Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011
yangonchronicle 2011

၅.၉.၂၀၁၁

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ႏုိင္ငံျခားတုိက္ရုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ျမင့္တက္ျခင္း၏ေနာက္ကြယ္

(The Diplomat မွ သုံးသပ္ခ်က္ေဆာင္းပါးကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. တရုတ္တို႔၏ အဓမၼၾကင္ေဖာ္ျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာမိန္းကေလးမ်ား

(The Telegraph မွ 4 Sept 2011 ရက္စြဲပါ “Burma’s women forced to be Chinese Brides” ေဆာင္းပါးကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

  1. ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယား ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ဇူလုိင္လတြင္းက်ဆင္း

(BBC သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

  1. ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို ေရရြတ္သတဲ့လား

(News Scotsman မွ 4 Sept 2011 ရက္စြဲပါ “ Burma’s bramy army cry freedom” သတင္းေဆာင္းပါးကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

******************************************************************************************

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ႏုိင္ငံျခား တုိက္ရုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ျမင့္တက္ျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္

(The Diplomat မွ သုံးသပ္ခ်က္ေဆာင္းပါးကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ဘာသာျပန္ဆုိသည္)

အကယ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ ညႊန္းကိန္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ဆုိပါက ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုႏွစ္ဘ႑ာႏွစ္ သည္ ႏုိင္ငံျခားတုိက္ရုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ(FDI) ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေအာင္ပြဲခံသည့္ႏွစ္ဟုပင္ ဆုိရေပမည္။ အေၾကာင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဆုိပါႏွစ္ အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ ဘီလီယံ တန္ဖုိးနီးပါးရွိသည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္အဆုိပါပမာဏသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုေပါင္း ကာလကထက္ပုိမုိရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သလုိ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အလားအလာ အလြန္ေကာင္းလာသည့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံထက္ပင္ သာလြန္ခဲ့သည္။ ျမန္မာသုိ႔ဝင္ေရာက္လာေသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားမွာလည္း အာရွႏုိင္ငံမ်ားမွသာျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာအ့ံအားသင့္စရာေတာ့မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းမွာ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈ မ်ားႏွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးတြင္ ဆုိးရြားေသာ အမည္းစက္မ်ားရွိေနျခင္းတုိ႔က အေနာက္ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမျပဳေအာင္ ဟန္႔တား ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းေခါင္းစဥ္မ်ားက လုံးလုံးလ်ားလ်ား အျပဳသေဘာေဆာင္ပါသည္ ဟူသည့္ သေဘာမ်ိဳးေဖာ္က်ဴးေနခ်ိန္တြင္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ကုိလည္း ေလ့လာၾကည့္ရန္ လိုအပ္မည္ ထင္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ FDI ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပထမဆုံးမွတ္ခ်က္ေပးႏုိင္သည္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ ဘီလီယံ တန္ဖုိးရွိသည္ဟူေသာ ကိန္းဂဏန္းကိစၥပင္ျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳမည္ဟု မီးစိမ္းျပထားသည့္ ကိန္းဂဏန္းဟုဆုိလွ်င္ လည္း ရသည္။ သုိ႔ေသာ္စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည္မွာ ယင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းႀကီးမ်ားအတြက္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ေငြေၾကးတစ္စုံတစ္ရာ ရင္းႏွီး မတည္မႈ မျပဳလုပ္ရေသးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ကြန္ဖရင့္(UNCTAD) အဆိုအရ ယမန္ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ စီးဝင္လာသည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅၆ သန္းေက်ာ္သာ ျဖစ္ၿပီး ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံႏွင့္ တန္းတူနီးပါး ျဖစ္ သည္။ ကေမာၻဒီးယား၏ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတန္ဖုိးမွာ ေဒၚလာ ၇၈၃ သန္းျဖစ္ၿပီး ဗီယက္နမ္မွာ ေဒၚလာ ၈ ဒႆမ ၂ ဘီလီယံျဖစ္ သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား စီးဝင္လာမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး UNCTAD က ကိန္းဂဏန္းမ်ားထုတ္ျပန္ရာတြင္ အဆုိပါႏုိင္ငံႏွစ္ႏုိင္ငံကုိလည္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျဖည့္စြက္ဆုိရမည္ဆုိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံက ခြင့္ျပဳထားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ ႏုိင္ငံအနည္းငယ္မွ်ဆီကသာ ဝင္ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ စာရင္း အတိအက်အရ ေျပာပါက ႏုိင္ငံေပါင္း ၇ ႏုိင္ငံမွျဖစ္သည္။ ထုိႏုိင္ငံမ်ားအနက္ တရုတ္ျပည္၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ သိသိသာသာမ်ားျပားသည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း တရုတ္ျပည္၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တန္ဖုိးမွာ ေဒၚလာ ၈ ဒႆမ ၃ သန္းမွ်သာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ တျဖည္းျဖည္း မ်ားျပားလာသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းရရွိခဲ့ေသာ စာရင္းဇယားမ်ားအရ တရုတ္သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ သန္း ၃၅၀ ခန္႔ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆုံးလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ား စာရင္းဝင္လာခဲ့သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားအျပားျပဳလုပ္သည့္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ ေတာင္ကုိရီးယား၊ ထုိင္းႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ သုိ႔တုိင္ေအာင္ ေဟာင္ေကာင္မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွာ တရုတ္ျပည္မ ႀကီးတြင္ ေနထုိင္သူမ်ား ပုိင္ဆုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အားျဖင့္ေျပာမည္ဆုိပါက ဗီယက္နမ္သည္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံနီးပါးပင္ ယမန္ႏွစ္အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားစြာ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္ကုိေတြ႕ရသည္။ (ဗီယက္နမ္ FDI မွာ ေဒၚလာ ၁၉ ဒႆမ ၅ ဘီလီယံျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာမွာ ေဒၚလာ ၂၀ ဘီလီယံ ျဖစ္သည္) သုိ႔ေသာ္ ဗီယက္နမ္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၅၁ ႏုိင္ငံမွျဖစ္သည္။

ေနာက္ထပ္စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည့္ အခ်က္မွာ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွလာေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လာပါက အိႏၵိယသည္ အာရွအင္အားႀကီး၊ အိမ္နီးခ်င္း တရုတ္ျပည္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာၿပိဳင္ဘက္ႏုိင္ငံႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ အမႊန္းတင္ေျပာဆို ခံထားရသည့္တုိင္ ၎၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကိန္းဂဏန္းကုိ ၾကည့္ရသည္မွာ တရုတ္ႏွင့္မ်ားစြာကြာျခားေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ လတစ္ေလွ်ာက္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း တုိးပြားလာေသာ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ ေဒၚလာ ႏွစ္သိန္းမွ်သာျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အိႏၵိယမွာ ေနာက္ဆုံး တြင္ ၎၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ တုိးျမႇင့္လာသည္ကုိေတြ႕ရသည္။ ေဒၚလာ ၁၃၇ သန္းတန္ ကုလားတန္ စီမံကိန္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း အိႏၵိယ၏ ႏုိင္ငံျခား တုိက္ရုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္သည္။ ယင္းစီမံကိန္းေနရာမွာ တရုတ္ႏုိင္ငံက အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ စီမံကိန္းေနရာႏွင့္ နီးစပ္ရာတြင္ ရွိ သည္။

အတိတ္ကာလတြင္ ခြင့္ျပဳၿပီးသားျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖင့္ အေသးစိတ္ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားကုိ သိရွိရန္ ခဲယ&