Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၃၀.၉.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. မတူညီေသာ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားမွသည္ တူညီေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

မတူညီေသာ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားမွသည္ တူညီေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔

မင္းလြင္ထက္

(စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice Weekly ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၈) အမွတ္(၃၉)မွ ထုတ္ယူေဖာ္ျပခ်က္။)

တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးရကတည္းက ကပ္ပါလာေသာ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပႆနာမွာ ယခုအခါတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္နီသန္းလာၿပီဟု ဆုိရမည့္အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ထင္ရွားသည္မွာ အစိုးရပိုင္းထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုယ္တုိင္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားေၾကာင္း အေျပာႏွင့္ သာမဟုတ္ အလုပ္ႏွင့္ပါသက္ေသျပလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အဖြဲ႕ ၁၀ ဖြဲ႕ႏွင့္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ရာ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားမႈႏွင့္ စစ္မွန္ေသာေစတနာကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ရွိေန သည္ႏွင့္အတူ စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္း ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ အားလံုးသိၾကသည့္အတုိင္း ယခုထက္တုိင္ ႏွစ္ဖက္ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသးရာ စစ္မီးမၿငိိမ္း ျမက္္မစိမ္းေသးသည့္္  အေျခအေနျဖစ္္သည္္။ ဤသိုိ႔ုိ႔ု႔ေသာအေျခအေနတြင္ Centre for Humanitarian Dialogue၏စီစဥ္ေပးမျႈဖင့့္္ အင္ဒိုနီးရွားႏုို္င္ငံံႏွွင့္ ဖိလိိလစ္္ပိုိင္ႏိုင္ငံတုိ႔မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးတြင္ ကိုယ္တုိင္ထိပ္တန္းက ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ား ေနျပည္ေတာ္သို႔ လာေရာက္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံု အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္မွာ စင္စစ္အမွန္တကယ္ အေရးႀကီးၿပီး မ်ားစြာလည္း စိတ္၀င္စားဖြယ္ ျဖစ္သည္။

အာဆီယံ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံတုိ႔မွာလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံနည္းတူ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျပႆနာမ်ား ရွိၾကသည္သာ။ ဖိလစ္ပိုင္ဆုိလွ်င္ ေတာင္ပိုင္းမွ မို႐ိုအစၥလာမ္မစ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦးႏွင့္ အစိုးရတုိ႔ ယခုထက္တုိင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ေဆြးေႏြး ေနရဆဲ ျဖစ္ေပသည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတြင္လည္း အဓိက လက္နက္ကိုင္ ျပႆနာျဖစ္ေသာ အာေခ်ျပည္နယ္ ခြဲထြက္ေရးကိစၥကို ႏွစ္ေပါင္း၃၀ ၾကာ အစိုးရႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားအၾကား အျငင္းပြားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါတြင္မူ အာေခ်ျပည္နယ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ ျပည္နယ္၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး ေသာ ျပည္နယ္၊ ခရီးသြားတုိ႔ သေဘာက်ႏွစ္သက္သည့္ ျပည္နယ္ျဖစ္ေနေပၿပီ။

