Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

 

၂၆.၆.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားအတြက္ အမွန္တကယ္႐ုန္းကန္ရမႈလား။

(23 June 2012 ရက္စြဲပါ Global Post မွ Patrick Winn ၏ Myanmar's real power struggle? Keeping the lights on ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္မႈ ႏွိမ္နင္းလ်က္ရွိဟု ရဲမွဴးႀကီးေျပာ

(25 June 2012 ရက္စြဲပါ Radio Australia မွ Burma eracking down on drug trade: Colnel ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

*****************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားအတြက္ အမွန္တကယ္႐ုန္းကန္ရမႈလား။

(23 June 2012 ရက္စြဲပါ Global Post မွ Patrick Winn ၏ Myanmar's real power struggle? Keeping the lights on ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ႏွိပ္စက္လြန္းေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနသူမ်ားကို ေမ့ပစ္လိုက္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား အတြက္ ႐ုန္းကန္ေနရမႈမ်ားတြင္ စိတ္ဆိုးေနေသာ လူထုႀကီးသည္ အစိုးရ၏ ဆိုးရြားလွေသာ လွ်ပ္စစ္မီးေပးစနစ္ကို ဆန္႔က်င္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာအစိုးရ သည္ လူအမ်ားအေပၚ သံသယႀကီးေသာ အာဏာရွင္စနစ္မွ လြတ္လပ္ေသာ ေဈးကြက္ဒီမိုကေရစီသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ပံုမွန္ႏႈန္းျဖင့္ ႀကိဳးစား ေဖာ္ေဆာင္ေနသည္။

သို႔ေသာ္ ပို၍အနီးကပ္ၾကည့္႐ႈပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လွ်ပ္စစ္မီးပံုမွန္လင္းေနေစရန္ပင္ ႀကိဳးစားေနရသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ လူဦးေရ၏ ၁၃% ထက္နည္းေသာ အခ်ိဳးအစားသည္သာ အစိုးရ၏ လွ်ပ္စစ္မီးျဖန္႔ျဖဴးေပးမႈကို ရရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ အေရွ႕တီေမာတို႔သည္ပင္ ထိုထက္ပိုေသာႏႈန္းကို ရရွိေနသည္။

အဆိုပါ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေသာ လူနည္းစုသည္ပင္ ေန႔စဥ္လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္မႈႏွင့္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ ႀကံဳေတြ႔ရလ်က္ရွိသည္။ ဆင္းရဲၿပီး လွ်ပ္စစ္မီး မရွိသည့္ ေဝးကြာေသာအရပ္မွလူမ်ားသည္ မီးအိမ္မ်ားကိုသာသံုးရၿပီး ၎တို႔၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကိုျပသ သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည္။ လွ်ပ္စစ္မီး မလံုေလာက္မႈသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ရၿပီး၊ စက္႐ံုမ်ား ေန႔လည္ဘက္တြင္ပင္ ရပ္ထားရျခင္း၊ ေက်းလက္ေဒသမွ ကေလးမ်ား ဖေယာင္းတိုင္ျဖင့္သာ စာက်က္ရျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ မၾကာေသးမီက အလြန္ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးေသာပန္းတိုင္ကို ေၾကညာခဲ့ရာ GDP တစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြကို သံုးဆတိုးေစ၍ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၃၆၀၀ ထိေရာက္ေစမည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကလည္း အေရးယူမႈမ်ား႐ုတ္သိမ္းသြား သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ရန္ ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ကာလရွည္ၾကာ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ခဲ့ေသာ တိုင္းျပည္အား ျပန္လည္အားေကာင္းေစရန္ ကူညီႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို တိုးခ်ဲ႕၍ ေခတ္မီေအာင္ မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ ေတာ္လွန္ေရးသည္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

အဆိုပါအမွန္တရားကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွလက္ရွိအာဏာပိုင္မ်ားကလည္း နားလည္သေဘာေပါက္ဟန္ရွိသည္။ "ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဟာ အင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ အားနည္းခ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါကေတာ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပါပဲ"ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ဌာနမွ အႀကီးအကဲ ဦးေက်ာ္ေဇာေမာင္ကေျပာသည္။ "ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာေတြ လိုအပ္ပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြလိုပါတယ္။ အေမရိကန္ဟာ ေရွ႕မွာအမ်ားႀကီး တိုးတက္ေနပါတယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာခဲ့ၾကပါ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ႕၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ား အလွ်ံပယ္ရွိေသာ္လည္း တုိင္းျပည္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ခ်ိဳ႕တဲ့မႈသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ မရွိေလာက္ေအာင္ပင္ နာက်င္စြာခံစားရမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ံု(၃၀)ေက်ာ္မွ ထုတ္လုပ္သည့္ ဓာတ္အားအမ်ားစုကို အိမ္နီးခ်င္းတ႐ုတ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရာင္းခဲ့သည္။ အဆိုပါ ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ံုမ်ား ေငြစိုက္ထုတ္၍ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ ေဆာက္လုပ္ရန္လည္း စီမံလ်က္ရွိသည္။

အစိုးရ၏ စာရင္းရွင္းတမ္းတြင္ စြမ္းအင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံမႈ၏ ၈၃% ရွိၿပီး တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၂၆.၂ ဘီလီယံရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ တ႐ုတ္သည္ ေရွ႕ဆံုးမွေျပးေနေသာ္လည္း ျမန္မာ့ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ႐ု႐ွား၊ အိႏၵိယႏွင&#