Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၂၉.၃.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္း ေျပာင္းလဲလာႏုိင္သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္း ေျပာင္းလဲလာႏုိင္သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ

လာမည့္ တနဂၤေႏြေန႔သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ျပည္သူမ်ားေရာ ႏုိင္ငံတကာကပါ စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ၾကည္ေနရေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ား၏ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို စိတ္ဝင္စားမႈမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးထက္ ပိုပါသည္။ အေၾကာင္းရင္းကို စမ္းစစ္ၾကည့္ေသာ္ အစိုးရ၏ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ အားရျခင္းႏွင့္  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံလႊတ္ေတာ္သံုးရပ္ေပါင္း မဲဆႏၵနယ္ ၁၁၆၀ ရွိသည့္အနက္ ၄၈ ေနရာတည္းေသာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေနရာလပ္ေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႀကီးႀကီးမားမားရွိေနသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္လာခဲ့လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မွာ ပံုစံေျပာင္းလဲသြားဖို႔ရွိပါသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ လူဦးေရအရ နည္းပါးေသာ္လည္း မူဝါဒေရးရာ ကိစၥရပ္အျဖာျဖာတြင္ ပိုမိုအသံထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူ ဒီမုိကေရတစ္ပါတီ မ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဝင္ေရာက္လာလွ်င္လည္း လႊတ္ေတာ္အတြင္း ျငင္းခံုမႈမ်ားမွာ ပိုၿမိဳင္ပိုသြက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ “ဒီမူဝါဒ ဟာ မဟုတ္ေသးဘူး” ဆိုသည့္ လက္ညိဳးေထာင္ေခါင္းညိမ့္ မဟုတ္သည့္ ေကာင္းလွ်င္ေကာင္းသည္၊ ဆုိးလွ်င္ဆိုးသည္ဟု ေဝဖန္ ေျပာၾကားေသာ အတိုက္အခံလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအတြက္ ေနရာတစ္ခုရရွိသြားႏုိင္ဖို႔ မ်ားသြားေခ်ၿပီ။ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကဲ့သို႔ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ တနည္း ႏုိင္ငံေရးအင္စတီက်ဴးရွင္ႀကီးတစ္ခု ခုိင္ခံ့ေအာင္ အားျဖည့္ေပးသည့္ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေရးေစ်းကြက္တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ မူဝါဒမ်ား အၿပိဳင္အဆုိင္ေရာင္းခ်ေနသည့္ အခ်ိန္အခါလည္း ျဖစ္သည္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ပါတီမ်ားအနက္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီမွာ ႏုိင္ငံေရးေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္မႈ (Political marketing) တြင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ဟု ဆို၍ ရႏုိင္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အင္အားႀကီးပါတီတစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္သည့္ NLD ပါတီမွာ ႏုိင္ငံ အဝန္း မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈမ်ားကို အင္တိုက္အားတိုက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ျပည္သူမ်ား၏အားေပးမႈ တစ္ခဲနက္ရရွိခဲ့သည့္ ပါတီျဖစ္သည္။ NLD ပါတီကို တခ်ိဳ႕က ေထာင္ထြက္ပါတီဟုလည္း ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ေအာက္ေျခလူထု (Grass-root supporting) ၏ အားေပးေထာက္ခံမႈကို အမ်ားဆံုး ရရွိသည့္ ပါတီႀကီးလည္းျဖစ္သည္။ NLD၏ ပံုရိပ္မွာ ေအာက္ေျခလူထု၏ စိတ္ႏွလံုးကို ဖမ္းစားထားႏုိင္သည္။ ၂၀၁၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးမွာ ဒီမို ကေရစီပါတီမ်ားကို မဲထည့္ခဲ့သည့္တိုင္ ႀကိဳတင္မဲမ်ားျဖင့္ အႏုိင္ယူခဲ့ျခင္းအေပၚ တရားမွ်တမႈမရွိဟု စိတ္အခ်ဥ္ေပါက္ေနေသာ လူထုမွာ NLD ကို ယခု တစ္ခါတြင္ အပိုင္ေအာဖို႔ ရွိေနသည္။

NLD  လို ေနာက္ထပ္ အင္အားႀကီးပါတီတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွာ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈမ်ားကိုလည္း ဆက္တိုက္ ဆိုသလုိ လုပ္ေဆာင္ေနလ်က္ရွိပါသည္။ အသင္းအဖြဲ႕မွ ပါတီျဖစ္လာေသာ ႀကံ့ခုိင္ေရးအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ NLDမေျပာႏွင့္ အျခား ဒီမိုကေရစီမိတ္ေဆြ ပါတီမ်ားကိုပင္ ယွဥ္ႏုိင္စြမ္းမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ အာဏာရပါတီႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္အျပင္ မူေျပာင္း၊ လူမေျပာင္းျဖစ္ေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ ႀကံ့ခိုင္ေရး သည္ ယခု ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လိုသလိုညစ္ႏုိင္သည့္ အဆက္အသြယ္မ်ား (Network mechanism) လည္းရွိေနေသးသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဆုိရလွ်င္ သီးျခားလြတ္လပ္ခြင့္ရွိသည့္ တနည္း ႏုိင္ငံေရး ဖိအားေပးခံရမႈမွ ကင္းလြတ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ ရွင္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ (ႀကိဳတင္မဲ၊ ေနာက္တိုးမဲကိစၥ) အာဏာရပါတီႀကီးတစ္ခု၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ျဖစ္ေန ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။

                ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးမွ ဧရာဝတီတုိင္း ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာမိန္႔ခြန္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲတရားမွ်တမႈ ရွိေစရန္ အစိုးရ၊ ပါတီမ်ား၊ မီဒီယာ ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားပါ ကူညီဖို႔ တိုက္တြန္းေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။ အစိုးရက ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ တရားမွ်တမႈအေပၚ အေလးထားေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥပေဒမ်ားမွာလည္း ယခင္ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီလက္ထက္ ဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္း၍ အသစ္ထပ္မံျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒလည္းျဖစ္သည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ယခုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ယခင္ထက္ ပိုမိုပြင့္လင္းမႈ ရွိလာ ျခင္းကို ေဖာ္ျပလ်က္ရွိေနသည္။

အမွန္စင္စစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးပကတိအရွိတရားအရ ဝင္ေရာက္အေရြးခ်ယ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ႏုိင္ငံေရး အရည္အေသြး ျပည့္ဝလွသည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ျပည့္ဝရေအာင္လည္း ႏုိင္ငံေရးလုပ္ခြင့္ ေပးသည့္ အေျခအေနမရွိခဲ့ပါ။ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝၿပီး ႏိုင္ငံေရး တည္ေဆာက္ေရးကို နားလည္တတ္ကၽြမ္းသည့္ ေဒါင္ေဒါင္မည္ႏုိင္ငံေရးသမား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အရည္အေသြးျမင့္ တင္ေရး အေပၚတြင္ မ်ားစြာ မူတည္လ်က္ရွိသည္။ တနည္းဆိုရလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈကို မဟာဗ်ဴဟာက်က် စနစ္တက် တည္ေဆာက္ဖို႔ ျဖစ္သည္။ ယခုၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLDမွ အမ်ားစုအႏုိင္ရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။ စာေရးသူအျမင္၌ ယခုႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ NLD ပါဝင္ခဲ့မႈ မရွိ ေသးသည့္ကာလတြင္ ျဖစ္ထြန္းခဲ့သည္ကို သတိမူေစခ်င္သည္။ သို႔ဆုိပါက NLD ကို စြမ္းေဆာင္ရည္မဲ့သည့္ ပါတီတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ေျပာလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ အေျပာင္းအလဲမွာ အျခားေသာ အင္အားစုမ်ားမွလည္း လာေနျခင္းျဖစ္သည္ကို သိေစခ်င္ပါသည္။ ျပည္သူမ်ား ႏုိင္ငံေရးရင့္က်က္မႈရွိမွသာလွ်င္ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ ကူးေျပာင္းမႈ ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ႏွင့္ ျဖတ္သန္းႏုိင္မည္ကို ယံုၾကည္ေစခ်င္သည္။

 **********************************************************************************


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၂၉.၃.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. ျမစ္ႀကီး(၄)သြယ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးသတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနမွ အမိန္႔ေၾကညာစာထုတ္ျပန္
  2. ဘ႑ာအခြန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရသည့္ႏွင့္ တိုက်ိဳကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာ ဗပာိုဘဏ္တို႔ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုမည္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္မဟုတ္ေၾကာင္း ဖြဲ႕စည္းပံုခံုရံုးက ဆံုးျဖတ္
  2. ႏိုင္ငံတကာမွ ေလ့လာသူမ်ားအား ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္
  3. ေရြးေကာက္ပြဲ၌ သတင္းေထာက္ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား ကိုက္ ၅၀၀ အတြင္း မဝင္ရ

 သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

ျမစ္ႀကီး(၄)သြယ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ အမိန္႔ေၾကညာစာထုတ္ျပန္

