Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

 

၂၉.၅.၂၀၁၁

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာသမၼတကို တခမ္းတနားႀကိဳဆိုေသာ တရုတ္က အစိုးရသစ္ကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္းျဖင့္ သယံဇာတမ်ား ဆက္လက္ စုတ္ယူခြင့္ ေသခ်ာေအာင္ ႀကိဳးစား

(The Associated Press မွ 28 May 2011 ရက္စြဲပါ China fetes Myanmar president: conferring legitimacy and ensuring access to resources ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

တရုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာသမၼတအား ေသာၾကာေန႔တြင္ အေဆာင္အေယာင္ တခမ္းတနားျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆုိခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမည္ခံ အရပ္ဖက္ အစိုးရသစ္ကို တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳဂုဏ္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သဘာဝ သယံဇာတမ်ား ဆက္လက္ ရယူ အျမတ္ ထုတ္ခြင့္ကို ေသခ်ာေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။

ယခု ခရီးစဥ္သည္ မတ္လအတြင္း အစိုးရသစ္ ေျပာင္းလဲတာဝန္ယူၿပီးေနာက္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ပထမဆံုး ႏိုင္ငံေတာ္ခရီးစဥ္ျဖစ္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္းတိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံမႈ အေရးႀကီးပံုကို ျပသသည့္ လကၡဏာ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္ကို တရုတ္သမၼတ ဟူက်င္ေတာင္းက ျပည္သူ႔မဟာခန္းမေဆာင္တြင္ တရားဝင္ အခမ္းအနားျဖင့္ ႀကိဳဆိုခဲ့ၿပီး ေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦးၾကားႏွင့္ အဆိုပါ ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ား အၾကား ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ရထားလမ္းမ်ား အပါအဝင္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ တရုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ေခ်းေငြ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္မည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ပါဝင္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ ၉ ခုကို လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ ဟူက်င္ေတာင္းႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္က ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို စတင္အစားထိုး က်င့္သံုးရန္အတြက္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည့္ သက္ဆိုးရွည္ တပ္မေတာ္ အစိုးရတြင္ဦးသိန္းစိန္က ေနာက္ဆံုး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ လႊမ္းမိုးမႈ သက္ဆိုးရွည္ ေစရန္အတြက္ ဦးသိန္းစိန္၏ တပ္မေတာ္ ေနာက္ခံ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အႏိုင္ရေအာင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မရိုးမသား လိမ္လည္ ဖန္တီးခဲ့သည္ဟု ေဝဖန္ ဆန္းစစ္သူမ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။ ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ အရာရွိမ်ားသည္ ယခုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္တြင္ အမ်ားအျပား ျပန္လည္ ေနရာယူခဲ့ၾကသည္။

စီးပြားေရးပမာဏ လြန္စြာ ႀကီးမားကာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား လိုအပ္ၿပီး နယ္စပ္တည္ၿငိမ္မႈကို ဆႏၵရွိ လိုလားေနေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာတို႔ အတြက္ အသက္ေသြးေၾကာသဖြယ္ ျဖစ္ေနကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈ၍ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ကမ္းလွမ္းလ်က္ ရွိသည္။

ျမန္မာအစိုးရ၏ လူမဆန္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားက လက္ေရွာင္ ထားၾကစဥ္ တရုတ္အစိုးရႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားက အေလာသံုးဆယ္ ဖ်ာဝင္ခင္းခဲ့ၾကၿပီး ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား သယ္ေဆာင္ရန္ ပိုက္လိုင္းမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ကၽြန္းႏွင့္သစ္မာမ်ား ထုတ္ယူျခင္း၊ လူသံုးကုန္ပစၥည္း ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယမန္ႏွစ္က အျပန္အလွန္ကုန္သြယ္ေရးသည္ ၅၀% တိုးကာ ေဒၚလာ ၄.၄၄ ဘီလ်ံသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္လည္း စုစုေပါင္းေဒၚလာ ၁၂ ဘီလ်ံရွိသြားၿပီဟု တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္ စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးႏွင့္ စစ္ေရး အကူအညီအေထာက္အပ့ံမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖင့္ သူ၏ ဩဇာ ပိုမိုလႊမ္းမိုး ေစရန္ တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆႏၵျပပြဲမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေပၚ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းကို ျပစ္တင္ ရႈတ္ခ်သည့္ ကုလသမဂၢ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေဘဂ်င္းက ဗီတိုအာဏာျဖင့္ ပယ္ခ်ျခင္းျဖင့္ သံတမန္ေရး အကာအကြယ္ ေပးလ်က္ ရွိသည္။

