Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

(From The Washingtonpost)

13 - Nov - 2009

          အေမရိကန္သမၼတ Barack Obama သည္ ယခုအပတ္ အာရွတုိက္တြင္ အလုပ္မ်ားေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သူ၏ တုိက်ဳိ၊ စင္ကာပူ၊ ဘီဂ်င္းႏွင့္ ဆုိးလ္တုိ႔တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ွိ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရွိ အေမရိကန္ စစ္စခန္းမ်ားႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ကိစၥမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္လက္မဲ့ (၁၀.၂) ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ႐ုန္းကန္ေနရေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ သမၼတ Obama သည္ ကမၻာေပၚတြင္ လ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္စျပဳေနေသာ ေဒသတြင္းတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္ဆံမႈမ်ားအတြက္ အာ႐ုံျပဳလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

          အလြန္တရာ သိမ္ေမြ႕ေသာ ျပႆနာတစ္ခုမွာ အာရွေဒသတြင္း အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏွစ္ႏုိင္ငံ၏ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီးဝင္လာျခင္းမ်ားအေပၚ ျပန္လည္ခ်ိန္ညႇိေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္သည္ ၎၏ ပုိ႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္၊ ေဒၚလာေငြတန္ဖုိး က်ဆင္းေနခ်ိန္တြင္ သူ၏ ယြမ္ေငြကုိ ခုိင္မာေအာင္ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။ အဆုိပါအခ်က္သည္ အေမရိကန္ႏွင့္ အျခားအာရွႏုိင္ငံမ်ားကုိ ေဒသတြင္း ကုန္သြယ္မႈအတြက္ မိမိတုိ႔ ရွယ္ယာမ်ား တြက္ခ်က္ရာတြင္ ပုိမုိ ခက္ခဲေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခု ေနာက္ဆံုး အႏၱရာယ္ရွိေသာ လကၡဏာတစ္ခုမွာ ႐ုရွား၊ ေတာင္ကုိရီးယား၊ ထုိင္းႏွင့္ ဖိလစ္ပုိင္ အစုိးရမ်ားသည္ ထိခိုက္မည့္ ဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈအျဖစ္ ေဒၚလာကုိ အႀကီးအက်ယ္ ဝင္ယူေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ လက္ေတြ႕တြင္ အႏၱရာယ္ ႀကီးမားေသာ္လည္း သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းျပည္၏ စုိးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ တုိင္းတာလွ်င္ အေရးႀကီးေနေပသည္။ Obama အစုိးရသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အျခားအာရွႏုိင္ငံမ်ားကုိ ျပည္တြင္းသံုးစဲြမႈ ျမင့္တက္လာရန္ ျပဳလုပ္ေရးအတြက္ တြန္းအားေပးခဲ့ပါသည္။ အာရွေဒသမွလည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အခြန္ကိစၥတုိ႔ကုိ အစုိးရမွ စီမံ ခန္႔ခဲြျခင္း စည္းမ်ဥ္းကုိ လက္ခံေရးအတြက္ ေတာင္းဆုိေနၾကပါသည္။

          အေမရိကန္၏ ကုန္သြယ္ေရး မူဝါဒ၏ ဟာကြက္မ်ားသည္ အာရွတြင္ အေမရိကန္ စီးပြားေရး ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ားအတြက္ အဓိက ၿခိမ္းေျခာက္မႈပင္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ကြန္ဂရက္သည္ အနာဂတ္ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားကုိ သမၼတ၏ တမုဟုတ္ခ်ည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ခြင့္ျပဳထားျခင္းကုိ ဆက္လက္ထားရွိျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ထုိစဥ္က ကြန္ဂရက္ကုိ ဒီမုိကရက္မ်ား ခ်ဳပ္ကုိင္ခဲ့ၾကသည္။ Obama ကမူ ထုိအာဏာကုိ အသံုးျပဳလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ယခုအခ်ိန္ထိ Obama အစုိးရ၏ ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ အေရးယူမႈအျဖစ္ သံမဏိလုပ္သားမ်ား သမဂၢ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္အရ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ တင္သြင္းလာေသာ တာယာမ်ားကုိ အေကာက္ခြန္ ပုိမုိ ေကာက္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ Bush အစုိးရလက္ထက္က အေမရိကန္ - ေတာင္ကုိရီးယား လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့မႈမ်ားမွာလည္း လက္မွတ္ မေရးထုိးသည္မွာ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ကုန္သြယ္မႈ သေဘာတူညီခ်က္အရ ၉၅% ေသာ လူသံုးကုန္ႏွင့္ စက္မႈထုတ္ကုန္မ်ားသည္ သံုးႏွစ္အတြင္း အခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အစုိးရ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္မွ ေတာင္ကိုရီးယားသုိ႔ ပုိ႔ကုန္ ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလီယံဖုိးအထိ တုိးတက္ တင္ပုိ႔ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေတာ္မ်ားမ်ားက ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ Ford ႏွင့္ Chrysler ကားကုမၸဏီမ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ အနာဂတ္တြင္ အေမရိကန္၏ အေကာက္ခြန္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ အေမရိကန္ကားမ်ား ေတာင္ကုိရီးယားတြင္ တုိးခ်ဲ႕ေရာင္းခ်ေရးတုိ႔မွာ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ဟုဆုိပါသည္။

          Obama အစုိးရသည္ ကုိရီးယားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္မည္ ျဖစ္ရာ ႀကိဳတင္ အသိေပးထားၿပီး ျဖစ္သည့္ ကားကိစၥ ပါဝင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကုိရီးယားမ်ားကလည္း ၿငိမ္ေနမည္ မဟုတ္ေပ။ ဆုိးလ္သည္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ အၿပီးသတ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ဥေရာပသမဂၢ အေျခစုိက္ ကုမၸဏီမ်ားကုိ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားထက္ ထရီလီယံေဒၚလာတန္ဖုိးရွိ ကုိရီးယားေစ်းကြက္တြင္ အခြင့္အေရး ပုိမုိေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အာရွႏုိင္ငံမ်ားသည္လည္း မိမိတုိ႔ၾကားရွိ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အတားအဆီးမ်ားကုိ ဖယ္ရွားလ်က္ရွိၿပီး အာရွေဒသကုိ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရးေဒသအျဖစ္ ေျပာင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိပါသည္။ အာရွ - ပစိဖိတ္ေဒသသည္ ကမၻာႀကီး ၏ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈမ်ား၏ တစ္ဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္ကုိ ေနရာယူထားၿပီး ကမၻာႀကီး၏ ကုန္သြယ္မႈတန္ဖုိး၏ ၄၄% ကုိ ဤေဒသမွ ျပဳလုပ္ပါသည္။ အေမရိကန္ပုိ႔ကုန္ အေတာ္မ်ားမ်ား၏ ခရီးဆံုးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ Obama သည္ အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရးမူဝါဒကုိ ျပန္လည္ သန္စြမ္းလာေအာင္ ေျခလွမ္း မလွမ္းမခ်င္း ဤအာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္ အေမရိကန္တုိ႔ က်န္ရစ္ခဲ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပထမေျခလွမ္း အျဖစ္ ေတာင္ကုိရီးယားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ ေရးထုိးႏုိင္သည္အထိ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိေပသည္။


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/   upon their request.

-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

0 comments:

Post a Comment