Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Mizzima News, By Daniel Pedersen, 4th May 2010

          ယခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အတြက္ စစ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ ျပင္ဆင္ ေနမႈေၾကာင့္ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ား ဝင္ေရာက္လာႏိုင္သည္ဟု မွန္းဆကာ မဲေဆာက္အနီး ျမန္မာနယ္စပ္ႏွင့္ အနီးတဝိုက္ကို ထိုင္းစစ္တပ္က ကာကြယ္ေရးဇံု အျဖစ္ သတ္မွတ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

          ျမန္မာ အစိုးရ တပ္ဖြဲ႕မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ တစ္ေသာင္းခန္႔ ထိုင္းနယ္စပ္ကို မၾကာမီ ျဖတ္ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။

ပထမတြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊ ထို႔ေနာက္တြင္ အစိုးရ ျပည္သူ႔စစ္ စသည့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ ျမန္မာ အစိုးရ၏ ေတာင္းဆိုမႈကို တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားက ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီးေနာက္ ပစ္ခတ္မႈႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ထြက္ေျပးမႈတို႔ စတင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားမွာ နယ္စပ္ ျမန္မာဖက္ျခမ္းတြင္ စုေဝး ေရာက္ရွိေနၾကၿပီး၊ ကရင္ျပည္နယ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျပည္တြင္း အိုးအိမ္ ဖယ္ရွားခံရသူမ်ား ေနထိုင္သည့္ ဟာေလ့ကာနီ စခန္းတြင္ ပုန္းေအာင္း ေနထိုင္လ်က္ ရွိသည္။

ျမန္မာဖက္ျခမ္းမွာ စစ္ေရး တည္ေဆာက္မႈကို ထိုင္းစစ္တပ္က ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ၿပီး။ အဓိက ထိုးစစ္ႀကီး ဆင္ႏႊဲရန္ စစ္တပ္မ်ား စုဖြဲ႕ေနသည္ဟု ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးခဲ့သည္။ စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္လာေတာ့မည္ဟု ထိုင္းတို႔က ယံုၾကည္ထားသည့္အေလွ်ာက္ စစ္ပြဲေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာသူမ်ား ခိုလႈံ ေနထိုင္ရန္ မဲေဆာက္ ေျမာက္ဘက္တြင္ တစ္ေနရာ၊ မဲေဆာက္ ေတာင္ဘက္တြင္ တစ္ေနရာ နယ္ေျမ ၂ ခု ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ေတာင္ဘက္ရွိ နယ္ေျမမွာ တပ္ခ္ျပည္နယ္၊ ေပါ့ဖရား ခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ ဝါေလ ခ႐ိုင္ခြဲ ျဖစ္ၿပီး၊ မႏွစ္က DKBA မ်ားထံ လက္လႊတ္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရေသာ KNLA စခန္းေဟာင္း ဝါေလစီးႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တြင္ တည္ရွိသည္။ ေနာက္တေနရာမွာ ထိုင္းျမန္မာ နယ္စပ္ မြိဳင္ ျမစ္ကူးတံတားသစ္ အနီးမွ ေကာ့ကိုးခ႐ိုင္ ျဖစ္သည္။

ဝါေလသည္ KNLA တပ္မဟာ ၆ နယ္ေျမ၏ ေက်ာဘက္တြင္ ရွိၿပီး ေကာ့ကိုးမွာမူ KNLA တပ္မဟာ ၇ နယ္ေျမႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ျဖစ္သည္။

ယခု တစ္ႀကိမ္တြင္မူ ထိုင္း စစ္တပ္က ျပတ္ျပတ္သားသားပင္ ဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ အျမဲတမ္း အေဆာက္အဦမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ျခင္း မရွိဟု ေျပာၾကားခဲ့သျဖင့္ စစ္ပြဲေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာရသူမ်ားမွာ အိမ္ျပန္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားရလိမ့္မည္။ ယခင္ႏွစ္က DKBA ထိုးစစ္ေၾကာင့္ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ ဒုကၡသည္မ်ား တကြဲတျပားျဖင့္ မဲေဆာက္ ေျမာက္ဘက္သို႔ ဝင္ေရာက္လာကာ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ မိုင္ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ေဝးေသာ ေဒသမ်ားအထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။ ထိုျဖစ္ရပ္မွ သင္ခန္းစာ ရယူခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က အခ်ိန္တိုအတြင္း လူေပါင္း ၆၀၀၀ ခန္႔ ထိုင္းနယ္ေျမတြင္း ဝင္ေျပးလာခဲ့ၾကသလို အေရးႀကီးသည့္ KNLA အေျခစိုက္ စခန္းမ်ားလည္း DKBA လက္ေအာက္ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။

ယခင္ႏွစ္ ဇြန္၊ ဇူလိုင္၊ ၾသဂုတ္လမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အထက္ပါ ျဖစ္စဥ္တြင္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား စခန္းသစ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ေပးမည္ဟု ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက NGO အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ သေဘာတူခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ဒုကၡသည္ အေရအတြက္ မ်ားျပား လြန္းေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ သို႕ရာတြင္ DKBA (သို႔) အစိုးရ တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ လံုၿခံဳေရးအရ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ စခန္းသစ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေနရာ အနည္းငယ္ ရွိေၾကာင္း ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ယခု ထိုင္းတို႔ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားမွ ယာယီ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား၏ ဆြဲေဆာင္မႈ အားလံုးကို ဖယ္ရွားထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေရတိုင္ကီမ်ား၊ အိမ္သာသစ္မ်ားကို ခြင့္ျပဳထားျခင္း မရွိပါ။ နယ္စပ္မွ ကီလိုမီတာ ၁၀၀ ကြာေဝးေသာ တိုက္ပြဲမွ ထြက္ေျပးလာသူမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္း ဝင္ေရာက္ ခြင့္မျပဳေတာ့ပါ။ ယခု ဒုကၡသည္ စခန္းသစ္ ၂ ခုသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ကိုလည္း အျပင္းအထန္ ကန္႔သတ္ထားသည္။ နယ္စပ္ ျဖတ္ကူးဝင္လာသူမ်ားကို ယာယီ လံုၿခံဳေရး အရသာ ခြင့္ျပဳႏိုင္မည္ဟု ထိုင္းစစ္သားမ်ားက ေနာက္ဆံုး ေျပာၾကားထားသည္။

ထို႔အျပင္ KNU (သို႔) DKBA ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သူမ်ားကို နယ္စပ္ ျဖတ္ကူးခြင့္ တားဆီးထားသလို ယခင္ ရွိၿပီးသား ဒုကၡသည္ စခန္းေဟာင္းမ်ားတြင္လည္း လူသစ္ လက္မခံေတာ့ဟု သိရွိရသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment