palatino ေရးသားေသာ ASEAN and Rights Hypocrisy ကုိဘာသာျပန္ဆိုသည္)

                ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံဥကၠဌေနရာရယူေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဆုိျပဳခ်က္အေပၚ အင္ဒုိနီးရွား ႏုိင္ငံတြင္ ယခုေနာက္ဆံုး က်င္းပေသာ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းမရွိပဲ လိမၼာစြာႏွင့္ ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီး အာဆီယံအဖဲြ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားက အဖဲြ႕ႀကီးကုိ ေခါင္းေဆာင္ရန္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ပုိမုိ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ဦးစြာတည္ေဆာက္ရန္သာ အႀကံဳျပဳခဲ့ၾကသည္။

                ျငင္းပယ္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားဝင္ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမရွိေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုမွာ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥမ်ား တုိးတက္ေအာင္ မျပဳလုပ္ႏုိင္၍ ျဖစ္သည္။ အာဆီယံတြင္ေရာ၊ ကမၻာႀကီးတစ္ခုလံုး၏ အျမင္တြင္ ျမန္မာအစုိးရသည္ ႐ုိးသားမႈမရွိျခင္း၊ အတုိက္အခံပါတီမ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးျပန္လည္ေပါင္းစည္းရန္ ႀကိဳးစားမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမလုပ္ႏုိင္ဟု ႐ႈျမင္ေနၾကသည္။

                အေနာက္ႏုိင္ငံအစုိးရမ်ားႏွင့္ အျခားအုပ္စုမ်ားက အာဆီယံအား အဖဲြ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားၾကား ဒီမုိကေရစီေမာင္းႏွင္အား ျခားနားေနမႈ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆုိးရြားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းမ်ားအား ဖိအားေပး ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အကယ္၍ အာဆီယံသည္ ၂၀၁၄ သုိ႔မဟုတ္ ၂၀၁၅ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား အာဆီယံ ဥကၠဌရာထူးတြင္ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါက ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းအလယ္တြင္ ပ်က္ရယ္ျပဳစရာ အေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အားလံုးက လက္ညိဳးထုိးလ်က္ ရွိသည္။

                အမွန္တကယ္ပင္၊ ယခုလုိ ေမာ္ဒန္ေခတ္ကာလႀကီးတြင္ ျမန္မာအစုိးရသည္ ျပည္သူလူထုအေပၚ ရာဇဝတ္မႈမ်ားက်ဴလြန္ၿပီး၊ အဆုိး ဆံုး လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ ျပဳလုပ္ေနသည္။ စစ္အစုိးရသည္ ေရြးေကာက္ပဲြ ျပဳလုပ္ၿပီး ဇန္နဝါရီလက လႊတ္ေတာ္ေခၚယူၿပီး အရပ္သားမ်ားရပုိင္ခြင့္မ်ား တုိးျမႇင့္ေပးရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိေသာ္လည္း တုိင္းျပည္တြင္းတြင္ ဒီမုိကေရစီဆုိသည္မွာ မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ မီဒီယာမ်ားကုိ တင္းၾကပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားၿပီး၊ ႏုိင္ငံပါတီမ်ားသည္ တင္းၾကပ္ၿပီး သဘာဝမက်ေသာ မွတ္ပံုတင္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဝဖန္သူမ်ားအား ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ရွည ္ခ်မွတ္လ်က္ရွိရာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ ခန္႔ရွိေနသည္။

                ျမန္မာႏုိင္ငံအား အာဆီယံအား ဦးေဆာင္ေရးကုိ ျငင္းပယ္ရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ဝုိင္းဝန္းခ်ီးက်ဴးၾကရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ တုိင္းျပည္တြင္ သိသာေသာ ႏုိင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေတြ႕ျမင္ရသည္အထိ ခြင့္မျပဳသင့္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ေဒသတြင္း အျခားတုိင္းျပည္မ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ား တုိးျမႇင့္ေရး ကုိလည္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးက်ဴးလြန္မႈမ်ားကုိ အစုိးရ ႀကိဳးကုိင္လႈပ္ရွားမႈျပဳေနဆဲ ျဖစ္သည္။

                ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စြပ္စဲြသကဲ့သုိ႔ အာဆီယံတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ ဒီမုိကေရစီပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ဂ႐ုမျပဳေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ႏုိင္ငံမဟုတ္ေပ။ ေဒသ တြင္းတြင္ လြတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး၏ ရန္သူဟုေျပာရႏုိင္သည့္ နာမည္းဆုိးရွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ားရွိေနေသးသည္။

                ျမန္မာႏုိင္ငံက အာဆီယံဥကၠဌေနရာကုိ ရဲရဲဝံ့ဝံ့အဆုိျပဳဝံ့ျခင္းမွာ၊ မိမိ၏အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း ဒီမုိကေရစီခ်ဳိ႕တဲ့မႈမ်ား ရွိေနေသးသည္ ဟူေသာ အဓိကအေျခခံျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းခ်က္ေတာင္းခဲ့ပါက၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကလည္း အင္ဒုိနီးရွားတြင္သံသယရွိသူမ်ား ႏွိပ္စက္မႈမွတ္တမ္းမ်ား၊ မေလးရွားတြင္ အတုိက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားအား တရားဝင္ႏွိပ္ကြပ္ျခင္းမ်ား၊ ကေမၻာဒီယားႏွင့္နယ္စပ္စစ္ပဲြတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ လက္နက္ေပါင္းစံု အသံုးျပဳျခင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ကေမၻာဒီယားတြင္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္မရွိျခင္းႏွင့္ စကၤာပူတြင္ပါတီစံုႏုိင္ငံေရးစနစ္စစ္စစ္မရွိျခင္းႏွင့္ ဖိလစ္ပုိင္တြင္တရားဥပေဒျပင္ပ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား တုိးပြားလာမႈမ်ားကုိ လက္ညိဳးထုိးလာလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

                အမွန္တရားမွာ အာဆီယံတုိင္းျပည္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွေဝဖန္သူမ်ားက အေမရိကန္ကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးေလးစားေရး ေျပာဆုိရန္ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားမရွိျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအားအေရွ႕ေတာင္အာရွမွအစုိးရဆုိးမ်ားအနက္ နမူနာအျဖစ္ လက္ညိဳး ထုိးေနျခင္းမွာ မွားယြင္းမႈဟု မဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း ေဒသတြင္းအာဏာရွင္မ်ားကုိ ဖံုးကြယ္မထားႏုိင္ေပ။ ထုိအခ်က္ကပင္ ဒီမုိကေရစီစစ္စစ္ တည္ေဆာက္ ေရး အတြက္ အတားအဆီးတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။

************************************************************************************

တရုတ္-ပါကစၥတန္ စစ္ဖက္ဆက္ဆံေရး အိႏိၵယ အထူးစိုးရိမ္

(AFP သတင္းမွ 21 May 2011 ရက္စြဲပါ “India says Sino-Parkistan ties a serious concern” ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

တရုတ္ႏွင့္ ပါကစၥတန္အၾကား စစ္ဖက္ဆက္ဆံမႈ ႀကီးထြားလာျခင္းကို စုိးရိမ္တႀကီး႐ႈျမင္ေနေသာ အိႏိၵယက အဆိုပါစိန္ေခၚမႈကို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ရန္ အိႏၵိယ ကိုယ္ပိုင္စစ္ေရးစြမ္းရည္မ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ရမည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္ သည္။ “ဒီအေျခအေနဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ စိုးရိမ္စရာကိစၥပါ၊ အဓိက အခ်က္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စြမ္းရည္ကုိ ျမႇင့္တင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါဟာ တစ္ခုတည္းေသာ အေျခအေနပါပဲ” ဟု ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး A.K Antony က နယူးေဒလီတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေသာၾကာေန႔က ေျပာၾကားသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံက ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံအား JF-17 မိုးႀကိဳးဘက္စံုသံုး တိုက္ပြဲဝင္ ဂ်က္တုိက္ေလယာဥ္သစ္ အစင္း ၅၀ ကို ပူးတြဲထုတ္လုပ္ေရးစာခ်ဳပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ် ေပးမည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ အထက္ပါအတိုင္း မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Mr. Antony က ဆက္လက္၍ ပါကစၥတန္သည္စစ္ေသြးႂကြမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းရာဘံုတစ္ခုျဖစ္ေနျခင္းသည္ လည္း နယူး ေဒလီ အတြက္စိုးရိမ္စရာ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အကယ္၍ အစၥလမ္မာဘတ္ အေနျဖင့္ အိႏိၵယႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းရန္ ရိုးရိုးသားသား ဆႏၵရွိပါက စစ္ေသြးႂကြမ်ား၏ စခန္းအားလံုးကို ဖ်က္သိမ္း၊ ဖ်က္ဆီးပစ္သင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အေမရိကန္ ကြန္မန္ဒိုေတြက ဘင္လာဒင္ကို ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံထဲမွာ တိုက္ခိုက္ရွင္းလင္းခဲ့တဲ့ ကိစၥကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေတာင္အာရွေဒသရဲ႕ အၾကမ္းဖက္ လႈပ္ရွားမႈ ဗဟိုအျဖစ္ ပါကစၥတန္ကို ႏိုင္ငံတကာက သတ္မွတ္လိုက္တာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္” ဟု ယင္းက ဆိုသည္။

ပါကစၥတန္သည္ အိႏိၵယေျမကို တိုက္ခိုက္ရန္စီစဥ္ေနသည့္ စစ္ေသြးႂကြအုပ္စုမ်ားကို လက္ခံ ေထာက္ပံ့ထားေၾကာင္း အိႏၵိယက ယခင္ကပင္ စြပ္စြဲ ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ထိုကိစၥအတြက္ ပါကစၥတန္ကို ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ရန္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း (အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္) ကို တြန္းအားေပးခဲ့သည္။

ႏူကလီးယား လက္နက္ပိုင္ရွင္ အိႏၵိယႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း အျငင္းပြားကက္ရွမီးယား နယ္ေျမ ျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ပြဲ ၃ ႀကိမ္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။

********************************************************************************

ပါကစၥတန္ ေရတပ္စခန္းကို တ႐ုတ္လာေဆာက္ေပးေစလို

(Reuter’s သတင္းမွ 22 May 2011 ရက္စြဲပါ “Pakistan says wants China to build naval base” သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္။)

ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံသည္ ၀ါရွင္တန္ႏွင့္ 2002 ဆက္ဆံေရးက်ဲသြားခ်ိန္တြင္ ေဘဂ်င္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရးခိုင္မာရန္ ကူးေျပာင္းသည့္ ေနာက္ဆံုး လကၡဏာ အျဖစ္ “တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ပါကစၥတန္တြင္ ေရတပ္အေျခစိုက္စခန္း လာေရာက္ ေဆာက္ေပးေစခ်င္ေၾကာင္း” တနလၤာေန႕တြင္ ေျပာၾကား လိုက္သည္။

                အစၥလမ္မာဘတ္၏ အၾကီးဆံုးလက္နက္ေရာင္းခ်ေပးသူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႕ ပါကစၥတန္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ Yusuf Raza Gilani  ၅ ရက္ၾကာ ခရီးစဥ္ သြားေရာက္ ခဲ့ျပီး ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ပါကစၥတန္ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး၏ ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

                “ပါကစၥတန္အတြက္ ဂြါဒါမွာ ေရတပ္အေျခစိုက္စခန္း တည္ေဆာက္ေပးမ&