Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Reuters, 27th Dec 2009

          ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားကုိ တင္သြင္းရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံက ရည္ရြယ္ေနေၾကာင္း အစုိးရ အရာရွိႀကီး တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး စီးပြားေရး လ်င္ျမန္စြာ ႀကီးထြားလာမႈကုိ ေထာက္ပံ့ အားေပးရန္အတြက္ စြမ္းအင္ ျဖည့္ဆည္းမႈကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ ႀကဳိးစားေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိပါသည္။

          အဂၤါေန႔တြင္ ဒက္ကား၌ စတင္ က်င္းပမည့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးအဆင့္ ေဆြးေႏြးပဲြ ၂ ရက္လံုးတြင္ အထက္ပါ ကိစၥကုိ အဓိက ေဆြးေႏြးဖြယ္ ရွိသည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Mohamed Mijarul Quayes က ေျပာပါသည္။

          မိမိတုိ႔၏ ႀကီးထြားလာေသာ စြမ္းအင္ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျပည့္မီရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ပုိလွ်ံ၍ ေရာင္းခ်ရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနေသာ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို တင္သြင္းမည့္ ဒက္ကား၏ အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္လိမ့္မည္ဟု ၎က ႐ုိက္တာသုိ႔ ေျပာၾကားပါသည္။

          ၎ေဆြြးေႏြးပြဲ၌ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တင္သြင္းရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တည္ေဆာက္ေနေသာ ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးၾကပါလိမ့္မည္။

          ဆင္းရဲ၍ လူဦးေရ ထူထပ္ေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံအတြက္ ႀကီးမားသည့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိး ျဖစ္ေနေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတြင္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ စုေဝး ေရာက္ရွိေနသည္ ျမန္မာ မူဆလင္ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္ပုိ႔ရန္ ကိစၥကုိလည္း ေဆြးေႏြးၾကပါလိမ့္မည္။

          ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း Cox's Bazar ခ႐ုိင္တြင္ UNHCR ထူေထာင္ထားေသာ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာ ႐ုိဟင္ဂ်ာ မူဆလင္ ၂၈၀၀၀ ေက်ာ္ ေနထုိင္လ်က္ ရွိပါသည္။

          တုိးတက္မႈ ၆ % ရွိေနေသာ စီးပြားေရး ႀကီးထြားမႈကို တြန္းအားေပးရန္ ဆင္းရဲ မဲြေတမႈကို တုိက္ဖ်က္ရန္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အားေပးရန္အတြက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရင္းျမစ္မ်ားမွ ရရွိမည့္ ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖည့္ဆည္းမႈမ်ား လုိအပ္ေနသည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစုိးရ အရာရွိမ်ား ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာၾကားပါသည္။

          အဆုိပါ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းမည္ဟု ကတိေပး၍ ၿပီးခဲ့ေသာ ဇန္နဝါရီလက အာဏာ ရရွိလာေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟက္ဆီနာ၏ အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး ကြန္ယက္စနစ္အတြင္း လုိအပ္ခ်က္ကုိ လာမည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ျဖည့္ဆည္း ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။

          လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သည္ တစ္ေန႔လွ်င္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ၃၈၀၀ မဂၢါဝပ္ ထုတ္လုပ္လ်က္ ရွိၿပီး အမွန္တကယ္ လုိအပ္ခ်က္ထက္ ၁၂၀၀ မဂၢါဝပ္မွ ၁၅၀၀ မဂၢါဝပ္အထိ ေလ်ာ့နည္းေနသည္ ဟု စြမ္းအင္ အရာရွိမ်ားက ေျပာၾကားပါသည္။

          ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ လက္ရွိ ထုတ္ယူေနေသာ ဓာတ္ေငြ႕သုိက္မွာ ကုဗေပ ၇ . ၂ ထရီလီယံခန္႔ ရွိ၍ ေနာက္ထပ္ ထြက္ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေသာ အရံ ဓာတ္ေငြ႕သုိက္ ကုဗေပ ၅.၅ ထရီလီယံမွာလည္း လာမည့္ႏွစ္ အနည္းငယ္အတြင္း သံုးစဲြလိုက္လွ်င္ ကုန္ခမ္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။

          ျမန္မာ အစုိးရ၏ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ႀကိဳးစားသည့္ အေနျဖင့္ ၁၉၉၂ အေစာပုိင္းက နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ထြက္ေျပးလာေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ၂ သိန္းခဲြ ခန္႔အနက္ အမ်ားစုကုိ UNHCR က အဆုိပါ ႏွစ္ကုန္ကပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္ပုိ႔ခဲ့ၿပီး အခ်ဳိ႕မွာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ျပန္ရန္ ျငင္းဆန္ေနၾကပါသည္။

          Cox'Bagor ခ႐ုိင္အရာရွိမ်ား၏ အဆုိအရ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ၃ သိန္းခန္႔သည္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား၏ ျပင္ပတြင္ ေဒသခံ မူဆလင္မ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာ ေနထုိင္ၾကၿပီး အနည္းငယ္သာ ေနရာရွိေသာ အလုပ္အခ်ဳိ႕ကုိ ရရွိရန္ အတြက္ အလုအယက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနၾကသည္ဟု သိရပါသည္။

          အဂၤါႏွင့္ ဗုဒၶဟူးတြင္ က်င္းပမည့္ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ကိစၥသည္လည္း အဓိက ေဆြးေႏြးရမည့္ ကိစၥ ျဖစ္သည္ဟု Quayes က ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း အေသးစိတ္ ေျပာၾကားျခင္း မရွိပါ။

          ဒက္ကားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ အရာရွိမ်ားသည္ စီးပြားေရး ဗီဇာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ား ရွင္းလင္း ဖယ္ရွားရန္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး တုိးတက္ေစရန္အတြက္ တုိက္႐ုိက္ ေငြေပးစနစ္ကို မိတ္ဆက္ က်င့္သံုးရန္ ကိစၥမ်ားကုိလည္း ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္သည္။

          ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား လက္ရွိ ကုန္သြယ္ေရး ပမာဏမွာ လြန္စြာ နည္းပါးပါသည္။ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တုိ႔ ထိစပ္ေနေသာ နယ္နိမိတ္မွာ ၃၂၀ ကီလုိမီတာ (မုိင္ ၂၀၀) ခန္႔ ရွိၿပီး အခ်ဳိ႕အပုိင္းကုိ နတ္ျမစ္က ပုိင္းျခားထားပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment