Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

 

၂၆.၆.၂၀၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားအတြက္ အမွန္တကယ္႐ုန္းကန္ရမႈလား။

(23 June 2012 ရက္စြဲပါ Global Post မွ Patrick Winn ၏ Myanmar's real power struggle? Keeping the lights on ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္မႈ ႏွိမ္နင္းလ်က္ရွိဟု ရဲမွဴးႀကီးေျပာ

(25 June 2012 ရက္စြဲပါ Radio Australia မွ Burma eracking down on drug trade: Colnel ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

*****************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားအတြက္ အမွန္တကယ္႐ုန္းကန္ရမႈလား။

(23 June 2012 ရက္စြဲပါ Global Post မွ Patrick Winn ၏ Myanmar's real power struggle? Keeping the lights on ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ႏွိပ္စက္လြန္းေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနသူမ်ားကို ေမ့ပစ္လိုက္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား အတြက္ ႐ုန္းကန္ေနရမႈမ်ားတြင္ စိတ္ဆိုးေနေသာ လူထုႀကီးသည္ အစိုးရ၏ ဆိုးရြားလွေသာ လွ်ပ္စစ္မီးေပးစနစ္ကို ဆန္႔က်င္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာအစိုးရ သည္ လူအမ်ားအေပၚ သံသယႀကီးေသာ အာဏာရွင္စနစ္မွ လြတ္လပ္ေသာ ေဈးကြက္ဒီမိုကေရစီသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ပံုမွန္ႏႈန္းျဖင့္ ႀကိဳးစား ေဖာ္ေဆာင္ေနသည္။

သို႔ေသာ္ ပို၍အနီးကပ္ၾကည့္႐ႈပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လွ်ပ္စစ္မီးပံုမွန္လင္းေနေစရန္ပင္ ႀကိဳးစားေနရသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ လူဦးေရ၏ ၁၃% ထက္နည္းေသာ အခ်ိဳးအစားသည္သာ အစိုးရ၏ လွ်ပ္စစ္မီးျဖန္႔ျဖဴးေပးမႈကို ရရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ အေရွ႕တီေမာတို႔သည္ပင္ ထိုထက္ပိုေသာႏႈန္းကို ရရွိေနသည္။

အဆိုပါ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေသာ လူနည္းစုသည္ပင္ ေန႔စဥ္လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္မႈႏွင့္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ ႀကံဳေတြ႔ရလ်က္ရွိသည္။ ဆင္းရဲၿပီး လွ်ပ္စစ္မီး မရွိသည့္ ေဝးကြာေသာအရပ္မွလူမ်ားသည္ မီးအိမ္မ်ားကိုသာသံုးရၿပီး ၎တို႔၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကိုျပသ သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည္။ လွ်ပ္စစ္မီး မလံုေလာက္မႈသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ရၿပီး၊ စက္႐ံုမ်ား ေန႔လည္ဘက္တြင္ပင္ ရပ္ထားရျခင္း၊ ေက်းလက္ေဒသမွ ကေလးမ်ား ဖေယာင္းတိုင္ျဖင့္သာ စာက်က္ရျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ မၾကာေသးမီက အလြန္ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးေသာပန္းတိုင္ကို ေၾကညာခဲ့ရာ GDP တစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြကို သံုးဆတိုးေစ၍ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၃၆၀၀ ထိေရာက္ေစမည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကလည္း အေရးယူမႈမ်ား႐ုတ္သိမ္းသြား သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ရန္ ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ကာလရွည္ၾကာ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ခဲ့ေသာ တိုင္းျပည္အား ျပန္လည္အားေကာင္းေစရန္ ကူညီႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို တိုးခ်ဲ႕၍ ေခတ္မီေအာင္ မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ ေတာ္လွန္ေရးသည္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

အဆိုပါအမွန္တရားကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွလက္ရွိအာဏာပိုင္မ်ားကလည္း နားလည္သေဘာေပါက္ဟန္ရွိသည္။ "ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဟာ အင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ အားနည္းခ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါကေတာ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပါပဲ"ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ဌာနမွ အႀကီးအကဲ ဦးေက်ာ္ေဇာေမာင္ကေျပာသည္။ "ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာေတြ လိုအပ္ပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြလိုပါတယ္။ အေမရိကန္ဟာ ေရွ႕မွာအမ်ားႀကီး တိုးတက္ေနပါတယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာခဲ့ၾကပါ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ႕၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ား အလွ်ံပယ္ရွိေသာ္လည္း တုိင္းျပည္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ခ်ိဳ႕တဲ့မႈသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ မရွိေလာက္ေအာင္ပင္ နာက်င္စြာခံစားရမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ံု(၃၀)ေက်ာ္မွ ထုတ္လုပ္သည့္ ဓာတ္အားအမ်ားစုကို အိမ္နီးခ်င္းတ႐ုတ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရာင္းခဲ့သည္။ အဆိုပါ ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ံုမ်ား ေငြစိုက္ထုတ္၍ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ ေဆာက္လုပ္ရန္လည္း စီမံလ်က္ရွိသည္။

အစိုးရ၏ စာရင္းရွင္းတမ္းတြင္ စြမ္းအင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံမႈ၏ ၈၃% ရွိၿပီး တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၂၆.၂ ဘီလီယံရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ တ႐ုတ္သည္ ေရွ႕ဆံုးမွေျပးေနေသာ္လည္း ျမန္မာ့ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ႐ု႐ွား၊ အိႏၵိယႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ မ်ားမွ ကုမၸဏီမ်ားကလည္း ဝင္ေရာက္ရန္ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။

အေရးယူမႈမ်ားရွိေနသည့္ ကာလမ်ားတြင္ပင္ ျပင္သစ္၏ Total ကုမၸဏီႏွင့္ အေမရိကန္၏ Chevron ကုမၸဏီတို႔သည္ ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းတြင္ ပိုက္လိုင္းေဆာက္၍ လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ၎တို႔သည္ အေရးယူမႈမ်ား၏ အားနည္းခ်က္ကို ရွာ၍ ေရွာင္ရွားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စြမ္းအင္အမ်ားစုကို ပိုက္လိုင္းျဖင့္သြယ္၍ ထုတ္ယူသြားခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား သတိမမူ မိခဲ့ၾကေပ။ ယခု ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္မီးပိုမိုရရွိေရးအတြက္ အသစ္ရလာေသာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ကို အသံုးခ်၍ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ေမလတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္သြားျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္တြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ရဲက မၾကမ္းတမ္းေသာ ကိုင္တြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ရပ္တန္႔ သြားေစခဲ့သည္။ ေဝးလံေသာ ေဒသမ်ားတြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္မူဝါဒသည္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရလ်က္ရွိသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ တြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(KIA)ႏွင့္ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနျခင္းသည္ ဘီလီယံေဒၚလာတန္ဖိုးရွိ တ႐ုတ္တို႔၏ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ေရေလွာင္တမံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လိုင္းစီမံကိန္းကို ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္။

ကရင္ျပည္နယ္တြင္လည္း ျမန္မာႏွင့္ထိုင္းအစိုးရတို႔က ေရေလွာင္တမံေဆာက္လုပ္ရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ ျမစ္၏နံေဘးတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(KNLA)က စခန္းခ်ထားသည္။ "သူတုိ႔က တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေနပါၿပီ၊ ကၽြန္ေတာ္ကသူတို႔ကိုေျပာတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ အရင္ညႇိပါလို႔"ဟု KNLA တပ္မဟာ (၅) မွ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ Saw Kyaw Hteh ကေျပာသည္။

"ရြာသားေတြက ဆည္ေဆာက္ရင္သူတို႔ေျမေတြ ေရလႊမ္းသြားမွာျဖစ္လို႔ မေဆာက္လိုၾကဘူး"ဟု ၎က ေျပာသည္။ "ဒါေၾကာင့္ ဒီနယ္ေျမကို ကြ်န္ေတာ့္တပ္ေတြ ေရႊ႕ထားတာပါ"ဟုဆိုသည္။ အဆိုပါ စီမံကိန္းမွာ မည္သို႔ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရမည္ကို မဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ရွိသည္။

ရန္ကုန္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုပ္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုးဆိုလာျပားမ်ား ေရာင္းခ်သည့္ဆိုင္မ်ား ေပၚလာသည္။ "ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္သံုး ဆိုလာျပားေတြ ပိုေရာင္းရပါတယ္၊ ၿမိဳ႕ကလူေတြ ဝယ္တာမဟုတ္ပါဘူး၊ ရြာေတြကိုဝယ္ၿပီး သယ္သြားၾကပါတယ္"ဟု Power Light မီးဆိုင္မွ ပိုင္ရွင္ ေက်ာ္ၿဖိဳးခင္ေအာင္က ေျပာသည္။ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ရြာမ်ား၌ ေန႔အခ်ိန္တြင္ ေနေရာင္ျခည္မွစြမ္းအင္မ်ားကို ဘက္ထရီအားသြင္း ထားလ်က္ ညအခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္အသံုးျပဳၾကသည္။

လွ်ပ္စစ္မီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္ပာု ရန္ကုန္အေျခစိုက္ အျမတ္မယူေသာ Proximity Designs ကို ထူေထာင္သူ Debbie Aung Din က ေျပာသည္။ ၎ တို႔သည္ အေနာက္ႏိုင္ငံဒီဇိုင္နာမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ ေဈးႀကီး ကိရိယာမ်ား ကို နမူနာယူ၍ ထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေဈးအရင္းအတိုင္း ေရာင္းခ်ၿပီး ျမန္မာလယ္သမားမ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈကိုျမႇင့္တင္ေပးသည္။

အေရာင္းရဆံုးပစၥည္းမွာ ဆည္မွေရစုပ္ေသာ လိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ Stairmaster ပံုစံေျခနင္းတံမွ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားျဖင့္ ေရစုပ္တင္ရာ၊ စမ္းေခ်ာင္းမွေရပံုးမ်ားျဖင့္ ေရခပ္ျခင္းကို သက္သာေစသည္။ သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့သည့္လက Proximity သည္ D-Light ဟုေခၚေသာ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ ၎ကို Stanford တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရမ်ားက အခ်ိဳ႕အစိတ္အပိုင္းမ်ား ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားေသာ Apple ၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား အသံုးျပဳထားေသာ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး မီးအိမ္ျဖစ္သည္။

၎ကို (၁၁) )