Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ယခုအခါ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ စစ္အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရး ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးႀကီးေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရမည့္ အေနအထားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရၿပီ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးအရ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ေလာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ေဘးထြက္ ထုိင္ကာ တရုတ္ႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယားတုိ႔ အဓိက က်သည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ လုပ္ကုိင္ေနသည္မ်ားကုိ ၾကည့္ေနမည္ေလာ ဟူေသာ ဒြိဟမ်ားကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ရင္ဆုိင္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံျခား တုိက္ရုိက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဆုိင္ရာ အခန္းက႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ အသစ္မ်ား မျပဳလုပ္ခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဂ်ပန္သာ ျမန္မာေဈးကြက္တြင္း ဝင္ေရာက္ ရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည္ ဆုိပါက ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပတုိ႔၏ ေဝဖန္ ျပစ္တင္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ ဂ်ပန္အစိုးရႏွင့္ ပူးတြဲထားေသာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈ အဖြဲ႕ (JETRO) က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ပထမဆုံး က်င္းပသည့္ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ပုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း စီးပြားေရး လုပ္ကုိင္ရန္ စုံစမ္းေမးျမန္းမႈ သုံးခု လက္ခံ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိသည္။ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည္သူ အမ်ားစုကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ပ်က္ရယ္ျပဳစရာ ေကာင္းေသာ ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ ေျပာဆုိၾကသည္။

"ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ကာလ အေတာ္ မ်ားမ်ားထဲမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စီးပြားေရး လုပ္တဲ့ ဂ်ပန္ကုမၸဏီ ဦးေရ ျမင့္တက္ခဲ့တာ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အခုေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ပုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရုံးကုိ စုံစမ္း ေမးျမန္းလာ တာကေတာ့ တကယ့္ကုိ ထူးျခားပါတယ္" ဟု ရန္ကုန္ အေျခစုိက္ JETRO ရုံးခြဲမွ အရာရွိ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

JETRO မွ ရေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား အရ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ ၾသဂုတ္လ အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ႏုိင္ငံျခား တုိက္ရုိက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ (FDI) တန္ဖုိးမွာ ေဒၚလာ ၁၆ ဘီလီယံ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဧရာမ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံၾကေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ တရုတ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ေတာင္ကုိရီးယားႏွင့္ ထုိင္းတုိ႔ ျဖစ္ၾကၿပီး အဆုိပါ ႏုိင္ငံမ်ားက သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ ႏွင့္ ရွားပါးသတၱဳ အစရွိေသာ သဘာဝ သယံဇာတ ရွာေဖြ တူးေဖာ္ေရး အခန္းက႑မ်ားကို အဓိက ပစ္မွတ္ထားၾကသည္။

လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခြင့္အေပၚ ပိတ္ပင္ထားမႈ၊ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အစရွိေသာ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ၏ ျပစ္တင္ ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္တုိင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တည္ေနရာအရ စီးပြားေရး တရွိန္ထုိး ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေသာ တရုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ အပါအဝင္ အျခားေသာ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံတုိ႔ ဝန္းရံထားရာ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မ်ားစြာ အာရုံစုိက္ျခင္း ခံေနရသည္။

တရုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယဆုိလွ်င္ ၎တုိ႔၏ ပင္လယ္ ထြက္ေပါက္အျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အသုံးျပဳရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ေပးလ်က္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။ လက္ရွိ စာရင္းဇယားမ်ား အရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဂ်ပန္ ကုမၸဏီေပါင္း ၅၀ ခန္႔ လည္ပတ္ လုပ္ကုိင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ဖိနပ္ႏွင့္ အဝတ္အထည္ အစရွိေသာ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်ပန္အစုိးရက ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ဂ်ပန္ စီးပြားေရး ကုမၸဏီႀကီးမ်ားက ၎တုိ႔၏ ႏုိင္ငံဂုဏ္သိကၡာ ထိခုိက္မည္ စုိးေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား မျပဳလုပ္ဘဲ ရပ္ဆုိင္းထားခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား အလုံအေလာက္ မရွိမႈ၊ စီးပြားေရး ေပၚလစီမ်ား မွန္းဆ၍ မရႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အေျပာင္းအလဲ မ်ားလြန္းမႈ အစရွိသည္ တုိ႔ကုိလည္း ဂ်ပန္စီးပြားေရး ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားက ေကာင္းစြာ သိရွိထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ႀကီးထြားလာသည္မွာ ၁၉၉၀ ျပည့္ ႏွစ္ဝက္ခန္႔က ျဖစ္သည္။ ထုိစဥ္က ဂ်ပန္ Mitsui ကုမၸဏီက စက္မႈဇုန္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး Fuji Bank ကလည္း ျမန္မာႏွင့္အတူ အက်ိဳးတူ ဖက္စပ္ဘဏ္ တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ႀကီးထြားျခင္းမွာ ခဏတာေလးမွ်သာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ရန္ကုန္ အေျခစုိက္ JETRO အႀကီးအကဲျဖစ္သူ Eitaro Kojima က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အာဆီယံ စီးပြားေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ မစတင္မီ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း စီးပြားေရး ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ ေပးလာႏုိင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္း ေျပာဆုိသည္။

"အာဆီယံ စီးပြားေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ စတင္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ျမန္မာ့ စက္မႈလုပ္ငန္း အခန္းက႑က ျပႆနာႀကီး တစ္ခု ျဖစ္လာမွာကို ျမန္မာ အစိုးရက အလြန္ အမင္း စုိးရိမ္ေနပုံ ရပါတယ္" ဟု Eitaro Kojima က ေျပာၾကားသည္။ "ျမန္မာ့ စက္မႈလုပ္ငန္း တုိးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖုိ႔အတြက္ စီးပြားေရး ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြကုိ ေျဖေလွ်ာ့ေပးလိမ့္မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ထင္ပါတယ္" ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာဆုိသည္။

Asahi သတင္းစာမွ သတင္း ေဆာင္းပါးကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment