Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011 - (2)
yangonchronicle 2011 - (2)

၁၁.၁၂.၂၀၁၁

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း (၂)

  1. အိႏၵိယအက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကိစၥ အဓိကအစီရင္ခံစာတင္ၿပီ

(9 December 2011 ရက္စဲြပါ BBC News မွ Key report on India Anti – corruption Lokpal bill Tabled ကုိ ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ေျပာင္းလဲမႈ မည္မွ်စစ္မွန္သနည္း

(9 December 2011 ရက္စဲြပါ Eurasia Review မွ IPCS ၏ Burma How real is the change ? ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။ ေရးသားသူ IPCS မွာ Institute of Peace and Conflict studies ျဖစ္သည္။)

*************************************

အိႏၵိယအက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကိစၥ အဓိကအစီရင္ခံစာတင္ၿပီ

( 9 December 2011 ရက္စဲြပါ BBC News မွ Key report on India Anti – corruption Lokpal bill Tabled ကုိ ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတုိက္ဖ်က္ႏုိင္ေရး ေစာင့္ၾကည့္အဖဲြ႕ဖဲြ႕စည္းႏုိင္မည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာကုိ ပါလီမန္သုိ႔ တင္ျပ ခဲ့သည္။ အဆုိပါဥပေဒကုိ ၾသဂုတ္လက ပါလီမန္သုိ႔တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက အဆုိပါဥပေဒသည္ အလြန္ အားနည္းသည္ဟု ဆႏၵျပခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အမတ္မ်ားပါဝင္ေသာ အဖဲြ႕ကုိ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးလႈပ္ရွားသူ Anna Hazare က အဆင့္နိမ့္ဗ်ဴ႐ုိကေရစီမ်ား ပါဝင္ျခင္းမရွိ၍ ျပည့္စံုမႈမရွိဟုဆုိကာ ဥပေဒမူၾကမ္း အသစ္ကုိ လက္မခံပဲ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ၎က ဒီဇင္ဘာ (၁၁)ရက္ေန႔တြင္ တစ္ရက္တာဆႏၵျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေက်ညာခဲ့သည္။

အိႏိၵယသည္ မၾကာေသးမီက ႀကီးမားေသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားသည္ အမႈႀကီးမ်ား၏ ႐ုိက္ခတ္မႈကုိခံခဲ့ရသည္။ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ အစုိးရဝန္ထမ္း မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ေဒၚလာဘီလီယံႏွင့္ခ်ီ၍ လာဘ္စားေနၾကသည္ဟု စြပ္စဲြခံေနရသည္ျဖစ္ရာ အစုိးရ၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ဆုိးဝါးစြာ ထိခိုက္လ်က္ရွိသည္။

အဆုိပါ Lokpal ဥပေဒသည္ လြတ္လပ္ေသာ အဖဲြ႕တစ္ခုတည္ေထာင္ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္သည္။ အဆုိပါဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံစာ ကုိ ကြန္ဂရက္အမတ္ Abhishek Manu Singhvi က Rajya Sabha (အထက္လႊတ္ေတာ္ကုိ)သုိ႔ ေသာၾကာေန႔က တင္ျပခဲ့သည္။ Abhishek သည္ ဥပေဒႏွင့္ တရားမွ်တေရး၊ ျပည္သူတုိ႔အေပၚမတရားမႈမ်ားႏွင့္ ကုိယ္ေရးဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီဥကၠ႒ ျဖစ္သည္။

ေအာက္လႊတ္ေတာ္ Lok Sabha တြင္ ေကာ္မတီအဖဲြ႕ဝင္ Pinaki misra က အစီရင္ခံစာကုိ တင္ျပခဲ့ၿပီး၊ ၎ကုိ ေဆြးေႏြးသည့္အခါ အဖဲြ႕သုိ႔ တင္ျပထားေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ကုိလည္း တင္ျပမည္ျဖစ္သည္။

