Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၉.၈.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ႏုိင္ငံအသစ္ႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ႏုိင္ငံအသစ္ႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား

မိုးျမင့္ၿငိမ္း

ႏုိင္ငံေတာ္ဆိုသည့္ စကားလံုးအဓိပၸယ္ကို တိတိပပ ပံုေဖာ္ေပးေစသည့္ အစိတ္အပိုင္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။ အဓိက အစိတ္အပိုင္းႀကီး ေလးခုျဖစ္ေသာ လူဦးေရ (Population)၊ နယ္နမိတ္ (Territory)၊ အခ်ဳပ္ျခာအာဏာ (Sovereignty) ႏွင့္ အင္အားသံုးႏုိင္သည့္ ယႏၱရား (Coercive mechanism) တို႔ ပါဝင္သည္။ ယခင္ တပ္မေတာ္အစိုးရမွ ယခု ဒီမိုကေရစီအစိုးသစ္အထိ စြဲကိုင္ထားသည့္ မူဝါဒျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးဆိုသည္တို႔မွာလည္း ႏုိင္ငံေတာ္ဟူေသာအဓိပၸယ္ကို ျပည့္ျပည့္ဝဝ ေဆာင္က်ဥ္းမည့္သေဘာမ်ား ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယခု တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (၁၁)ဖြဲ႕ႏွင့္ အပတ္အခတ္ရပ္ဆဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတည္းသာ ရွိရမည္ဟူေသာ coercive mechanism သေဘာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးဆိုသည္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ရွိေသာ အရပ္ရပ္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို စနစ္တက် တည္ေဆာက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ သည္ဟု ေယဘူယ် ဆို၍ရႏုိင္ပါသည္။ လူမႈေရးသိပၸံပညာရွင္ ဖရန္စစ္ ဖူးကားယားမားသည္ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား တည္ ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ပံုကို State Building ဆိုသည့္ စာအုပ္ျဖင့္ အက်ယ္တဝံ့ ေရးသားေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးတြင္လည္းေကာင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားသို႔ အကူးအညီမ်ားေပးအပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား စနစ္တက် ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေရးကို ေထာက္ျပအႀကံေပးခဲ့သည္။ အေမရိကန္မွ အီရတ္ကို ဝင္တုိက္ၿပီးသကာလ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကို လုပ္ရာဝယ္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ရေသာ မေအာင္ျမင္မႈအရပ္ရပ္အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္မွ ထြက္ေပၚလာခဲ့ျဖင္းလည္းျဖစ္သည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးအေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား အကူအညီေပးအပ္မႈတြင္ သင္ခန္းစာယူစရာ ေပၚလစီအမွားတစ္ခုလည္း ရွိပါေသးသည္။ ယင္းမွာ ဝါရွင္တန္ သေဘာတူညီမႈဟူေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ႀကီးပင္ ျဖစ္သည္။ အလြန္ေကာင္းလြန္းသည့္ ေပၚလစီဟု ေယဘူယ်သံုးသပ္၍ ရႏုိင္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ က်င့္သံုးရာဝယ္ မေအာင္ျမင္မႈရာခုိင္ႏႈန္းက အေတာ္မ်ားသည္။ အေျဖကိုဆန္းစစ္ၾကည့္ေသာ္ ဝါရွင္တန္သေဘာတူအျမင္မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံအားလံုး အတြက္ တစ္ပံုစံတည္းထုတ္ထားသည့္ one-site-fit-all policy သာလွ်င္ျဖစ္ၿပီး ယင္းမူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား၏ အင္စတီ က်ဴးရွင္မ်ား မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈေၾကာင့္ ဝါရွင္တန္သေဘာတူအျမင္မွာ မည္သို႔မွ် ဆက္လက္အလုပ္မျဖစ္ေတာ့ေပ။ ယခုအခ်ိန္အခါတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီေပးရာတြင္ ယင္းအခ်က္ကို သူတို႔၏ ေပၚလစီအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတြင္ အဓိက ထည့္သြင္း စဥ္းစားလာၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းအရပ္ရပ္ကို ယခုမွစတင္၍ တည္ေဆာက္ေနရခ်ိန္ ျဖစ္ သည္။ အင္စတီက်ဴးရွင္းတည္ေဆာက္မႈဆိုသည္မွာလည္း အၿမဲတမ္း ျပည့္စံုတယ္ရယ္လို႔ မရွိ။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း စည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္းကို ခ်ိဳးေဖာက္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိေနေသးသည့္အတြက္ အၿမဲတမ္းလိုလို ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနရမည္သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ခုိင္မာၿပီးစနစ္က်သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္ေလ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆီသို႔ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ အေရာက္လွမ္းႏုိင္ေလ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္က အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားမွာ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ သဘာဝသံယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို ႀကံသရက္ဆုပ္ပမာ ျဖစ္သြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတြင္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ယဥ္ေက်းမႈသာ ႀကီးစိုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။ ႏုိင္ငံေရးတြင္လည္း ဗဟိုဦးစီးစနစ္၊ စီးပြားေရးတြင္လည္း အစြန္းေရာက္ အရင္းရွင္ဝါဒျဖင့္ ႏုိင္ငံမွာ အေတာ္ႀကီး ကေမာက္ကမႏုိင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားထဲတြင္ အခုိင္မာဆံုးဟုဆို၍ ရႏုိင္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္မွာ တပ္မေတာ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမုိင္း ေၾကာင္းကို ၾကည့္လိုက္လွ်င္ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑မွာ အေရးပါခဲ့သလို၊ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရး ကို ေဆာင္ရြက္ရာ၌လည္း တပ္မေတာ္မွ အဓိက လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရလက္ထက္တြင္လည္း ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားထက္ တပ္မ ေတာ္အရာရွိမ်ားက ပိုမိုအလုပ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းမႈမ်ိဳးကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္အထိ ႏုိင္ငံကို ပိုမို ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဟူေသာ ယံုၾကည္မႈမ်ိဳး ရွိခဲ့ၾကသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ ဤသို႔ျဖစ္မလာပါ။ ဤေနရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာ အခင္း အက်င္းကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ လိုပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာအကူအညီမ်ား ရရွိႏုိင္၊ မရရွိႏုိင္ဆုိျခင္းမွာ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးေပၚတြင္လည္း အမ်ား ႀကီး မူတည္သည္။ ကူမင္တန္ တ႐ုတ္ျဖဴတို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအား က်ဴးေက်ာ္မႈတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆက္ဆံေရး အဆင္မေျပျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို႔ အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရႊႀတိဂံလိုနယ္ေျမေဒသမ်ိဳး ေပၚလာရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈမွာCIA ပေယာဂ မကင္းဟု ဆုိ၍ ရႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္တြင္ေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရး ဘံုတူညီခ်က္ရွိေသာ အေမရိကန္ႏွင့္ျမန္မာတို႔၏ ဆက္ဆံေရး မွာ အေတာ္ႀကီး ခရီးလမ္းေျဖာင့္ခဲ့သည္။

စနစ္သစ္ကို လူေဟာင္းမ်ားျဖင့္ ျဖတ္သန္းေနၿပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမူအက်င့္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႕ ျမင္ေနရအံုးမည္ျဖစ္ၿပီး ေတြ႕လည္းေတြ႕ျမင္ေနရေလသည္။ သို႔ေသာ္ အသစ္ေပၚထြန္းလာသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံအတြက္ ရလဒ္ဆိုးမ်ားကို သာ ထုတ္ေပးေနသည့္ အျဖစ္သေဘာလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို စိတ္ရွည္သည္းခံစြာ စနစ္တက်ျပင္ဆင္ရင္းျဖင့္ ျပည္သူအားလံုး လူမႈဘဝသာယာေသာ အေျခအေနသို႔ ေဆာင္ၾကဥ္းသြားေစခ်င္ပါေၾကာင္း။

*****************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place.
Logo for Google Drive

0 comments:

Post a Comment