Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International media (2)

Snapshot of the item below:
International media (2)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၂)

ျမန္မာႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔ ႏႈတ္ဆက္ခြဲခြာႏုိင္ၿပီေလာ

(13 Nov 2013 ရက္စြဲပါ The Diplomat မွ Ankit Panda ေရးသားေသာ Can Myanmar and North Korea say goodbye? သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔သည္ ကာလရွည္ၾကာကပင္ အာရွ-ပစိဖိတ္၏ ထူးဆန္းေသာအတြဲတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ ပါသည္။ ဦးသိန္းစိန္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေခတ္မတိုင္မီက အဆိုပါ ႏုိင္ငံႏွစ္ခုသည္ ရင္းႏွီးေသာ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ရွိခဲ့ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ၎တို႔သည္ မဟာ အာရွ-ပစိဖိတ္ ေဒသအတြင္း စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အပယ္ခံႏုိင္ငံခ်င္း ဘံုအက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ရွာေဖြခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အတိတ္က အထီးက်န္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဘဝမွ ေဝးရာ သို႔ ခိုင္မာစြာေလွ်ာက္လွမ္းၿပီး ကမာၻႀကီးႏွင့္ ပိုမိုေပါင္းစည္းႏုိင္ရန္ ဦးတည္ေနရာ ၎တို႔ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး ဆက္လက္ ရွင္သန္ေနဦးမည္ေလာ။ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ျမန္မာတို႔ ဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနၾကဦး မည္ေလာ။

၂၀၁၃ စက္တင္ဘာေႏွာင္းပိုင္းက NK News Bertil Lintner ကျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေခတ္အစကို အစေကာက္ေရးသားမႈ တစ္ခုရွိခဲ့ပါသည္။ ၎က ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌျဖစ္ၿပီး၊ ဦးသိန္းစိန္ ၏ အ႐ိုက္အရာကို ဆက္ခံဖြယ္ရွိသည့္ ဦးေ႐ႊမန္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က DPRK သို႔သြားေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ပံုမ်ားကို ျပန္လည္ ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ခရီးစဥ္အတြင္း ၎သည္ ကင္ဂ်ံဳအီႏွင့္ ႐ိုးသားပြင့္လင္းေသာ ဆက္ဆံေရးကို သ႐ုပ္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔၏ သာမန္ထက္ပိုေသာ မိတ္ဖက္အက်ိဳးစီးပြား ဆက္ဆံေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ ေစ့ေဆာ္မႈကို ထင္ဟပ္ ခဲ့ပါသည္။ ထိုခရီးစဥ္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားကို စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေအာင္ ႏိႈးဆြခဲ့ပါသည္။

အမ်ားအား စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ေပးေလ့ရွိေသာ ျမန္မာအစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ အဆိုပါခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ေပါက္ၾကားခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ဆုိရလွ်င္ ဦးေ႐ႊမန္းႏွင့္ ကင္ဂ်ံဳအီ တို႔သည္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ တစ္ခု (MOU) လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။ Wall Street Journal ၏ အဆိုအရ အဆိုပါ MOU သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ၾကားစစ္ေရးအရ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို စနစ္တက်စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအတြက္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနေသာ စစ္တပ္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားအတြက္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၎တြင္ ဒံုးက်ည္ေလယာဥ္မ်ား၊ အျပင္သေဘၤာမ်ားပင္ ဖြက္ထားႏုိင္ေသာ ဥမင္လႈိဏ္မ်ားႏွင့္ ဂူမ်ားပါဝင္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၎၏ အထူးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ ေလေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ မ်ားရရွိခဲ့ၿပီး၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ လက္နက္ကိုင္တပ္မွ အရာရွိမ်ားၾကား ဘာသာစကား ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ အစီအစဥ္မ်ား လည္းပါဝင္သည္ဟု WSJ က ဆက္လက္ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

Lintner ၏ အဆိုအရ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ခရီးစဥ္အတြင္း ေျမာက္ကိုရီးယားစစ္တပ္ႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထိေတြ႕ခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ KPA ေလတပ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Kim Su ၊ KPA ေရတပ္မွ   ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Kim Khan Son တင့္ကားတပ္မ တပ္မွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီး Kim Ton Yong၊ ေရဒါစက္႐ံုဒါ႐ိုက္တာ Kang Man Su ၊ Igla ဒံုးက်ည္စက္႐ံုမွ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ Li Tae Song ၊ SCUD ဒံုးက်ည္ စက္႐ံုမွ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ Kim Su Gil တို႔အျပင္ ကိုရီးယားအလုပ္သမားပါတီ (WPK) မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ကင္အီဆြန္း စစ္တပ္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္မွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။

၎၏ အက်ိဳးဆက္ကား ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးမွာ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္မႈကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈေရခ်ိိန္ ခ်က္ျခင္းျမင့္တက္လာသည္ဟု ႐ႈျမင္လာၾကပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အသြင္ ေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျဖတ္သန္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ထိုိသုိ႔ေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား-ျမန္မာ ဝင္႐ိုးတန္းကိစၥ ေျပာ ဆိုေနမႈမ်ားသည္ သိသိသာသာ ၿငိမ္သက္သြားခဲ့ပါသည္။ အမွန္တကယ္ပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔ျဖင့္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာင္ရန္အတြက္ လက္နက္မ်ား တင္ပို႔ျခင္းႏွင့္ စစ္ေရးဆုိင္ရာကုန္သြယ္မႈ အားလံုး အပါအဝင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို လံုးဝျဖတ္ေတာက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ပါသည္။