ပါလီမန္၏ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈ

အခ်ဳိ႕ပါလီမန္အမတ္မ်ားက သေဘာမတူေၾကာင္း ေျပာၾကေသာ္လည္း အဆုိပါအစီရင္ခံစာကုိလက္ခံခဲ့ေၾကာင္း Mr Singhvi က ဗုဒၶဟူးေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုအဆုိျပဳထားေသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ေစာင့္ၾကည့္မည့္အဖဲြ႕သည္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ား အေပၚ စစ္ေဆးပုိင္ခြင့္ႏွင့္ တ႐ား႐ုံးသုိ႔ တင္ပုိ႔ႏုိင္ခြင့္အာဏာရွိသည္။ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ ပါလီမန္မွ အမတ္မ်ား၏အစုအဖဲြ႕မ်ားသည္ ဥပေဒ၏ အေရးယူမႈမွ ကင္းလြတ္ လ်က္ရွိ ပါသည္။ Mr Singhvi က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိ ဥပေဒက အေရးယူႏုိင္မည့္ ကိစၥမွာမူ ပါလီမန္၏ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရည္ေပၚတြင္ မူတည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေသာၾကာေန႔က အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးလႈပ္ရွားသူ Anna Hazare ကလည္း ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ အားနည္းလြန္းသည္ဟု ေဝဖန္ခဲ့သည္။ “တကယ္လုိ႔ အားေကာင္းတဲ့ Lokpal ဥပေဒကုိ မျပဌာန္းႏုိင္ခဲ့ဘူးဆုိရင္၊ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ကြန္ဂရက္ပါတီကုိ ဆန္႔က်င္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈလုပ္ရပါလိမ့္မယ္”ဟု ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ Mr Hazare သည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္လည္း Lokpal ဥပေဒေအာက္တြင္ အက်ံဳးဝင္ ေရးကုိ တစုိက္မတ္မတ္ ေတာင္းဆုိလာခဲ့သူျဖစ္သည္။ Mr Hazare သည္ ေဒလီတြင္ ဧၿပီလႏွင့္ ၾသဂုတ္လက အစာငတ္ခံဆႏၵျပလ်က္တင္းၾကပ္ေသာ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

မၾကာေသးမီက စြပ္စဲြခဲ့ရေသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားေသာ အမႈမ်ားတြင္ ေဒၚလာဘီလီယံမ်ားစြာတန္ေသာ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးစီမံကိန္း၊ ၂၀၁၀ ေဒလီဓနသဟာယ အားကစားပဲြႏွင့္ပတ္သက္၍ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ တရားမဝင္ေသာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ စစ္ေၾကာင့္ မုဆုိးမျဖစ္ရသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ ေသာ အိမ္မ်ားအရပ္ဖက္ဝန္ ထမ္းထက္ထဲတြင္သာ ၿပီးဆံုးသြားျခင္းမ်ားပါဝင္သည္။

မၾကာေသးမီက စစ္တမ္းမ်ားကေျပာၾကားရာတြင္ အိႏိၵယမွအက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားသည္ ေဒၚလာဘီလီယံခ်ီ၍ ရွိေသာေၾကာင့္ တုိးတက္မႈ လမ္းေၾကာင္းမွ လဲြေခ်ာ္သြားႏုိင္သည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကုိေျပာၾကားခဲ့သည္။

***************************************************************************************

ေျပာင္းလဲမႈ မည္မွ်စစ္မွန္သနည္း

(9 December 2011 ရက္စဲြပါ Eurasia Review မွ IPCS ၏ Burma How real is the change ? ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။ ေရးသားသူ IPCS မွာ Institute of Peace and Conflict studies ျဖစ္သည္။)

                ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမွ အခ်ိဳ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလွ်က္႐ွိသည္ကို ယံုၾကည္ လ်က္႐ွိၾကသည္။ ေနာက္ဆံုး၌ ျမန္မာအစိုးရ၏ အသည္းႏွလံုးတြင္ ေျပာင္းလဲလိုစိတ္ အမွန္တကယ္႐ွိခဲ့ၿပီေလာ။ ထိုအေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ဘာေတြနည္း၊ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သိကၡာ ျပန္လည္ဆယ္မေလာက္ေအာင္ မည္မွ်ေလာက္အထိ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္နည္း။ အဆိုပါ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးတြင္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ႐ွိလာမည္လား။ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပိုမိုလြတ္ လပ္လာ ေသာ မီဒီယာမ်ားတြင္ အိုင္ဒီယာတစ္ခုအေနျဖင့္ စာ႐ြက္ေပၚတြင္ ၿပီးသြားမည္လား၊ အေရးႀကီးဆံုးမွာ ဤျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားမ်ား အက်ိဳး ခံစားရမည္လား။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မ်ားစြာလိုအပ္လ်က္႐ွိေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံကို ပိုမိုလမ္းပြင့္လာေအာင္ ၎၏ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္႐ွိရာ ၎သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေတာက္ပေသာ အနာဂတ္အတြက္ ၾကားခံပစၥည္း (Catalyst) အျဖစ္ ႐ႈျမင္လာရသည္။ ပို၍ ပြင့္လန္းလာေသာ မူဝါဒသစ္မ်ားသည္ တိုင္းျပည္တြင္ လူမႈေရးအရ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ၊ အတြက္ သာမက စီးပြားေရး တိုးတက္မႈအတြက္သာ ရည္ရြယ္သည္။

စိတ္ဝင္စားဖြယ္ တိုးတက္မႈတစ္ခုမွာ ၂၀၁၄ အာဆီယံဥကၠ႒ေနရာအတြက္ အဖဲြ႕ဝင္အားလံုးက လက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ျပန္လည္အသက္ဝင္လာေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားလုပ္ရန္ ျပင္းျပေသာဆႏၵသစ္မ်ားအား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား သယ္ေဆာင္လာႏိုင္ သည္။ ေလာေလာဆယ္ျမန္မာ့ စီးပြားေရးသည္ ဘာေတြျဖစ္မည္လဲဆိုသည္ကို စိတ္ဝင္စားစြာ ေစာင့္ၾကည့္ေနရေသာ အေျခအေနတြင္ ႐ွိသည္။ ေဒသတြင္း အင္အားႀကီး ႏွစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယတို႔ အပါအဝင္ ေဒသတြင္း အုပ္စုဖဲြ႕မႈတြင္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာ ရ႐ွိျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒတြင္ တိုးပြားမႈ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္း အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈ (GDP) သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၃ ဘီလီယံ႐ွိၿပီး တိုးတက္မႈႏႈန္းမွာ ၂ ဒႆမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ႐ွိသည္။ ထိုတိုးတက္မႈမွာ ( GMS – Great Mekong Sub Region ) တြင္ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္ေရးလြန္ကာလမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေန မ်ားႏွင့္မ်ားစြာဆန္႔က်င္သည္။ ထိုစဥ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အႀကီးဆံုး ဆန္တင္ပို႔သူျဖစ္ၿပီး တစ္ကမာၻလံုးက ကြ်န္းသစ္၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ထုတ္လုပ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ၁၉၆၂ခုႏွစ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း အာဏာသိမ္းၿပီးခ်ိန္မွ စတင္ဆုတ္ယုတ္သြားခဲ့ရာ ၎၏ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ မူဝါဒသည္ အရာရာပိတ္သြားခဲ့သည့္ စီးပြားေရးျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ မၾကာမီ ကာလမ်ားအတြင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ၿခံဳၾကည့္လွ်င္ အေျခအေနသည္ တက္ရိပ္ျပ လာသည့္ သေဘာ႐ွိေနသည္။ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ အစပိုင္းမွစ၍ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား စီးဝင္လာရာ ျမန္မာက်ပ္ေငြသည္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ အားေကာင္းလာခဲ့သည္။ စီးပြားေရးအရ ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ေပးမႈေၾကာင့္ လာမည့္လမ်ားအတြင္း ပိုမိုအားေကာင္းလာဖြယ္႐ွိသည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္လည္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ စ၍ သိသိသာသာ တိုးတက္လာရာ ျမန္မာႏိုင္ငံဖက္မွ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ေျဖေလ်ာ့ေပးျခင္း ျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈ ပါတနာမ်ား တိုးပြားလာၿပီး ကူသန္းေရာင္း ဝယ္ေရး တိုးတက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

ထို႔အျပင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ အစိုးရသည္ တိုင္းျပည္၏ သတၳဳႏွင့္ သယံဇာတ ၾကြယ္ဝေသာ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ညိႇႏႈိင္းရန္ ေျခလွမ္းမ်ားစတင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ လကၡဏာမ်ားသည္ အေရးပါေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ထူေထာင္ရန္ လံုၿခဳံမႈ႐ွိေသာ ပတ္ဝန္း က်င္ထူေထာင္ႏိုမည့္ လကၡဏာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။         

                ပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဘဏ္မ်ားဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ လွ်င္ျမန္ေသာႏႈန္းႏွင့္ ေခတ္မွီေသာ ATM စက္မ်ား တပ္ဆင္ထားျခင္းကို ၾကည့္႐ႈ၍ အကဲျဖတ္ႏိုင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ စက္႐ံုလုပ္သားမ်ားသည္လည္း အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားကို တရားဝင္ ဖဲြ႕စည္းခြင့္ရၿပီျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ခြင့္ျပဳျခင္းမွာ ၁၉၆၂ခုႏွစ္မွစ၍ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္ရာ က်ယ္ျပန္႔စြာ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။ သို႔မွသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ စက္႐ံုအႀကီးတန္း စီမံခန္႔ခဲြသူမ်ားထံ ၎တို႔၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား တင္ျပႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔၏ လုပ္ခမ်ားႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္ တိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္စြာ ေဟာေျပာခြင့္ႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္

လြတ္လပ္စြာ ေဟာေျပာခြင့္ႏွင့္ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ဆိုရာတြင္ ပို၍လြတ္လပ္ေသာမီဒီယာမ်ားကို ညႊန္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ Reuters ၏ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ႏိုင္ငံေရးအႀကံေပးအဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးကိုကိုလွိဳင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ကိုးကားေဖာ္ျပထားရာ၌ လက္႐ွိသီခ်င္း၊ စာအုပ္၊ ကာတြန္းႏွင့္ အႏုပညာမ်ားကို တရားမွ်တမႈမ႐ွိဘဲ ဆင္ဆာျဖတ္ေနသည္ကို အစားထုိးရန္ မီဒီယာဥပေဒတစ္ခု ေရးဆဲြေနသည္ဟု ဆိုသည္။ ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ခြင့္ကို အာမခံထားရာ ဆင္ဆာ႐ွိေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သို႔ေသာ္ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား တြင္ ပိုမိုပြင့္လင္းေသာ ေစာင့္ၾကည့္သည့္ စနစ္တစ္ခု ထား႐ိွမည္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

                အေရးႀကီးေသာ သတင္းဝဘ္ဆုိဒ္မ်ားႏွင့္ လိုင္းမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ားအား ႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ၿပီး အခ်ိဳ႕အပိုင္းမ်ားကို ထုတ္လႊင့္လ်က္ ႐ွိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ရန္ကုန္တြင္ လြတ္လပ္ေသာ႐ုပ္႐ွင္အမည္ျဖင့္ ႐ုပ္႐ွင္ပဲြေတာ္တစ္ခုကို က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ စီးပြားေရး မဂၢဇင္းႀကီး တစ္ေစာင္က အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ၿပီး ႏွစ္မ်က္ႏွာခန္႔ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၎ကို ဆင္ဆာျဖတ္ျခင္းမ႐ွိခဲ့သျဖင့္ မ်ားစြာ႐ိုက္ႏွိပ္ခဲ့ရသည္။ အစိုးရသည္ လူ႕အခြင့္ အေရး ေကာ္မ႐ွင္ကို ဖဲြ႕စည္းၿပီး လႊတ္ေတာ္ကလည္း သတ္မွတ္ထားေနရာမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ား ဆႏၵျပခြင့္ ဥပေဒကို အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရပ္သားအစိုးရ၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာသေဘာထားသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးအတြက္ မ်ားစြာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႐ွိသည္။ ယခုျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈမ်ားကို လက္ခံႏိုင္သည့္ လံုေလာက္ေသာ အေကာင္းျမင္မႈမ်ား ႐ွိသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔သည္ ျပည္တြင္းမွာ ပင္ အစျပဳ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းေၾကာင့္ ပိုမို၍ ပြင့္လန္းလာၿပီး ေ႐ွ႕တန္းေဝးလံေသာ ေဒသမ်ားမွ သတင္းမ်ားကိုပင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပလာႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရ သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္မႈ အေျခအေနကို ပိုမိုတိက်စြာ သံုးသပ္႐ႈျမင္ လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာၿပီး အလားအလာမ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႕ ခဲ့ရေသာ အပယ္ခံဘဝမွာ နိဂံုးခ်ဳပ္ကာနီၿပီး ျဖစ္ကာ ပိုမိုတည္ၿငိမ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ စနစ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ႐ွိလာၿပီ ျဖစ္သည္။

                    ************************************************************************************************


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs