Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

From theage.com.au,By Debbie Stothard,Date: 10 - Dec - 2009

          ယေန႔သည္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္တြင္လည္း ျမန္မာ အစိုးရသည္ ၎၏ ျပည္သူမ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို စနစ္တက်၊ က်ယ္ျပန္႔စြာ တရားဝင္သဖြယ္ က်ဴးလြန္လ်က္ ရွိပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ေျခာက္လအတြင္း ျမန္မာအစိုးရသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔ရွိ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားရာ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ အရပ္သား (၃၇၀၀၀) ခန္႔ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ (၆၀၀၀) ေက်ာ္ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။

          ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကလည္း ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ သက္တမ္း (၁၈) လ ထပ္တိုးခဲ့ၿပီး၊ အစိုးရ ဆန္႔က်င္သူ (၈၀) ေက်ာ္ကိုလည္း ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ဘုန္းႀကီးမ်ား၊ နာဂစ္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္အားေပးမ်ားႏွင့္ သတင္းစာ ဆရာမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားဦးေရမွာ စံခ်ိန္တင္ (၂၂၀၀) ခန္႔သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

          ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ အေျခခံ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ေတာင္းဆိုရာတြင္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ရ ေသာ္လည္း၊ လူအမ်ားကေတာ့ သူ႔နည္း သူ႔ဟန္ႏွင့္ ဆက္လက္ ဆန္႔က်င္ေနၾကဦးမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ယဥ္ေက်းစြာ၊ သိကၡာရွိစြာ ဆန္႔က်င္ေနၾကမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အစိုးရ၏ ႏွိပ္စက္မႈ ခံရသူမ်ားကိုလည္း ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ေၾကာင့္ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္လိုမႈ ပိုမို တိုးပြားလာရသည္။ အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား အားေကာင္းလာေရး၊ ညီညြတ္မႈမ်ား ရွိလာေရးႏွင့္ တစ္ကမာၻလံုး ပါဝင္လာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးလည္း ထြက္ေပၚလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

          ထို႔ေၾကာင့္ ၾသစေၾတးလ်အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိက္ပြဲဝင္ေနသူမ်ားကို မည္သို႔ အဓိပၸာယ္ရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကူညီ အားေပးသင့္သနည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ၎တို႔အေပၚ ဖိႏွိပ္ေနသူမ်ား သက္တမ္းရွည္ေအာင္ ရပ္တည္ေနႏိုင္သနည္း ဆိုသည္ကိုလည္း နားလည္ရန္ လိုမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ အာဏာရွင္ အစိုးရသည္ ယခုတိုင္ အာဏာကို လက္ကိုင္ထားႏိုင္ျခင္းမွာ ၎တို႔၏ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ေငြမ်ားစြာ ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး၊ ယခုအခါ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၅) ဘီလီယံခန္႔ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။ ဝင္ေငြအမ်ားစုသည္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားမွ ရေသာဝင္ေငြမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အဆိုပါ ဝင္ေငြမ်ားျဖင့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူျခင္း၊ မမွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တိုင္းျပည္အေပၚ ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ပါသည္။

          ၾသစေၾတးလ် စီးပြားေရး အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိစၥကို ၾကည့္ပါက ေတြ႕ရွိရမည့္ အခ်က္မွာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ဝင္လာေသာ ေငြမ်ားသည္ စစ္အာဏာပိုင္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အိတ္ထဲသို႔ ေရာက္ရွိသြား႐ံုမက ျပည္သူမ်ားကို ဖိႏွိပ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေရး ကိစၥမ်ားတြင္ပါ အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားသည္ စားနပ္ရိကၡာ မလံုေလာက္မႈမ်ား၊ အေျခခံ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရပါသည္။

          အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္တြင္ ၾသစေၾတးလ်၏ Twinza Oil သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားပါသည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ Twinza ၏ စီမံကိန္း တစ္ခုတည္းမွ ဝင္ေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၂.၅) ဘီလီယံခန္႔ ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာ၌ အေျခခံ အေဆာက္အဦးအတြက္ ပမာဏတစ္ခု အသံုးျပဳ ရပါသည္။ ထိုအေျခခံ အေဆာက္အဦးမွ ေဘးထြက္ ေကာင္းက်ဳိးအျဖစ္၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ ေစ်းကြက္ တိုးတက္ေရးအတြက္ လမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ စက္မႈက႑တို႔တြင္ တိုးတက္မႈမ်ား ရွိသင့္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးမွာ ျပည္တြင္း၌ပင္ အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိပါသည္။ လယ္သမား အမ်ားစုသည္ မိမိတို႔ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စိုက္ခြင့္မရဘဲ၊ အစိုးရအတြက္ ဝင္ေငြ ရေစမည့္ သီးႏွံမ်ားကို အတင္းအက်ပ္ စိုက္ခိုင္းပါသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ ေခ်းေငြမ်ားကို အတိုး (၇% မွ ၁၇%) အထိ အတင္းအက်ပ္ ေပးေစျခင္းမ်ား ရွိပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရသည္ လြန္စြာ ကံေကာင္းပါသည္။ အမ်ားစုသည္ လက္နက္ကို ေၾကာက္၍ လယ္ေျမမ်ား ဆံုး႐ႈံးခံလိုက္ရသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ အေျခခံ အေဆာက္အဦး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အတင္းအက်ပ္ လုပ္အားေပးေစမႈမ်ားကို ခံေနရပါသည္။ မိန္းမမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားသည္ ေတာထဲသို႔ သြားရၿပီး လမ္းခင္းရာတြင္ သံုးရန္ ေက်ာက္မ်ားကို လက္ျဖင့္ ခြဲရပါသည္။ ရြာမ်ား၊ လယ္ယာေျမမ်ားမွာ ေရေလွာင္တမံမ်ား၊ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ဖယ္ရွားေပးခဲ့ရပါသည္။

          ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္သူမ်ားက ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမ်ား မလာေစရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကလည္း သာမန္ ျပည္သူလူထုအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ အထက္ပါ ကိစၥရပ္ မ်ားသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး၏ အစဥ္အလာ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိလွပါ။ က႑တစ္ရပ္မွာ ႏိုင္ငံလူဦးေရ အမ်ားစုကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ေငြအရင္းအႏွီး မမ်ားေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ကို အေျခခံကာ ႏိုင္ငံတကာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ အနည္းငယ္သာ ဆက္စပ္မႈ ရွိပါသည္။ အျခားက႑တစ္ရပ္မွာ ေငြအေျမာက္အျမား ရေသာ က႑မ်ား ျဖစ္သည့္ သတၳဳတူးေဖာ္ေရး၊ ေရနံ၊ သစ္ ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေငြေၾကးႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရကသာ လႊမ္းမိုး လုပ္ကိုင္ေနၿပီး၊ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ပတ္သက္ေနပါသည္။

          ျမန္မာအစိုးရ၏ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားမွ ဝင္ေငြမ်ား တိုးတက္လာေလေလ၊ ျပည္သူမ်ား၏ လူသားဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈ ညႊန္းကိန္းမ်ား ေအာက္သို႔ ထိုးက်ေလေလ ျဖစ္ရျခင္းမွာ မေတာ္တဆျဖစ္ျခင္း မဟုတ္ႏိုင္ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စစ္တပ္ထဲတြင္ ကေလးစစ္သား စာရင္းအရ (၇၀၀၀၀) ခန္႔ရွိရာ၊ ကမာၻေပၚတြင္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ ကေလး ဆယ္ဦးတြင္ တစ္ဦးသည္ မေမြးခင္ ေသဆံုးေနၿပီး၊ ေမြးၿပီးလွ်င္လည္း ဆင္းရဲ မြဲေတလ်က္ ရွိေနၾကပါသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားအရ မိဘမဲ့ ျဖစ္ရျခင္း၊ လူမဆန္စြာ ျပဳမူခံရျခင္းမ်ား ရွိေနပါသည္။ စစ္တပ္သည္ သူပုန္ အသိုင္းအဝိုင္းအား အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းကို လက္နက္သဖြယ္ အသံုးျပဳပါသည္။ ဤလူမဆန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို စစ္တပ္က တိုင္းရင္းသား ေက်းရြာ (၃၃၀၀) ေက်ာ္အား ဖ်က္ဆီးရာတြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့ပါသည္။

          ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသည္လည္း အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတို႔ကဲ့သို႔ပင္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားမႈ ပိတ္ပင္မႈမ်ားကို စစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရး ပါတနာမ်ားအေပၚ ခ်မွတ္ထားခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံျခားေငြ ရွာေဖြႏိုင္မႈ စြမ္းအားကို ထိခိုက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ပိုမို လိုအပ္ပါသည္။

          ယခုအခ်ိန္သည္ ၾသစေၾတးလ်အစိုးရအဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းကို ပိုမို အားေကာင္းေစရန္ ျပန္လည္ သံုးသပ္သင့္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်၏ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို အေျချပဳ၍ ေစာင့္ၾကည့္ရေပမည္။ ၾသစေၾတးလ် စီးပြားေရး အသိုင္းအဝိုင္းသည္ ပူးေပါင္း တာဝန္ယူၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈကို အဆံုးသတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ၾသစေၾတးလ်သည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ပိုမို၍ အကာအကြယ္ေပးရန္ ပါဝင္ လႈပ္ရွားႏိုင္မလား ဆိုသည္ကို ေမးခြန္း ထုတ္ရလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment