Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ဒုကၡသည္အျဖစ္ေလွ်ာက္ထားသူယခင္ႏွစ္ထက္(၁၈၆)ဦးေလ်ာ့နည္း

(26 Feb,2011 ရက္စြဲပါ  The Japan Timeo  မွ186  fewer apply fao refugee status ကို ဘာသာျပန္ဆို ပါသည္။)

2010 ခုႏွစစ္တြင္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ဒုကၡသည္အဆင့္ ေလွ်ာက္ထားသူႏိုင္ငံျခားသားမ်ားမွာ(1202) ဦးရွိၿပီး၊ ယမန္ႏွစ္ကထက္ စာလွ်င္(186)ဦး ေလ်ာ့နည္းခဲ့ ပါသည္။ 2009 ခုႏွစ္အထိ(39)ဦးအား ဒုကၡသည္အဆင့္ အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့သည္ဟု တရားေရးဝန္ႀကီး ဌာနက ေသာၾကာေန႔က ေျပာခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားမွာ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေသာ္လည္း2007 ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ အေျခအေန ျပန္လည္တည္ျငိမ္ လာသျဖင့္ (226)ဦး ေလ်ာ့နည္းသြားေၾကာင္း လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ဗ်ဴရိုဝန္ႀကီးဌာန၏ အဆိုအရသိရွိရပါသည္။

2010တြင္ ဒုကၡသည္အဆင့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ (342)ဦး၊ သီရိလကၤာမွ (171)ဦး၊ တူရကီမွ (126)ဦး၊ နီေပါမွ (109)ဦးႏွင့္ အိႏိၵယမွ (91)ဦး ပါဝင္ပါသည္။ နီေပါမွ ေလွ်ာက္ထားသူ ဦးေရမွာမႏွစ္ကထက္ ထက္ဝက္ေက်ာ္ မ်ားလာပါသည္။
__________________________________________________________
 
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္အခုခ်က္ခ်င္းဆက္ဆံပါ

(Khalojei  Times မွ27 Feb 2011 ရက္စြဲပါ“Engage the Myanmar now” ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။

ယခု ရက္ပိုင္းမ်ား၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိစၥအေၾကာင္းကို လူေျပာမ်ားေနသည္။ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ၏ တိုင္းျပည္ကိုကယ္တင္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ မိုင္ကုန္ေလွ်ာက္ဖို႔ စဥ္းစားျခင္းသည္ ယခင္က မၾကံဳဖူးသည့္ ျဖစ္ရပ္ပင္။ သို႔မို႔ေၾကာင့္ပင္ ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ဆႏၵကို အသိအမွတ္ျပဳကာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႀကီးမားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားအတြက္ တပ္မေတာ္အစိုးရႏွင့္ လက္တြဲညီညီ အတူလုပ္ကိုင္ရန္ သူမဆႏၵ ရွိေၾကာင္း ျပသေနျခင္း ျဖစ္သည္။

သူမ၏ ခက္ခဲေသာ ခရီးၾကမ္းအတြင္း လႊတ္ေတာ္သစ္ထဲ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ေနရာဖန္တီး ေနျခင္းအေပၚ ခိုင္မာစြာ ဆံုးျဖတ္၍ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့သလို တိုင္းျပည္၏ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားထံ အာဏာအမွန္ တကယ္လြဲေျပာင္းေပးျခင္း မရွိသည့္ အေနအထားတြင္လည္း ႏိုင္ငံတကာ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္မွဳမ်ား ရုတ္သိမ္းေရးကို ဆန္႔က်င္ျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။ ဤအခ်က္သည္ စစ္မွန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ ျဖစ္ၿပီး၊ ကမၻာေပၚရွိ ျပႆနာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ပိေနေသာ တိုင္းျပည္ အားလံုးတြင္ ျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေသာ အရာတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။

