Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011
Document yangonchronicle2011

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2011

၁၁.၁၂.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္း

  1. တစ္ႏွစ္အတြင္း အခြန္ထမ္းမွတ္ပံုတင္စနစ္ (Taxpayer Identification Numbers) က်င့္သံုးမည္
  2. အစိုးရသို႕ တင္ျပမည့္ ဆန္စပါးမူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္ ဇန္နဝါရီလတြင္ အၿပီးသတ္မည္

ႏိုင္ငံေရးသတင္း    

  1. ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကဆႏၵေတြကို ေရွ႕တန္းမတင္ရန္ ေျပာၾကား
  2. တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ အရွိန္ျမင့္လာေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ညႇိႏိႈင္းမေပးႏိုင္ပါက ေနာက္ျပန္လွည့္ႏိုင္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

  ********************************************************************************************

ျပည္တြင္းသတင္း

တစ္ႏွစ္အတြင္း အခြန္ထမ္းမွတ္ပံုတင္စနစ္ (Taxpayer Identification Numbers) က်င့္သံုးမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ အခြန္ထမ္းမွတ္ပံုတင္စနစ္ကိုက်င့္သံုးရန္ ယခုမွစ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ခန္႕ အခ်ိန္ယူလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီး႒ာနမွ အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အခြန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ၎တို႕၏ကိုယ္ပိုင္အခြန္ထမ္းနံပါတ္ျဖင့္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ အခြန္ထမ္းေဆာင္သူ အေရအတြက္အမွန္ကို သိရွိရမည္ျဖစ္ကာ အခြန္အျပည့္အဝရရွိေစရန္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ယခုအခ်ိန္အထိ အခြန္ထမ္းေဆာင္သူမွာ လူဦးေရ၏ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း လူဦးေရမွာလည္း ယခုမွ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ေနဆဲျဖစ္သျဖင့္ မေသခ်ာေသးေၾကာင္းသိရသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္၏ စာရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ GDP (Gross Domestic Product) ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အခြန္ေကာက္ခံရေငြသည္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာရွိသည္။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ အခြန္ရေငြႏွင့္ GDP အခ်ိဳးမွာ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္တြင္သာရွိေၾကာင္းသိရသည္။

YC

---------------------------------------------------------------------------------

အစိုးရသို႕ တင္ျပမည့္ ဆန္စပါးမူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္ ဇန္နဝါရီလတြင္ အၿပီးသတ္မည္

အစိုးရသို႕တင္ျပမည့္ ဆန္စပါးမူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္တြင္ က႑ငါးရပ္ပါဝင္ၿပီး ဇန္နဝါရီလအတြင္း အၿပီးသတ္ေပၚထြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႀကိတ္ခြဲေရာင္းခ်ေရးဆိုင္ရာမူဝါဒအား လက္ေတြ႕ႏွင့္ ပိုမိုကိုက္ညီေအာင္ျပဳလုပ္ေရး၊ ႏိုင္ငံတကာေဈးကြက္တြင္ က်င့္သံုး ေနေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအစီအမံမ်ားအနက္မွ ျပည္တြင္းႏွင့္ ကိုက္ညီသည္မ်ားအား လက္ခံက်င့္သံုးေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ျပဳျပင္တိုးခ်ဲ႕ေရး၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေငြေၾကးက႑၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဟူ၍ က႑ငါးရပ္တြင္ အေျခခံအေဆာက္အဦျပဳျပင္ေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အပိုင္းသာ က်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်တင္ပို႕သည့္ လုပ္ငန္းကြင္းဆက္တစ္ခုလံုးအား ၿခံဳငံုသံုးသပ္ပါက ေတာင္သူမ်ားအရင္းအႏွီးမေလာက္ငွျခင္းေၾကာင့္ ျပင္ပမွ ျမင့္မားေသာအတိုးႏႈန္းျဖင့္ ေငြေခ်းငွားလုပ္ကိုင္ေနရသျဖင့္ ေၾကြးဝန္ပိျခင္း၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေသာ အစီအမံမရွိျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ အပ်က္အစီးအဆံုးအ႐ံႈး ပိုမိုမ်ားျပားလာကာ ပိုမိုဆိုးရြားသည့္ အေနအထားသို႕ ဦးတည္ေနျခင္း၊ ေျမယာစနစ္ျပဳျပင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ျပည္ပေစ်းကြက္မွ ဝယ္အားရွိေနေသာ္လည္း အေျမာက္အျမား မစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ျခင္း၊ စိုက္ဧကအမွန္ႏွင့္ ထြက္ရွိသည့္ ပမာဏအမွန္ကို မသိရသျဖင့္ တိက်သည့္ ဆန္စပါးမူဝါဒ မခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္း၊ ေခတ္မီဆန္စက္အေရအတြက္ နည္းပါးျခင္း၊ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ မူဝါဒ၊ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈအပိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ႏို္င္ငံတကာေစ်းကြက္သို႕ တိုက္႐ိုက္က်ယ္ျပန္႕စြာ မထိုးေဖာက္ႏိုင္ဘဲ ေခတ္အဆက္ဆက္က်င့္သံုးခဲ့ေသာ အထြက္တိုးေရးဆိုင္ရာ တစ္လမ္းေမာင္းမူဝါဒကိုသာ ဆက္လက္က်င့္သံုးလွ်က္ရွိျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဆန္စပါးက႑မွာ အားနည္းလွ်က္ ရွိေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

YC

***********************************************************************************

ႏိုင္ငံေရးသတင္း

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကဆႏၵေတြကို ေရွ႕တန္းမတင္ရန္ ေျပာၾကား

ဆႏၵေတြကိုေရွ႕တန္းတင္ပါက မမွားသင့္သည္မ်ား မွားတတ္ေသာေၾကာင့္ အထူးသတိျပဳရန္လိုေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က အမွတ္စဥ္ ၅၅ သင္တန္းဆင္း ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားအား မွာၾကားခဲ့သည္။

ထို႕အျပင္ မိမိတပ္ဖြဲ႕ကို ေခါင္းေဆာင္မႈရေစရန္ အတင္းအၾကပ္ျပဳလုပ္ပါက အာဏာရွင္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာၿပီး အခ်ိန္တိုအတြင္း မိမိေခါင္းေဆာင္မႈက်ဆင္းသြားမည္ဟုလည္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႕ ျပင္ဦးလြင္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္းဆင္း မိန္႕ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားသည္။

ယခုအခ်ိန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ ေနာက္ျပန္လွည့္မည့္အေရးကို စိုးရြံ႕ထိတ္လန္႕ေနခ်ိန္တြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ၎၏မိန္႕ခြန္းတြင္ ထိုသို႕ေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ စကားလံုးမ်ိဳး ထည့္သြင္းေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အာဏာရွင္ဟူေသာစကားရပ္မွာ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားအၾကား သံုးႏႈန္းေလ့မရွိခဲ့ေသာ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ယခင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊအား အာဏာရွင္အျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားက ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ၾကဖူးသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးသည္ တပ္မေတာ္၏ အဓိကတာဝန္ျဖစ္သည္ဟု ကာခ်ဳပ္ကေျပာၾကားသြားခဲ့ၿပီး ယခုျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးစနစ္ပံုစံအရ လႊတ္ေတာ္တြင္းတြင္ တပ္မေတာ္သားအရာရွိ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပါဝင္ ေနျခင္းကလည္း ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရး၏ က်ယ္ေလာင္ေသာ ေဝဖန္မႈတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးလွမင္း ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္တာဝန္ယူစဥ္က တပ္မေတာ္၏လႊတ္ေတာ္တြင္းေနရာယူမႈကို တျဖည္းျဖည္းေလွ်ာ့ခ် သြားမည္ဟု စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ျပဳလုပ္ေသာ အာရွလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာညီလာခံတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

YC

--------------------------------------------------------------------------

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ အရွိန္ျမင့္လာေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ညႇိႏိႈင္းမေပးႏိုင္ပါက ေနာက္ျပန္လွည့္ႏိုင္

အထက္ျမန္မာျပည္ သံဃာေတာ္မ်ားအဖြဲ႕က ဒီဇင္ဘာလ (၆) ရက္ေန႕တြင္ အခ်က္ ငါးခ်က္ပါ ေၾကညာခ်က္ တစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပ