Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle2011 Op-Ed
yangonchronicle2011 Op-Ed

၄.၅.၂၀၁၂

ေဆာင္းပါးက႑

  1. ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ဇတ္လုိက္ေက်ာ္မ်ား

*****************************************

ေဆာင္းပါးက႑

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ဇတ္လုိက္ေက်ာ္မ်ား

(Popular News ဂ်ာနယ္ No. 16 Vol 1.4 April 26,2012 မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပခ်က္)

သင္းသင္းသာ

ဘဝစာမ်က္ႏွာမ်ား၏ ဇာတ္လိုက္ေက်ာ္မ်ားကုိ ျပပါဆုိလွ်င္ ကုိယ့္ရဲ႕အခက္အခဲမ်ားကို ကူညီေပးေနသူ၊ ေျဖရွင္းေပးေနသူမ်ားပင္ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ကြၽန္မတို႔ကဲ့သုိ႔ အသံမဲ့သည့္  ျပည္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို နားလည္ႏုိင္စြမ္းရွိသူမ်ားသည္လည္း ကြၽန္မတို႔၏ ဇာတ္လိုက္ေက်ာ္မ်ားပင္ ျဖစ္လိမ့္မည္။ အသံအုိးထဲမွာေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ အသံမ်ားကို…ပြင့္ထြက္လာေစရန္ သင္ၾကားေပးသူမ်ားသည္လည္း ကြၽန္မတို႔၏ ဇာတ္လိုက္ေက်ာ္အစစ္မ်ားပင္ ျဖစ္ေန ေတာ့သည္။

ဇတ္လိုက္ဆုိသည္မွာ

ဇာတ္လိုက္ဆုိေသာနာမ္စားသည္ ကြၽန္မတို႔ကုိယ္တုိင္ ျဖစ္ႏုိင္သလို သင္တုိ႔ကိုယ္တုိင္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မိသားစုအတြက္ အသံုးဝင္ေနသူ၊ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ အသံုးဝင္ေနသူ၊ မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားအတြက္ အသံုးဝင္ေနသူမ်ားသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဇာတ္လိုက္မ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္။ ဥေပကၡာမထားဘဲ  ႏွလံုးသားခ်င္းနီးကပ္ရန္ ေစာင့္ေရွာက္ခ်င္စိတ္ ရိွေနသူမ်ားအားလံုးသည္ ဇာတ္လိုက္မ်ား ျဖစ္ၾကသျဖင့္ ကြၽန္မတုိ႔အားလံုး ဇာတ္လိုက္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

လႊြတ္ေတာ္ထဲမွာ

ယေန႔ ကြၽန္မလုပ္ကိုင္ေနရေသာ အလုပ္သည္ မီဒီယာအလုပ္ သတင္းေထာက္အလုပ္ ျဖစ္ေနသည္။ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ပထမအႀကိမ္ တတိယ ပံုမွန္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ရင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေတြ႕ထိဆက္ဆံခြင့္ ရခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံ ေရးသတင္းေထာက္ျဖစ္ခြင့္ လပိုင္းမွ်သာရိွေသးသည့္ ကြၽန္မအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို နာမည္ႏွင့္လူႏွင့္ တဲြ၍ မသိခဲ့ပါ။ လႊတ္ေတာ္မင္း သားႀကီးမ်ားဟု တင္စားေခၚေနၾကသည့္ ဦးသိန္းညြန္႔၊ ေဒါက္တာေအးေမာင္၊ ဦးခုိင္ေမာင္ရည္၊ ဦးၾကည္ျမင့္ (လသာ) တုိ႔ေလာက္သာ နာမည္ႏွင့္လူ တဲြ၍ သိသည္။ နာမည္သိၿပီး လူမသိသူမ်ားက ခပ္မ်ားမ်ား   ျဖစ္ေနမိသည္။

