Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၁၃.၂.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ဗဟုဝါဒဖြံ႕ၿဖိဳးေသာလူ႔ယဥ္ေက်းမႈ

********************

ေဆာင္းပါးက႑

ဗဟုဝါဒဖြံ႕ၿဖိဳးေသာလူ႔ယဥ္ေက်းမႈ

ယခုရက္ပိုင္္းအတြင္းမီဒီယာမ်က္ႏွာစာမ်ားတြင္ေရာ၊ ေစတနာဝန္ထမ္းလူငယ္မ်ားၾကားတြင္ေရာ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအ ရာမ်ား၊ ဆင္ေျခသင့္သည့္အရာမ်ားကို သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲေလးမ်ား ျပဳလုပ္လာလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕လာရသည္။ တခ်ိဳ႕က ယဥ္ေက်းမႈ႐ႈ႕ ေထာင့္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တခ်ိဳ႕က က်န္းမာေရး႐ႈ႕ေထာင့္ျဖင့္လည္းေကာင္း ယင္း၏ အက်ိဳးႏွင့္အျပစ္ ကိုခြဲျခား သံုးသပ္ၾကသည္။ ယခုႏွစ္အေတာအတြင္း လူငယ္မ်ားမွာ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပြဲကို ပံုသ႑န္မ်ိဳးစံုျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကသည့္အေပၚ မီဒီယာႏွင့္ အရပ္အဖြဲ႕လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေဝဖန္ ေထာက္ျပမႈမ်ား၊ ပညာေပးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ စာေရးသူအေနႏွင့္ ယင္းအေပၚ သံုးသပ္ေဝဖန္မႈထက္ ေခတ္မီေရးစီးေၾကာင္းေတြ ျဖစ္တန္ရာေသာယဥ္ေက်းမႈ ေရာစပ္မႈကိုသံုးသပ္လိုပါသည္။

စာေရးသူဖတ္ဖူးသည့္ စာအုပ္တစ္အုပ္တြင္ ႏုိင္ငံကိုတည္ေဆာက္ရာ၌ အဖြဲ႕အစည္းဒီဇိုင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းနယ္ဒီဇိုင္း၊ တရားဝင္မႈ၏ အေျခခံ၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဖက္တာမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲယူရမည္ဟု သံုးသပ္ထားပါသည္။ ယင္းတို႔အထဲတြင္ အဖြဲ႕အစည္းဒီဇိုင္း ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမွာ ေျပာင္းလဲယူႏုိင္မႈ အျမန္ဆံုးျဖစ္သည္။ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲမႈအတတ္ပညာမ်ားျဖင့္ ဖန္တီးယူရန္ ပင္ျဖစ္သည္။ အင္စတီက်ဴးရွင္းနယ္ဒီဇိုင္းမွာ အဖြဲ႕အစည္းဒီဇုိင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈထက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ရာတြင္ အနည္းငယ္ခက္သည္။ အျခားႏုိင္ငံမွ ဒီ မုိကေရစီ ႏုိင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုကို မိမိႏုိင္ငံတြင္ ပံုစံတူေျပာင္းလဲက်င့္သံုးရန္ အလြန္ခဲယဥ္းပါသည္။ ဥပမာဆိုရလွ်င္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို မိမိလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ပကတိအေျခအေနႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြက်င့္သံုးမႈမရွိဘဲအေမရိကန္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအတုိင္း က်င့္သံုး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္ထိ ယင္းအေမြဆိုးကို ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ခုသည္ တရားဝင္မႈကိုရယူဖုိ႔မွာ ေရွ႕ကႏွစ္ခုထက္ ပိုမိုခဲယဥ္းပါသည္။ အာဏာပိုင္စ နစ္ကို အစိုးရတစ္ရပ္သည္ တရားဝင္မႈ အက်ပ္အတည္းကို အၿမဲလိုလို ေတြ႕ႀကံဳေနမည္သာျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ေတာ့ အမ်ား၏ သေဘာထားအ တုိင္း ေဆာင္ရြက္သလို အနည္းစု၏ ဆႏၵကိုလည္း အေလးထားသည့္ တရားဝင္မႈရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းသည့္ အစိုးရမွာလည္း တရားဝင္မႈ၏ အေျခခံအေၾကာင္းတစ္ပါးျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ ျပဳျပင္ရအခက္ဆံုးမွာေတာ့ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဖက္တာျဖစ္သည္။ ယဥ္ေက်းမႈဆိုသည့္ စကားလံုးကို လူမႈေရးပ ညာရွင္မ်ားႏွင့္ မႏုႆေဗဒပညာရွင္မ်ားက အဓိပၸါယ္ဖြင့္ထားမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။ စာေရးသူအေနျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိသည့္စကားကို လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ ႏွစ္ကာလရွည္ၾကာစြာ စြဲၿမဲလာေသာ ဓေလ့စ႐ုိက္ဟု အလြယ္ကူဆံုး နားလည္သေဘာေပါက္ထားသည္။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈစင္စစ္ဆိုသည္ကို မည္သည့္အ ခ်က္ျဖင့္ သက္ေသျပမည္နည္း။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘိုးဘြားမ်ားက လက္ဆင့္ကမ္း တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္အရာမ်ားမွာ ယဥ္ေက်းမႈျဖစ္သည္ဆိုရလွ်င္ အလြယ္သံုးသပ္ရာက်မည္ျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈဆုိသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေရွ႕ရာစုႏွစ္မ်ားစြာက လာေရာက္ေနထိုင္ၾကေသာ အိမ္နီး ခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ေပါင္းစပ္ထားမႈသာျဖစ္ပါသည္။ တနည္းဆိုရလွ်င္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ရွိႏွင့္ၿပီးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈျမင့္ မားသည့္ အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစပ္ ေရာယွက္ရမွ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈျဖစ္ေပၚလာရျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ယဥ္ေက်းမႈျခင္း ေရာစပ္သြားေသာ္လည္း အသိပညာအားေကာင္းခဲ့သည့္ ေရွ႕ျမန္မာမ်ားမွာ ယဥ္ေက်းမႈေရာယွက္ျခင္းျဖစ္စဥ္တြင္ ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈကိုက္ညီေအာင္ ဆြဲယူ အသံုးျပဳခဲ့သည့္အတြက္ ပုံစံသီးသန္႔ထြက္ေပၚလာခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုအခါတြင္လည္း ေခတ္မီေရးျဖစ္စဥ္ႀကီးႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံတကာမွ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္လာသည္ကို စာေပ၊ ဂီတမ်ားသာမက လူမႈဘဝမ်ားအထိ ေတြ႕ျမင္လာရသည္။ ဂလိုဘယ္ျဖစ္စဥ္ႀကီးကို မ်က္စိဆံပင္ေမြးစူးေနေသာ အခ်ိဳ႕သံုးသပ္သူမ်ားက ဂလိုဘယ္လိုက္ ေဇးရွင္းဆိုသည္မွာ အေမရိကန္ႏိုက္ဇင္းရွင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္ၾကသည္။ စာေရးသူအေနျဖင့္ ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းဆိုသည္မွာ ႀကိဳက္ျခင္း၊ မႀကိဳက္ ျခင္းႏွင့္ မသက္ဆိုင္၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို လုိလားေသာ၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ရယူခ်င္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတိုင္း မျဖစ္မေန ျဖတ္သန္းရမည့္ျဖစ္စဥ္ကို ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။  ဤေနရာတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေခါင္းေဆာင္ တိန္ေရွာင္ဖိန္ေျပာခဲ့ေသာ “ဖုန္မွန္႔ေတြ ဝင္မွာစိုးလို႔ တံခါးကိုပိတ္ထားလွ်င္ ေလေကာင္းေလသန္႔ေတြရဖို႔ အခြင့္အေရး ရွိေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး” (အတိအက်ေတာ့ မဟုတ္ပါ) ဟူေသာစကားကို ကိုး ကားလုိပါသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းမႈကူးစပ္ လႊမ္းမိုးမႈကို စိုးရိမ္ေနျခင္းထက္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးနည္းစြာျဖင့္ မိမိတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကိုက္ညီ ေအာင္ ဘယ္လုိ လက္သင့္ခံမလဲဆုိျခင္းကို ပိုမိုစဥ္းစားသင့္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ လူမ်ိဳးစုမ်ားစြာရွိသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ျမန္မာနည္းတူ လူမ်ိဳးစုမ်ား စုေပါင္းေန ထိုင္သည့္ ႏုိင္ငံဆိုလို႔ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတစ္ခုသာရွိပါသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ တည္ဆဲစနစ္အတြင္း ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ပြတ္တိုက္မႈမရွိေအာင္ အမ်ိဳးသား စည္းလံုးညီညြတ္မႈရေအာင္ ယခုအခါတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အေလးထား ႀကိဳးစားေနၾကသည္။ ႏုိင္ငံေရးစနစ္မွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ျဖစ္သြား သည္ႏွင့္အညီ အနည္းစု၏ဆႏၵကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္ရာ လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ကိုယ္စီကိုယ္ငွယဥ္ေက်းမႈကို တန္ဖိုးထား ထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္းရွိ လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈတန္ဖိုးစံမ်ား အေလးထားရင္း၊ ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း ျဖစ္စဥ္ႀကီးေၾကာင့္ ကူးစပ္လာမည့္ ယဥ္ ေက်းမႈကို မိမိတို႔၏ယဥ္ေက်းမႈျဖင့္ အသိရွိရွိ၊ သတိရွိရွိျဖင့္ လက္သင့္ခံျခင္းျဖင့္ ဗဟုဝါဒ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရွိေသာ လူယဥ္ေက်းမႈကို တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

***************************************************************************************

 

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

0 comments:

Post a Comment