အေမရိကန္ ဘ႑ာေရးဌာနက ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌးအား ေျမာက္ကိုရီးယား လက္နက္ မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈတြင္ ပတ္သက္မႈျဖင့္ အမည္မည္းစာရင္းသြင္းခဲ့ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အစီအစဥ္ တြင္ အဖုအထစ္မ်ား ျဖစ္ရပါသည္။ အေမရိကန္ ဘ႑ာေရးဌာနက ၎၏ သတင္းထုတ္ျပန္မႈတြင္ ထိုလုပ္ေဆာင္မႈသည္ ျမန္မာအစိုးရကို ပစ္မွတ္ထားျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း သိေစခဲ့ပါသည္။ ၎မွာ အေမရိကန္-ျမန္မာ ေႏြးေထြးေသာ ဆက္ဆံ ေရးကို ေႏွာင့္ေႏွးေစမည္ဟု မယူဆရဘဲ အမ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္ျခင္း မရွိေပ။ အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး Chuck Hagel ကလည္း အာဆီယံကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေျမာက္ကိုရီးယား ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ျဖတ္ေတာက္ေနျခင္း၏ အေရးပါပံုကို ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Lintner ကမူ ႏွစ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ၏ ရွည္လ်ားေသာ သမိုင္းေၾကာင္းကို ၾကည့္၍ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကားလံုးဝဆက္ဆံေရး ျပတ္ေတာက္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ကို သံသယရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား မသဲကြဲေသာ အေျခအေနကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို မက္လံုးေပးေနေသာ အေရးယူမႈေျဖေလ်ာ့ေရး အသံုးျပဳမႈက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားက ျပဳထားသည့္ သေဘာရွိပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အထူးသျဖင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဆက္ဆံေရးအေပၚ အေမရိကန္၏ ေတာင္းဆိုမႈကို ေရွာင္ခြာ မည္ဆိုပါက၊ စီးပြားေရးအရ သက္ေရာက္မႈမွာ ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္မႈက သက္ေသျပလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္သည္ အေမရိကန္ႏွင့္တ႐ုတ္ (အခ်ိဳ႕က အိႏိၵယဟု ဆိုပါသည္) ၾကားမဟာဗ်ဴဟာ လြန္ဆြဲကစားပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေနအထားအေပၚ ၾသဇာေပးရန္  လႊမ္းမိုးမႈ လုံးဝမရွိေသာ အေျခအေနတြင္ရွိေနျခင္း မဟုတ္ေပ။

အဆိုပါ ညီမွ်ျခင္းတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားဖက္ျခမ္းကို ခန္႔မွန္းရန္ ခက္ခဲပါမည္။ လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ၿပံဳယမ္း ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ထားရွိေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို မည္သူမွ် ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မေတြ႕ႏိုင္ေပ။ ဆက္လက္၍ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား-ျမန္မာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အလားအလာမ်ား အတြက္ ခန္႔မွန္းခ်က္ အေျဖကိုထုတ္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံဖက္မွလာေသာ သတင္းမ်ားကိုသာ အေျခခံရလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Japan Times မွ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ အာရွဖြ႕ံၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ အေမရိကန္သံအမတ္ေဟာင္း Cyrtis S.Chin က ယခင္ အေမရိကန္ဆီးနိတ္ ႏုိင္ငံျခားဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီ အႀကီးတန္း ဝန္ထမ္းေဟာင္း Keith Luse ေမးျမန္းေသာ ေမးခြန္းဆယ္ခုကို ေျဖၾကားထားပါသည္။ အဆိုပါ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားႏိုင္ပါက ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး ကို မီးေမာင္းထိုးျပႏုိင္ ေလာက္ပါသည္။ (အဆိုပါ ေမးခြန္းမ်ားကို မနက္ျဖန္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္-အယ္ဒီတာ)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈကို ဆက္လက္စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္ေနသည့္ အခ်က္အျပင္ ေျမာက္ကိုရီး ယား ေမးခြန္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ခ်ဥ္းကပ္ေနေသာ အေနာက္တိုင္းႏွင့္ အာရွမွ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအတြက္ ႐ႈတ္ေထြးေန ဆဲျဖစ္သည့္ အဓိကပြိဳင့္တစ္ခု ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ မခြဲႏုိင္ မခြာရက္ ျဖစ္ေနရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား ရွာမ ရပါ။ ၎တို႔သည္ ရာသီမေ႐ြးပါတနာမ်ား ျဖစ္ေနသည္လည္း မဟုတ္ေပ။ ယခင္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္မီမ်ားက ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ေသာ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ ခ်န္ဒူးဝွမ္ကို လုပ္ႀကံရန္ ႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္ ႀကီးစြာတစိမ္းျပင္ျပင္ ျဖစ္ခဲ့ဘူးပါသည္။ ထိုစဥ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ႐ိုင္းစိုင္းမႈ အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးကို ႐ုတ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။ ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ အနားယူရန္ နီးကပ္ေနၿပီျဖစ္ရာ ၎အေနျဖင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို အဆံုးသတ္ေပးျခင္းႏွင့္ အမ်ားသိလိုေသာ ၎ဆက္ဆံေရးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို အေျဖေပးျခင္း အပါအဝင္ ၎အရင္က အစိုးရႏွစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ဖြင့္ခ် ေပးသြားၿပီး အေမြေကာင္းမ်ား ခိုင္မာစြာခ်ခဲ့မည္ဆိုပါက ေကာင္းမြန္သည့္ သေဘာဟုဆိုရေပလိမ့္မည္။ သို႔မွသာ အာရွႏွင့္ လံုးဝေပါင္းစည္းႏုိင္ေရးအတြက္လည္း လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့ႏုိင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေပသည္။


 

 

 

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

0 comments:

Post a Comment