Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၂၆.၂.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပဲြႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပဲြႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ အထူးအစည္းအေဝးတြင္ ယင္းပါတီ၏ ဒုဥကၠ႒ ျဖစ္သူ သူရဦးေ႐ႊမန္းက လာမည့္ ၾကားျဖတ္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ NLD ႐ံႈးလွ်င္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ေဝဖန္မည္၊ NLD က ျပႆနာ႐ွာမည္၊ သို႔ရာတြင္ ၎တို႔ႏိုင္ပါက တရားမွ်တသည္ဟု ဆိုၾကလိမ့္မည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ လာမည့္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပဲြမ်ား၌ အမွားအယြင္းမ႐ွိေစေရး အထူးဂ႐ုျပဳ ေဆာင္႐ြက္သြားရမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ မဟာဗ်ဴဟာအျမင္႐ွိသည္ဟု ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳျခင္းခံရသည့္  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ က ၎တို႔၏ ေအာက္ေျခအဆင့္ ပါတီဝင္မ်ားအား လာမည့္ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ အာဏာကို အလဲြသံုးစားျပဳ၍ မဲမသမာမႈ မျပဳရန္ သတိေပးလိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္လွ်က္႐ွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ပိုမိုရ႐ွိရန္ လိုအပ္လွ်က္႐ွိသည္။ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပ သမဂၢတို႔က အားလံုးပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ရန္ ေတာင္းဆိုထားေပရာ ထိုသို႔ အားလံုးပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ရန္ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒိုင္ယာေလာ့ ျပဳလုပ္ျခင္း၊  ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားကိုလည္း ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေဘာင္အတြင္း ဝင္လာေစရန္ တျဖည္းျဖည္း စည္း႐ံုးယူျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္လွ်က္ ႐ွိသည္။ အ ေျပာင္းအလဲမ်ား အမွန္တကယ္ျဖစ္ထြန္းေနသည္ဟု ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမွ လက္ခံယုံၾကည္သြားမွသာ အထီးက်န္ဆန္ေနခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအ ေနျဖင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ရလာမည္ျဖစ္သလို ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ နိမ့္က်ေနေသာ တိုင္းျပည္ကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရာ တြင္ အကူအညီမ်ားစြာ ရႏိုင္မည္လည္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ လူမႈေရး၊ ပညာေရး အေထြေထြ နိမ့္က်လွ်က္႐ွိသည့္ ျမန္ မာျပည္သူမ်ားမွာ ယင္းပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းသြားသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပါမ်ားလာၿပီး အနည္းဆံုး တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ တိုးတက္လာၿပီး စားဝတ္ေနေရး ဖူလံုလာသည္ႏွင့္အမွ် ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပိုမို တိုးတက္လာလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ အကူအညီႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈမွာ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနသည္ကို တိုင္းျပည္အား ဦးေဆာင္ ေနသည့္ သမၼတႏွင့္ အစိုးရအဖဲြ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႕က နားလည္သေဘာေပါက္ထားသလို တစ္ခ်ိန္က တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ နံပါတ္သံုးေခါင္း ေဆာင္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သူရဦးေ႐ႊမန္းအေနျဖင့္လည္း ထိုအခ်က္ကို ေကာင္းစြာ ျမင္ထားသည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေနာက္ကမာၻ၏ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းေရးအတြက္ ကီးပေလယာျဖစ္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLDကို ကစားဝိုင္းအတြင္း ဝင္လာေစေရးအတြက္ ၎တို႔အေနျဖင့္ အာသီသ ျပင္းျပေနသည္မွာလည္း ျငင္းဆိုရန္မ႐ွိသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ Commanding Highs Level မွ ျမင္ႏိုင္ေစကာမူ ေအာက္ေျခအဆင့္ အာဏာပိုင္မ်ား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ထိုကိစၥရပ္မ်ားမွာ အမ်ိဳးသားေရး မဟာဗ်ဴဟာျဖစ္သည္ကို ျမင္ႏိုင္ျခင္းမ႐ွိသည့္ အေျခအေနတြင္႐ွိေနသည္။ ပါတီသန္႔႐ွင္းေရးကို အင္တိုက္အားတိုက္ ျပဳလုပ္ေနသည့္တိုင္ ပါတီမျဖစ္မီ အသင္းဘဝတည္းက ပါလာခဲ့သည့္ စုန္းျပဴးအေတာ္မ်ားမ်ားက လာမည့္ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္လည္း ၎တို႔ပင္ အႏိုင္ရလိုလွ်က္ ႐ွိသည္။ ဤသည္မွာလည္း Commanding Highs Level မွ အေျပာင္းအလဲကို လုိလားျခင္းမ႐ွိသည့္ ပါတီဥေသွ်ာင္ႀကီးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ မည္ သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ ၎တို႔အေနျဖင့္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပဲြရလဒ္မွာ လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈကို မည္သို႔မွ် ထိခိုက္ေစျခင္း မ႐ွိ သည္ကို သေဘာမေပါက္ႏိုင္ဘဲ ကေလးဆိုးမ်ားႏွယ္ပင္ ရသမွ် အကုန္ယူ၍ အႏိုင္ရလိုလွ်က္ ႐ွိၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း စည္း ႐ံုးေရး ခရီးစဥ္မ်ားအတြင္း ေဒသဆိုင္ရာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဝင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္အား သြားေရာက္ ႀကိဳဆိုမည့္ ျပည္သူလူထုအား ၿခိမ္းေျခာက္မႈ စသည္ျဖင့္ ေတြ႕ေနရျခင္းက အထက္ပါအခ်က္မ်ားကို သက္ေသခံလွ်က္ ႐ွိေနေပ သည္။

ေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာင္းၿပီး လူေျဖာင့္စိတ္တိုဟု နာမည္ႀကီးသည့္ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပဲြေကာ္မ႐ွင္ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးေဟာင္း ဦးတင္ေအးကလည္း ထိုကိစၥမ်ားကို အလ်င္အျမန္ ဝင္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ ေျဖ႐ွင္းေပးခဲ့ပါသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပဲြတြင္ မိမိႏိုင္ေစလိုသည့္ ကိုယ္ စားလွယ္ အႏိုင္မရလွ်င္ ျပႆနာေပၚတတ္သည္ျဖစ္၍ ေ႐ြးေကာက္ပဲြဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာရန္ အထူးသတိျပဳေစလိုေၾကာင္း သတိေပးထားၿပီး ျဖစ္ သည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပဲြေကာ္မ႐ွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုပင္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍ ေအာက္ေျခအဆင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္ႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားက ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပဲြတြင္ မသမာမႈျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္ကို ရပ္တန္႔လိုျခင္း မ႐ွိသည့္ လကၡဏာမ်ားကို ေတြ႕ေနရဆဲျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မ႐ွင္က လည္း လြတ္လပ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းအျဖစ္ တည္ေဆာက္ေနသည္ျဖစ္ရာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပဲြက ကဲ့သို႔ အထူးအခြင့္အေရး မရႏိုင္ေတာ့သည္မွာ ေသခ်ာလွ်က္႐ွိေနေတာ့သည္။