Sanctions မ်ား၏ သက္ေရာက္မွဳကို ေလ့လာေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးမည့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ႀကိဳးပမ္းမွဳ အစီအစဥ္ကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႀကိဳဆိုရပါမည္။ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စုေက်ာ္ စီးပြားေရး၊ လူမွဳေရး ထိန္းခ်ဳပ္မွဳမ်ား အပါအဝင္ သံလက္သီးဆုပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ သားေကာင္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ရေသာ အရာရာ ဆံုးရွဳံးေနသည့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အတြက္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ခရီးရွည္တြင္ ပါဝင္လာမည့္ အေမရိကန္ အကူအညီေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္မ်ား အေၾကာင္း အေသးစိတ္ကို ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သူ အေမရိကန္သံမွဴး Larry Dinger က အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းခဲ့သည့္ လကၡဏာရွိပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ ဝါရွင္တန္၏ ခ်ည္းကပ္ပံု နည္းလမ္းမွာ အေျခမခိုင္ ေသးေသာ ဒီမိုကေရစီ ဖြဲ႕စည္းပံုကို အားေပးျမႇင္႔တင္ ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ တစ္နပ္စာ မဟုတ္တမ္း တရားကိစၥမ်ားကို အေၾကာင္းျပကာ အေျပာင္းအလဲကို လိုလိုလားလား လက္ခံရန္ သိသိသာသာ ေႏွာင့္ေႏွး ေနသည့္ စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအေပၚ ဖိအားေပးသည့္ အေနျဖင့္ ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

အမွန္စင္စစ္ အသြင္ေျပာင္း ခေယာင္းလမ္းေပၚတြင္ ေရွ႕ခရီးႏွင္ ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႔ သင့္ေလွ်ာ္ မွန္ကန္သည့္ အၾကံဥာဏ္ ေပးမႈမ်ားကို လိုအပ္ပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း ခံေနရေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ကိုလည္း ေႏွာင့္ေႏွးမႈမရွိ လႊတ္ေပးရပါမည္။

ျပည္သူတို႔၏ ဒုကၡ၊သုကၡမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္အစိုးရက က်ဴးလြန္ေသာ ႀကီးမားဆိုးဝါးလွသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မဳွမ်ားကို အေသအခ်ာ သိႏိုင္ရန္ ေစလႊတ္ေသာ အခ်က္အလက္ ေလ့လာေရး မစ္ရွင္သည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ကုန္းရုန္း ထႏိုင္စြမ္းအတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ အားေပးမွဳတခု ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အလားတူပင္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတြင္ ျပည္သူမ်ား ပါဝင္ပက္သက္ခြင့္၊ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရရန္ လိုအပ္ၿပီး၊ အေကာင္းဆံုး စတင္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမွာ အစိုးရက တိုက္ရိုက္ စီမံခန္႔ခြဲေနေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ လွဳပ္ရွားမွဳျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ေျမာက္ျမား လွစြာေသာ အဖိႏွိပ္ခံ၊ အႏွိမ္ခံ ေဝဒနာမ်ား သက္သာေလ်ာ့ပါးလာေအာင္ အကူအညီ ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

စစ္မွန္ေသာ အေျပာင္းအလဲ အတြက္ ယခင္ကပင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကေသာ လုပ္ငန္းက႑ ေပါင္းစံုမွျမန္မာျပည္ သူမ်ားႏွင့္ လတ္တေလာ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္လုိက္ေသာ လႊတ္ေတာ္သစ္သည္ အထက္ပါ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေထာက္အကူ ေပးႏိုင္ၾကပါလိမ့္မည္။

ျမန္မာျပည္သူမ်ား မလိုလားသည့္ တပ္မေတာ္အစိုးရကို အေရးယူ ဒဏ္ခတ္ေရး တာဝန္ကို Sanctions မ်ားက လုပ္ေဆာင္ မေပးႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္းက သိရွိလာျခင္း သည္လည္း ေကာင္းေသာ ကိစၥတခု ျဖစ္လာပါသည္။ Sanctions မ်ားကို ေကာင္းစြာ ရုတ္သိမ္းလာၿပီး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းအတြက္ ျမန္မာ အစိုးရသစ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ညိႇႏွိဳင္းျခင္းသည္ ျခားနားေသာ အေျပာင္းအလဲကို ေသခ်ာေပါက္ ျပဳလုပ္ ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု တင္ျပလိုက္ရ ပါသည္။

______________________________________________________________

တ႐ုတ္ျပည္အတြက္
ျမန္မာအတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ရဲ႕စကားအနည္းငယ္

(NBC သတင္းဌာမွ24 feb 2011 ရက္စဲြပါBurmese opposition leader has afew words for china ေဆာင္းပါးကုိဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။)

            ကၽြန္ေတာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိသြားမယ္လုိ႔အေမ့ကုိေျပာလုိက္တဲ့ အခ်ိန္မွာအေမက“ျမန္မာႏုိင္ငံ ဟုတ္လား၊အဲဒီမွာမူးယစ္ေဆးဝါးေတြ ေပါတယ္ဆုိ၊သတိထားပါကြယ္” ဟု ျပန္ေျပာပါသည္။

            ဗဟုသုတ နည္းရန္ေကာဟုအေမ့ကုိအျပစ္မတင္လုိပါ။ျမန္မာျပည္ အေရွ႕ေျမာက္ ေဒသႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္နယ္တုိ႔ ၁၂၄၂ မုိင္ခန္႔ ရွည္လ်ားေသာ နယ္နမိတ္ျခင္း ထိစပ္ေနသည့္ တုိင္ေအာင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ အမ်ားစုက သူတုိ႔၏ေတာင္ဖက္ အိမ္နီးျခင္း ႏုိင္ငံအေၾကာင္း အနည္းငယ္မွ်သာ သိရွိၾကသည္။ တ႐ုတ္မီဒီယာမ်ားကလည္း စြမ္းအင္က႑ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အေၾကာင္း၊ကူမင္း- ရန္ကုန္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ရထားလမ္း မၾကာမီေဖာက္လုပ္ေတာ့မည့္ အေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ေဒသမွ မူးယစ္ေဆးဝါး တုိက္ပဲြမ်ား အေၾကာင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္ထဲသုိ႔ တရားမဝင္ ေရာက္ရွိေနေသာျမန္မာ မိန္းကေလးမ်ား အေၾကာင္း၊ ရံဖန္ရံခါ သတင္းမ်ားမွ လဲြ၍ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းကုိ မ်ားမ်ားစားစား ေဖာ္ျပၾကျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

            သုိ႔ျဖစ္ရာလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ ေနဆဲျဖစ္ေသာ အတုိက္အခံ NLD ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိလည္း တ႐ုတ္ မီဒီယာ မ်ားတြင္ မၾကာခဏ ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳၾကပါ။

            သူမ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္ လာၿပီးေနာက္ NBC သတင္းဌာနက သူမႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္ရန္ အခြင့္အေရး ရရွိခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ သူမႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရန္ အေၾကာင္းဖန္ လာခဲ့ပါသည္။

            ႏုိဝင္ဘာလက သူမလြတ္ေျမာက္ လာၿပီးေနာက္ ၃လခန္႔အၾကာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူမ၏ အတုိက္အခံပါတီ အေပၚ ျမန္မာစစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက တင္းမာသည့္ သေဘာထား ျပသေနခ်ိန္မ်ဳိး၌ သူမႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းရန္ အခြင့္အေရး ရရွိခဲ့ျခင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အတြက္ ကံေကာင္းမႈ တစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ သူမႏွင့္သူမ၏ ပါတီအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ ႏုိင္ငံတကာအေရးယူ ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ ေထာက္ခံေနမည္ ဆုိပါက ေၾကကဲြဖြယ္ လမ္းဆံုးႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ ရလိမ့္မည္ဟု ျမန္မာစစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက မၾကာေသးမီကပင္ သတိ ေပးခဲ့ၾကသည္။

            သူမသည္ ဒီမုိကေရစီနွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရးအတြက္ အၾကမ္းမဖက္ ႐ုန္းကန္ ေတာ္လွန္မႈေၾကာင့္ ၁၉၉၁တြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဘယ္ဆုကုိ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ခံခဲ့ရၿပီး အဖိႏွိပ္ခံ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ခြင့္ ေတာင္းဆုိသူအျဖစ္ ျမန္မာျပည္သူ အမ်ားစုက ယခုတုိင္ ခ်စ္ခင္ ေလးစားျခင္းကုိ ခံရသူ ျဖစ္ေသာ္လည္း သူမကုိယ္သူမ အိမ္နီးျခင္းတစ္ဦး အသြင္ျဖင့္သာ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ကုိ စကားေျပာဆုိခဲ့ျခင္းက ကၽြန္ေတာ္အား မ်ားစြာ အံ့အားသင့္ လႈပ္ခတ္သြားေစခဲ့သည္။

ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္အစဥ္အလာရွိေသာမိသားစု

            အင္တာဗ်ဴး မစတင္မွီသူမ၏ အိမ္အျပင္ဖက္ ၿခံဝင္းထဲ၌ေခတၱ ေစာင့္ဆုိင္း ေနရစဥ္ သူမ၏ၿခံဝင္းကုိသံဆူးႀကိဳး အသစ္မ်ား ကာရံထားသည္ကုိကၽြန္ေတာ္ သတိျပဳမိသည္။ ၂၀၀၉ခုႏွစ္က အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ဂၽြန္ယက္ေတာ၏ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ သက္တမ္းအတြင္း ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ အႀကံဳးဝင္သြားကာ ႏုိင္ငံတကာ ျပႆနာ တစ္ရပ္ကုိ ျဖစ္ေပၚ ေစခဲ့သည့္အတြက္ ယခု ေနာက္တစ္ႀကိမ္ သူမ၏ၿခံဝင္းအတြင္းသုိ႔ မည္သူမွ်ေရကူး၍ ဝင္မလာႏုိင္ေစရန္ တားဆီးထားျခင္း မ်ားလားဟု ကၽြန္ေတာ္ အေတြးပြားမိပါသည္။

            ထုိ႔ေန႔က ေကာင္းကင္ျပာျပာတြင္ ငွက္ကေလးမ်ားက စုိးစိစုိးစိ ေအာ္ျမည္ေနၾကသလုိ ေကာ္ဖီေရာင္ႏွင့္ အျဖဴက်ားေခြး ေပါက္စေလးကလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ေျခေထာက္မ်ားကုိ နမ္း႐ႈတ္ကာ ေဆာ့ကစားရင္း တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ ေဟာင္သံျပဳပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ အျပင္ဖက္တြင္ ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကေသာ သူမ၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား အားလံုး ႐ုိးရာလံုခ်ည္မ်ား ဝတ္ဆင္ထားၾကၿပီး စီးကရက္ဖြာကာ စကားစမည္ ေျပာဆုိလ်က္ ရွိၾကသည္။

            အိမ္ထဲသုိ႔ လွမ္းအဝင္တြင္ ႐ုတ္တရုတ္ ျမင္ေတြ႕ရသည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဖခင္ ကြယ္လြန္သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္အာင္ဆန္း၏ ပံုတူ ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ႀကီးပင္ ျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ် ကုိလုိနီဘဝမွ လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ အမ်ဳိးသား သူရဲေကာင္း အာဇာနည္အျဖစ္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားက ယခုတုိင္ ေလးစားၾကည္ညိဳ ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

            အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီးကုိ ဂုဏ္ျပဳရည္ညႊန္းသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျပတုိက္သုိ႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈရန္ လြန္ခဲ့ေသာနာရီပုိင္း အတြင္းက ကၽြန္ေတာ္ႀကိဳးစား ခဲ့ေသာ္လည္း ဂိတ္ဝမွသံေခ်းတက္ေနေသာ ေသာ့ခေလာက္ႀကီး၏ ျငင္းပယ္ျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္။ နာမည္ေက်ာ္ ေရႊတိဂံုဘုရား၏ အနီးတြင္ တည္ရွိေသာ အာဇာနည္ဗိမာန္သည္လည္း တစ္ႏွစ္တြင္တစ္ရက္ျဖစ္ေသာ ဇူလုိင္၁၉ရက္ေန႔သည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အျခားအစုိးရ ဝန္ႀကီး ၆ဦးတုိ႔ လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ခံရေသာ ႏွစ္ပတ္လည္ ေန႔ျဖစ္ၿပီး အာဇာနည္ေန႔ဟု ေခၚေဝၚကာ အစုိးရ႐ုံးပိတ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ဖိႏွိပ္ထားရန္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ အစုိးရက အားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျပတုိက္ မွာလည္း ေသာ့ခတ္ ခံလုိက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

            ေနာက္ဆံုးတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရာက္ရွိလာပါသည္။ သူမသည္ လိေမၼာ္ေရာင္ ျမန္မာရင္ဖံုးအက်ႌ၊ ခရမ္းျပာ ပန္းပြင့္မ်ား ရက္ေဖာက္ထားသည့္  အျပာေရာင္ လံုခ်ည္ႏွင့္ အနက္ေရာင္ ေျခညႇပ္ဖိနပ္ကုိ စီးထားကာ ေျခသည္းမ်ားကုိ ပန္းႏုေရာင္ ေဖ်ာ့ဆုိးထားပါသည္။ ေခါင္းတြင္ပန္ထားေသာ ပန္းမ်ားက မ်က္ႏွာေပၚ ဆံပင္မက်ေအာင္ သိမ္းေပးထားသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားက သူမအား အင္တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္ေနစဥ္ အေတာအတြင္း သူမ၏တုန္႔ျပန္မႈက ေအးေဆးသည္။ လွ်င္ျမန္သည္။ အာ႐ုံဝင္စားမႈရွိသည္။ ဇဝနဥာဏ္ရႊင္သည္။ စကားလံုးမ်ားကုိ အပုိျဖဳန္းတီးျခင္းမရွိသည့္ သူမသည္ တစ္ခါတရံ ၿပံဳးတတ္သလုိ တစ္ခါတရံ မ်က္ေမွာင္ႀကံဳကာ နက္နက္နဲနဲ စဥ္းစားတတ္သည္။

            သူမသည္အလြန္အလုပ္ မ်ားသူျဖစ္ေၾကာင္း သိသားထင္ရွား ေနသျဖင့္ အင္တာဗ်ဴး ၿပီးခ်ိန္တြင္ ထသြား လိမ့္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ထင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သူမ၏ သက္ေတာင့္သက္သာ ရွိလွေသာ ဆုိဖာေပၚတြင္ဆက္၍ ထုိင္ကာ လက္ဖက္ရည္ႏွင့္ ဆန္မုန္႔တုိ႔ျဖင့္ ဧည့္ခံခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ အံ့အားသင့္ခဲ့ရသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြက္စကားအနည္းငယ္

            ကၽြန္ေတာ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေျပာလုိက္သည့္အခ်ိန္တြင္သူမအနည္းငယ္ အံ့အားသင့္သြားပါသည္။“ရွင္တုိ႔ အစုိးရဆီကုိ စကားလက္ေဆာင္ ျပန္ယူ သြားေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ထင္ပါသလား” ဟု သူမက ေမးပါသည္။

            “ရွင္တုိ႔ အစုိးရကုိ ေျပာေပးပါ။ကၽြန္မရဲ႕ေမ့ေလ်ာ့ေနမႈကုိ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ခြင့္လႊတ္ေပးပါလုိ႔” အစရွိသျဖင့္ သူမ ေျပာၾကားေသာ စကားလံုး အတိအက်ကုိ ကၽြန္ေတာ္ မမွတ္မိေတာ့ ေသာ္လည္း သူမဘာကုိ ဆုိလုိသည္ ဆုိသည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေကာင္းစြာ နားလည္သိရွိ ပါသည္။

            ၿပီးခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ား အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တတိယအႀကီးဆံုး ကုန္သြယ္ဖက္ ျဖစ္လာခဲ့ေသာ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာစစ္ဖက္ အစုိးရကုိ စစ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အကူအညီမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ Petro China သည္လည္း ရခုိင္ကမ္းလြန္ A1 လုပ္ကြက္ ေရႊဓာတ္ေငြ႔တြင္းမွ ယူနန္ျပည္နယ္ အထိ အဓိက ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လုိင္း တည္ေဆာက္ရန္ ႀကီးမားစြာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံလွ်က္ ရွိသည္။ အဆုိပါ ပုိက္လုိင္းသည္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းႏွင့္ အာဖရိကမွ ေရနံမ်ားကုိ တ႐ုတ္သုိ႔ သယ္ေဆာင္ရာ၌ သမား႐ုိး က်မလကၠာ ေရလက္ၾကားကုိ ျဖတ္သန္းရမည့္ ေရလမ္းေၾကာင္းကုိ ေရွာင္ကြင္းကာ လမ္းလဲႊေပးမည္ ျဖစ္သည္။

            ယခု လမ္းေၾကာင္းသစ္ ၿပီးသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြက္ ေရနံသယ္ယူေရး လမ္းေၾကာင္းတြင္ ၇၄၆မုိင္ သက္သာ သြားမည္ျဖစ္ကာ မလကၠာ ေရလက္ၾကားကုိ ျဖတ္သန္းရသည့္ အႏၱရာယ္ကုိလည္း မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ တရိွန္ထုိး ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈကုိ အရွိန္မပ်က္ေစရန္ လုိအပ္သည့္ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားကုိ ပုိမုိေဘးကင္း၊ လွ်င္ျမန္စြာ သယ္ယူ ႏုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ႏွင့္ကူမင္း ဆက္သြယ္မည့္မုိင္1200 အရွည္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ရထားလမ္းကုိလည္း စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ရက္ပုိင္းအတြင္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

            ျမန္မာျပည္တြင္ တ႐ုတ္ လႊမ္းမုိးမႈ ႀကီးမားေနၿပီး အလြန္႔အလြန္ ႀကီးလားမည္ကုိ စုိးရိမ္ပူပန္ ေနၾကသည္။ ေဒသခံ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသည့္ အခ်ိန္တြင္ကၽြန္ေတာ္ တ႐ုတ္ပါဟု သူတုိ႔အား ေျပာျပသည့္ အခါ သူတုိ႔က တ႐ုတ္လား၊ ဒါဆုိရင္ ခ်မ္းသာမွာေပါ့၊ တ႐ုတ္လား ဒီမွာဘာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းလာလုပ္တာလဲ စသည္ျဖင့္ တုန္႔ျပန္ၾကပါသည္။

            သုိ႔ျဖစ္ရာ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏုိဝင္ဘာလက ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကုိ က်န္တစ္ကမၻာလံုးက တရားမွ်တမႈ မရွိသည့္ အတုအေယာင္ အျဖစ္ ဝုိင္းဝန္ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်ေနခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္အစုိးရက ႏုိဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားသည္ ျမန္မာ ျပည္သူတုိ႔၏ အေျခခံ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းတည္ၿငိမ္မႈကုိ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ဂုဏ္ျပဳတုန္႔ျပန္ ခဲ့ျခင္းကုိ နားလည္ရန္ ခက္မည္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။

            သုိ႔ေသာ္လည္း လတ္တေလာ Wikileaks က လႊင့္ထုတ္လုိက္သည့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန ဆက္သြယ္ ေျပာဆုိမႈမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ တ႐ုတ္၏ စီးပြားေရး အက်ဳိးစီးပြားကုိ ထိခိုက္ေစႏုိင္သည့္။ ႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း ေပၚေပါက္ႏိုင္သည့္ ဖိအားမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ ေနရျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာအစုိးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေျခလွမ္း ေႏွးေကြး ေနျခင္းကုိ တ႐ုတ္အစုိးရက အမွန္တကယ္ပင္ စိတ္ပ်က္ေနၿပီ” ဟု ညႊန္ျပေနေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားကုိ ၾကားသိရသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ အံ့အားသင့္သြားဖြယ္ ရွိေနပါသည္။

            ဆက္လက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သူမကဲ့သုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဘယ္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရေသာ တ႐ုတ္အစုိးရ ဆန္႔က်င့္သူ လူက်ားဘုိႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ “ယံုၾကည္ခ်က္ ေတြကုိ ဖက္တြယ္ ထားပါလုိ႔ သူ႔ကုိကၽြန္မ ေျပာခဲ့ပါတယ္” ဟု သူမကဆုိပါသည္။ သူမကဆက္၍ ၿပံဳးလုိက္ၿပီးေနာက္ “ဆုမရခင္ အထိသူ႔နာမည္ကုိ ကၽြန္မ မၾကားဖူးဘူး ဆုိတာကုိေတာ့ ဝန္ခံရမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ဆက္ႏြယ္ေနတယ္လုိ႔ေတာ့ ခံစားရပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိေတာ့ ၁၉၉၁ခုႏွစ္က ကၽြန္မဆုရ ခဲ့တုန္းကလည္း ေအာ့စလုိဆုေပးပဲြ အခမ္းအနားကုိ သြားခြင့္ မရခဲ့ဘူးေလ” ဟုေျပာၾကားပါသည္။

            ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ Confucius Peace Prize (ကြန္ျဖဴးရွပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု) ကုိပင္ ရယ္ပဲြဖဲြ႕ ခဲ့ၾက ေသးသည္။ “Confucius (ကြန္ျဖဴးရွပ္) ဆုိတဲ့အတုိင္း Confuse ျဖစ္လြန္း ပါတယ္” ဟု သူမကဟာသ ထုတ္လုိက္ၿပီး ေနာက္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အား လက္ဖက္ရည္၊ ဆန္မုန္႔ေၾကာ္မ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံပါသည္။

            ယခု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္္ ျမင္ကြင္းေၾကာင့္ လြန္ခဲ့ေ