ဘာေမးမွာလဲ

ထိုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးႀကီးမ်ားထံသုိ႔ ကြၽန္မအစီအစဥ္မရိွဘဲ သတင္းယူခြင့္ ရခဲ့ေတာ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ကြၽန္မ ဘာေမးမွာလဲ! အားလံုးက NLD မလာျခင္းကိစၥ၊ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ရိွျခင္းကုိ ေဒၚနန္းစာႏုက ကန္႔ကြက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း…လႊတ္ေတာ္၏ ေကာ္မတီ ေကာ္မရွင္ အဖဲြ႕မ်ားအား (ျပည္ေထာင္စုအဆင့္) ဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးအဆင့္အျဖစ္ မသတ္မွတ္ေရးကိစၥ၊ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေျပာင္းလဲ သြားသည့္ကိစၥ စသျဖင့္စသျဖင့္ သတင္းေထာက္မ်ားက ကြၽန္မအထက္ကေျပာခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္မင္းသားမ်ားထံ စုၿပံဳေမးေနၾကသည္။ (ကြၽန္မအတြက္ အထူး) ေမးစရာမလို။ ကက္ဆက္ေလးထိုး႐ုံျဖင့္ အဆင္ေျပမည္။ သို႔ေသာ္..ကြၽန္မထိုသို႔ မလုပ္ခဲ့။ က်န္ေနေသးသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို သာ ေခ်ာင္းၾကည့္ေနမိခဲ့သည္။

ကရင္အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ နန္းေစာအြာ

ထမင္းစားေဆာင္မွ ထြက္လာေသာ ကရင္အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အား ကြၽန္မဓာတ္ပံု႐ိုက္ၿပီး ႏႈတ္ဆက္လုိက္သည္။ ထုိသို႔ႏႈတ္ ဆက္အၿပီး ကြၽန္မ ႏႈတ္ခမ္းဖ်ားသို႔ ႐ုတ္တရက္လာသည့္ ေမးခြန္းကို ထုတ္ေမးမိသည္။ ”အစ္မေရအစ္မတို႔ ကရင္ျပည္နယ္က ျပည္သူအတြက္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဘာေတြ လုပ္ေပးၿပီးခဲ့ၿပီလဲ”ဟု စတင္ေမးလုိက္မိသည္။  သူမက ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးအတြက္ လုပ္ကိုင္ေပးေနပံု၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေလ့လာၿပီး ေျဖရွင္းေပးေနပံုတို႔ကို ေျပာျပခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ (ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးအေန ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၌) လတ္တေလာ ေနာက္ဆံုးေမးခဲ့သည့္   ေမးခြန္းကို ေမးျမန္းခဲ့ရာ သူမ၏ေမးခြန္းမွာ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း မျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အိတ္ပိတ္ျဖင့္ သာ ေျဖၾကားခံရေၾကာင္း၊ ဝါးလံုးတားၿပီး လမ္းတံတားဂိတ္ေၾကးေကာက္ခံသူမ်ား ေလ်ာ့ေပးဖို႔ ေမးသည့္ေမးခြန္းအား ဝါးလံုးတားဂိတ္မရွိဘူးဟုသာ ေျဖ ၾကားခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ေမးခြန္းတျခားအေျဖတျခားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုဂိတ္မ်ားရွိေနျခင္းကို သူမကိုယ္တိုင္ ကြင္းဆင္းၿပီးေလ့လာထားေၾကာင္း၊ ဂိတ္ ၃ဝ ထိရွိေန ျခင္းမွ ေလ်ာ့ေပါ့ေပးေစလိုေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚဒြဲဘူ

ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚဒြဲဘူမွလည္း သူမေမးထားသည့္ေမးခြန္းကို မေျဖၾကားေသးေၾကာင္း၊ သူမေမးထားသည့္ေမးခြန္း အား မေျဖၾကားဘဲ ဝန္ႀကီးဌာနမွဆင္း၍ စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကေမးလာ၍ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေန မႈကို လႊတ္ေတာ္၌ မွတ္တမ္းတင္လုိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ သူမေမးသည့္ေမးခြန္းမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္၌ အႀကီးစားဘိန္းေရာင္းသည့္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးေပးေစလိုေၾကာင္း၊ အမႈိက္ပံုးမ်ားထဲတြင္ ေဆးထုိးအပ္မ်ားကိုေတြ႕ေနရေၾကာင္း၊ သူမအေနျဖင့္ ဥပေဒပညာရွင္ပီပီ ဘိန္းေရာင္းသူမ်ား၏ အရင္း အျမစ္ကို အျမစ္ျပတ္သည္အထိ ေျဖရွင္းေပးေစလုိေၾကာင္း   ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ပါတီမွအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး

ကြၽန္မအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေခ်ာင္းၾကည့္ရန္အတြက္ အားလပ္ခ်ိန္တြင္ စု႐ံုးေနၾကသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အနီးသို႔ မေယာင္မလည္ျဖင့္သြားခဲ့သည္။ ရင္ထုိးအဝိုင္း တပ္ဆင္ထားသည့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက အျခားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား သူမေရးထား သည့္ စာရြက္အား ျပေနသည္။ အားလံုးကဝိုင္းဖတ္ၿပီး “ေကာင္းလိုက္တာ” ဆိုသည့္အသံကို ၾကားခဲ့ရသည္။ ထိုအခါ စာေရးသားခဲ့သူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မွ ကိုယ္အိမ္မက္ထဲမွာ ဒီတစ္ခါ လႊတ္ေတာ္တက္ရင္ ဘာတင္ရရင္ေကာင္းမလဲ ရွာေနတုန္း  ဒီကိစၥကိုသြားေတြ႕တာ ဒီကိစၥကိုအေျဖရွာေပးႏိုင္ရင္ အ က်ိဳးရွိလိမ့္မယ္လို႔ လက္ခနဲေတြးမိသြားတယ္။ ျပန္ေတာင္မအိပ္ေတာ့ဘဲနဲ႔ (တစ္ခါတည္းထေရးတယ္) ပုဒ္မေတြလည္းရွာခဲ့တာေပါ့။  ဒီတစ္ပတ္မွာလည္း (လႊတ္ေတာ္ကို) တင္စရာရသြားၿပီ။ သူမ၏ဟန္ပန္က လူငယ္ေလးတစ္ဦးကဲ့သို႔ တက္ၾကြေနသည္။ သူမရရွိထားေသာရတနာအတြက္ ဂုဏ္ယူမဆံုးျဖစ္ေန သည္။ သူမတို႔ (အမ်ိဳးသမီး)အဖြဲ႕ကိုၾကည့္ရင္ ကြၽန္မလည္း ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ သူမတို႔အနားသို႔ကပ္ခဲ့သည္။ အစ္မေရ အစ္မေရးထားတဲ့ ေမးခြန္းလား (အဆိုလား) ညီမကိုဓာတ္ပံု႐ိုက္ခြင့္ျပဳပါလား။  ျပည္သူေတြအတြက္ တင္ျပလို႔ရတာေပါ့ဟု ေျပာခဲ့မိသည္။  ျပည္သူေတြအတြက္ လုပ္ေပးမည္ဆိုလွ်င္ ကြၽန္မအေနျဖင့္ ေက်နပ္ရေပမည္။

႐ုိးသားမႈကုိအေျခခံ

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ကြၽန္မထိေတြ႕ခဲ့ရေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုတြင္ ႏုိင္ငံေရးပရိယာယ္မရွိေၾကာင္း ဖမ္းစားမိခဲ့သည္။ သူတို႔လာ သည့္ ၿမိဳ႕ရြာေဒသအသီးသီးမွ အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ ျပႆနာမ်ားကုိသာ ကုုိယ့္ေဒသခံမ်ားအတြက္ ေတာင္းဆုိဖုိ႔ တစ္စုတေဝးတည္းေရာက္ေနေၾကာင္း သိ ခြင့္ရလုိက္သည္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးပီပီ ႐ုိးသားမႈအေျခခံသည့္ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဓာတ္ျဖင့္သာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ျဖဴျဖဴစင္စင္ ေတြ႕ခြင့္ရသည့္ အတြက္ ကြၽန္မ ၾကည္ႏူးမိသည္။  သူတုိ႔အားလုံးသည္ ကြၽန္မတုိ႔၏ ဇာတ္လုိက္ေက်ာ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြၽန္မတုိ႔၏ ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာအသံမ်ားကုိ ျပန္ ေခၚေပးေနေသာ၊ ကြၽန္မတုိ႔၏ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးေနေသာသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တံခါးဝမ်ားမွ ေခ်ာင္းၾကည့္ၿပီး သိခြင့္ရခဲ့သည္။ ႐ုိးသား သည့္ ႏုိင္ငံေရး စိတ္ဓာတ္မ်ားသာ တုိးပြားႏုိင္ပါေစ…