သူရဦးေ႐ႊမန္းက အာဏာကို အလဲြသံုးစားျပဳ၍ ျပည္သူလူထုကို ႏွိပ္စက္ေနေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားအား ထိေရာက္စြာ အေရးယူေတာ့မည္ ဟု သတိေပး ေျပာဆိုထားၿပီးျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပဲြေကာ္မ႐ွင္အေနျဖင့္မူ တိုင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ရပ္ကြက္ေက်း႐ြာအဆင့္ ေကာ္မ႐ွင္ မ်ားအေနျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ ရည္႐ြယ္ခ်က္႐ွိ႐ွိ အမွားက်ဴးလြန္ခဲ့ပါက မည္သို႔မည္ပံု အေရးယူမည္ဟူသည့္ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မ႐ွိေသးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပဲြအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မဲမသမာမႈမ်ားကို စိစစ္ဆံုးျဖတ္ေပးခဲ့ေစကာမူ ရည္႐ြယ္ ခ်က္႐ွိ႐ွိ ဘက္လို္က္ခဲ့ၾကေသာ ေကာ္မ႐ွင္အဆင့္ဆင့္အား အေရးယူျခင္း မ႐ွိခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ လာမည့္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာ္ပဲြမ်ားတြင္ မဲ႐ံုမႈးမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔ထားေရးတြင္ မ်ားစြာဂ႐ုျပဳရန္ လိုအပ္မည္လည္း ျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းဘဝ အျပဳတ္မခံရဲေသာ ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားကို မဲ႐ံုမႈးခန္႔ထားျခင္း ထက္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြမ်ားကို သန္႔႐ွင္းမွ်တေစလိုသည့္ တာဝန္သိ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဆႏၵအေလ်ာက္ ေလွ်ာက္ထားမႈကို လက္ခံစဥ္းစားေပးလွ်င္ ပို၍ အဆင္ ေျပမည္ျဖစ္သည္။ အေရးအႀကီးဆံုးမွာ ေကာ္မ႐ွင္အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ မဲ႐ံုမႈးမ်ား၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္႐ွိ႐ွိ ဘက္လိုက္မႈမ်ားကို တိတိက်က် အေရးယူႏိုင္မည့္ ဥပေဒ မ်ား ထုတ္ျပန္ရန္သာျဖစ္သည္။

လာမည့္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပဲြတြင္ အေျပာင္းအလဲႀကီးႏွစ္ရပ္ကို ေတြ႕ျမင္ရဖြယ္႐ွိသည္။ တစ္ခုမွာ မီဒီယာမ်ားအား သတင္းယူခြင့္ျပဳမည့္ ကိစၥ ျဖစ္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပဲြမသမာမႈ တိုင္ၾကားလာမႈမ်ားကို ဗီြဒီယိုအေထာက္အထားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္မည္ဟု ဆိုထားရာ  ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မ်ားစြာ တိုးတက္လာ သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံတကာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႕မ်ား ဝင္ေရာက္ေလ့လာခြင့္ျပဳမည့္ ကိစၥပင္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ သည္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြမ်ား သန္႔႐ွင္းမွ်တေရးအတြက္ အဓိကက်သည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။လာမည့္ အနာဂတ္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြမ်ားအတြက္ပါ အေရးႀကီး သည့္ ကိစၥလည္းျဖစ္သည္။

ဆိုရလွ်င္ ယခုလာမည့္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပဲြသည္ ပါတီတစ္ရပ္၏ အႏိုင္္အ႐ံႈးကို ဆံုးျဖတ္ေပးမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပဲြထက္ ျပည္သူလူထု၏ အနာ ဂတ္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အဆံုးအျဖတ္တစ္ခုျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသာ မက၊ ေကာ္မ႐ွင္အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ မီဒီယာမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားကပါ အမ်ိဳးသား ေရးတာဝန္အျဖစ္ တာဝန္ကိုယ္စီေက်ၾကရန္သာ အေရးႀကီးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

*****************************************


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၂၅.၂.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. သီးေလးသီးပြဲခြင္ ဖ်က္သိမ္းရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ိဳက္ေခါက္ေဂါပက ျပန္လည္ေျဖရွင္း
  2. ကုလားတန္ျမစ္ ဘတ္စုံစီမံကိန္းနွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ား စိတ္ပ်က္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. လယ္ယာေျမဥပေဒတြင္ ေတာင္သူမ်ားလိုအပ္ေသာ အခ်က္ပါရွိေရးအတြက္ တင္ျပထား
  2. ေနာက္ျပန္လွည့္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ ခက္ခဲလိမ့္မည္ဟု ႏိုင္တလညီ ေျပာၾကား
  3. ခ်င္းျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစားေပးရန္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီ သတင္းထုတ္ျပန္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

သီးေလးသီးပြဲခြင္ ဖ်က္သိမ္းရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ိဳက္ေခါက္ေဂါပက ျပန္လည္ေျဖရွင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕ရွိ ဆံေတာ္ရွင္က်ိဳက္ေခါက္ေစတီေတာ္ႀကီး၏ တပို႔တြဲလ ဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္၌ ကျပ ေျဖေဖ်ာ္ ခဲ့သည့္ သီးေလးသီး ေဆးေရာင္စံုအၿငိမ့္အဖြဲ႕၏ တတိယညပြဲခြင္ ဖ်က္သိမ္းရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ က်ိဳက္ေခါက္ ဘုရားေဂါပ ကမွ ေစတီေတာ္ရင္ျပင္ေပၚ၌ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။        

“သီးေလးသီး” ေဆးေရာင္စံုအၿငိမ့္အဖြဲ႕၏ တတိယညပဲြခြင္ ဖ်က္သိမ္းရျခင္းမွာ သီးေလးသီးအဖြဲ႕သည္ ေဂါပကအဖြဲ႕ထံ ပြဲကခြင့္မိန္႔ ေတာင္းခံရာ ၌ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားအား လိုက္နာျခင္းမရွိသည့္အျပင္ သီးေလးသီးအဖြဲ႕၏ ျပက္လံုးမ်ားမွာ ေဂါပကအဖြဲ႕ဝင္လူ ႀကီးမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာ အားညႇိဳးႏြမ္းေစသည့္အတြက္တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။        

ထို႔ျပင္ ၎ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္ေန႔၌ DVB ႐ုပ္သံလိုင္းမွ ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့သည့္ ဦးေအာင္ေဇာ္ထက္၏ ထုတ္လႊင့္မႈ အား ျပန္လည္ေျဖရွင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

က်ိဳက္ေခါက္ ေစတီေတာ္ႀကီး၏ ေဂါပကအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕ ၾသဝါဒဆရာေတာ္ႀကီး ၁၀ ပါး၏ တာဝန္ေပးခ်က္အရ ေစတီေတာ္ႀကီး၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလတိုင္ေအာင္ အတၱကိုယ္က်ိဳးလံုးဝမဖက္ပဲ စိတ္ထားသန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္စြာျဖင့္ သာသနာလုပ္အားဒါနျပဳေနသူမ်ားျဖစ္ သည့္အတြက္ DVB မွမွားယြင္းေသာ သတင္းထုတ္လႊင့္ခ်က္၊ ပြဲကန္ထ႐ိုက္သြင္းသူ၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ မနာလိုမုန္းတီးမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံသည့္ မမွန္ကန္ ေသာ လီဆယ္စြပ္စြဲလုပ္ၾကံမႈ၊ လူပုဂၢိဳလ္အရ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အသေရမ်ား ထိခိုက္နစ္နာေစသည့္ သီးေလးသီးအဖြဲ႕၏ ျပက္လံုးမ်ားအေပၚ တရားဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဂါပကအဖြဲ႕ဝင္လူႀကီးတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သို႔ ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ အေျခအျမစ္လံုးဝမရွိသည့္ ယုတၱိယုတၱန္မဲ့သူ အခ်ိဳ႕၏ မမွန္မကန္ လုပ္ရပ္ဆိုးမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာမွ သိရွိႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref:ျမန္မာတိုင္းမ္

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ကုလားတန္ျမစ္ ဘတ္စုံစီမံကိန္းနွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ား စိတ္ပ်က္

ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ကုလားတန္ျမစ္ ဘတ္စုံသုံးျဖတ္သန္းပို႔ေဆာင္ေရး စီမံကိန္းနွင့္ပတ္သက္၍ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ေဒသခံမ်ားက စိတ္ပ်က္ စိုး ရိမ္လ်က္ရွိေႀကာင္း ရခိုင္ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

"ရခိုင္ျပည္သူေတြက ဒီစီမံကိန္းကို ႀကိဳဆိုပါတယ္ ဒါေပမယ့္ ကုမၸဏီရဲ႕ အေနအထားကို မႀကိဳက္တာ လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြက ပတ္ဝန္းက်င္