Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ယခုအခါ ကမာၻ႔ဘဏ္ (World Bank) သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးၾသဇာ ႀကီးထြားလာမႈကုိ အသိအမွတ္ ျပဳလုိက္ၿပီး တရုတ္အေနျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ၿပီးလွ်င္ ကမာၻ႔ဘဏ္ အဖြဲ႕အစည္း အတြင္း မဲေပး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ေပးႏုိင္မည့္ ပါဝါကို ရယူရန္လည္း သေဘာ တူညီလုိက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသုိ႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ ၿဗိတိန္ အပါအဝင္ အေနာက္ကမာၻမွ အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ား၏ အထက္သုိ႔ တရုတ္ ႏုိင္ငံအား တင္ပို႔လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး ေခါင္းေထာင္လာေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအား ကမာၻ႔ဘဏ္၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားကုိ ပုိမုိ သိရွိ နားလည္ေစရန္ႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္အတြင္း ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိရန္လည္း ရည္ရြယ္သည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္၏ အရင္းအႏွီးကုိ ေဒၚလာ ၃ ဒႆမ ၅ ဘီလီယံ အထိ တုိးျမႇင့္ရန္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသုိ႔ ကမာၻ႔ဘဏ္ အရင္းအႏွီး တုိးျမႇင့္ျခင္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ပထမဆုံး ျဖစ္သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ အစုရွယ္ယာ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ မဲေပးခြင့္ အာဏာ သည္ ၂ ဒႆမ ၇၈ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၄ ဒႆမ ၄၂ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္သြားျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔ စီးပြားေရး အင္အား အႀကီးဆုံးႏုိင္ငံ ျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာ နံပါတ္ ၁ ေနရာတြင္ ရွိၿပီး ၁၅ ဒႆမ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ကာ ဗီတုိ အာဏာ သုံးခြင့္လည္း ရရွိထားသည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာ ၆ ဒႆမ ၈၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံအား ကမာၻ႔ဘဏ္က ယင္းသုိ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ေပးလုိက္မႈကုိ တရုတ္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး Xie Xuren က ႀကိဳဆုိပါေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

"ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံေတြ မဲေပးခြင့္ အာဏာ ညီတူမွ်တူ ရရွိေရးအတြက္ အေရးပါတဲ့ အဆင့္တစ္ဆင့္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အေလးထားမိပါတယ္" ဟု Xie Xuren ၏ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ကုိးကား၍ Xinhua သတင္းဌာနက ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္အတြင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရာတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပ ႏုိင္ငံမ်ားက လႊမ္းမုိး ျခယ္လွယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိသည္ကုိ တရုတ္၊ ဘရာဇီး၊ အိႏၵိယ ႏွင့္ ရုရွား စသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားက မေက်နပ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။ ဒုတိယ ကမာၻစစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း အလြတ္ သေဘာမ်ိဳးျဖင့္ ရယူထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္ အရ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ဘဏ္ဥကၠ႒ ေနရာကုိ ရယူခဲ့ၿပီး ဥေရာပက ညီေနာင္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကး ရန္ပုံေငြ အဖြဲ႕ကုိ ဦးေဆာင္သည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္ ဥကၠ႒ Robert Zoellick က ယခုကဲ့သုိ႔ မဲေပးခြင့္ အာဏာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္လုိက္ျခင္းသည္ တတိယကမာၻ ဟူေသာ သေဘာ တရားမ်ိဳးမ်ား ပယ္ေဖ်ာက္ လုိ၍ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔ကမာၻသည္ ဝင္ရုိးစုံ စီးပြားေရးဆီသုိ႔ လ်င္ျမန္စြာ ခ်ီတက္သြားေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္၏ မူဝါဒေရးရာ ခ်မွတ္ေရး ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝး အၿပီး ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ မစၥတာ Robert Zoellick က ယင္းသုိ႔ ေျပာဆုိျခင္း ျဖစ္သည္။ ကမာၻလုံး ဆုိင္ရာ စီးပြားေရး နာလန္ထူေအာင္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ စီးပြားေရး တုိးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဝယ္လုိအားသည္ လြန္စြာ အေရးပါသည့္ စီးပြားေရး ရင္းျမစ္ တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမာၻ႔ စီးပြားေရးတြင္ ဝင္္ရုိးစုံ တုိးတက္ ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ေသာ္ ကမာၻ႔ဘဏ္သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း တူရကီႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ကုိ အကာအကြယ္ ေပးပါမည္ ဟူေသာ ကတိ ကဝတ္ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ေၾကာင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္ Oxfam က ေျပာၾကားသည္။

"အာဖရိကတုိက္က ဆာဟာရ ႏုိင္ငံေပါင္း ၄၇ ႏုိင္ငံရဲ႕ သုံးပုံတစ္ပုံဟာ ကမာၻ႔ဘဏ္မွာ ရပုိင္ခြင့္ေတြ ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ပါတယ္" ဟု Oxfam ၏ ေျပာခြင့္ရ အမ်ိဳးသမီး အရာရွိ တစ္ဦးက ဆုိသည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ David Theis က အဆုိပါ ကိစၥသည္ လြဲမွားေသာ ေၾကညာခ်က္ တစ္ရပ္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မဲေပးခြင့္ဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီး၍ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ  အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ား၏ ရွယ္ယာမွာ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ ေျပာၾကားသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ အရင္းအႏွီးကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ ဆုံးျဖတ္လုိက္ေသာေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ အေနျဖင့္ အနာဂတ္ ကာလတြင္ ေငြထုတ္ေခ်းမႈမ်ားကုိ ျဖတ္ေတာက္ပစ္ရမည့္ အေရးကိစၥတုိ႔ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ကမာၻ႔ဘဏ္ ဥကၠ႒ Robert Zoellick က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဘ႑ာေရး အက်ပ္အတည္း ဆုိက္သည့္ အခ်ိန္မွ စ၍ အဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေဒၚလာ ၁၀၅ ဘီလီယံ ေထာက္ပံ့ ေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။ အေမရိကန္ ဗဟုိဘဏ္ ဥကၠ႒ Timothy Geithner က ကမာၻ႔ဘဏ္သည္ အရင္း ျမင့္တက္လာေရး အတြက္ ခုိင္မာၿပီး မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥကုိ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိက္သည္။

AP သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment