Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Document yangonchronicle 2011 - (2)
yangonchronicle 2011 - (2)

၇.၅.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၂)

  1. ျမန္မာ့သယံဇာတမ်ား ရွိရာ အေျပးအလႊား သြားၾကျခင္း

(Washington Post မွ 5 April 2012 ရက္စြဲပါ Gold rush to Burma ကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

  1. ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေႂကြးၿမီကိစၥအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္

(FT မွ 30 April 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar’s reforms hailed as credit positives ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

******************************

ျမန္မာ့သယံဇာတမ်ား ရွိရာ အေျပးအလႊား သြားၾကျခင္း

(Washington Post မွ 5 April 2012 ရက္စြဲပါ Gold rush to Burma ကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

မၾကာေသးခင္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အလည္အပတ္ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဘန္ကီမြန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား တုိးခ်ဲ႕လုပ္ကုိင္သြားရန္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းသုိ႔ တုိက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း ျပည္ေျပး မီဒီယာ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဧရာဝတီမဂၢဇင္းတြင္ ေၾကးနီသတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ရန္ ျမန္မာအစုိးရက လယ္ယာေျမ ၇၈၀၀ ဟက္တာခန္႔ကုိ သိမ္းယူခဲ့သည့္ သတင္းတစ္ပုဒ္ ပါရွိလာသည္။

"လယ္သမားမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ၎တုိ႔ပုိင္ဆုိင္ေသာ လယ္ေျမမ်ားကုိ သိမ္းပုိက္သည့္အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ အနည္းငယ္သာ ရရွိသည္။ ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေဒသခံအရာရွိႀကီးမ်ားအဆုိအရ အဆုိပါ လယ္ေျမမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္က ပုိင္ဆုိင္ၿပီး သိမ္းယူသည့္ ကိစၥကုိ သမၼတ၏ အမိန္႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ လုပ္ကုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္" ဟု ဧရာဝတီမီဒီယာက ေဖာ္ျပသည္။ အဆုိပါ လယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ ေၾကးနီတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ တရုတ္၊ ကေနဒါ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံပုိင္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္မည့္ေနရာမွာ စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္သည္။

ကုလအႀကီးအကဲ ဘန္ကီမြန္း စုိးရိမ္တႀကီး ေျပာဆုိသြားသည့္ အေရးကိစၥမ်ားတြင္ အဆုိပါ ဆားလင္းႀကီး ၿမိဳ႕နယ္မွ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ သိမ္းပုိက္ခံလယ္ေျမမ်ား ပါဝင္ပုံမရေပ။ သုိ႔ေသာ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဥေရာပ၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ကုိရီးယားတုိ႔က ျမန္မာႏွင့္စီးပြားေရး လုပ္ကုိင္ရန္ ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္ထားမႈမ်ားကုိ ဖယ္ရွားေနခ်ိန္တြင္ ဧရာဝတီမဂၢဇင္းမွ အဆုိပါသတင္းမွာ လြန္စြာ ဖတ္သင့္ဖတ္ထုိက္သည့္ သတင္းဟုပင္ ယူဆမိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏွစ္ကာလၾကာျမင့္စြာ ရက္စက္ ၾကမ္းတမ္းေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ေအာက္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာလည္း ဆုိးဆုိးရြားရြားပင္ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အာဏာရရွိလာၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ကာလၾကာရွည္စြာ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ လႊတ္ေပးျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ခံရေအာင္ လမ္းဖြင့္ေပးျခင္း အပါအဝင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးခဲ့သည္။ လက္ရွိ အေနအထားအထိလည္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသလုိ ေနာက္ထပ္မ်ားစြာေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူမ၏ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) တုိ႔ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ျငင္း၍ မရႏုိင္ေသာ ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိသူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ယင္းၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲက သက္ေသ ထူလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူမ၏ ေအာင္ျမင္မႈက လက္ရွိ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ယခင္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ အာဏာကုိ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေပ။ NLD သည္ ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေနရာမ်ားတြင္ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရ၏ မီဒီယာဆင္ဆာ တည္းျဖတ္မႈမွာလည္း ကမာၻေပၚတြင္ အဆုိးဆုံး ၁၀ ႏုိင္ငံအဆင့္၌ ပါဝင္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာဆရာမ်ား ကာကြယ္ေရး ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။ ရာႏွင့္ ခ်ီေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလည္း ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံထားရဆဲပင္ ျဖစ္၏။ ယခု စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ ဆားလင္းႀကီးမွ လယ္သမားမ်ားကိစၥကုိ ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္လည္း တရားဥပေဒႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မရွိေသးသည္မွာ ထင္ရွားလြန္းလွသည္။

