Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

International media (2)

Snapshot of the item below:
International media (2)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၂)

ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေကာင္းျမင္မႈမ်ားၾကားမွ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စိုးရိမ္ရမႈမ်ား

(8 January 2014 ရက္စြဲပါ Asia Times မွ Josh Word ေရးသားေသာ Fiscal cloud taxes Myanmar Optimism ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

အခြန္ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာစိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းခ်င္မွ ေကာင္းလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အပ်ံသင္စ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးတြင္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအားေကာင္းေစရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခု အေသအခ်ာ ရည္႐ြယ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ယခင္စစ္အစိုးရ၏ အေမြဆိုးအခ်ိဳ႕ ရွိေနျခင္း ေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ေငြေၾကးအေျခအေနမွာ အႏၱရာယ္ရွိေသာ အေနအထားတြင္ ရွိေနပါသည္။ ယခု လက္ရွိ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေငြေၾကးကိစၥရပ္မ်ားကို အလ်င္အျမန္ျပန္လည္ ျပဳျပင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း မရွိပါက၊ ေၾကြးၿမီ ျပႆနာမွာ အမွန္တကယ္ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။

လက္ရွိအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ားျပည္သူေၾကြးၿမီမ်ားမွာ GDP ၏ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဆိုရမည္ဆိုပါက ၄၅.၇% ရွိရာ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ခ်ိန္ထိုးပါက အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ကိန္းဂဏန္း ျဖစ္သည္ဟုေတာ့ မဆိုႏုိ္င္ေသးေပ။ မတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးအရ မွားယြင္းစြာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအတြက္ ရွည္လ်ားေသာ သမိုင္းေၾကာင္း ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဖြ႕ံၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံတြင္ပင္ အကယ္၍ အမ်ားျပည္သူေၾကြးၿမီကို ဤအလယ္အလတ္အဆင့္တြင္ ထိန္းထားႏုိင္မည္ဆိုပါက ကမာၻ့႕ေငြအရင္းအႏွီးေစ်းကြက္၏ ေကာင္းမြန္ေသာ လကၡဏာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ အနာဂတ္တြင္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ အစိုးရဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ၃.၂၂% သာရွိေသာ GDP ရွိ အခြန္အခ်ိဳးအစား (သဘာဝသယံဇာတဓါတ္ေငြ႕မပါ) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက ေငြေၾကးအနာဂတ္ကို စိုးရိမ္မႈ မ်ားရွိေနပါသည္။ အမ်ားျပည္သူ ေၾကြးၿမီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အတိုးေငြမ်ား (rent) ကို လက္ရွိ ျပႆနာမျဖစ္ေအာင္ ထိန္းထားေသာ္လည္း ယခုအတုိင္းဆက္ထိန္းႏုိင္ပါ့မလားဟူေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ားၾကီးထြား လာပါသည္။ အခြန္ေငြႏွင့္ ျပန္လည္ သံုးစဲြျခင္းဆိုင္ရာ လက္ရွိစနစ္မ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ၿပီး အသက္ဝင္ေစမႈကို မျပဳလုပ္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေခ်းေငြျပန္လည္ ေပးဆပ္မႈ (credit rating) မွာ ျပႆနာေပၚေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အႀကီးမားဆံုးေသာ စိုးရိမ္ရမႈမွာ သဘာဝသယံဇာတမွ ရရွိေသာ ဝင္ေငြအေပၚ ႀကီးစြာမွီခိုေနရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕၊ ေရနံ၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ ကၽြန္း စသည္တို႔ ေပါမ်ားလွသည္ကိုပင္ ေက်းဇူးတင္ေနရေတာ့သည္။ အစိုးရ ဘတ္ဂ်တ္သည္ ၎သယံဇာတ အေပၚ ႏုိင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔ရေသာ ဝင္ေငြအေပၚ တိုး၍မွီခိုလာေနပါသည္။

ဓါတ္ေငြ႕ေရာင္းခ်ရေသာ ဝင္ေငြတစ္ခုတည္းကပင္ GDP ၏ ၁၅% ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။ ေလာေလာဆယ္ ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းေျဖာင့္ေနၿပီး ယင္းဝင္ေငြက အမ်ားျပည္သူ ေၾကြးၿမီပမာဏ တက္မလာေအာင္မူ ယာယီသာထိန္းသိမ္း ထားႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သယံဇာတဝင္ေငြမ်ား၏ ေျပာင္းလဲေနေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ သဘာဝအရ အကန္႔ အသတ္ႏွင့္သာ ရိွေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဘ႑ာေငြ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ျပန္လည္စဥ္းစားရန္ အေျခအေနက ေတာင္းဆိုလာေနပါသည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ေၾကာက္စိတ္မ်ား ေလ်ာ့ပါးေအာင္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရး ကိစၥမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ေအာင္ မည္သို႔ျပဳလုပ္မည္နည္း။ ထိုေမးခြန္းအတြက္ အေျဖမ်ားစြာရိွပါသည္။ အေျဖအနည္း ငယ္ကသာ အလြယ္တကူရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ လူႀကိဳက္မ်ားမည့္ အေျဖဟုေတာ့ ဆိုရန္ခက္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ သူ၏ ဝန္ႀကီးမ်ားမွာမူ အေျဖကို ေစာင့္ေနရန္ပင္ အခ်ိန္မရွိေတာ့ေပ။ ေၾကြးၿမီျပႆနာျဖစ္ေတာ့မည္ ဟူေသာ အနံကေလးရသည္ႏွင့္ လက္ရွိစီးဆင္းေနေသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလမ္းေၾကာင္းက အျမန္ဆံုးရပ္သြားေတာ့ မည္ျဖစ္ပါသည္။