Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၂၄.၁၁.၂၀၁၁

ေဆာင္းပါးက႑

  1. အထီးက်န္မႈ နိဂံုးခ်ဳပ္ၿပီ

***********************************************************

ေဆာင္းပါးက႑

အထီးက်န္မႈ နိဂံုးခ်ဳပ္ၿပီ

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းသစ္တစ္ခုေပၚသို႔ မွန္ကန္မႈရွိသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ခ်ီတက္လာလ်က္ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ျဖစ္တတ္သည့္ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားကို ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္၊ႏွင့္ အီးယူအပါအဝင္ အာဆီယံေဒသတြင္းတြင္ပါ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္ထြန္းေျပာင္းလဲမႈမ်ား တစ္နည္း ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကူညီလိုသည့္ စိတ္ဆႏၵမ်ားရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ဤသို႔ေသာ အရပ္ရပ္  အေျခအေနေအာက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ယခင္လို အထီးက်န္ျဖစ္ေနသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ် သံုးသပ္၍ ရႏိုင္ပါသည္။

ကမာၻျပဳမႈျဖစ္စဥ္ႀကီး ဂယက္

ကမာၻျပဳမႈျဖစ္စဥ္ႀကီး (Globalization) အျပန္႕က်ယ္ ထြန္းကားလာသည့္ ယခုေခတ္အခါမ်ိဳးတြင္ ႏုိင္ငံအမ်ားစုမွာ အထီးက်န္ေန၍ မျဖစ္ႏုိင္ ေတာ့ပါ။ ကမာၻေပၚတြင္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ေရစီးေၾကာင္းႀကီးႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမရွိသည့္ ႏုိင္ငံဟူ၍ ေျမာက္ကုိရီးယား၊ က်ဴးဘား အစရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားသာ က်န္ ရွိေနေတာ့သည္။ အဆုိပါႏုိင္ငံမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးစနစ္မွာ သမိုင္းတြင္ အိပ္ေပ်ာ္သြားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ တစ္ပါတီကြန္ျမဴနစ္ အာဏာရွင္ စနစ္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးမွာ သြင္းကုန္အစားထိုး (Import substitute strategy) မဟာဗ်ဴဟာ အဓိကထားသံုးစြဲေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ယင္း ႏုိင္ငံတို႔မွာ ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရး အေတြးအေခၚမ်ားျဖစ္သည့္ စီးပြာေရးတြင္ အရင္းရွင္မ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈကို ေသြးစုပ္မႈ (ယင္းတို႔၏ စကားအရ) ဟူ၍ ႐ႈျမင္ေသာေၾကာင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ပစ္ပယ္ကာ စီမံကိန္းစီးပြားေရး က်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္။ ရလဒ္အေနႏွင့္ကား ကမာၻ႔ ေစ်းကြက္ႏွင့္ အဆက္ျပတ္သြားျခင္း၊ ႏုိင္ငံပိုင္စက္႐ုံမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္မျပည့္ဝသည့္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားျခင္းႏွင့္ ဝိုင္းလုပ္ဝိုင္းစား အက်င့္မ်ား ထြန္းကားလာခဲ့ရသည္။