၉-၉-၂၀၁၂ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္ၾကသည့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာ ဤၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ထိပ္တန္းမွ ပါ၀င္ပတ္သက္ ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အင္ဒိုနီးရွားအဖြဲ႕တြင္ သမၼတက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အထူးတာ၀န္ ေပးအပ္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး အာေခ်ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုလည္း အရယူေပးႏုိင္ခဲ့သည့္ ဒုတိယသမၼတေဟာင္း မိုဟာမက္ကာလာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးစဥ္က တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းရြက္ခဲ့သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆူတာတုိ၊ ႏွစ္ဖက္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အစိုးရဘက္မွ ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တရားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ဟာ မစ္တုိ႔ ပါ၀င္ၿပီး ဖိလစ္ပိုင္အဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္သူမ်ားမွာလည္း လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီးတီရီစီတာဒါလက္စ္၊ ဖိလစ္ပိုင္ တပ္မေတာ္၏ အျမင့္ဆံုး စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ားတြင္ ကိုယ္တုိင္ပါ၀င္ခဲ့သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (ၿငိမ္း) အလက္ဇန္ဒါယာႏို၊ သမၼတ၏ကိုယ္စား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈေကာ္မတီ၀င္ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ ပါေမာကၡ မာရီယန္ ဖယ္ရာရာႏွင့္ သမၼတၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာ ေဟာင္း အယ္မာအီဗန္ဂ်လစ္တာတုိ႔ ပါ၀င္ၾကသည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ အေရးႀကီးသည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ဖလွယ္ႏုိင္ခဲ့ၾက ေပသည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ အာေခ်ေဒသျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အင္ဒိုနီးရွားတပ္မေတာ္မွာ မ်ားစြာအေရးပါေသာ အခန္းက႑က ပါ၀င္ခဲ့သည္။ အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ အာေခ်ပဋိပကၡကို စစ္ေရးနည္းလမ္းျဖင့္ စစ္ဆင္ေျဖရွင္းခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆူတာတို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာေသာအခါ စစ္ဆင္ေရး ကာလမ်ားအတြင္း မိမိတုိ႔ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို လုံး၀ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမျပဳဘဲ အထူးေလးစားလုိက္နာ ႏုိင္ရန္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကိုယ္တုိင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို မွာၾကားခဲ့ၿပီး လိုက္နာသူမ်ားကို ရာထူးတုိးေပး၍ မလုိက္နာ သူမ်ားကို အေရးယူမည္ဟု အေသအခ်ာမွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက ျပန္ေျပာင္းေျပာျပသည္။ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေသခ်ာ ေလးစားဖို႔ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ စစ္ေျမျပင္ကိုထြက္မယ့္ ငယ္သားေတြကိုေသခ်ာမွာပါတယ္။ မင္းတုိ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားတယ္ဆုိရင္ ငါရာထူး တုိးေပးမယ္၊ မေလးစားရင္ေတာ့ မင္းတုိ႔နားထင္ကို ငါကုိယ္တုိင္ ေသနတ္နဲ႔ ပစ္မယ္ဆုိတာမ်ဳိးအထိ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ဟာ လူ႔အခြင့္အေရးကို တကယ္ ေလးစားလုိက္နာတာနဲ႔ စစ္ေျမျပင္မွာ တပ္မေတာ္ကို လူထုေတြကပိုၿပီး ၾကည္ညဳိေလးစားလာၾကတယ္၊ ပိုၿပီးလူထုေတြနဲ႔ အဆင္ေျပလာတယ္”ဟု အာေခ်ျပည္နယ္ပဋိပကၡ အခ်ိန္အတြင္း တပ္မေတာ္ ရပ္တည္ခဲ့ပံုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆူတာတုိ ျပန္ေျပာင္းေျပာျပပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစ့စပ္ဆဲကာလမ်ားတြင္ အင္ဒိုနီးရွား ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သည့္ မစၥတာ မိုဟာမက္ကာ လာကမူ အင္ဒိုနီးရွား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေအာင္ျမင္မႈတြင္ အဓိကအခန္းက႑အျဖစ္ သမၼတကိုယ္တုိင္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ခဲ့မႈက အထူးအေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြး ရာတြင္ ကတိစကားကို သမၼတကိုယ္တုိင္ သိရွိလက္ခံၿပီးမွ ေပးခဲ့ျခင္းက အထူးအဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္သူပုဂၢဳိလ္မ်ားအေနႏွင့္လည္း မိမိတုိ႔အား မည္မွ်လုပ္ပိုင္ခြင္ ့အပ္ႏွင္းထားသည္ကို သိရွိရန္လိုၿပီး မသိရွိပါက ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းသူမဟုတ္ဘဲ Messenger (သတင္းပို႔ဆက္သား) သာသာျဖစ္သြားမည္ကို သတိထားသင့္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း၊ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိမည္ဟု လည္း ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈတုိ႔သည္၊ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ လူမႈဘ၀ တုိးတက္ေရး အတြက္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေၾကာင္း အႀကံေပးတုိက္တြန္းခဲ့ေပသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရာတြင္ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈ မတည္ေဆာက္ဘဲ မည္သို႔မွ် မေအာင္ျမင္ႏိုင္ေၾကာင္း ကိုယ္ေတြ႕အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ယွဥ္၍ ၀န္ႀကီး အာမစ္ကလည္း ေျပာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္လည္း ေကအင္ယူကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပင္ အေျခအေနတစ္ရပ္အထိ ညႇိႏိႈင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ ယံုၾက&