Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၂.၁.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. မဂၤလာရွိေသာ ၂၀၁၂ႏွင့္ က်န္ရွိေနေသးေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

မဂၤလာရွိေသာ ၂၀၁၂ႏွင့္ က်န္ရွိေနေသးေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

ႏွစ္သစ္တစ္ခုသို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့ပါၿပီ။ ျပည္သူအမ်ား ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္မွာလည္း တျဖည္းျဖည္း ႐ုပ္လံုးေပၚလာၿပီ ျဖစ္သည္။ ကုန္လြန္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ၂၀၁၁ ႏွစ္ေဟာင္းသည္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ဆက္တုိက္ျဖစ္ထြန္းခဲ့ေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့သြားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ စိတ္အခ်ဥ္ေပါက္သြားခဲ့သည့္လူထုမွာ အစိုးရသစ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကင္းမဲ့သြားေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား တဖန္ရွင္သန္လာခဲ့ ပါသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား၏ ႏုိင္ငံ့အေရးအေပၚ ပိုမိုလာခဲ့ပါသည္။ ဤသည္ပင္လွ်င္ ဒီမိုကေရစီသစ္ပင္ ရွင္သန္ဖို႔ ေကာင္းမြန္သည့္ မ်ိဳးေစ့မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္ထြန္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ ထင္မွတ္မထားေလာက္ေအာင္ပင္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ အေျပာင္းအလဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ Players မ်ား၏ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမ်ားကို လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးဆိုသည္မွာ ညစ္ပတ္သည္ဟုဆိုခဲ့သည့္ အျမင္ထက္ ႏုိင္ငံေရးဆိုသည္မွာ အားလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ႏုိင္ငံ၏အေရးအရာျဖစ္သည္ဟု ျပည္သူမ်ား ပိုမိုသေဘာေပါက္နားလည္လာသည္မွာလည္း ဒီမုိကေရစီစနစ္ ရွင္သန္ေရးအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳမည့္ အေျခခံအေတြးအျမင္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ဆိုသည္မွာ လူပုဂၢိဳလ္အေရာင္အေသြးမ်ား ကင္းမဲ့သည့္ ႏုိင္ငံသားအားလံုး၏ စိတ္ကူးေမွ်ာ္မွန္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသ႑န္ျဖင့္ ျဖစ္တည္ေနေသာ အရာပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းစိတ္ကူးျဖင့္ပင္ ႏုိင္ငံကိုခ်စ္သည့္ အမ်ိဳးသား ေရးစိတ္အေျခခံျဖစ္ထြန္းရသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံကိုခ်စ္ေသာသူတိုင္းသည္ အေရာင္အေသြးရွိသည့္ လူပုဂၢိဳလ္ကို သစၥာခံျခင္းထက္ ႏုိင္ငံေတာ္ ကိုသာ သစၥာခံၾကသည္။ ယင္းသေဘာတရားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရသစ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူ တစ္ခ်ိဳ႕၏ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးအကဲျဖတ္ပါက ကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိေနေသးသည္။ မူေျပာင္း၊ လူမေျပာင္းျဖစ္ခဲ့ရေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားတြင္ ယခင္အာဏာပိုင္စနစ္၏ ဆိုးက်ိဳးဟုသတ္မွတ္ရမည့္ အထက္က အမိန္႔မွားမွားမွန္မွန္ နာခံက်င့္သံုးသည့္အက်င့္ဆုိးမွာ ယခုအုပ္ခ်ဳပ္မႈကာလတြင္လည္း စြဲစြဲၿမဲၿမဲစူးဝင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ယင္းစြဲၿမဲစြာ စူးဝင္ေနသည့္ မျပဳျပင္ႏုိင္ေသာ အက်င့္ဆုိးသည္ပင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ေျပာသည့္ ေကာင္းမြန္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျဖစ္လာဖုိ႔ ခဲယဥ္းေနပါဦးမည္။ ျဖတ္သန္းရေတာ့မည့္ ၂၀၁၂ တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား၏ ယင္းလိုအပ္ခ်က္ကို တာဝန္ရွိသူမ်ားအၾကား ညႇိႏႈိင္းအေျဖရွာလိမ့္မည္ဟု အထူးပင္ ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ သို႔မွသာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္၏ အႏွစ္သာရ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ တာဝန္ခံမႈကို ျပည္သူမ်ား ယံုၾကည္သက္ဝင္ေစၿပီး အစိုးရတစ္ရပ္၏ တရားဝင္မႈလည္း ျမင့္မားလာႏုိင္ပါမည္။

အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈအျပင္ ေနာက္ထပ္ ႏုိင္ငံေရး အ&