Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၂၂.၇.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အဓိကေနရာရယူရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အဓိကေနရာရယူရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ

မိုးလြင္ေအာင္ဘာသာျပန္ဆိုသည္။

(ဇူလိုင္လ၁၆ရက္ေန႔ထုတ္ Flower News ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၈) အမွတ္ (၂၇)မွ ထုတ္ယူေဖာ္ျပခ်က္။)

လြန္ခဲ့သည့္ ရာစုႏွစ္ဝက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတိို႔၏ အေနအထားကိုၾကည့္လွ်င္ သိသိသာသာ ကြာပာျခာနားေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရ မည္ျဖစ္သည္။

ထိုစဥ္က ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ႀကီးမားေသာ ဒီမိုကေရစီဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အလားအလာေကာင္းေသာ စီးပြားေရးတို႔ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အေတာက္ အၾကြားဆံုး ေနရာထဲမွတစ္ခု ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကမူ ပိတ္ဆို႔ထားေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းမရွိေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကမာၻ႕ အထီးက်န္အဆန္ဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားထဲမွ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။

ယေန႔အခ်ိန္အခါကို ၾကည့္လွ်င္မူထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ျပည္တြင္းဝ႐ုန္းသုန္းကားအေျခအေနႏွင့္ ဆက္လက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနရၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကမူ ႏိုင္ငံ ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခြင့္ျပဳလာမႈႏွင့္အတူ ထူးျခားေသာ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းမႈမ်ားကို ခင္းက်င္းျပသလ်က္ ရွိပါ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အရွိန္အဟုန္မွာ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းကိုပင္ အႀကီးအက်ယ္ အံံ့အားသင့္ေစခဲ့သည္မွာလည္း အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီကပင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ႏိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမွပ္ႏွံမႈကို ဆြဲေဆာင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တိုးျမွင့္ ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အရွိန္အဟုန္ ျမွင့္တင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အခ်က္အျခာ က်ေသာ စီးပြားေရးေဒသမ်ားတြင္ အေျခခ့အေဆာက္အအံုကင္းမဲ့မႈႏွင့္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ပံုတို႔ကမူ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို ရွာေဖြ ေနေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ားကို တားဆီးထားသည္ မဟုတ္ပါ။

ထိုင္းႏိုင္ငံက ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ေလာက္ ႏိုင္ငံေရးႏြံႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွစ္ျခမ္းကြဲေနေသာ ဝဲကေတာ့ထဲတြင္ တဝဲလည္လည္ရွိေနၿပီး အာဏာရ ပါတီႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံတရား႐ံုးတို႔အၾကားမွ တပူတက်က္က်က္ ျငင္းခံုအခ်င္းမ်ားေနမႈက ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးယံုၾကည္မႈမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ျပဳေနရာ တစ္လလည္းမဟုတ္ တစ္ႏွစ္လည္းမဟုတ္ဆိုသကဲ့သို႔ ေရွ႕ကို ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဦးမည့္ သေဘာ ရွိေနပါသည္။ ဤသို႔ေသာ အႏႈတ္သေဘာေဆာင္ေနသည့္ သေဘာထားအျမင္က ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးစြမ္းအားကို ပ်က္စီးေစသကဲ့သို႔ အနာဂတ္ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါး ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ထြက္ေပါက္မရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန၏ ထြက္ေပါက္အျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံ သူတို႔က ထိုင္းႏိုင္ငံကို ေရွာင္ကြင္းေက်ာ္လႊားကာ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ၂၄၀၀ကီလိုမီတာအကြာရွိ ပိုမိုတည္ၿငိမ္မႈရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ၾကမည္သာ ျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားမႈအျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံ၏ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေရးကို ေကာင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ ေနလ်က္ ရွိသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ လြန္ခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လက ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လာမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏ ယံုၾကည္မႈကို ရယူႏိုင္ခဲ့သည္အထိ ျဖစ္ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာ ႏိုင္ငံေရးအရ ဆက္လက္တက္ၾကြ ထက္သန္ရွင္သန္ေနဆဲရွိၿပီး ေနျပည္ေတာ္အစိုးရအဖြဲ႔ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ သင့္ ျမတ္ေနသမွ် သူမ၏ ႏိုင္ငံႏွင့္ အျခားေသာကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားအား ေပါင္းကူးဆက္သြယ္ေပးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးခ်ဲ႕ေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္း ရရွိေရးအတြက္ စတင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သူမအေနျဖင့္ သယ္ပိုးထမ္းရြက္သြားမည္သာ ျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္က ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ေနရာတြင္ “ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရွးရႈေနေသာ လမ္းမ်ား”ကို အစားထိုးလိုက္ျခင္းက ေဒသတြင္းရွိ အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွ ေန႔စဥ္ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စုၿပံဳတိုးႀကိတ္ေစခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ ဦးတည္ရာအတိုင္း ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနမည္ဆိုပါက အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ရွိ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာျမင္ကြင္းမွာ သိသာထင္ရွားစြာ ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ သူတို႔၏ အစြမ္းအစကို ျပသလာႏိုင္ၾကမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ေဒသအတြင္းအခရာက်မႈ အသစ္ျဖစ္ၿပီး ထိုအခရာက်မႈအသစ္ သည္ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ေခတ္ေနာက္က်က်န္ေနခဲ့လင့္ကစား ေဒသတြင္း၏ အဓိကအေျပာင္းအလဲကိုေဖာ္ေဆာင္ေပးသူျဖစ္ရန္ အသင့္ရွိေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ဘက္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အေနာက္ဘက္တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔အၾကားမွ အေကာင္းဆံုးတည္ေနရာအေနအထားတြင္ ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ အလြန္အမင္းရန္လိုေသာ အေျခအေနမွ ရွင္သန္လာသည့္ ႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္အတန္ၾကာ အထီးက်န္မႈႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံတို႔၏ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈတို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ မိတ္ေဆြဖြဲ႔၍ အကူအညီ ရယူမႈကို ျပဳေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပန္လည္ဆက္ဆံျပဳလာႏိုင္ျခင္းက  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စိတ္ဓာတ္ၿမဲၿမံမႈႏွင့္ စိတ္ရွည္သည္းခံ ႏိုင္မႈတို႔ကို ျပသေနေသာ သာဓကမ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံအေရးကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရဲရင့္မႈ ျပတ္သာမႈတို႔မွာ ေဒသတြင္း၌ ျမင္ရခဲလွေသာအေနအထားလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရွာင္ဖယ္မႈျပဳေနေသာ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတို႔ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို အျမင္သစ္ႏွင့္ ႐ႈျမင္လာခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းသည္ပင္ သူတို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပံုမွန္ဆက္ဆံေရးကို အလ်င္အျမန္ တည္ေဆာက္လာၾကသကဲ့သို႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ သူတို႔၏ ေျပာအားဆိုအား တိုးပြားလာေစရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အရွိန္ျမွင့္တင္ကာ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ၾကပါသည္။

၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အာဆီယံဥကၠ႒ေနရာကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္ ျပင္ဆင္မႈ ျပဳေနၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျပာင္းလဲမႈျပဳ ေသာ အခန္းက႑ကို အထင္ေသးေလွ်ာ့တြက္၍ ရမည္မဟုတ္ပါ။

ေနျပည္ေတာ္အစိုးရေနျဖင့္ အာဆီယံေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ၎၏ တင္းမာေသာ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားမွ ေပ်ာ႔ေပ်ာင္းေသာ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္သို႔ ေလွ်ာ့ေပါ့ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလက အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမွ ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလး ရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ျပဳလာခဲ့သည္။ အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဧၿပီလက က်င္းပသည့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေလ့လာအကဲျဖတ္ရန္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာအစိုးရက ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးအမားဆံုး အေျပာင္းအလဲမွာ လြတ္လပ္စြာေဖာ္ျပခြင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သတင္းဆင္ဆာ ျဖတ္ေတာက္မႈကို အဆံုးသတ္ေတာ့မည္ဟု ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴခ်ဳပ္ ဦးရဲထြဋ္ ကတိျပဳထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အရွည္တည္တံ့ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ပိုမိုရရွိျခင္းက အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပယ္ခံအျဖစ္ ရွိေနခဲ့ေသာ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ ဂုဏ္ျဒပ္ကို ျမွင့္တင္ရာ ေရာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သတင္းေခါင္းစီးမ်ားတြင္ ေနရာယူလႊမ္းမိုးလာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔၏ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးတြင္ ႐ႈပ္ေထြးမႈ အသစ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္လာရဖြယ္ ရွိေနသည္ဟု ဆိုရပါမည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အိမ္ရာပစ္ေျပးလာေသာ ဒုကၡသည္ သံုးသန္း နီးပါး ခန္႔ေရးမွာ အနာဂတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးတြင္ အဖုအထစ္မ်ား ျဖစ္လာဖြယ္ရွိပါသည္။

                အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းႏိုင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္မေရရာမျပတ္သားမႈ အပါအဝင္ အာနည္းခ်က္မ်ားရွိေနသည့္ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ထိုသို႔ေသာ အေျခ အေနမွ အသာစီးရယူႏိုင္မည့္