“တရုတ္ႏိုင္ငံက အခုလို ႀကိဳဆိုတာဟာ ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ တရားဝင္မႈကို အားေပးရာေရာက္တဲ့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနဲ႔ တည္ၿငိမ္မႈကို ဦးတည္         တဲ့ အဆံုးစြန္ျမႇင့္တင္အားေပးတဲ့ ႀကိဳးပမ္းမႈလား၊ အဆံုးစြန္ ႏွိမ့္ခ်ပစ္တဲ့ လုပ္ရပ္လား ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္” ဟု Singapore National University ၏ Lee Kuan Yew School of Public Policy မွ တရုတ္မူဝါဒေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူ ေဟာင္ဂ်င္းက ေျပာသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို တရုတ္တို႔က တခမ္းတနား ႀကိဳဆို ဧည့္ခံခဲ့ျခင္းသည္ ယခုလအေစာပိုင္း အာဆီယံ ထိပ္သီးညီလာခံတြင္ ႀကံဳေတြ႕ ခဲ့ရေသာ ေအးစက္စက္ လက္ခံ ႀကိဳဆိုမႈႏွင့္ သိသိသာသာ ကြဲျပားလ်က္ ရွိသည္။ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ျပစ္တင္ ေဝဖန္ခဲ့သည့္ အာဆီယံ အဖြဲ႕အစည္းက ၂၀၁၄ တြင္ အလွည့္က် ဥကၠ႒ ျပဳလုပ္လိုသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဆိုျပဳခ်က္ကို ဆိုင္းင့ံထားခဲ့ၾကၿပီး ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ထင္ထင္ရွားရွား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ျပသမႈႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၊ ဆက္စပ္ ထားခဲ့ၾကသည္။

***************************************************************************

ျမန္မာ တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကို ေခ်းေငြသေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖင့္ ပိုမိုခိုင္မာေစ

(27 May 2011 ရက္စြဲပါ Reuters မွ Ben Blanchard ေရးသားေသာ Myanmar, China seal friendship with loan agreements ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံတို႔သည္ ယင္းတို႔ၾကား ခ်စ္ၾကည္ေရးကို ေခ်းေငြမ်ား၊ အေႂကြးဝယ္ယူခြင့္မ်ား စုစုေပါင္း တန္ဖိုး ယူရိုသန္း ၅၄၀ (ေဒၚလာ ၇၆၅ သန္း) ျဖင့္ ေသာၾကာေန႔က သေဘာတူလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ပိုမို ခိုင္ၿမဲေစခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမၼတသစ္က တရုတ္ႏုိင္ငံအား ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိကာ ကိုယ္က်ိဳးမၾကည့္ေသာ မဟာမိတ္အျဖစ္ ခ်ီးက်ဴး ေထာပနာ ျပဳလိုက္သည္။

“တရုတ္ႏုိင္ငံဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ယံုၾကည္မႈအျပည့္ရွိႏိုင္တဲ့ ေဖာ္ေရြတဲ့ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ႀကီးမားတဲ့ ေထာက္ပ့ံမႈနဲ႔ ကိုယ္က်ိဳးမဖက္တဲ့ အကူအညီမ်ားေပးခဲ့ပါတယ္” ဟု သမၼတသစ္ ဦးသိန္းစိန္က တရုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဝမ္ၾကားေပါင္အား ေျပာခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ငံပိုင္ရုပ္ျမင္သံၾကားက ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။

ဝမ္က ေျပာၾကားရာတြင္ ေဘဂ်င္းအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ အကူအညီ မွန္သမွ် ေပးရန္ စိတ္အား ထက္သန္ၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ စြမ္းအင္လံုၿခံဳေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုျဖတ္၍ ေဆာက္လုပ္ေနေသာ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း ေခ်ာေမာစြာ တိုးတက္ေရးအတြက္ ေသခ်ာေစရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ တရုတ္သမၼတဟူက်င္ေတာင္းတို႔သည္ သေဘာတူညီမႈ ကိုးခု လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ရာ China Development Bank မွ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ယူရိုသန္း ၅၄၀ တန္ဖိုးရွိ အေႂကြးဝယ္ယူခြင့္ သေဘာတူညီမႈ ပါဝင္ခဲ့သည္။ အျခားေခ်းေငြ သေဘာ တူညီမႈမ်ားတြင္ တရုတ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဝန္ႀကီးဌာနမ်ိဳးစံု ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းလည္း ပါဝင္သည္။ အေသးစိတ္ထပ္မံေဖာ္ျပျခင္းမူ မရွိေပ။

ဦးသိန္းစိန္သည္ ယခင္အာဏာရွင္ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏ သစၥာခံျဖစ္ၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံႏƟ