Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011 - (2)
Document yangonchronicle 2011 - (2)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011 - (2)

၃၀.၁၁.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. ADB စြမ္းအင္အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏူိင္ငံ၌ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ၾကြယ္ဝဟုဆုိ

(27 Nov 2012 ရက္စြဲပါ ADB မွ ADB energy assesment shows wealth of possibilities in Myanmar ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. အေမရိကန္ဆီနိတ္တာက ဖမ္းမိေသာေျမာက္ကိုးရီးယား ပစၥည္းသတင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းရန္ ေတာင္းဆို

(29 November 2012 ရက္စဲြပါ Canada.com မွMelthew Pennington ,AP ေရးသားေသာ US senator writes Myanmar Leader over seported seizure of suspect North Korea cargo ကုိဘာသာျပန္ဆိုသည္)

****************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ADB စြမ္းအင္အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏူိင္ငံ၌ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ၾကြယ္ဝဟုဆုိ

(27 Nov 2012 ရက္စြဲပါ ADB မွ ADB energy assesment shows wealth of possibilities in Myanmar ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔အစ ေျမတြင္းအပူဓာတ္မ်ား၊ သံုးမကုန္ႏိုင္ေသာ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ား အဆံုးမ်ားစြာရွိေနေသာ္လည္း၊ ထုတ္လုပ္သံုးစြဲရန္ ေငြအရင္းအႏွီး လုိအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္(ADB)၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ စြမ္းအင္က႑အေပၚ ကနဦးအကဲျဖတ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

“ျမန္မာ့စြမ္းအင္က႑ဟာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာထုိက္သင့္တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လူေလးဦးမွာ တစ္ဦးသာ လွ်ပ္စစ္အသံုးျပဳ ႏိုင္ပါတယ္”ဟု ADB ၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွဌာန စြမ္းအင္ဌာနခြဲဒါ႐ိုက္တာ Anthony Jude ကေျပာပါသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာတံခါးဖြင့္လာေတာ့ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္းစြမ္းအင္ အရင္းအျမစ္ေတြကို အသံုးျပဳႏိုိင္မယ့္ အခြင့္အေရး ေကာင္းေတြရွိလာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာနဲ႔ လူမႈေရးဆိုင္ရာေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ဦးစားေပးရပါမယ္”ဟု ၄င္းက ဆုိပါ သည္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တစ္ဦးခ်င္း လွ်ပ္စစ္အသံုးျပဳႏိုင္မႈသည္ အာရွတြင္အနိမ့္ဆံုးအဆင့္၌ ရွိပါသည္။ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မူလစြမ္းအင္ အသံုးျပဳမႈ၏သံုးပံုႏွစ္ပံုသည္ ထင္း၊ မီးေသြး၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တိရိစၦာန္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အရာမ်ားမွ ရရွိပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးႏိူင္မႈသည္ ရန္ကုန္တြင္ ၆၇% ရွိျပီး၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ၁၆% သာရွိပါသည္။

ျမန္မာႏူိင္ငံတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကဲ့သို႔ေသာ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း၊ ၄င္းတုိ႔ကိုအသံုးျပဳရန္ ေႏွာင့္ေႏွး ေနရျခင္းမွာ ေငြေၾကးအကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနျခင္း၊ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ပညာရွင္မ်ား မရွိျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စီမံမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ဟု အကဲျဖတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အကဲျဖတ္ အစီရင္ခံစာတြင္အၾကံျပဳထားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္က႑တြင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ အလယ္အလတ္ကာလႏွင့္ ကာလရွည္စီမံခ်က္မ်ားကို အာ႐ံုျပဳရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း၊ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္ဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ေျမာက္ဖက္မွ ရန္ကုန္သို႔ 500KV ဓာတ္အားလုိင္းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္တုိးတက္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ စုစည္းႏိုင္မႈ၊ အေသးစိတ္ပါဝင္ႏိုင္မႈ အစီအစဥ္မ်ားခ်ႏိုင္ေရး၊ ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕သံုးဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္ျခင္း၊ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လုိင္းမ်ား ျပင္ဆင္အဆင့္ျမႇင့္ျခင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

                        *******************************************************

အေမရိကန္ဆီနိတ္တာက ဖမ္းမိေသာေျမာက္ကိုးရီးယား ပစၥည္းသတင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းရန္ ေတာင္းဆို

(29 November 2012 ရက္စဲြပါ Canada.com မွMelthew Pennington ,AP ေရးသားေသာ US senator writes Myanmar Leader over seported seizure of suspect North Korea cargo ကုိဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔သြားေသာ သေဘာၤေပၚမွ ႏ်ဴကလီယားကိစၥတြင္ အသံုးျပဳဖြယ္ရိွေသာပစၥည္းမ်ား ဖမ္းေသာသတင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာသမၼတထံသို႔ အေျဖတစ္စံုတစ္ရာေပးပါရန္ အေမရိကန္ဆီနိတ္တာတစ္ဦးက ေတာင္းဆိုထားပါသည္။

ေျမာက္ကိုးရီးယားသည္ ယူေရနီယံသန္႔စင္မႈ(သို႔မဟုတ္) ဒံုးက်ည္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ အသံုးျပဳမည့္ပစၥည္းမ်ားကုိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သေဘာၤတင္ပို႔ရန္ ႀကိဳးစားေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အဆာဟိရွင္ဘြန္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဂ်ပန္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ၾသဂုတ္လက ေျမာက္ကိုရီးယားသေဘာၤ ဂ်ပန္တြင္ျပင္ဆင္ေနစဥ္အတြင္း အေမရိကန္၏ေတာင္းဆုိမူေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ သတၱဳပိုက္မ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ အလ်ဳမီနီယမ္သတၱဳစပ္မ်ား ပါဝင္သည္ဟု အဆိုပါသတင္းစာက ဆိုပါသည္။

ကြန္ကရက္တြင္ ႏ်ဴကလီယားမျပန္္႔ပြားေရး ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားသူ ရီပတ္ဗလစ္တင္ ဆီနိတ္တာ Richard Lugar ကအဂၤါေန႔က ျမန္မာသမၼတထံ စာေရး၍ အဆိုပါပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳရန္ စီစဥ္ထားမႈမ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိဖြင့္ေျပာရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ AP သတင္းဌာနက ၾကာသာပေတးေန႔က အဆိုပါစာ၏မိတၱဴကို ရရိွခဲ့ပါသည္။

ယခုဖမ္းမိမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေျမာက္ကိုးရီးယားႏွင့္ စစ္ေရးအရဆက္ဆံေရးကို ျဖတ္ေတာက္ရန္ ကတိမ်ားလိုက္နာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍  စိတ္ပူပန္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ရပါသည္။

ဦးသိန္းစိန္က မၾကာေသးမီက ႏ်ဴကလီးယားလုပ္ေဆာင္မႈမွန္သမွ် ကုလသမဂၢ၏ စစ္ေဆးမႈခံယူျခင္းကို ခြင့္ျပဳရမည့္ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ သေဘာတူညီမူအား Lugau ကခ်ီးက်ဳးခဲ့ပါသည္။

ယခု ဂ်ပန္က ဖမ္းဆီးရမိမႈမ်ားမွာ ျမန္မာအစိုးရအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကိုျပသရန္ အခြင့္ေကာင္းျဖစ္သည္ဟု Lugar ကေျပာပါသည္။

“သေဘာၤမွပစၥည္းမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အာဆီယံအဖဲြ႔အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္”ဟု lugar ကေရးသားထားပါသည္။

*****************************************************************************************


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

0 comments:

Post a Comment