Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

၁၆.၇.၂၀၁၁

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

တုိင္းရင္းသားအမ်ားအေပၚ ဗမာတုိ႔က ကုိလုိနီလက္သစ္ အမ်ဳိးသားေရးအစြန္းေရာက္ဝါဒက်င့္သံုးဆက္ဆံ

(Asian Tribune မွ 11 July 2011 ရက္စဲြပါ Burma acts as neocolonial nationalist on ethnic people ေဆာင္းပါးကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။)

ကခ်င္တုိ႔အေပၚ ျမန္မာတပ္မ်ား က်ဴးေက်ာ္တုိက္ခုိက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာမ်က္ႏွာ ၉ မ်က္ႏွာပါ ေလ့လာမႈအစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ ျဖစ္ေသာ Postcolonial Nationalistic Interpertation ကုိ ေဇာ္လြန္းက ေရးသားၿပီး Kachin News Group ၏ အြန္လုိင္းသတင္းလႊာ က႑မွတစ္ဆင့္ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္႐ႈႏုိင္ရန္ ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ျဖန္႔ခ်ိလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားအေပၚ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က က်ဴးေက်ာ္စစ္ဆင္ႏႊဲမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္း အၿမဲလုိလုိ ႏုိင္ငံေရးအရ လံုၿခံဳမႈမရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားၾကားမွ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အရပ္ဝတ္တပ္မေတာ္အစုိးရသစ္၏ မူဝါဒကုိ ထင္ဟပ္ေသာ စည္းကမ္းျပည့္သည့္ ဒီမုိကေရစီ အမည္ခံ တပ္မေတာ္စနစ္၏ အေလ့အထထံုးစံမ်ားကုိ Kachin Research Group မွ ေဇာ္လြန္းက ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ၁၉၄၇ ပင္လံုသေဘာတူညီခ်က္အရ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ခ်င္းစေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတုိ႔၏ စစ္မွန္ေသာ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ အားထုတ္မႈမ်ားကုိ ၎စာတမ္းတြင္ ထည့္သြင္းသံုးသပ္ထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖဲြ႕စည္းေရး ပင္လံုသေဘာထား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းကုိ ယေန႔အထိ စနစ္ တက် ခ်ဳိးႏွိမ္ဖ်က္ဆီးေနသည့္ လက္ရွိအေနအထားကုိလည္း ၎စာတမ္းတြင္ ျပစ္တင္ေဝဖန္ထားသည္။ အာဏာလက္ရွိ ျမန္မာအစုိးရက ပင္လံုစာခ်ဳပ္ေခတ္မွာ လြန္ၿပီဟု သံုးႏႈန္းေျပာဆုိေနျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။

မ်က္ကန္း မ်ဳိးခ်စ္၊ တုိင္းျပည္ခ်စ္၊ လူမ်ဳိးေရးအစြန္းေရာက္ဝါဒေပၚတြင္ အေျခခံသည့္ ဗမာလူမ်ဳိးႀကီး ဝါဒကုိ တည္ေဆာက္ကာ ဗမာတုိ႔ လက္ထဲတြင္သာ အာဏာရွိေအာင္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားသည့္ ဗမာအုပ္စုမ်ားသည္ ဗဟုိအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရ အာဏာႏွစ္ခုစလံုးကုိ ေလာဘတႀကီး ဆုပ္ကိုင္ထားကာ ဖက္ဒ ရယ္မူအရ အာဏာမွ်ေဝေပးေရးကိစၥကုိ ပယ္ခ်လ်က္ရွိသည္။

ထုိ႔အျပင္ အခြင့္အေရးႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအားလံုးကုိလည္း ျဖတ္ေတာက္ပစ္ခဲ့ၾကၿပီး အာဏာ လက္ရွိဗမာမ်ားက တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားကုိ တုိင္းတပါးသား၊ ရန္သူမ်ားသဖြယ္ ဆက္ဆံေနၾကသည္ဟု ၎စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

စာတမ္းရွင္းအရ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအုိင္ေအအၾကားမွ ျပည္တြင္းစစ္အေၾကာင္းကုိလည္း ျပန္လည္သံုးသပ္ထားသည္။ အဆုိပါ စာတမ္းတြင္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရတပ္မ်ားက ဆန္ဂန္မွ KIO ပုိင္နက္ကုိ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ကာ KIA ၏ ဘမ္ဆန္စခန္းကုိ ၂၀၁၁ ဇြန္လ ၁၂ ရက္တြင္ သိမ္းပုိက္လုိက္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္အၾကားမွ ၁၇ ႏွစ္ၾကာ အပစ္ရပ္သေဘာတူညီ ခ်က္လံုးဝပ်က္ျပား သြားခဲ့သည္ဟု ေရးသားထားသည္။

ကခ်င္ေျမေပၚတြင္ ျပည္တြင္းစစ္မျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ KIO က အႀကိမ္ႀကိမ္တရားဝင္ သတိေပးေနသည့္ ၾကားမွပင္ တုိက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ရသည္။ KIA တပ္ဖဲြ႕အားစတင္ပစ္ခတ္သည့္ ျမန္မာတပ္ဖဲြ႕မ်ားကုိ ျပည္လည္ခုခံပစ္ခတ္ရျခင္းေၾကာင့္ ဇြန္လ ၉ ရက္တြင္ ဆန္ဂန္တုိက္ပဲြစတင္ျဖစ္ပြားသည္။ ယင္း တုိက္ပဲြသည္ ၃ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၃ ညၾကာခဲ့သည္။ ယင္းတုိက္ပဲြေၾကာင့္ ကခ်င္ေျမတစ္လႊားမွ ျမန္မာအစုိးရတပ္ မ်ားႏွင့္ KIA တပ္ဖဲြ႕အၾကားတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားေၾကာင္း KIO က ေၾကညာခဲ့ရသည္ဟု စာတမ္းတြင္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာအစုိးရတပ္ဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ အဓိကအားျဖင့္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ တံတားမ်ားအေရ အတြက္ ဒါဇင္ႏွင့္ ခ်ီ၍ ဖ်က္ဆီးခဲ့ရျခင္းမွာ လံုၿခံဳေရး လုိအပ္ခ်က္အရျဖစ္ပါေၾကာင္း စာတမ္းတြင္ ထုေခ်ရွင္း လင္းထားသည္။ ေဒသတစ္ခုလံုးသုိ႔ စစ္ပဲြျပန္႔ႏွံသြားပါက အထူးသျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရ ဖက္တြင္ ထိခိုက္ေသ ဆံုးမႈအေရအတြက္ မ်ားျပားလာလိမ့္မည္ဟု ယူဆရသည္။

ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း အစုိးရတပ္ဖဲြ႕မ်ား၏ ဆုိးဝါနိမ့္က်ေသာ အျပဳအမူေၾကာင့္ ဗမာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒကုိ သတိျပဳစရာျဖစ္လာသည္။ ဗမာစစ္သားမ်ားသည္ စစ္ပဲြနယ္ေျမဧရိယာထဲမွ ေဒသခံကခ်င္မ်ားကုိ လူမဆန္သည့္ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းမႈ၊ သတ္ျဖတ္မႈ၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္ အေရးေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ စစ္သံုးပန္းဥပေဒတုိ႔ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္လ်က္ရွိသည္ဟု စာတမ္းတြင္ ေထာက္ျပေဝဖန္ထားသည္။

အထက္ပါေလ့လာမႈအစီရင္ခံစာကုိ ေရဒီယိုသတင္းမ်ား၊ သတင္းစာမ်ား၊ သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္မ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးမ်ားမွ ရနုိင္သမွ် အခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံကာ ျပဳစုေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု Kachin Research Group ကဆုိပါသည္။ သီတင္းတစ္ပတ္အၾကာ တုိက္ပဲြအၿပီးတြင္ အစုိးရအာေဘာ္ New light of Myanmar သတင္းစာက ကခ်င္သူပုန္မ်ားေၾကာင့္ တုိက္ပဲြျဖစ္ရေၾကာင္း ျပစ္တင္ထားျခင္းေၾကာင့္ စာတမ္း၏ ပထမအပုိင္းတြင္ KIO အဖဲြ႕အေပၚ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရတပ္မ်ားက က်ဴးေက်ာ္စစ္ဆင္ႏႊဲသည့္ မူဝါဒကုိ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္ထားသည္။ ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာက KIA ဘမ္ဆန္စခန္းတြင္ တိုက္ပဲြျဖစ္ရျခင္းမွာ စတင္ပစ္ခတ္သည့္ ကခ်င္သူပုန္မ်ားကုိ မလဲႊမေရွာင္သာ တုန္႔ျပန္ တုိက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက လာေရာက္တည္ေဆာက္ေနေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကုိ ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္ဟု အေၾကာင္းျပ ေရးသားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

စာတမ္းတစ္ေနရာတြင္ အစုိးရအာေဘာ္သတင္းစာက ေရးသားသည့္ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားသူပုန္မ်ား တ႐ုတ္တုိ႔တည္ေဆာက္ေနေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကာကြယ္ေရး စေသာစကားလံုးမ်ားကို အရွိအတိုင္းက်ဳိးေၾကာင္း ဆပ္စပ္သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ဗမာလူမ်ဳိးႀကီး ဝါဒအျဖစ္ က်င့္သံုးေနသည့္ ဗမာစုိးမုိးေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ အေျခခံမူဝါဒကုိ ထင္ဟပ္ေနေၾကာင္း၊ ဦးသိန္းစိန္ေစလႊတ္သည့္ အစုိးရတပ္မ်ားက ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားကို နည္းေပါင္းစံုျဖင့္ ဆက္ဆံျပဳမူလ်က္ရွိေၾကာင္း အဆုိပါစာတမ္းတြင္ အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ဖတ္႐ႈရသည္။

စာတမ္းရွင္က ေကာက္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္သည္ တစ္စံုတစ္ဦးလႊမ္းမုိးေသာ တုိင္းျပည္တြင္ အျခားတစ္ဦး သစၥာေဖာက္ အေခၚခံရေစမည့္ အမ်ဳိးသားဝါဒမ်ဳိးကုိ အလြန္အကၽြံဖက္ တြယ္ထားရမည့္ အခ်ိန္မဟုတ္ပဲ ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ အားလံုးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာစသည္တုိ႔ကုိ ျဖည့္စြမ္းေပးမည့္ စစ္မွန္ေသာ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒကုိ ခ်ဥ္းကပ္ရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င့္သံုးရမည့္ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒမွာ မ်က္ႏွာလုိက္ခဲြျခား ဆက္ဆံမႈ၊ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးျဖဳတ္သန္႔စင္မႈစသည့္ မယဥ္ေက်းေသာ အျပဳအမူအားလံုးကုိ ဖယ္ရွားတြန္းလွန္ကာ ျပည္သူမ်ားထံ၌သာ အမွန္တကယ္အာဏာရွိသည့္ အဆင့္ျမင့္ယဥ္ေက်းေသာ အယူအဆကုိ ခ်ဥ္းကပ္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္အင္အားကုိ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ တလြဲအသံုးျပဳေနသူမ်ားကုိ ေလးစားရန္ မလုိအပ္ေပဟု ေရးသားထားသည္။

ကာကြယ္ရန္ တပ္စဲြထားသည့္ တရားဝင္တပ္ဖဲြ႕အျဖစ္လည္းေကာင္း KIA ကုိမူ ႏုိင္ငံေတာ္ မူဝါဒႏွင့္ စီမံကိန္းကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္း  ရည္ညႊန္းေရးသားထားသည္ကုိ ၾကည့္လွ်င္ ထုိအခ်က္ကုိ ထင္ရွားစြာေတြ႕ျမင္ရသည္ဟု ေရးသားတင္ျပ ထားသည္။

ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကရင္ႏွင့္ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံမွ ခဲြထြက္လုိသူမ်ားဟု စြပ္စဲြကာ ႐ႈတ္ခ်ျခင္း မျပဳသင့္ေၾကာင္း၊ ကခ်င္တုိ႔သည္ မ်က္ကန္းမ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လက္ထဲမွ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီရရန္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွား ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသား နယ္ေျမအသီးသီးတြင္ ကုိလုိနီလက္သစ္အာဏာကုိ လက္ရွိအစုိးရက ကုိယ္စားျပဳေနေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ကခ်င္ဒူးဝါးမ်ား အၾကားထားရွိခဲ့ေသာ ညီရင္းအကုိရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္မႈစိတ္ဓာတ္ကသာလွ်င္ ပင္လံုသေဘာတူညီခ်က္ကုိ လႈပ္ရွားသက္ဝင္ ေစႏုိင္ေၾကာင္း စာတမ္းအတြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း သူမလြတ္ေျမာက္လာၿပီး၊ ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ၂၁ ရာစုအျမင္ႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္မည့္ ဒုတိယပင္လံု ညီလာခံတစ္ခု က်င္းပရန္ သူမဆႏၵရွိေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားကုိ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

သမၼတဦးသိန္စိန္၏ အရပ္ဝတ္တပ္မေတာ္အစုိးရသစ္သည္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးဆႏၵအမွန္ကုိ ေလးစားျခင္း၊ ေျဖရွင္းေပးျခင္း မရွိပါက ေတာင္တန္းတုိင္းရင္းသားနယ္ေျမတစ္လႊားမွ ႏုိင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားကုိ အဆံုးသတ္ႏုိင္စြမ္း ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ အမ်ဳိးသားျပန္ လည္ေစ့စပ္ေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥႏွစ္ရပ္မွာ ဒဂၤါးျပားတစ္ခု၏ ေခါင္းႏွင့္ပန္းသဖြယ္ ကုိယ္စားျပဳလ်က္ရွိၾကသည္။

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

သစ္ပင္မ်ားမညႇာမတာအေျပာင္းရွင္းမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေတာင္ကတံုးမ်ားျဖစ္ေန

အဆုိပါေတာင္ကတံုးကုိ သတၳဳတူး၍ အေျပာင္းရွင္းမည့္တ႐ုတ္ကေျပာ

(13 July 2011 ရက္စဲြပါ Globe and Mail မွ Mark Mackinnon ေရးသားေသာ Ruthless Clear – cutting bares Myanmar’s hills ကုိ ဘာသာျပန္ ပါသည္။)

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနာက္ေတာင္ ကူမင္းသစ္ေစ်းကြက္မွ ကုန္သည္မ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုေက်ာ္ေက်ာ္ခန္႔ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အပယ္ခံ ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကၽြန္းႏွင့္ အျခားသစ္မ်ား အေရာင္းအဝယ္ေကာင္းခဲ့ပါသည္။

အဆုိပါကုန္သည္မ်ားသည္ ကူးမင္းၿမိဳ႕စြန္တြင္ ဂုိေဒါင္မ်ားျဖင့္ သစ္အေခ်ာထည္မ်ား၊ သစ္လံုး မ်ားသုိေလွာင္ထားပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္တြင္မူ ျမန္မာ့သစ္တစ္ခုတည္းျဖင့္ အလုပ္မျဖစ္ေတာ့ေၾကာင္း ကုန္သည္မ်ားက ေျပာၾကပါသည္။ အခ်ဳိ႕သည္ လာအုိႏုိင္ငံမွ မထိတုိ႔ရေသးေသာ သစ္ေတာမ်ားဆီသုိ႔ အာ႐ုံေျပာင္းခဲ့ၾကၿပီး၊ အခ်ဳိ႕ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းသုိ႔ ေျပာင္းလဲ လုပ္ကိုင္ ေနၾကပါသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ ၎တုိ႔၏ ဆုိင္မ်ားကုိ အၿပီးပိတ္ထားလုိက္ၾကပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ အတုိက္အခံမ်ား အတြက္မူႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စိတ္မေကာင္းစရာမ်ားကုိခ်ည္း ေျပာရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာအစုိးရသည္ ေငြကုိ အငမ္းမရ မက္ေသာ္လည္း sanction မ်ားရွိေနေသာအခါ တုိင္းျပည္၏ေရွးယခင္ကတည္က ကုန္သြယ္ဖက္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားအား သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ သံယံဇာတမ်ားကုိ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့ပါသည္။

ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ခန္႔သစ္ေတာမ်ားကုိ အတားအဆီးမရွိ အေျပာင္းရွင္းခုတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကၽြန္းသစ္ႏွင့္ အျခားသစ္မ်ား အစိတ္အပုိင္း အနည္းသာက်န္ေတာ့ေၾကာင္း ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ သစ္ေတာပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကပါသည္။ ကူမင္းရွိ သစ္ကုန္သည္မ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ခုတ္စရာကၽြန္းကုန္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။ ကူမင္းသည္ ျမန္မာသစ္မ်ား ေရာင္းဝယ္ရာ အႀကီးဆံုးဌာနႀကီးျဖစ္ပါသည္။

“အခုလုိ ျမန္ျမန္ခုတ္ေနမယ္ဆုိရင္ ေနာက္ဆယ္ႏွစ္ေတာင္မခံေတာ့ဘူး။ ငါးႏွစ္ေျခာက္ႏွစ္ဆုိရင္ ကုန္ၿပီ”ဟု စိန္လံုသစ္ကုမၸဏီမွမန္ေနဂ်ာ Chan Jinian က ေျပာပါသည္။ စိန္လံုသစ္ကုမၸဏီသည္ ၎၏ ဦးေလးပိုင္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သစ္မ်ားကုိ ၁၉၉၀ အေစာပိုင္းကတည္းက တင္သြင္းေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။

နယ္စပ္သုိ႔သြား၍ သစ္အေရာင္းအဝယ္အတြက္ စကားေျပာ၍ ျပန္လာေသာ Mr Chan က ေျပာၾကားရာတြင္ နယ္စပ္တြင္ တစ္ခ်ိန္က ထူထပ္စြာရွိေနေသာ သစ္ေတာမ်ားေျပာင္ကုန္၍ ယခုအခါ ၎၏ကုမၸဏီသည္ သစ္ေကာင္းရရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းပုိင္းသုိ႔ သြားေရာက္ရွာေဖြရေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံယူနန္နယ္ထဲတြင္မူ သစ္ခုတ္ျခင္းကုိ အာဏာပိုင္မ်ားက ဥပေဒျဖင့္ တင္းၾကပ္စြာ တားျမစ္ထားမႈေၾကာင့္ တန္ဖုိးရွိေသာ သစ္ေတာမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မူ ေနျပည္ေတာ္မွ ဗဟုိအစုိးရကေရာ၊ သက္ဆုိင္ရာ စစ္တုိင္းမွဴးမ်ားကေရာ၊ ထုိေဒသမ်ားရွိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ မ်ားကပါေငြကုိ အငမ္းမရလုိခ်င္ေသာေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ားကုိ လုိလုိလားလားအားလံုးအား လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္ဟု Mr Chan က ေျပာပါသည္။ “နယ္စပ္ကေန ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္ကုိ သြားရင္ သစ္ပင္မရွိတဲ့ ေတာင္ေတြကုိ ေတြ႕ရလိမ့္မယ္။ သစ္ပင္ေတြအားလံုး ကုန္သြားရင္၊ အဲဒီေတာင္ေတြမွာ သတၱဳတူးဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အာ႐ုံစုိက္ရမယ္” ဟု ၎က ေျပာပါသည္။

Mr Chan ၏ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ေျပာၾကားမႈမ်ားမွာ ကူမင္းသစ္ေစ်းကြက္မွ အျခားကုန္သည္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ အတူတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကၽြန္းႏွင့္ အျခားသစ္မ်ားရွားပါးလာမႈေၾကာင့္ ေစ်းတက္လာၿပီး၊ လုိအပ္ခ်က္ကိုလည္း ျပည့္ေအာင္ မေပးႏုိင္ေၾကာင္းေျပာၾကပါသည္။ ကုန္သည္မ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ ယခုႏွစ္ပုိင္းမ်ားတြင္ စီးပြားေရးမွာ သိသိသာသာက်ဆင္းေၾကာင္း၊ ကမၻာေငြေၾကးေစ်းကြက္က် ဆင္းမႈေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိၾကပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚတြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေရးယူမႈမ်ားကလည္း က႑တစ္ခုမွ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္သည္မ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ ၎တုိ႔၏ ေဖာက္သည္မ်ားစုမွာ ဥေရာပႏုိင္င&