ျမစ္ႀကီး(၄)သြယ္အား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ ျမစ္ႀကီးေလးသြယ္၏ ေပ(၃၀၀)အတြင္း ျမန္မာ့သယံဇာတထြက္ပစၥည္းမ်ားကို တူးေဖာ္ျခင္း မျပဳရန္ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ၂၀၁၂ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ အမိန္႔ေၾကာ္ ျငာစာ အမွတ္ (၂၆/၂၀၁၂) ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

၎ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံပုဒ္မ ၄၅ တြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို  ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရမည္”ပာု ျပ႒ာန္းထားသည့္အျပင္ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန၏ ဥပေဒပုဒ္မ ၃ ပုဒ္မခြဲ(စ)တြင္ ဓာတ္သတၱဳလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ မရွိေစရပာု ျပ႒ာန္း ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္မွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ျပ႒ာန္းထားသည္ႏွင့္အညီ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ သဘာဝ အေမြ အႏွစ္ျဖစ္သည့္ ဧရာဝတီျမစ္၊ သံလြင္ျမစ္၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္ႏွင့္ စစ္ေတာင္း ျမစ္ႀကီး ၄ သြယ္၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္ ၂၀၁၂ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ (၁၁/၂၀၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနမွ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒ ၃၉ အရ ဤအမိန္႔ေၾကျငာစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန၏ အမိန္႔ေၾကျငာစာ၌ ေဖာ္ျပပါ ရွိသည္။

“စစ္ေတာင္းျမစ္နားမွာ သတၱဳရွာေဖြတဲ့လူေတြ၊ သယံဇာတထြက္ ပစၥည္းရွာေဖြတ့ဲသူေတြေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္း ျမစ္ႀကီးေတြ တိမ္ေကာလာတယ္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္နစ္နာမႈ ေတြကလည္း ေတာ္ေတာ္ကို မ်ားလာပါတယ္။ အဲ့ဒီေဒသမွာရွိတဲ့ လူေတြကလည္း ဒါကို ေတာ္ေတာ္စိုးရိမ္ ေနၾကတာပါ”ပာု သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန၏ စစ္ေတာင္းျမစ္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အမိန္႔ေၾကျငာစာ၌ ျမစ္ႀကီး (၄) သြယ္၏ ျမစ္ေၾကာင္းအတြင္းႏွင့္ ျမစ္ကမ္းစပ္မွ ေပ(၃၀၀)အတြင္း ေျမထုမွ တူးေဖာ္၍လည္းေကာင္း၊ တျခားနည္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ ရတနာဥပေဒပါ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊ သတၱဳ၊ တြင္းထြက္ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းႏွင့္ ေက်ာက္ စသည့္ ဓာတ္သတၱဳမ်ားအား ရွာေဖြျခင္း၊ စမ္းသပ္တိုင္းတာျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အမိန္႔ထုတ္ျပန္သည့္ေန႔မွ ေနာက္ထပ္အမိန္႔ တစံုတရာျဖင့္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း မျပဳသေရြ႕ မျပဳ လုပ္ရန္ တားျမစ္ခဲ့သည္။

YC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ဘ႑ာအခြန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရသည့္ႏွင့္ တိုက်ိဳကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာ ဗပာိုဘဏ္တို႔ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြအရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာႏိုင္ေစရန္ တိုက်ိဳစေတာ့အိတ္ခ်ိန္းႏွင့္ ဒိုင္ဝါသုေတသနအဖြဲ႕ ကုမၸဏီလီမီတက္တို႔မွ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရွိ ဗပာိုဘဏ္ႏွင့္ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိသည္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗပာိုဘဏ္မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၂ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၎က ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ပထမအဆင့္ကိုေတာ့ ၂၀၁၁ ဇြန္လ ကတည္းက စတင္ခဲ့တာပါ။ ေမလမွာ ၿပီးစီးမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဒုတိယ အဆင့္ကိုေတာ့ အာဆီယံ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ံုး(ASEAN Secretariat)ကို အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြ တင္ျပသြားပါမယ္”ပာု ဗပာိုဘဏ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

အာဆီယံ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညႇိယူႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေငြအရင္းအႏွီးမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းခြင့္ေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ေငြအရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္ရန္ ပထမဆံုးေျခလွမ္းအျဖစ္ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ေစ်းကြက္(Bond Market) ဖြံ႕ၿဖိဳးလာရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ဆိုသည္။

လက္ရွိ ေငြအရင္းအႏွီးေစ်းကြက္တြင္ ေခ်းေငြျဖင့္သာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္အျပင္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ား ျပည္တြင္း၌ ထြန္းကား လာႏိုင္ရန္ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္သည့္အခါ ျမန္ဆန္လာႏိုင္ရန္ႏွင့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရာတြင္ အေလးေပးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က အၾကံျပဳ ေျပာၾကားသည္။