လြတ္လပ္ေရးဖခင္မ်ား၏ သမုိင္းအေမြ

ျမန္မာႏုိင္ငံသမိုင္းကို ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္ပါက အဓိကအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အမ်ိဳးသားေရးမစ္ရွင္ႀကီး (national massion) ႀကီးသံုးခုမွာ လြတ္လပ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ ဆိုရွယ္လစ္ အေရးတို႔ပင္ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ မူအရ ႏုိင္ငံေရး ဒီမိုကေရစီႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုရွယ္လစ္ စနစ္ကိုက်င့္သံုးၾကရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားတြင္ လက္ေတြ႕က်သူမ်ား ပါဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကိုသာ အဓိကစီးပြားေရးစနစ္အျဖစ္ ဆက္လက္က်င့္သံုးခဲ့ပါသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရး ေခတ္ေနာက္ပိုင္း ပထစ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အရပ္ရပ္အေျခအေနမွာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္ အာရွတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အလားအလာအရွိဆံုး ႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရမွ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္တြင္ စီမံကိန္းစီးပြားေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးလာခဲ့သည္မွာ ၁၉၈၈ခုႏွစ္အထိ ၂၆ႏွစ္တာကာလအတြင္း ႏိုင္ငံမွာ ကမာၻ႕ အဆင္းရဲဆံုး ႏုိင္ငံအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားကာ ကမာၻႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ လံုးလံုးႀကီး အဆက္အသြယ္ျပတ္သြားသည့္ ရလဒ္ကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ ယင္းမွတဖန္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးလာခဲ့သည္မွာ ယေန႔အခ်ိန္ထိပင္ ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ ကုန္ထုပ္လုပ္မႈ စနစ္ ေရြးခ်ယ္မႈအေပၚ မူတည္၍ ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးဘဝ၊ လူမႈေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားအေပၚ မ်ားစြာသက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြာေရးသမိုင္းေၾကာင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ၾကည့္၍ ႏုိင္ငံမွာ အထီးက်န္ဆန္စြာ ေနခဲ့သည့္ကာလ၊ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ သိုင္းသိုင္းဝန္းဝန္း ဆက္ဆံခဲ့သည့္ ကာလမ်ား ကိုသံုးသပ္၍ ရႏုိင္ပါသည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိလွ်င္လည္း

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးေသာ္ျငားလည္း အာဏာရွင္ႏုိင္ငံေရးစနစ္ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရး စိတ္ေစတနာ ထက္သန္မႈအားနည္းျခင္းေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ အထီးက်န္ဆန္စြာ ေနခဲ့ရသည့္ ကာလလည္းရွိခဲ့ဖူးပါသည္။ ၁၉၉၀ လြန္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ေျဖေလ်ာ့ေပးမႈမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္လာသည့္ ကာလပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္အခါက ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ရယူႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ (rule of law) မွာ ဗဟိုဦးစီးစနစ္၏ ႏုိင္ငံေရး စိတ္ေစတနာ အားနည္းမႈေၾကာင့္ အထိုက္အသင့္သာရွိခဲ့ေလရာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္လည္း ေရရွည္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုေဆာင္ၾကဥ္းသြားႏိုင္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျဖစ္မလာခဲ့ေပ။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ား အေနာက္ႏုိင္ငံ မ်ား၏ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္ ၁၉၉၇ အာရွစီးပြားေရး အက်ဥ္အတည္းတို႔ ေပါင္းစံုသြားသည့္အခါ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာအရာမွာ Political Will ဟုေခၚေသာ ႏုိင္ငံေရး စိတ္ေစတနာပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ စိတ္ေစတနာမ်ိဳးကို ေတာင္ကိုးရီးယားႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အထင္သား ေတြ႕ျမင္ရႏုိင္ ပါသည္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးျဖစ္စဥ္သမုိင္းကို ၾကည့္ပါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပတ္ေခ်ာင္ဟီးမွာ ၎အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္ျငားလည္း ႏိုင္ငံစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဟူသည့္ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ေစတနာလည္း အျပည့္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ရွိသည့္ ဆမ္ေဆာင္း (SunSaung)၊ ဟြမ္ေဒး (Hundyi)၊ ေဒဝူး(Dawoo) အစရွိသည့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားကို ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။

ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းရဦးမည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အခ်ိဳးအေကြ႕မ်ား

သို႔ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပတ္ကာ အထီးက်န္ဆန္စြာေနခဲ့ရၿပီးေနာက္ ယခုမွ တဖန္ႏုိင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပံုရိပ္ကို ျပန္လွန္ျမႇင့္တင္လာႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အာဆီယံ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံကို အာဆီယံအလွည့္က်ဥကၠ႒အျဖစ္ လိုလိုလားလား ေပးအပ္လာၿပီး ႏုိင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာတြင္ ပြဲထုတ္လာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အသစ္ျဖစ္ထြန္းလာသည့္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ယခင္ အာဏာရအစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ေျပာင္းလဲရန္ အတိုက္အခံအသြင္ေဆာင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ရပ္တည္လာခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွာ ယခုဒီမိုကေရစီအစိုးရသစ္ႏွင့္  ႏုိင္ငံေရးတည္ေဆာက္ေရးကို လက္တြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ တနည္း ပင္မေရစီးေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ထဲထဲဝင္ဝင္ပါဝင္လာမည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု ျဖစ္လာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ယခုလို အခ်ိန္အခါမ်ိဳးတြင္ အရပ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရ (Semi civilian government) အျဖစ္တည္ရွိေနမႈအပါဝင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဒီဇိုင္းမ်ားတြင္ ဒီမိုကရက္တစ္မဆန္မႈ (illiberal democratic) ျဖစ္ေနျခင္းကို ႐ုိးမယ္ဖြဲ႕ကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ အေျပာင္းအလဲကိုေတာင္းဆိုေန၍ မသင့္ေတာ့၊ ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အခ်ိဳးအေကြ႕ မ်ားတြင္သာ ထဲထဲဝင္ဝင္ပါဝင္လာဖို႔ သင့္ပါသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ေျပာရလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိအေနအထားကို ထင္ဟပ္ႏုိင္သည့္ ႏိုဗယ္ဆုရေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္ “အမၾတာဆင္း” ၏ “ေရတြင္းထဲမွ ဖားသူငယ္” ဟူေသာသသၤက႐ိုဋ္ ပံုျပင္ေလးျဖင့္ အဆံုးသတ္ခ်င္ပါသည္။ ေရတြင္းထဲမွာ ေမြးဖြားၿပီး၊ ေရတြင္းထဲ၌သာ ႀကီးျပင္ခဲ့ရေသာ ဖားသူငယ္ေလးမွာအေပၚ ေရတြင္းႏွာခမ္းအနားသတ္ က်ယ္ျပန္႔သေရႊ႕သာ ေလာကႀကီးကို ျမင္ခြင့္ရခဲ့သည္။ တေန႔သ၌ ဖားကေလးသည္ ေရတြင္းထဲက ႀကိဳးစားခုန္ထြက္ခဲ့သည့္အခါ အဆံုးမရွိမုိးကုတ္စက္ဝန္းတေလွ်ာက္အျပန္႔ က်ယ္လြန္းသည့္ ေလာကႀကီးေတြ႕ျမင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ ျမဴးတူးခဲ့ရသည္။ ထိုအတူပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လည္းအထီးက်န္မႈမ်ားျဖစ္ေစသည့္ တံတုိင္းမ်ားကို ၿဖိဳခ်တန္သေလာက္ ၿဖိဳခ်ၿပီး သကာလသမိုင္တြင္ ရရွိခဲ့ဖူးသည့္ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညႊတ္မႈကို ျပန္လည္ရရွိလုနီးၿပီျဖစ္ေသာ ယခုလုိအခ်ိန္ အခါသမယမ်ိဳးတြင္ အဖက္ဖက္က ေနာက္က် က်န္ရစ္ ေနသည့္ ႏုိင္ငံကိုတစ္ဆခ်င္းတစ္ထစ္ျခင္းတည္ေဆာက္ယူဖို႔ အခ်ိန္ က်ေရာက္ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း….။

***************************************************************************************


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၂၄.၁၁.၂၀၁၁

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ေနအိမ္ မေရြ႕ခ်င္လွ်င္ စည္ပင္အား တစ္ေန႔ဒဏ္ေၾကးတစ္ေသာင္း ေပးရမည္
  2. ဘ႑ာေရးစနစ္သစ္အရ ျမန္မာေလေၾကာင္း ကိုယ္ပိုင္ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ရပ္တည္ရမည္
  3. ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္း တစ္ခုတည္းသာထားရွိမည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. NLD ပါတီ ခေမာက္တံဆိပ္ကိုစြန္႔ၿပီ
  1. ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ေရး ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္း

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

***********************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ေနအိမ္ မေရြ႕ခ်င္လွ်င္ စည္ပင္အား တစ္ေန႔ဒဏ္ေၾကးတစ္ေသာင္း ေပးရမည္

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေနအိမ္ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ကို တစ္ေန႔လွ်င္ ဒဏ္ေၾကးတစ္ေသာင္းေပးေဆာင္မွသာ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေနလာသည့္ ၿခံေပၚတြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္က စာထုတ္ျပန္လိုက္သည္ဟု သိရသည္။

