Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁၈.၂.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. လြတ္လပ္ေရးေခတ္ဦး ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

လြတ္လပ္ေရးေခတ္ဦး ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ

ေအာင္သာ(ပီသံုးလံုး)

(ေဖေဖာ္ဝါ၇ီ ၁၆ ထုတ္ Popular News အတြဲ (၄) အမွတ္ (၇)မွ ထုတ္ယူေဖာ္ျပသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့တာ ဒီကေန႔ဆိုရင္ ၆၄ ႏွစ္ထဲ ေရာက္ေနပါၿပီ။ ဒီကာလမ်ားအတြင္းမွာ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဟာ (၁) ၁၉၄၇ ခု ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ၊ (၂) ၁၉၇၄ ခု၊ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၃) ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(စတဲ့) ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသံုးခု (သို႔မဟုတ္)၊ ဒီမိုကေရစီအေျခအေနသံုးရပ္ကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရတယ္ဆိုရင္ မမွားႏိုင္ဘူးထင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီမိုကေရစီဆိုတာဟာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒရဲ႕ "ဝိညာဥ္” ျဖစ္ေနလို႔ပဲ။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္မွာ ‘ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ’နဲ႔ဆိုင္တဲ့ (ဒီဘိတ္ debate) တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေနၿပီ ဆုိရင္ ဒီမိုကေရစီ ျပႆနာ တစံုတရာျဖစ္ေနၿပီလုိ႔ ဆုိၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဟာ ၆၃ ႏွစ္သက္တမ္းအတြင္းမွာ (၁) ၁၉၄၈-၄၉ ခုႏွစ္အတြင္း စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲနဲ႔ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း။ (၂) ၁၉၅၈-၆၂ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ အာဏာရ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ အစိုးရအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ဂုိဏ္းကြဲမႈ အက်ပ္အတည္း။ (၃) ၁၉၆၂-၈၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ အာဏာရပါတီနဲ႔ အစုိးရႀကံဳေတြ႔ရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း။ (၄) ၁၉၈၈-၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း  ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း စတဲ့ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းႀကီးမ်ားကို ျဖတ္သန္းႀကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီအက်ပ္အတည္းမ်ား အားလံုးရဲ႕ ‘ေသာ့ခ်က္’နဲ ‘အညႇာ’က ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ ေအာ္တိုကေရစီစနစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေပၚထြန္းခိုင္မာေရး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခြင့္အေရးႀကီး ႏွစ္ရပ္ကို အာမခံၿပီး လံုၿခံဳမႈေပးမယ့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ရရွိေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္နဲ႔ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ကာလဟာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ အာဏာတည္တဲ့ကာလလို႔ မွတ္ယူၾကရပါမယ္။ ဒီကာလဟာ လြတ္လပ္ေရး ေခတ္ဦးဒီမိုကေရစီကာလလို႔ မွတ္ယူႏိုင္ၾကပါတယ္။ ဒီကာလရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ဟာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က်မွသာ နိဂံုးကမၸာ အဆံုးသတ္သြားတယ္လို႔ ဆိုရပါ မယ္။ ၁၉၄၈နဲ႔ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကာလဟာ ႏွစ္ ၄ဝ ၾကာပါတယ္။ ၁၉၄၇ နဲ႔ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အေျခခံဖြဲ႕စည္းပုံမ်ား ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳတဲ့ ကာလလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကာလမ်ားအတြင္းမွာ ၁၉၄၇ ဧၿပီ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၁၉၅၂-၁၉၅၆ ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ ၁၉၆ဝ ေဖေဖာ္ဝါရီ ေရြးေကာက္ပြဲစတဲ့ ပါတီေရြးေကာက္ ပြဲမ်ား ရွိတဲ့ကာလလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ ေတာက္ေလာင္ေနဆဲျဖစ္ေပမယ့္ ပါတီစံုစနစ္နဲ႔ လူထုႀကီးရဲ႕ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆႏၵမ်ား အျမင့္မားဆံုးျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ကာလပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း ကိုယ္တိုင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးအတြက္ ဦးစီးႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ ကာလလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားဟာ ဘဝဂ္လွ်ံေနတဲ့ကာလလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ (တစ္ၿပိဳင္နက္ထဲမွာ) ပါတီစံုစနစ္နဲ႔ တစ္ပါတီစနစ္၊ ေအာ္တိုကေရစီစနစ္မ်ား အားၿပိဳင္လြန္ဆြဲေနတဲ့ကာလလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၈၈-၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ကာလကေတာ့ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ေခတ္သမိုင္းမွာ အ႐ႈပ္ေထြးဆံုး၊ အေကြ႕အေကာက္ အမ်ားဆံုးနဲ႔ ပရိယာယ္ မာယာ အမ်ားဆံုး၊ ေမးခြန္းေတြ အမ်ားဆံုးကာလလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။  ဦးစြာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္နဲ႔ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကာလဟာ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ဦး ဒီမိုကေရစီကာလလို႔ မွတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ ဒီကာလဟာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီနဲ႔ အာဏာပိုင္ဝါဒ၊ အားၿပိဳင္လြန္ဆြဲၾကတဲ့ ကာလျဖစ္ေၾကာင္း ေရွ႕မွာေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကာလရဲ႕ သမိုင္းေက်ာ႐ိုးတစ္ခုက ျပည္တြင္းစစ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ (ဒုတိယ ေက်ာ႐ိုး)က ပါတီစံုစနစ္နဲ႔ ေအာ္တိုကေရစီစနစ္ အားၿပိဳင္ လြန္ဆြဲၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးကို ဥပေဒေဘာင္သြင္းထားတဲ့ ၁၉၄၇  ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကိုယ္စားျပဳထားတဲ့ ကာလ၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္နဲ႔ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္ တည္ရွိေနတဲ့ကာလ ျဖစ္ပါတယ္။ (အထူးသျဖင့္) ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပါတီစံုစနစ္ဟာ ျပည္တြင္းစစ္ကို မတားႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ျပည္တြင္း စစ္ျပႆနာကို ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေျဖရွင္းမေပးႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ဖဆပလ အစိုးရက ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း ဆံုးမအႀကံျပဳတဲ့ ‘သူမနာ ကိုယ္မနာ နည္း’ကို ႏွလံုးမေတြ႕ၾကပါဘူး။ ‘အျပဳတ္တိုက္တဲ့ စစ္ပြဲေပၚလစီ’ကိုပဲ ကိုင္စြဲထားခဲ့ၾကပါတယ္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေပၚလစီကို သူပုန္တပ္ဖြဲ႕မ်ား အတြင္း ေသြးကြဲေရး၊ ေသြးခြဲေရးေပၚလစီအျဖစ္ျဖင့္ က်င့္သံုးၾကပါတယ္။ ‘လက္နက္အပ္၊ တပ္ဖ်က္၊ ဥပေဒတြင္းဝင္၊ ဥပေဒအတြင္းမွာ အစိုးရနဲ႔ ေပါင္း’ ဆိုတဲ့ ‘အၾကြင္းမဲ့လက္နက္ခ်’  ‘အည့ံခံေစ’တဲ့ေပၚလစီကို (တစ္ေလွ်ာက္လံုး) ပဲ က်င့္သံုးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းစစ္ဟာ(၁) တုိင္း ျပည္ရဲ႕ ႐ုပ္ဝတၴဳ ၾကြယ္ဝမႈ Material Wealth မွန္သမွ်ကို ျဖဳန္းတီးပစ္ခဲ့ပါတယ္။ (၂) တိုင္းျပည္ရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ အရင္းအျမစ္ျဖစ္တဲ့ ျဗဟၼစိုရ္တရားနဲ႔ သုစ႐ိုက္တရားမ်ားကုိ ေက်ျပဳန္းပ်က္စီးေစခဲ့ပါတယ္။ (၃) ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲအတြင္း အျမင့္မားဆံုး စုစည္းရရွိခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားေသြးစည္းမႈ အုတ္ျမစ္ကို တေျမ႕ေျမ႕ လိႈက္စားပစ္ခ့ဲပါတယ္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒက အာမခံခ်က္ ေပးထားခဲ့တဲ့ ‘ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟာ ျပည္တြင္းစစ္ စတင္ခ်ိန္ကစၿပီး ယိမ္းယိုင္က်ိဳးေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္နယ္ထဲမွာ အာဏာရ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပါတီ) ရွိပါတယ္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ  သခင္ျမ ဦးစီးထူေထာင္ခဲ့တဲ့ ‘ဗမာျပည္ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ’ ရွိပါတယ္ ၁၉၅၁-၅၂ ခုႏွစ္ အတြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ‘ကိုရီးယား စစ္ပဲြနဲ႔ တ႐ုတ္ျဖဴ (KMT) က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး သခင္လြင္၊ သခင္လွေကြၽ၊ သခင္ခ်စ္ေမာင္( ဝိဓူရ) တို႔ေခါင္းေဆာင္တဲ့ (ဆိုရွယ္နီအစု)က ဗမာျပည္ဆိုရွယ္လစ္ပါတီက ခြဲထြက္လာၾကၿပီး အလုပ္သမားပါတီကို ထူေထာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉၅၉ ႏိုဝင္ဘာလ အတြင္းမွာ ဥပေဒတြင္း လက္ဝဲအင္အားစုမ်ား စုစည္းထားတဲ့ (ပမညတ)အဖဲြ႕ႀကီး ေပၚထြက္လာၿပီး ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္အတြင္း အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုႀကီး တစ္ရပ္အျဖစ္ ေပၚထြက္လာခဲ့ပါတယ္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ က်င္းပတဲ့ ပထမဆံုးေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမတ္ေနရာ ၂၅၅ ေနရာအတြက္ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၂၄၈ ေနရာ အေရြးခံ ရၿပီး ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ခုနစ္ေနရာ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံရပါတယ္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း ဦးစီးက်င္းပတ့ဲ အထက္ ဗမာျပည္ လံုၿခံဳေရးအစည္းအေဝး (စစ္ကိုင္း)နဲ႔ ေအာက္ဗမာျပည္ လံုၿခံဳေရးအစည္းအေဝး(တြံေတး)တို႔က ဆံုးျဖတ္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား အရ ၂၈..၄၈ ရက္ေန႔မွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားကို စတင္ဖမ္းဆီးရာမွ ျပည္တြင္းစစ္မီး စတင္ေတာက္ေလာင္ခဲ့တာ (ဒီကေန႔ အထိပါပဲ)။ အဲဒီေန႔မွာပဲ စီပီဘီက လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးက စတင္ခ့ဲပါတယ္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ အလံနီ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ကရင္၊ မြန္တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္(အျဖဴ)PVO/ PCP။  ဗမာ့တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕ တခ်ိဳ႕ A.S ထဲ ပါဝင္ သြားခဲ့ၾကပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ စတင္ခ်ိန္ကတည္းက ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ က်ိဳးပ်က္သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၂..၅၁ မွာ ပထမအႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပည္တြင္းစစ္ ေၾကာင့္ အလီလီခြဲၿပီး က်င္းပခဲ့ရပါတယ္။ ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကပဲ အႏိုင္ရပါတယ္။ ၂..၅၆ ေန႔က (ဒုတိယ အႀကိမ္)   ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အင္အားႀကီးလာတဲ့(အတိုက္အခံ) ပမညတအဖြဲ႕ႀကီးက ကိုယ္စားလွယ္  ၄၆ ေနရာနဲ႔  ေထာက္ခံမဲ ၁ ဒသမ ၅ သန္းေက်ာ္ရခဲ့ပါတယ္။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္က လူထုႀကီးရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆႏၵကို ထင္ဟပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ (တစ္ဖက္မွာလည္း) ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးၾသဇာ က်လာေနတာကို ထင္ဟပ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး (၁၉၅၁-၅၇) အထိ ျပည္သူ႔ပစၥည္း အလြဲသံုးစားမႈႀကီးမ်ား (အႀကိမ္ ေပါင္း) ၃၉၁ ႀကိမ္၊ တန္ဖိုး ၇၂ သိန္းနီးပါး ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရပါတယ္။ ၁၆..၅၈ မွ ၆-၈-၅၃ အထိ အမႈထမ္း ၂၂၅ ေယာက္ပါဝင္ၿပီး တန္ဖိုး ၄၆၂၅ သိန္းဖိုး အလြဲသံုးစားမႈ ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉၅၆ ေရြးေကာက္ပြဲ႐ႈံးနိမ့္မႈနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားအတြင္း ျခစားမႈဟာ အာဏာရ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ အစုိးရအဖြဲ႕ အတြင္း နက္႐ိႈင္းတဲ့ဂိုဏ္းကြဲမႈႀကီးကို ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။ ‘စစ္ဘက္အစု’အေနနဲ႔ အာဏာႏိုင္ငံေရးထဲဝင္လာဖို႔ အေၾကာင္းအခ်က္နဲ႔ လႈံ႔ေဆာ္မႈ ျဖစ္ေစခဲ့ပါ တယ္။  ၁၉၅၈ ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ အစိုးရအတြင္း ဂိုဏ္းကြဲျခင္း၊ သန္႔ရွင္းဖဆပလ အစိုးရအေနနဲ႔ (လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ ပမညတ ကိုယ္စားလွယ္မဲနဲ႔) အစိုးရဖြဲ႕ရ ျခင္း၊ ဦးႏုရဲ႕အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္နဲ႔ အလင္းဝင္ေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္း၊ ဝိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင္နဲ႔ (ပမညတ အဖြဲ႕ႀကီး) ႏိုင္ငံေရး ၾသဇာတက္လာျခင္း စတဲ့အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ဦးႏုနဲ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေပးစာႏွစ္ေစာင္နဲ႔ ၁၉၅၈ စက္တင္ဘာ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ   ေပၚထြက္လာေစခဲ့ပါတယ္။ ၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒရဲ႕ ဒီမိုကေရစီဝိညာဥ္ျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ(၁၁၆) ကို (ျပင္ဆင္ၿပီး) (က/ကခ်ဳပ္)ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကာလကို တိုးခ်ဲ႕ေပးခဲ့ပါတယ္။ ပုဒ္မ (၁၁၆)ကို ျပင္ဆင္ရာမွာ တည္ၿမဲနဲ႔သန္႔ရွင္း ပူးေပါင္းေထာက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္။ ပုဒ္မ ၁၁၆ ကုိျပင္တဲ့ေန႔ဟာ ဗမာျပည္မွာ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ (ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္) ‘ကြယ္လြန္တဲ့ေန႔ပဲ’ လို႔ ဝိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင္ရဲ႕ သမိုင္းဝင္ စကားဟာ သမိုင္းမွတ္တမ္းဝင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္ဟာ ျမန္မာ့လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ေပၚေရး ဦးတည္ခ်က္ ႏွစ္ ၃ဝ သမိုင္းမွာ ပယ္ဖ်က္မရတဲ့ ‘အမည္းစက္ႀကီး’ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

အိမ္ေစာင့္အစိုးရက ‘ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ေခြၽးနဲ႔ေဆးမည္’လို႔ ေၾကြးေၾကာ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ သန္႔ရွင္းသာယာေရး လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေနရာအႏွံ႔အျပားမွာ ရွိတဲ့ က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္မ်ားကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္းၿပီး သာေကတ၊ သုဝဏၰ၊ ေတာင္/ေျမာက္ဥကၠလာၿမိဳ႕သစ္မ်ား တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အေရးအႀကီးဆံုးက စစ္ရဲတပ္ရင္းလို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ တပ္မ်ား၊ သစ္ေတာ လံုၿခံဳေရးတပ္မ်ား၊ ဖဆပလ အုပ္စုမ်ားဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္မ်ားစတဲ့ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား အခ်ိဳ႕ဖ်က္သိမ္းၿပီး အခ်ိဳ႕ကို တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ ျပဳျပင္ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားအား ျပတ္ျပတ္သားသား ေခ်မႈန္းခဲ့တဲ့အတြက္ အင္အားစုအမ်ိဳးမ်ိဳး အင္အားတစ္ေသာင္းခန္႔ အညံ့ခံခဲ့ၾက တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕သမားမ်ားက ျပႆနာအျဖစ္ အေမြထားရစ္ခဲ့တဲ့ ကယားနဲ႔ရွမ္း ပေဒသရာဇ္အၾကြင္းအက်န္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ခဲ့ ပါတယ္။ ေစာ္ဘြား၊ ေစာ္ဖ်ားမ်ားက  အခြင့္အေရးမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း ၂၁..၆ဝ မွာ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾက ပါတယ္။ မၿပီးဆံုးေသးတဲ့ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ေရးကို ၿပီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉.၁၂.၅၉ မွာ ပါလီမန္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ၆..၆ဝ ခုႏွစ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျပန္က်င္းပ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ‘ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ၾကားေနရမယ္’ လို႔  ၉.၁၁.၅၉ မွာ (က/က/ခ်ဳပ္)ရဲ႕ အမိန္႔ကို (တပ္အတြင္းမွာ) ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

‘ဒီမိုကေရစီကို ႀကိဳက္ရင္ (သန္႔ရွင္းဖဆပလ) (ပထစ)ကို မဲေပး’၊ ‘ဖက္ဆစ္စနစ္ကို ႀကိဳက္ရင္ တည္ၿမဲ ဖဆပလကို မဲေပး’ စတဲ့ လႈံေဆာ္မႈမ်ား လုပ္ၾကပါတယ္။ ၿဗိတိသွ်အလိုေတာ္ရိေဟာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဘႀကီးဘေဘ၊သခင္ဗစိန္၊ သံမဏိ ဦးသန္းေမာင္ (ဓားမေဟာင္း) ေဒါက္တာဗေမာ္တို႔က အမ်ိဳးသားေပါင္းစံု မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (တတိယအုပ္စု) ဖြဲ႕ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ဖို႔ ႀကိဳးစားလာၾကပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးၿပီးတဲ့အခါ(ဖဆပလ) သန္႔ရွင္းက အမတ္ေနရာေပါင္း ၁၅၉ ေနရာ၊ တည္ၿမဲက ၄၂ ေနရာနဲ႔ တစ္သီးပုဂၢလအမတ္တခ်ိဳ႕   ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရပါတယ္။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ လူထု ၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္း မဲေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ သန္႔ရွင္းက ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရၿပီး တည္ၿမဲက ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ရပါတယ္။ ပမညတက ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း သာရၿပီး ေရြးေကာက္ ခံရသူမရွိပါ။

ပထစအစုိးရ အဖြဲ႕မွာ ဝန္ႀကီး ၁၃ ဦးနဲ႔ အတြင္းဝန္ ၁၇ ဦးသာ ရွိပါတယ္။ ရာထူးအာဏာ ခြဲေဝေရးကို အေၾကာင္း ျပဳၿပီး (ပထစ)အတြင္း ဦး၊ ဗုိလ္၊ သခင္ဟူ၍ သံုးစုကြဲသြား ၾကျပန္ပါတယ္။ ပထစအဖြဲ႕ရဲ႕ လူထုလူတန္းစားအဖြဲ႕မ်ား အတြင္းတြင္လည္း ဂိုဏ္းကြဲၾကျပန္ပါတယ္။ ပထစအစုိး ရအတြက္ အႀကီးဆံုးဖိအားမွာ သီးျခားျပည္နယ္ ေတာင္းဆိုျခင္းနဲ႔ (၁၉၆၁ ဇြန္) ေတာင္ႀကီး လူမ်ိဳးစံုကြန္ဖရင့္က "ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု  ေပးရင္ေပး မေပးရင္   ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ၿပီး ဆီးတိုးစစ္အုပ္စုထဲ ဝင္မည္"ဟူ၍ ၿခိမ္းေျခာက္လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးကို အႀကီးအက်ယ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္  တိုင္းျပည္ေခ်ာက္ထဲက်ရန္ လက္ႏွစ္လံုးအလိုမွာ "ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ"က မလႊဲမေရွာင္ သာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ထိန္းသိမ္းလိုက္ပါတယ္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွာ စတင္ခƞ