စကားခ်ပ္ – လႊတ္ေတာ္ျပင္ပရွိဇာတ္လုိက္ေက်ာ္မ်ားကုိလည္းမေမ့ပါ။ ေနာင္အလ်ဥ္းသင့္သည့္အခါ မွတ္တမ္းတင္ပါဦးမည္။

 *****************************************

 


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

Document yangonchronicle2011
yangonchronicle2011

၄. ၅.၂၀၁၂

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

  1. စာနယ္ဇင္းဥပေဒအား ျပ႒ာန္းေပးသြားၿပီး အြန္လိုင္းမီဒီယာမ်ား မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳမည္ဟု ဒုဝန္ႀကီးေျပာ
  2. ေနျပည္ေတာ္ရွိ ပာိုတယ္္မ်ား လံုျခံဳေရးတိုးျမႇင့္ရမည္
  3. ဂ်ီအက္စ္အမ္ဖုန္းမ်ား အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈ ၇ရက္ေန႔တြင္ စတင္ရရွိမည္ျဖစ္

ျပည္တြင္းပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား

  1. အလုပ္သမားေန႔အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တိုင္အား ျပန္လည္ရွင္းလင္း၍ ေမေဒးေန႔က်င္းပ
  2. ၈၈ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ေတာင္ႀကီးတြင္ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္

သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

*****************************************

ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား

စာနယ္ဇင္းဥပေဒအား ျပ႒ာန္းေပးသြားၿပီး အြန္လိုင္းမီဒီယာမ်ား မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳမည္ဟု ဒုဝန္ႀကီးေျပာ

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးဝင္းမွ အြန္လိုင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျခားမီဒီယာမ်ားကဲ့သို႔ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ၎တို႔အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယခုအေျခအေနတြင္ ျပည္တြင္းရွိ အြန္လိုင္းမီဒီယာမ်ားသည္ စာေပစိစစ္ေရးသို႔ တင္စရာမလိုဘဲ ေဖာ္ျပေန ၾကေၾကာင္းႏွင့္ မၾကာမီ စာနယ္ဇင္းဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္သို႔ျပ႒ာန္းၿပီးပါက ယင္းကဲ့သို႔ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကိစၥရပ္အား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမလ ၃ရက္ေန႔၌ မနက္ ၉နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ကမၻာ့စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေန႔ (Word Press Freedom Day)အခမ္းအနား၌ ေျပာၾကားသြား ေၾကာင္း ယင္းပြဲသို႔တက္ေရာက္သည့္ စာနယ္ဇင္းမီဒီယာသမားတစ္ဦးထံမွ သိရသည္။

“ဒုဝန္ႀကီးေျပာသြားတဲ့အထဲမွာေတာ့ အရင္ဆံုး လႊတ္ေတာ္ကို သတင္းမီဒီယာဥပေဒမူၾကမ္း အတည္ျပဳၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ အြန္လိုင္းမီဒီယာေတြကို မွတ္ပံုတင္ဖို႔ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေပးမယ္လို႔ ေျပာသြားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေလာေလာဆယ္မွာ အြန္လိုင္းမီဒီယာေတြက စာေပစိစစ္ေရးကို တင္စရာမလိုပဲ ေရးသားေနၾကတာျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုလည္း ေျပာသြားေသးတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ သတင္းသမားေတြအေနနဲ႔ က်င့္ဝတ္ေတြ အတတ္ ပညာေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ကိုလည္း ဥပေဒထဲမွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေၾကာင္းနဲ႔ လြတ္လပ္တဲ့ စာနယ္ဇင္းသတင္းဆရာမ်ားအသင္းေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာေရးဆရာမ်ားအသင္းေတြ ျပန္ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေအာင္လည္း ကူညီေပးပါတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင)