Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

(Asia Society ၏ 24 ဇန္နဝါရီ 2011 ရက္စြဲပါ "As Burma meets, US should press engagement" သတင္းကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္။)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လႊတ္ေတာ္ကို ၂၂ ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုး အႀကိ္မ္ အျဖစ္ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္တြင္ ေခၚယူ ေဆြးေႏြးေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ သံုးရပ္တြင္ တပ္မေတာ္ အတြက္ သီးသန္႔ ဖယ္ထားေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာ ၂၅ % ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျဖည့္တင္းေပးမည့္ တပ္မေတာ္ အရာ႐ွိ ၄၀၀ နီးပါးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊက ခန္႔အပ္ တာဝန္ ေပးလိုက္ၿပီဟု Asia Society ၏ ကမာၻလံုး ဆိုင္ရာ မူဝါဒ အစီအစဥ္မ်ား ဆိုင္ရာ ဒုတိယ ဥကၠ႒ Suzanne DiMaggio က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ အရာ ဆိုလွ်င္ ျမန္မာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ရက္ (ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အၿပီး ၃ လအၾကာ) ေနာက္ဆံုးထား၍ ဖြဲ႕စည္းရန္ လိုအပ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေ႐ႊက သူ႔ကိုယ္သူ သမၼတ အျဖစ္ ခန္႔အပ္ကာ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးကို ဒုတိယ သမၼတ ခန္႔အပ္မည္ဟု က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ မွန္းဆမႈမ်ား ႐ွိေနၿပီး ေနာက္ထပ္ ဒုတိယ သမၼတ ေနရာ ကိုလည္း မၾကာမီ သိ႐ွိရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ ေသခ်ာသည့္ အခ်က္မွာ ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္ အတြင္း ျပန္လည္ အသက္ ဝင္လာမည့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား သာလွ်င္ အစိုးရ အဖြဲ႕ အတြင္း တစ္ႏွစ္(သို႔) ငါးႏွစ္အထိ က်န္ေနႏုိင္မည့္ အခ်က္ ျဖစ္သည္။ ဤအေနအထားသည္ အသစ္ တင္ေျမႇာက္၊ ခန္႔အပ္သည့္ လႊတ္ေတာ္က ျမန္မာျပည္၏ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈကို ခ်က္ျခင္း (သို႔) မ်ားမၾကာမီ ေဆာင္ၾကဥ္း ေပးလိမ့္မည္ ဟူေသာ အလား အလာ လကၡဏာ မဟုတ္ပါ။

အမွန္စင္စစ္၊ အမွန္တကယ္ အေရးပါေသာ အသြင္ ကူးေျပာင္းမႈမ်ား သိသိသာသာ ထြက္ေပၚလာရန္ အတြက္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ား မဟုတ္လွ်င္ပင္ ႏွစ္ေပါင္း အေတာ္ ၾကာဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သို႔ ေနာက္ျပန္ သြားေနသည့္ ျဖစ္ရပ္ကို တားဆီးရန္ အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အလြန္ အစိုးရက ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားေရး၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး တို႔ကို ဦးတည္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ အစိုးရ အေနျဖင့္ သတိ႐ွိ႐ွိ ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ ရမည္ ျဖစ္ကာ၊ အနာဂါတ္ ျမန္မာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အၾကား အဆိုပါ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေကာင္းစြာ နားလည္ သေဘာေပါက္ေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္႐ြယ္၍ ေတြ႕ဆံု ညိႇႏႈိင္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကိ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ အားထုတ္မႈမ်ားကို အ႐ွိန္ ျမႇင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment