Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

 ၅.၃..၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. မျမင္ရတဲ့လက္နဲ႔ ျမင္ရတဲ့လက္

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

မျမင္ရတဲ့လက္နဲ႔ ျမင္ရတဲ့လက္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးလာခဲ့သည္မွာ ရာစုႏွစ္ႏွစ္စုေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေစ်းကြက္ အင္စတီက်ဴး ရွင္းမ်ား ခိုင္ခိုင္မာမာ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္ျခင္းမရွိေပ။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ GDPမွာ ေတာက္ေလွ်ာက္ဆိုသလို အတက္ျပေနခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ GDP တိုး တက္မႈႏႈန္းအတိုင္းသာ လူတစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ တိုးတက္ရမည္ဆုိလွ်င္ ယခုႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ဆင္းရဲမြဲေတသည့္ျပည္သူ သန္းႏွင့္ ရွိ ေနမည္မဟုတ္ပါ။  ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုတိုင္းတာရာႏႈန္း GDP ေပတံမွာ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ တိုင္းတာမႈမဟုတ္ေၾကာင္း ေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ား က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုလာခဲ့သည္။ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ စီးပြားေရးျဖစ္ေစလိုလွ်င္ အားလံုးပါဝင္ႏုိင္သည့္ စီးပြားေရးပတ္ဝန္းက်င္ကို ေဖာ္ေဆာင္ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ဆိုပါလွ်င္ မည္သည္က ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမည္နည္း။ ေစ်းကြက္ကိုယ္တိုင္ကေလာ၊ အစိုးရကေလာဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးမဟာဗ်ဴဟာတြင္ အေလးထား စဥ္းစားရမည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္လာေလၿပီ။

ဤဇာတ္၏အစကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရမည္ဆိုလွ်င္ ယခင္ရာစု၏ ကမာၻ႕စီးပြားေရးသမုိင္းကို ေလ့လာဖုိ႔ လိုလာေလၿပီ။ ဒုတိယက မာၻစစ္မတိုင္မီက ကမာၻ႕ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ က်င့္သံုးခဲ့သည့္ စီးပြားေရးမွာ က်မ္း႐ုိးေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ တင္ျပခဲ့သည့္ လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္စီး ပြားေရးစနစ္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၃၀ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ စတင္ခဲ့ေသာ မဟာစီးပြားပ်က္ကပ္မွာ တစ္ကမာၻလံုးသုိ႔ ႐ုိက္ခတ္သြားခဲ့ရသည့္အျပင္ ဒုတိယ ကမာၻစစ္ႀကီးေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအမ်ားစု၏ စီးပြားေရးမွာအေတာ္ႏွင့္ နလန္မထူႏုိင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ႏွင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး၏ အႏွစ္သာရျဖစ္ေသာ မျမင္ရတဲ့ လက္ကို ဒီအတိုင္းလႊတ္ထားမည့္အစား ျမင္သာထင္သာေသာ အစိုးရလက္မ်ားႏွင့္ ထိန္းေက်ာင္းဖုိ႔ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ယင္းအုိင္ဒီယာကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္ ပညာရွင္မွာ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ ကိန္းဘရစ္တကၠသိုလ္မွ အေက်ာ္ေဒယ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ John Maynard Keynes ျဖစ္သည္။ စစ္ၿပီးေခတ္ ကမာၻစီးပြား ေရးမွာ ကိန္းေမာ္ဒယ္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္သာျဖစ္သည္။ ၎၏သူငယ္ခ်င္းလည္းျဖစ္၊ အိုင္ဒီယာၿပိဳင္ဘက္လည္းျဖစ္ေသာ ေနာက္ထက္ ေဘာဂေဗဒ အေက်ာ္အေမာ္မွာ စီးပြားေရးတြင္ အစိုးရၾကားဝင္ျခင္းသည္ လြတ္လပ္မႈကိုထိခုိက္သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္တင္ျပခဲ့ေသာ ၾသစေၾတး လ်လူမ်ိဳး Friedrich Von Hayek ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္း၏ အယူအဆမွာ စစ္ၿပီးခါစ ကမာၻ႔စီးပြားေရးတြင္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား အေလးထားျခင္း မခံခဲ့ရ ေပ။

ႏုိင္ငံအမ်ားစုမွာ ကိန္းစီးပြားေရးကို ရာစုႏွစ္မ်ားစြာ က်င့္သံုးလာခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ႀကံဳေတြ႕လာ ခဲ့သည္။ သုိ႔ႏွင့္ Milton Friedman ဦးေဆာင္ေသာ က်မ္း႐ုိးသစ္ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ား၏ အားထုတ္မႈျဖင့္ Hayek၏ လြတ္လပ္မႈဆုိသည့္ အယူအဆကို ျပန္လည္တင္ျပလာခဲ့သည္။ ယင္းအုိင္ဒီယာကို တကယ္လက္ေတြ႕သံုးခဲ့သူ ၾသဇာရွိမူဝါဒခ်မွတ္သူ ႏွစ္ဦးမွာ အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း ေရာနယ္ေရဂင္ႏွင့္ အဂၤလန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မာဂရက္သက္ခ်ာတို႔ျဖစ္သည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ အေတာ္တူညီၾကသည္ျဖစ္ရာ မီဒီယာမ်ားမွ ႏုိင္ငံေရးအ ရ လက္ထပ္ထားသူမ်ားဟု (Political marriage) သတ္မွတ္ ေခၚေဝၚရသည္အထိပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ႏွင့္ ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ၿပီး ေစ်းကြက္၏ လြတ္လပ္မႈကို တဖန္ ျပန္လည္အသက္သြင္းခဲ့သည္။  ထိုအခ်ိန္ကတည္းက လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကို တစ္ကမာၻ လံုး ျပန္လည္က်င့္သံုးလာရာ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ အေရာက္တြင္ စီးပြားပ်က္ကပ္ႏွင့္ တဖန္ျပန္လည္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရျပန္သည္။ ထိုအခါ ကိန္း၏ေစ်းကြက္တြင္ အစိုးရ ဝင္ေရာက္ေရးေမာ္ဒယ္ကို အျပည့္အဝမဟုတ္သည့္တိုင္ တစ္စံုတစ္ရာေသာ အတုိင္းအတာထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ ကမာၻ႔စီးပြားေရး၏ မက်န္းမာမႈကို ကုစားဆဲျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းစ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ပီျပင္သည့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ မည္သို႔ေသာ မဟာဗ်ဴဟာကို က်င့္သံုးရမည္နည္းဆုိသည့္ မူဝါဒေရးရာေဆြးေႏြးပြဲမ်ိဳး ေပၚထြန္းစျပဳေနၿပီ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း မဟာဗ်ဴဟာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အစိုးရၾကားဝင္မႈ အေလးေပးမည္ေလာ၊ လြတ္လပ္ေသာေစ်းကြက္ကို အေလးေပးမည္ေလာဟူ၍ ျဖစ္သည္။ စာေရးသူအျမင္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေစ်းကြက္ တြင္ အစိုးရလက္တံမ်ား နဂိုကတည္းက