Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

၂၃.၃.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း (၁)

  1. စြမ္းအင္ေရာင္းခ်မႈတြင္ အစုိးရ ပြင့္လင္းမႈမရွိေသးဟု ဆုိ

(Reuters မွ 22 March 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar still not open on oil, gas wealth- activists ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

  1. ေရြးေကာက္ပြဲအလားအလာ ေကာင္းလိမ့္မည္ဟု ကုလအႀကီးအကဲ ေမွ်ာ္လင့္

(Evening Echo News မွ 22 March 2012 ရက္စြဲပါ UN Chief hopeful of successful Burma poll သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

***************************************************

စြမ္းအင္ေရာင္းခ်မႈတြင္ အစုိးရ ပြင့္လင္းမႈမရွိေသးဟု ဆုိ

(Reuters မွ 22 March 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar still not open on oil, gas wealth- activists ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာအရပ္ဘက္အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိေသာ္လည္း ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ေရာင္းဝယ္မႈ ဆုိင္ရာ အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ျပသရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိလုိက္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အဓိကအမ်ားဆုံးေသာ ဝင္ေငြရရွိေစသည့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ ေရာင္းခ်သည့္ အခန္းက႑မွ ရရွိေသာ အခြန္ဘ႑ာေငြႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္စစ္အစုိးရလက္ထက္က အတုိင္းပင္ လက္ရွိအရပ္သားအစုိးရက အမ်ားျပည္သူတုိ႔ တရားဝင္သိရွိႏုိင္ရန္ အေသးစိတ္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္း မရွိေၾကာင္း Arakan Oil Watch အဖြဲ႕၏ အဆုိအရသိရသည္။ "စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အဆုိပါ ရင္းျမစ္မ်ားကုိ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုေက်ာ္ၾကာမွ် ျပည္ပသုိ႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ ျပည္သူမ်ားမွာ စြမ္းအင္ျပတ္လပ္မႈကုိ ဆုိးရြားစြာခံစားခဲ့ၾကရၿပီး ျမန္မာျပည္သည္ ကမာၻေပၚတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနိမ့္က်ဆုံး အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရသည္" ဟု အဆုိပါအဖြဲ႕က "က်ိန္စာသင့္ ျမန္မာ့ရင္းျမစ္" ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါ အဖြဲ႕က အစီရင္ခံစာကုိ ျပဳစုရာတြင္ ယခုအခါ ျပည္ပတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာအစုိးရ အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ ရရွိသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္ အေသးစိတ္ကုိ ရယူခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ စြမ္းအင္ေရာင္းခ်မႈျဖင့္ အခြန္ဘ႑ာ မည္မွ်အတုိင္းအတာအထိ ရရွိခဲ့သည္ ဟူေသာ အခ်က္ႏွင့္ ယင္းအခြန္ဘ႑ာမ်ားကုိ မည္သည့္ေနရာတြင္ ထိန္းသိမ္းထားသည္ ဟူေသာအခ်က္တုိ႔ကုိ စုစည္းတင္ျပထားသည္။ (အဆုိပါ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိမူ ရုိက္တာသတင္းဌာန အေနျဖင့္ အတည္ျပဳႏုိင္ျခင္း မရွိေပ)

ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီႀကီးမ်ားက သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ဝယ္ယူေရာင္းခ်မႈအတြက္ ေပးေခ်ေသာေငြမ်ားမွာ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ မေရာက္ရွိဘဲ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဦးပိုင္ လီမိတက္ (UMEHL) ၏ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္စာရင္းထဲသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားေၾကာင္း Arakan Oil Watch အဖြဲ႕က စြပ္စြဲေရးသားသည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ေသာ တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ထုိင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တုိ႔က စြမ္းအင္လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ အဆမတန္ တူးေဖာ္မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ေရာင္းခ်ေငြမ်ားမွာ ယခုႏွစ္ပုိင္းအတြင္း သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္ဟု ယုံၾကည္ရသည္။ အဆုိပါ ႏုိင္ငံမ်ား၌လည္း ၎တုိ႔၏ စီးပြားေရးပမာဏ ႀကီးမားလာသည့္နည္းတူ စြမ္းအင္လုိအပ္ခ်က္လည္း ျမင့္တက္လ်က္ ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံမႈမရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အဂတိလုိက္စားမႈကုိ ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ကုိင္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

စြမ္းအင္ရွာေဖြေရး ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီႀကီးမ်ားက အစုိးရထံသုိ႔ ေငြေၾကး မည္မွ်အတုိင္းအတာအထိ ေပးေခ်သည္ ဟူေသာကိစၥ၊ အက်ိဳးအျမတ္ ခြဲေဝ ယူသည့္ကိစၥ၊ အခြန္ေပးေဆာင္သည့္ကိစၥ၊ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွ ရရွိသည့္ အျမတ္အစြန္းကိစၥ အစရွိသည္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္း အခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္မႈမရွိျခင္း အေပၚ Arakan Oil Watch အဖြဲ႕က ျပစ္တင္ေဝဖန္သည္။ ယင္းအဖြဲ႕၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ M-9 သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္မွ အသားတင္အျမတ္ ၃ ဒႆမ ၈၆ ဘီလီယံအထိရရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ လာမည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးဆုံးမည့္ တရုတ္ ေတာင္ပုိင္းသုိ႔ သြယ္တန္းသည့္ ေရႊဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၂၉ ဘီလီယံေဒၚလာ ရွာေဖြရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပုိက္လုိင္း ျဖတ္သန္းခ အျဖစ္လည္း ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ သန္း ၁၅၀ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါအဖြဲ႕က ခန္႔မွန္းသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကုန္းတြင္းႏွင့္ ကမ္းလြန္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၌ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ ႏုိင္ငံျခား လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚထားရာ အာရွႏုိင္ငံမ်ားမွ ကုမၸဏီမ်ားသာ အခြင့္အေရးမ်ားစြာ ရရွိၾကသည္။ အေနာက္ႏုိင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားမွာမူ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားေၾကာင့္ လာေရာက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေပ။ သုိ႔ေသာ္ မၾကာမီကာလအတြင္း ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားကုိ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက ဖယ္ရွားေပးလာႏုိင္ေၾကာင္း သံတမန္ႀကီးမ်ားက ခန္႔မွန္းထားသည္။ ျမန္မာ့စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက ျမန္မာျပည္တြင္း အရန္ဓာတ္ေငြ႕ပမာဏ ၂၂ ဒႆမ ၅ ထရီလီယံ ကုဗလက္မထိ ရွိေၾကာင္း ဇန္နဝါရီလအတြင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

***********************************************

ေရြးေကာက္ပြဲအလားအလာ ေကာင္းလိမ့္မည္ဟု ကုလအႀကီးအကဲ ေမွ်ာ္လင့္

(Evening Echo News မွ 22 March 2012 ရက္စြဲပါ UN Chief hopeful of successful Burma poll သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လက္ရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ လာမည့္လ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေအာင္ ေကာင္းစြာ အေထာက္အကူ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင့္ ကုလ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အၿပီးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ရန္ စဥ္းစားေနသည္ဟုလည္း မစၥတာ ဘန္က ေျပာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္အတြင္း လစ္လပ္သြားေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၄၈ ေနရာကို ျပန္ျဖည့္ရန္အတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ယံုၾကည္ ေလးစားဖြယ္ ေကာင္းေအာင္၊ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းက်ေအာင္၊ ပြင့္လင္း ျမင္သာေအာင္၊ လြတ္လပ္မွ်တေအာင္ က်င္းပေစရန္အတြက္ သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည္ဟု မေန႔က မေလးရွားတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားအား မစၥတာဘန္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

မစၥတာဘန္က ျမန္မာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ မ်ားစြာ အားတက္ ေက်နပ္မိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခား ေရြးေကာက္ပြဲ အကဲခတ္အခ်ိဳ႕ကို ခြင့္ျပဳမည့္ အစီအစဥ္ကို လတ္တေလာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျခင္းသည္လည္း ႀကိဳဆိုရမည့္ သတင္းေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ ဆိုသည္။

ျမန္မာအာဏာပိƞ