“ဒဏ္ေၾကးတစ္ေသာင္းက အနည္းဆံုးကိုေျပာတာ တစ္ခ်ိဳ႕အိမ္ေတြဆို ေလးေသာင္းေလာက္ ေတာင္းတယ္”ဟု ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ (ဌ)ရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္မွစတင္ကာ သမ၀ါယမပိုင္ေျမေနရာအား အခေၾကးေငြျဖင့္ ငွားရမ္းေနထိုင္လာသည့္ ေနအိမ္မ်ားအား ရွင္းလင္းေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္မွ စာထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“သူတို႔ေတြကို ဖယ္ေစခ်င္လို႔ တစ္ရက္ကို ဒဏ္ေၾကးတစ္ရာ ေကာက္တာကစၿပီး ေကာက္လာလိုက္တာ ေနာက္ဆံုးေကာက္တာ တစ္ရက္ တစ္ေသာင္းပဲ” ဟု ယင္းရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ စည္ပင္မွ ဒဏ္ေၾကးေငြ မတန္တဆ ေကာက္ခံျခင္းကို ခံစားေနရသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွာ (ဌ)ရပ္ကြက္၊ ပုလဲလမ္းတြင္ ေနထိုင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းျဖစ္ရပ္အတြက္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ စာတင္ပို႔ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သမ၀ါယမပိုင္ ေျမေနရာအား ငွားရမ္းကာေနထိုင္သည့္ မိသားစုႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္တြင္ ေက်ာင္းသားဦးေရ သံုးဆယ္ေက်ာ္ႏွင့္ မိသားစုဝင္ တစ္ရာ ေက်ာ္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။

YC(KS)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ဘ႑ာေရးစနစ္သစ္အရ ျမန္မာေလေၾကာင္း ကိုယ္ပိုင္ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ရပ္တည္ရမည္

ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးစနစ္သစ္အရ မိမိေလေၾကာင္းလိုင္းမွရရွိသည့္ ကိုယ္ပိုင္ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ရပ္တည္ရ ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းလိုင္းအတြက္ ျပင္ဆင္စရိတ္ႏွင့္ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ စိုက္ထုတ္ သံုးစြဲေပးေနရသည့္အတြက္ လာမည့္ႏွစ္မွ စတင္၍ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းလိုင္းအေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ဘတ္ဂ်က္ေငြျဖင့္သာ ရပ္တည္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အမ်ိဳးသားအလံတင္ ေလေၾကာင္းလိုင္း (National Flag Carrier) ကို ႏိုင္ငံပိုင္ေလေၾကာင္းလိုင္း တစ္ခုတည္းသာ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရရွိမည္ဆိုသည့္ အခ်က္ပါဝင္သည့္ ေလေၾကာင္း စီးပြားဆိုင္ရာဥပေဒကို မၾကာမီကာလအတြင္း အေထာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎ ဥပေဒအရ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ အမ်ိဳးသားအလံတင္ ေလေၾကာင္းျဖစ္ခြင့္အျပင္ ေလယာဥ္စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ လ်က္ရွိေသာ ေလယာဥ္လက္မွတ္ အေရာင္းေအးဂ်င့္မ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္၊ ေလဆိပ္အတြင္း ေျမျပင္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ ေလေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အလံအား လႊင့္တင္ပ်ံသန္းလ်က္ရွိသည့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမွာ အစိုးရႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာအဲလ္ေဝးအင္တာေနရွင္နယ္(MAI) ေလေၾကာင္းလိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းလိုင္းကို ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး စတင္တည္ေထာင္ခဲ့စဥ္အခ်ိန္တြင္ ေလေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဥပေဒ အသက္ဝင္ေနသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ရရွိေသာ ကိုယ္ပိုင္ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ သံုးစြဲေရးမွာ အဆင္ေျပခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္း ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ မ်ားျပားေနသည့္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ဘတ္ဂ်က္ ကိုယ္တိုင္သံုးစြဲေရးမွာ ခက္ခဲႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

                                                                                                                                                      YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္း တစ္ခုတည္းသာထားရွိမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားမ်ား တစ္မ်ိဳးတည္းသာ ထားရွိႏိုင္ေစရန္ လက္ရွိႏိုင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း အမ်ိဳးမ်ိဳးထားရွိေန မႈအား ဖယ္ရွားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ျပည္တြင