Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International media (2)

Snapshot of the item below:
International media (2)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၂)

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏွင့္ဂ်ပန္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္

(Stuff Business News မွ 16 December 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar trades debt for foreign investment” သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။)

တစ္ခါက တံခါးပိတ္ အေမွာင္ခ်ထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၎၏ျမန္ဆန္စြာ ႀကီးထြားေနေသာ စီးပြားေရးခြင္ သို႔ ႏုိင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈမ်ား  ပုိမုိစီးဝင္လာေအာင္ တံခါးဖြင့္ေပးေနသည့္အေလွ်ာက္ ဂ်ပန္ႏွင့္ ျမန္မာတုိ႔ ပုိမုိနီးကပ္စြာ စီးပြားေရးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္ ပ်ဳိးေထာင္ရန္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈစာခ်ဳပ္ကုိ တနဂၤေႏြေန႔က လက္မွတ္ေရးထုိးလုိက္ၾကသည္။

တုိက်ဳိတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ဂ်ပန္ႏွင့္ အာဆီယံႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆုံစည္းေဝးပြဲအၿပီး ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘးတုိ႔ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကၿပီး သေဘာတူလက္မွတ္ ေရထုိးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ကုမၼဏီမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ဝင္စားလွ်က္ရွိၿပီး။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး  အစုိးရအာဏာရလာၿပီးေနာက္တြင္ ၎တုိ႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အရွိန္ျမွင့္ခဲ့ၾကသည္။

ယခု သေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ တည္ၿငိမ္ေသာ ဥပေဒအခင္းအက်င္းႏွင့္ လုံၿခဳံေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကုိေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု ဂ်ပန္ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာၾကားသည္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ဆြဲေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ေခ်းေငြေထာက္ပံျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သံယံဇာတၾကြယ္၀ေသာ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖဳိးေအာင္ ကူညီရာတြင္ အေရးပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဖြ႔ံၿဖဳိးမည့္ အလားအလာ သိသိသာသာ ေကာင္းေနေသာ္လည္း၊ ထိေရာက္လုံေလာက္မႈ မရွိေသာ လယ္ယာက႑အေပၚတြင္ ဝန္ပိေနသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကာလဖိႏွိပ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားအေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားအလြန္တြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းရည္သည္လည္း ခ်ဳိ႕တဲ့လ်က္ရွိသည္။

ယခုစာခ်ဳပ္သည္ ႏုိင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္းမ်ားအတုိင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိေပးမည့္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကုိ ဂ်ပန္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား လက္ခံရရွိေစမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းကဲ့သုိ႔ ျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ အျပန္အလွန္ အားျဖင့္ ပုိ႔ကုန္၊ နည္းပညာလႊဲေျပာင္းမႈႏွင့္ အျခားလုိအပ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းကုိ တားျမစ္ထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ဆုိးဆုိးဝါးဝါး အဂိတိလုိက္စားမႈ ျပႆနာျဖင့္ ႐ုန္းကန္ေနရေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ေသာ့ခ်က္ သဖြယ္ အေရးပါေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တုိးတက္ေစရန္လည္း ယခုစာခ်ဳပ္က ရည္းမွန္းထားသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ အႀကီးဆုံးအလွဴရွင္ျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လမ္းေၾကာင္းပြင့္သြားေစရန္ အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေပးစာရွိသည့္ ေၾကြးၿမီးေဟာင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅.၃၂ ဘီလီယံကုိ ေလွ်ာ္ေပးရန္ တုိက်ဳိက သေဘာတူညီခဲ့သည့္အျပင္ က်န္ေၾကြးၿမီးမ်ား ရွင္းလင္းေအာင္ ေပါင္းကူေခ်းေငြေပးခဲ့သည္။

အေျခခံ အေဆာင္အဦးစနစ္ တည္ေဆာက္ရန္ ေခ်းေငြသစ္ေပးျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဂ်ပန္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ဖြ႔ံၿဖဳိးေရး အကူအညီမ်ားေပးျခင္း အပါအဝင္ လူထုက႑၊ ပုဂၢလိက က႑အကူအညီမ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမႈမ်ားကုိ ပံပုိးကူညီေပးသြားမည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရွင္ဇုိအာေဘး က ကတိေပးထားသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ စစ္တပ္က အာဏာမသိမ္းခင္က ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံေရး ရွိခဲ့ၿပီး၊ အဓိက စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ တုိက်ဳိက ေခ်းေငြမ်ား ေထာက္ပံခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္အစုိးရက ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းထားခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက အေနာက္အုပ္စုႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈ Sanctions မ်ားခ်မွတ္ျခင္းမျပဳခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ စီးပြားေရး လုပ္ကုိင္မႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီး၊ အစုိးရ အေထာက္အပံမ်ားကုိ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့သည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၌ ဂ်ပန္တုိ႔၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယတုိ႔၏ ေနာက္တြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ မစ္ဆူဘီရွီ၊ မာ႐ူဘီနီ၊ ဆူမႈတုိမုိ ေကာ္ပေရးရွင္းသုံးခုသည္ လတ္တေလာျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဂ်ပန္တုိ႔၏ အႀကီးဆုံးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္အနီးတြင္ ၂၄၀၀ ဟက္တာ (၉၅၀၀ ဧက) က်ယ္ဝန္းေသာ သီလဝါ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္ေနၾကသည္။


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

0 comments:

Post a Comment