Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကုိ ကူညီပါ

(Japan Times သတင္းစာမွ 16 Jan 2014 ရက္စြဲပါ Assist Myanmar’s reform efforts ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

စစ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သုိ႔ လႊဲေျပာင္းခဲ့သည္မွာ သုံးႏွစ္နီးပါးခန္႔ ၾကာျမင့္ခဲ့ ၿပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျပဳလုပ္ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ယေန႔ အခ်ိန္အထိ က်န္ရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာ ေစမည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက စီးပြားေရးအကူအညီမ်ား ေပးအပ္မည္ဟု ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ အဆုိပါ အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ကုိင္လာႏုိင္ရန္ပါ တုိးျမွင့္ေပးအပ္သင့္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ တစ္ခ်ိန္က သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားအား အေနာက္အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ားက ဖယ္ရွားေပးလုိက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း သဘာဝသယံဇာတႏွင့္ ရင္းျမစ္ေပၚၾကြယ္ဝေသာ ႏုိင္ငံ တြင္းသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား အေရးတႀကီးသေဘာမ်ိဳးျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။

ယခုႏွစ္ဆုိလွ်င္ ျမန္မာအေနျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႕(အာဆီယံ) ဥကၠဌရာထူးကုိ ပထမဆုံး အႀကိမ္ အျဖစ္ရယူေတာ့မည္ျဖစ္ရာ အဆုိပါျဖစ္ရပ္သည္ ျမန္မာအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းထဲသုိ႔ ရာႏႈန္းျပည့္ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္မႈျပဳႏုိင္သည့္ သေဘာတရားကုိ ေဖာ္က်ဴးလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီသည္ ၆ ဒႆမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္အတြက္မူ ၆ ဒႆမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခား ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕က ျပဳလုပ္ထားေသာ စစ္တမ္းမ်ားအရ ဂ်ပန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သည္ အာရွႏွင့္သမုဒၵရာ ထိစပ္ေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလုိၾကၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ လာမည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရးတုိးခ်ဲ႕လုပ္ကုိင္ရမည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေျခခံအေဆာက္အဦး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈက လ်င္ျမန္ေသာ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ ေျခလွမ္း မ်ားႏွင့္ တန္းတူမလုိက္ႏုိင္ဘဲဲ ျဖစ္ေနသည္မွာ ထင္ရွားပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အလုံအေလာက္ ျဖန္႔ေဝေပးႏုိင္ျခင္း မရွိမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ လုပ္ကုိင္ေနၿပီျဖစ္သည့္ ဂ်ပန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ စြမ္းအင္ျပတ္ေတာက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနၾကရသည္။ ကားလမ္းႏွင့္ ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ေရး၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ေရး အစရွိသည္တုိ႔မွာ အေရးေပၚလုပ္ကုိင္ရမည့္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ျဖစ္လာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ တုိက်ိဳၿမိဳ႕သုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့စဥ္က ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခခံအေဆာက္အဦး တည္ေဆာက္မႈကုိ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည့္ အေနျဖင့္ ေခ်းေငြ ယန္းေငြ ၆၃ ဘီလီယံေပးမည္ဟု ကတိျပဳေျပာဆုိခဲ့သည္။  ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္မ်ားကုိ လည္းႏွစ္ႏုိင္ငံလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အာဏာရရွိလာသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့သည့္ ေခ်းေငြႏွင့္ေထာက္ပံ့ေငြ ပမာဏမွာ ယခုဆုိလွ်င္ ယန္းေငြ ၁၅၀ ဘီလီယံထိ ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အကူအညီမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကုိ အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းေစၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ အျပန္လွန္ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈအား ျမွင့္တင္ေစမည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ဂ်ပန္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း အျခားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ကုိင္လာႏုိင္ေရးအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ဆက္လက္ တုိးျမွင့္ေပးသင့္သည္။

ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္  က ႏုိင္ငံေရး  အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ေၾကညာခဲ့သည္။ ယင္းေၾကညာ ခ်က္ေၾကာင့္ တစ္ခ်ိန္က ႏုိင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားစြာ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ရရွိလာသည္။

သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာအစိုးရသည္ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုိက္တြန္းေဆာ္ၾသေနသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိစၥကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေျခတုံခ်တုံျဖစ္လ်က္ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ယင္းဥပေဒက ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ခံစရာမလုိဘဲ ရယူခြင့္ျပဳထားသလုိ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသား ခံယူထားသည့္ သားႏွစ္ဦးရွိေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား သမၼတျဖစ္ခြင့္မရွိေအာင္ ပိတ္ပင္ထားသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အျပည့္အဝ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အတြက္ အေရးပါေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ ျမန္မာအစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေပးရမည့္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာ သည္။ အကယ္၍ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လြတ္လပ္မွ်တမႈရွိမည္ဆုိပါက NLD ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ရယူႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။ ျမန္မာအေနျဖင့္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ဥပေဒေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္ရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက အားေပးအားေျမွာက္ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

သတင္းမ်ားအရ ဂ်ပန္အစုိးရသည္ လာမည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ လူေနမႈဘဝ အဆင့္အတန္းျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ယန္းေငြ ၁၀ ဘီလီယံ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္သြားမည္ဟု သိရပါသည္။ အဆုိပါ ေထာက္ပံ့ေငြသည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရ ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲကုိ အကူအညီေပးရန္လည္း ျဖစ္သည္။

ဆုိရလွ်င္ ယင္းကိစၥသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ျဖစ္စဥ္အတြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ကူညီ ပ့ံပုိးမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ရာ မလြဲမေသြႀကိဳဆိုရမည္ ျဖစ္ပါသည္။


Attached: International media (1)
Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

Q & C

Snapshot of the item below:
Q & C