Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၃၀.၁၁.၂၀၁၁

ေဆာင္းပါးက႑

ျမန္မာအတြက္ အေမရိကန္

************************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ျမန္မာအတြက္ အေမရိကန္

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ အေၾကာင္းအျခင္းအရာ မ်ားစြာ ႐ွိေနသည္ဟု ယူဆရေသာ္လည္း ယခုခရီးစဥ္တစ္ခုတည္းျဖင့္ ျမန္မာအေမရိကန္ ဆက္ဆံေရး ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားၿပီ၊ လံုးဝေျပလည္သြားၿပီဟု ဆို၍ မရေပ။ ျမန္မာသည္ အေမရိကန္ ပုလဲကံုးသီဗ်ဴဟာ၏ ေနာက္ဆံုးပုလဲတစ္လုံုးျဖစ္ေၾကာင္း ယခင္တစ္ပတ္က ဆိုခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္တို႔အတြက္ ျမန္မာသည္ မည္သို႔မည္ပုံ အသံုးဝင္ႏိုင္ေၾကာင္းကို တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤတြင္ ႏွစ္ဖက္စဥ္းစားစရာ ႐ွိလာသည္။ အေမရိကန္အတြက္ ျမန္မာ၏ အသံုးဝင္မႈဆိုလွ်င္ ျမန္မာအတြက္ အေမရိကန္၏ အသံုးဝင္မႈဆိုသည္ကိုလည္း စဥ္းစားရန္လိုေပ မည္။

                ျမန္မာေတြအေနႏွင့္ အေမရိကန္ထံမွာ ဘာေတြရႏိုင္မည္နည္း ????????

ႏိုင္ငံေရး

ႏိုင္ငံေရးအရၾကည့္လွ်င္ ယခင္က အာဏာ႐ွင္စစ္အစိုးရျဖစ္၍ အေမရိကန္၏ ႏႈန္းစံမ်ားႏွင့္ လဲြေခ်ာ္ေန၍ အေမရိကန္က တရားဝင္မႈ မေပးသလို ျမန္မာဘက္ကလည္း အေမရိကန္၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့။ ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ပို၍နီးကပ္လာခဲ့သည္။ ယခုမူ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ၊ ျပည္သူက ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္နည္းလမ္းမွ တက္လာသည့္အစိုးရျဖစ္၍ ႏိုင္ငံတကာ၏ တရားဝင္မႈ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္၏ အသိအမွတ္ ျပဳမႈလိုလာၿပီ ျဖစ္သည္။ ကမာၻ႕ေရးရာမ်ားတြင္ အေမရိကန္၏ မဲတစ္မဲလိုအပ္လာၿပီဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္ထံသို႔ လိုက္ေလ်ာမႈေတြ ကြ်ံထားသည့္ ကိစၥေတြအတြက္လည္း ေျဖ႐ွင္းစရာကိစၥေတြ မ်ားစြာ႐ွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဗလခ်င္းယွဥ္ႏိုင္မည့္ အင္အားႀကီးတစ္ႏိုင္ငံကို လိုလာ;သည္ျဖစ္ရာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွတပါး အျခားမ႐ွိေပ။ ျမန္မာဆိုသည္မွာ ေ႐ွးပေဝသဏီ အတီေတတည္းက အင္အားႀကီးႏွစ္ႏိုင္ငံ ၾကားတြင္ လူမ်ိိဳးေရာ ႏိုင္ငံပါ မေပ်ာက္ေအာင္ ပါးနပ္စြာေနလာခဲ့သည္မွာ ယေန႔တုိင္ျဖစ္သည္။ စစ္ေအးေခတ္ကာလက ျမန္မာတို႔အေနျဖင့္ ဆို႐ွယ္လစ္ ဝါဒကို က်င့္သံုးေနသည့္တုိင္ ကြန္ျမဴနစ္အုပ္စုထဲမပါခဲ့ဘဲ ၾကားေနေရးဝါဒကိုသာ က်င့္သံုးခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ပထဝီႏိုင္ငံေရးကို ေကာင္းစြာကစားတတ္ သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ ျမန္မာေတြ တ႐ုတ္ကို လက္လြန္ၿပီးေပးထားရသည့္ အခြင့္အေရးေတြကို ျပန္၍ေထမိေစရန္ ႀကိဳးပမ္းရေတာ့မည္။ ထင္သာျမင္သာ႐ွိသည့္ကိစၥမွာ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ ထိုေနရာသည္ တ႐ုတ္အတြက္ အိႏိၵယသမုဒၵရာထြက္ေပါက္ျဖစ္သလို တ႐ုတ္ ျပည္ထဲထိ သြားမည့္ ရထားလမ္းမွာ ျမန္မာေတြအတြက္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ဆံုး႐ံႈးျခင္းတစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနကို ကုစားရန္အတြက္ အင္အားမွ်ေျခ တစ္ခုကို ဖန္တီးရေပေတာ့မည္။ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေခါင္းစဥ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အေမရိကန္စစ္သေဘၤာေတြ မသြားႏိုင္ဘူးလား။ ကိုကိုကြ်န္းမွာ ဂူအမ္ကဲ့သို႔ အေမရိကန္ ေလတပ္စခန္း ျဖစ္မလာႏိုင္ဘူးလား။ ၂၀၀၈ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားတပ္ဖဲြ႕ေတြ ခ်ထားခြင့္ မျပဳဟုဆိုထားေသာ္လည္း ျမန္မာ့ေရျပင္တြင္ ခ်ထားႏိုင္သေလာဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ႏိုင္စရာ ႐ွိေနျပန္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ျမန္မာ အစိုးရ တရားဝင္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာမဆံုး႐ံႈးေစရန္အတြက္ ျမန္မာေတြအေနျဖင့္ ၎တို႔ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ကြ်မ္းက်င္စြာ ကိုင္တြယ္ လာခဲ့သည့္ ပထဝီႏိုင္ငံေရးမွ်ေျခကို ထိန္းသိမ္းသည့္ပညာကို ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ အက်ိဳး႐ွိစြာ အသံုးခ်ဖြယ္႐ွိသည္။

 စီးပြားေရး

မ်ားစြာ မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါ။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ခိုင္မာေသာ အင္စတီက်ဴး႐ွင္းမ်ား၊ ေငြေရးေၾကးေရး ေပၚလစီမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ေပၚလစီမ်ား မျဖစ္ႏိုင္ေသးသမွ် အေမရိကန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ အဆင္ေျပလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ အေရအေသြးကို ဦးစားေပးေသာ အေမရိကန္ေတြသည္ ႐ွိတာႏွင့္ျဖစ္ေအာင္လုပ္တတ္ေသာ တ႐ုတ္ေတြကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျပဳရန္ လြယ္ကူလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ႐ွိသည္မွာ  ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေမရိကန္ကုမၸဏီေတြ၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္စရာ႐ွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လမ္းစတစ္ခုေပၚၿပီဟူ၍ေတာ့ ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ထုိအေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ျမန္မာတို႔အေပၚတြင္သာ မူတည္ေနမည္ျဖစ္ၿပီး အင္စတီက်ဴး႐ွင္း မ်ား အားေကာင္းလာသည္ႏွင့္အမွ်၊ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇး႐ွင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လာႏိုင္သည္ႏွင့္အမွ်  အေမရိကန္စီးပြားေရးေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စီးဝင္ လာစရာ႐ွိပါသည္။ ဘဏ္စနစ္၊ ေငြေၾကးစနစ္၊ အင္တာနက္၊ လွ်ပ္စစ္မီးစတာေတြ မျပည့္စံုေသးလွ်င္ေတာ့ ဖဆပလေခတ္က အေမရိကန္ေတြ ေရးဆဲြ ေပးခဲ့သည့္ ဆင္ျဖဴေတာ္စီမံကိန္းေခၚ ျပည္ေတာ္သာ စီမံကိန္းလို စီးပြားေရး အကူအညီေတြသာ လတ္တေလာ ရႏိုင္ဖြယ္႐ွိပါသည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အ႐ွိဆံုး၊ ရႏိုင္ေျခအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ လိုအပ္ေနေသာ အင္စတီက်ဴး႐ွင္းေတြအတြက္၊ ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားေရးအတြက္ ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြ အေမရိကန္ တကၠသိုလ္ေတြမွာ တက္ခြင့္ရဖို႔လိုအပ္သည္။ အေမရိကန္၏ အားသာခ်က္မွာ စစ္ေရး ပါဝါထက္ ပညာေရးဟုသာ ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ အေမရိကန္တို႔ အႏွစ္ႏွစ္အလလ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားခဲ့သည့္ အသီးအပြင့္မ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရက ေတာင္းဆိုျခင္းမ႐ွိလွ်င္ပင္ ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြ အေမရိကားမွာ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရဖို႔ ၊ စေကာ္လား႐ွစ္ရဖို႔ အေမရိကန္ေတြက ပိုမိုလမ္းဖြင့္ေပးလာႏိုင္ပါသည္။

လူမႈေရး

ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးလာေရာက္စဥ္က ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လူမႈေရးအကူအညီ စတာလင္သန္းေပါင္း ၁၅၀ေက်ာ္ ေပးအပ္သြားမည္ဟု ကတိျပဳ သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္တို႔အေနျဖင့္လည္း လူမႈေရးအကူအညီမ်ား ပို၍ေပးလာႏိုင္စရာ႐ွိပါသည္။ လူမႈေရးအကူ အညီေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အျခားေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ အစိုးရကိုပံ့ပိုးမည့္ ေငြေၾကးမ်ားလည္း စီးဝင္လာႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္တို႔ အထူးေလးစားေသာ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ႐ွိေနသည္ျဖစ္ရာ ဆင္းရဲေနေသာ ျမန္မာျပည္သူေတြအေပၚ သူမ၏ မွတ္ခ်က္တစ္ခုသည္ အေမရိကန္တို႔၏  ေဒၚလာသန္းခ်ီသည့္ ခ်က္လက္မွတ္တစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ရန္ မခဲယဥ္းေတာ့ေသာ အေျခအေနပင္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္မွာ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းကဲ့သို႔ေသာ ေနရာမ်ိဳးတြင္ ရာထူးရလာခဲ့ေသာ္ ထိုအကူအညီေတြ တနင့္တပိုး ရႏိုင္ဖြယ္႐ွိသည္။

အထက္ပါ အခ်က္အလက္ေတြသည္ အေမရိကန္ထံမွ ျမန္မာေတြရႏိုင္စရာ႐ွိသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အလြန္အမင္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားျခင္းမ်ိဳးလည္း မ႐ွိသင့္ေပ။ ဆိုရလွ်င္ အေမရိကန္မွာ ကမာၻေပၚတြင္ ယခင္ကလို အာဏာစက္ မထက္ျမက္ေတာ့ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကတြင္ေရာ အေ႐ွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ပါ ႏိုင္ငံေရးအရ က်ဆံုးမႈေတြ ႐ွိေနသည္။ စီးပြားေရးအရလည္း တ႐ုတ္ကို တေျဖးေျဖး အေရးနိမ့္ လာသည္။ သို႔ရာတြင္ ဆင္ပိန္ကြ်ဲဟုဆိုရမည္ကဲ့သို႔ ဟန္ကိုယ့္ဖို႔ေနႏိုင္ေသးေသာ္လည္း အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ၾသဇာခံေတြ ယုတ္ေလ်ာ့လာ ေတာ့မည္ျဖစ္ရာ အေမရိကန္ကို ႏႈတ္ကသာ အေကာင)