Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၄.၈.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ႏိုင္ငံသားမ်ားကိုယ္တိုင္ သေဘာတူညီ ျပ႒ာန္းေသာဥပေဒမ်ား ေပၚထြက္လာေရး

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ႏိုင္ငံသားမ်ားကိုယ္တိုင္ သေဘာတူညီ ျပ႒ာန္းေသာဥပေဒမ်ား ေပၚထြက္လာေရး

ေအးေမာင္ေက်ာ္

(ၾသဂုတ္လ ၁ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁၀၅) မွ ထုတ္ယူေဖာ္ျပခ်က္။)

ယခုဇူလိုင္လဆန္းက စတင္က်င္းပေသာ လႊတ္ေတာ္ပံုမွန္အစည္းအေဝမ်ားမွာ ယခင္က်င္းပခဲ့ေသာ အႀကိမ္မ်ားႏွင့္မတူ တမူထူးျခားမႈမ်ား ရွိသည္ဟု ယူဆပါသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ အမ်ားပါဝင္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအျဖစ္ ပံုေဖာ္ႏိုင္မႈ အဆင့္တစ္ခုကို တက္လွမ္းႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္အႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပစဥ္က ပါဝင္ခြင့္မရခဲ့ေသာ NLD ပါတီမွာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး၊ မဲဆႏၵနယ္ ၄၅ေနရာတြင္ ၄၃ေနရာ အႏိုင္ရကာ ယခု လႊတ္ေတာ္သို႔ ပါဝင္တက္ေရာက္လာခဲ့သည္။

အင္အားႀကီး အတိုက္အခံပါတီတစ္ရပ္ပီပီ လူထုေထာက္ခံမႈအျပည့္အဝျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ပါဝင္လာရာ ယခုတစ္ႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ အျခားအႀကိမ္မ်ားထက္ ပို၍ တရားဝင္ ဂုဏ္သေရရရွိလာၿပီး ျပည္သူလူထု၏ ေပးအပ္ေသာတာဝန္မ်ားကို ပိုမို၍ ထမ္းေဆာင္လာရလိမ့္မည္ဟု ယူဆ ႏိုင္ေပသည္။

ေနာက္ထပ္ေတြ႔ျမင္ရေသာ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာ လႊတ္ေတာ္တြင္တင္သြင္းေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးသည္ႏွင့္ တစ္ ၿပိဳင္တည္း လူထုမွ သိရွိ၊ ေလ့လာႏိုင္ရန္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ တ႐ုတ္ျပည္ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ အတြင္း တ႐ုတ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ၎တို႔၏ လုပ္ပံုလုပ္နည္းမ်ားကို ေျပာျပခဲ့ရာမွ သိရွိလာခဲ့ျခင္းဟု ဆိုပါသည္။ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအား သတင္းစာႏွင့္ အင္တာနက္တို႔မွာ ႀကိဳတင္ေဖာ္ျပၿပီး ျပည္သူတို႔၏ အႀကံဉာဏ္မ်ားကို ရယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာ သည္ဟု ဆိုသည္။ တကယ္တမ္း ျမန္မာျပည္တြင္လည္း ယင္းအေတြ႔အႀကံဳမ်ား ရွိပါသည္။ ၁၉၄၇ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲစဥ္ကာလ ပထမမူၾကမ္း၊ ဒုတိယမူၾကမ္းစသျဖင့္ ျပည္သူလူထုအတြင္း ပံုႏွိပ္႐ိုက္ထုတ္ ခ်ျပၿပီးမွ အၿပီးသတ္ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းမ်ား ရွိပါသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျပည္သူလူထုသို႔ ခ်ျပ အသိေပးေရးဆြဲျခင္းမွာ ေကာင္းေသာအစဥ္အလာတစ္ရပ္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ဒီမိုကေရစီ လူ႔ေဘာင္ မ်ားတြင္ က်င့္သံုးေနၾကေသာ အမူအက်င့္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ႀကိဳဆိုရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီလူ႔ေဘာင္မ်ားတြင္သာ လူတစ္ဦးခ်င္းသည္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို အမ်ားဆံုးေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အလမ္း ရွိသည္ဟု ယူဆ ၾကပါသည္။ ဤသည္မွာ ဥပေဒေအာက္တြင္ ေနထိုင္ရန္ ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္မွ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အျခားေသာ သူမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းေနထိုင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ၿပီး ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈကို ရရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း အျခားသူမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္း ေနထိုင္ ျခင္းတြင္လည္း ေပးဆပ္ရမႈမ်ား ရွိပါသည္။ သင္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည္ကို သင္ႀကိဳက္သလို အၿမဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ သင္လုပ္ ေဆာင္လိုမႈႏွင့္ အျခားသူမ်ား လုပ္ေဆာင္လိုမႈ ၾကားပဋိပကၡမ်ား ရွိမည္သာျဖစ္သည္။ သင္ေနထိုင္ေသာလူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ အုပ္စုအတြင္း အျခားသူမ်ား ႏွစ္သက္ သေဘာက်သည္မ်ားကို သင္နာခံေနရျခင္းမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ တစ္ဆက္တည္းဆိုသလိုပင္ သင္ႏွစ္သက္သည္ကို အတင္းအက်ပ္ လုပ္ ေဆာင္၍ မရႏိုင္ေပ။ သင့္အေနႏွင့္ ကြဲလြဲမႈမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းၿပီး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရေအာင္ ႀကိဳးစားရေပမည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသီ အိုရီႏွင့္ လက္ေတြ႔ေပါင္းစပ္ျခင္းမွာ အလြန္ ဦးေႏွာက္စားေသာအလုပ္ ျဖစ္ေပသည္။

အကယ္၍ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဝင္မ်ား အၿမဲသေဘာတူညီမႈရရွိေနပါက အေျဖမွာ အလြန္လြယ္ကူသြားေပလိမ့္မည္။ တကယ္တမ္းဆိုလွ်င္ ထိုအေျခ အေနမ်ိဳးတြင္ ဥပေဒပင္ လိုအပ္မည္မဟုတ္ေတာ့ေပ။ သင္သည္ ဥပေဒကို လိုက္နာသလို ကိုယ့္ကိုကိုယ္လည္း လိုက္နာရန္သာ ရွိေတာ့သည္။ ထိုအေျခ အေနတြင္ ျပႆနာအားလံုးသည္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး သင္ႏွင့္ သင့္အဖြဲ႔အစည္းဝင္မ်ားအၾကား ျပည့္စံုေသာလိုက္ဖက္ညီမႈ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ေပ သည္။ မင္းမဲ့ေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမလိုေတာ့ေသာ အေျခအေနသည္ တကယ္ ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးသည္ ရွားရွားပါးပါး ကိစၥမ်ိဳးသာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ၿပီးျပည္စံုေသာ ခံႏိုင္ရည္ရွိေသာ ပန္းတိုင္ မ်ားကို ေရာက္ရွိေစေသာ သေဘာတူညီမႈမ်ား ရရွိရန္အတြက္ ခက္ခက္ခဲခဲ ႀကိဳးပမ္းေနရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ယခုသတင္းစာမ်ားတြင္ ဥပေဒၾကမ္း ေဖာ္ျပေနရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ၎ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ၆ရက္ဇူလိုင္လမွ စတင္ေဖာ္ျပခဲ့ရာ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္း၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ေရးဥပေဒၾကမ္း၊ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၊ ကာလစည္းမ်ဥ္း သတ္ အက္ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၊ တရာ႐ံုးမ်ားမထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈ ဥပေဒၾကမ္း၊ ပစၥည္းလႊဲေျပာင္းျခင္း အက္ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၊ တရားမဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၊ ရာဇဝတ္က်င့္ထံုးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း စသည္ျဖင့္ ဥပေဒၾကမ္းအေတာ္မ်ားမ်ားကို ျပည္သူ မ်ား ေတြ႔ရွိေလ့လာ သံုးသပ္ႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ယခု သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အလိုက္ အေတြ႔အႀကံဳရွိသူမ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားမွ သံုးသပ္ ေရးသားခ်က္မ်ားကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ေနရၿပီ ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ဆိုသည္မွာ ဥပေဒမ်ားကိုျပ႒ာန္းရန္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာလူတစ္စုအား  ျပဳစုျပ႒ာန္းေစျခင္းဟု အဆိုရွိေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္မွာ သက္တမ္း ႏုနယ္ေသးသည့္အျပင္ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ စုေဆာင္းသိုမွီးထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား နည္းပါးေနေသးသည့္အတြက္ အမတ္မ်ားအေနႏွင့္ ျပင္ပ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွ ေကာင္းမြန္ေသာအႀကံဉာဏ္ အမ်ားအျပားလိုအပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာလႊတ္ေတာ္မွ ေျမယာ ဥပေဒကို အခ်ိန္ယူ သံုးသပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ျပ႒ာန္းလိုက္သျဖင့္ ယင္းဥပေဒတြင္ ေျပာစရာအခ်က္မ်ား ရွိလာေနသည္ကို ေရးသားခ်က္မ်ား ေတြ႔ရွိေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီတို႔ကလည္း အႀကံဉာဏ္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚ၍ အေလးထား လက္ခံေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဆိုေန သျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္အားတက္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနပါသည္။

ဤအစီအစဥ္အရ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနႏွင့္ ဥပေဒမျပ႒ာန္းမီ ကိုယ္ပိုင္အျမင္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္တင္ျပရန္ အခြင့္အလမ္းရမည္ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒ ၾကမ္းမ်ားကို အလစ္အငိုက္တြင္ တင္သြင္းျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအတြက္ ေလ့လာခ်ိန္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ အျပည့္အဝလိုပါသည္။ အျပန္ အလွန္ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းျခင္း၊ အေပးအယူေစ့စပ္ျခင္းျဖင့္သာ လူတိုင္အတြက္ ေက်နပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒမ်ိဳး ျပ႒ာန္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အားလံုး သေဘာတူညီမႈရရွိရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အသင့္ေတာ္ဆံုး သေဘာတူညီမႈရရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုစံခ်ိန္စံညႊန္းအရ လူအားလံုးသည္ ကိုယ့္ေရြးခ်ယ္ မႈအရ ကိုယ့္ဥပေဒေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းဆိုသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးသို႔ မေရာက္သည့္တိုင္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္မႈ အတိုင္းအတာကိုမူ အျမင့္ ဆံုးေရာက္ ေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ဥပေဒၾကမ္းအျပင္ အမ်ားအျပား ထပ္မံတင္သြင္းၾကရန္ရွိရာ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တင္သြင္းရန္ရွိေသာ ပံုႏွိပ္ဥပေဒမူၾကမ္းသည္လည္း သတင္းစာစာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ႀကိဳတင္ေလ့လာသိရွိႏို္င္ရန္ ေပၚထြက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။ ဤသည္မွာ Freedom of Expression ဆိုေသာ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္အတြက္ အေရး ႀကီးစတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္ရာ အမ်ားပါဝင္ ညွိႏႈိင္းဆံုးျဖတ္ေသာ၊ စာေပေလာကသား မ်ားကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ျပ႒ာန္းေသာဥပေဒ ျဖစ္လာလွ်င္ ႏို္င္ငံေတာ္အတြက္၊ ဝန္ႀကီးဌာနအတြက္ အလြန္မဂၤလာရွိေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ေပ သည္။ ဥပေဒကို အတင္းအက်ပ္ ျပ႒ာန္းခိုင္းျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ၊ ဥပေဒေအာက္တြင္ ေနထိုင္ရန္ ႏို္င္ငံသားမ်ားကိုယ္တိုင္က ေရြးခ်ယ္လာေသာ အေျခ အေနမ်ိဳးေရာက္ေအာင္ ႀကိဳ