ဤသုိ႔ေသာ အခ်ိန္တြင္ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားကုိ ဘယ္ေလာက္ အတုိင္းအတာအထိ လ်င္ျမန္စြာ ဖယ္ရွားေပးမည္နည္း ဟူေသာေမးခြန္းကုိ ေျဖရန္ လြန္စြာ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ တအိအိႏွင့္ ဖယ္ရွားေနမည္ဆုိပါက ဒီမုိကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ျမန္မာ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား အက်ိဳးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းမည္ မဟုတ္ေပ။ ခပ္ျမန္ျမန္ ဖယ္ရွားမည္ဆုိလွ်င္လည္း အျခားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ ျမွင့္တင္ေပးရာတြင္ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ ေလ်ာ့က်ရေပလိမ့္မည္။ ဥေရာပမသဂၢကမူ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ ဖယ္ရွားေရးထက္ ဆုိင္းငံ့မႈမွ်သာ ျပဳလုပ္ေပးရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာမွ်ရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းသုိ႔ ဆုံးျဖတ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္ဟန္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ ဥေရာပကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ကြင္းျပင္ေပၚ၌ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါေျခခ်လုိက္သည္ႏွင့္ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္ႏုိင္သည့္ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္လာဖြယ္ရွိသည္ ဟူေသာအခ်က္ကုိ သေဘာေပါက္သင့္ပါသည္။

ေရႊလုိ တန္ဖုိးႀကီးေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ သယံဇာတမ်ား ရယူလုိေသာ ဖြံၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားက လႊတ္ေတာ္၌ NLD ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း မွ်ေသာ ေနရာရရွိသည့္ ကိစၥကုိ ရလဒ္ေကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ ထင္မွတ္ ေျပာဆုိေနၾကသည္မွာ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားၾကည့္စရာ ေကာင္းသည္။ တကယ္ဆုိလွ်င္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားသာ အဆုိပါ သယံဇာတမ်ားႏွင့္ ပုိမုိ ထုိက္တန္သည္ဟု ဆုိခ်င္သည္။

*****************************

ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေႂကြးၿမီကိစၥအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္

(FT မွ 30 April 2012 ရက္စြဲပါ Myanmar’s reforms hailed as credit positives ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈ အမ်ားစုကုိ ဆုိင္းငံ့ရန္ ဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ)၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ရရန္ရွိသည့္ေၾကြးၿမီမ်ား ေလွ်ာ္ေပးၿပီး အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား အျပည့္အဝ ျပန္ေပးမည္ဟူေသာ ေၾကညာခ်က္ အစရွိသည္တုိ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈကုိ ျမင့္တက္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးအဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ေရးေအဂ်င္စီ Moody က သုံးသပ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ေၾကြးၿမီ ျပန္ဆပ္ႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ အဆင့္မ်ိဳးေရာက္ရွိရန္ ျမန္မာအေနျဖင့္ စီးပြားေရး ေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ဆုိးဆုိးရြားရြား လုိအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း Moddy က ေထာက္ျပေျပာဆုိၿပီး ျမန္မာ့ဘ႑ာေရးစနစ္ကုိ “ယုိင္နဲ႔ေနသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ဘ႑ာေရးစနစ္” ဟု သတ္မွတ္ေဖာ္ျပသည္။

ေမလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ Moody ကထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကြးၿမီအဆင့္အတန္းသတ္မွတ္ခ်က္တြင္ “ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ကာလၾကာရွည္စြာ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရၿပီး ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္းက ေပးရန္ ရွိေသာေၾကြးၿမီမ်ားကုိ ဆုိင္းငံ့ထားမႈေၾကာင့္ ေၾကြးၿမီအဆင့္သတ္မွတ္၍ မရႏုိင္ေၾကာင္း” ေဖာ္ျပထားသည္။

သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္လာျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တုိးခ်ဲ႕လာျခင္း၊ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊ ေၾကြးၿမီေလွ်ာ္ေပးမႈတုိ႔ ရရွိလာျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပုိမုိ ရရွိလာမည္ျဖစ္ကာ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေရး ႏွင့္ သံတမန္ေရးရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလည္း အားေကာင္း လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးထားသည္။

အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်လာျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံစုံပါဝင္သည့္ ဘ႑ာေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကုိင္ခြင့္မ်ား ရရွိလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Moody က ဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ စီးပြားေရးတံခါး ဖြင့္ေပးမႈႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ မျပဳေသးသေရြ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈမွာ ေရရွည္ တည္တံ့ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သတိေပးေျပာဆုိသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာ ယေန႔အခ်ိန္အထိ နိမ့္က်ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း တစ္ဦးခ်င္းဂ်ီဒီပီမွာ ၈၃၂ ေဒၚလာရွိသည္။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အထီးက်န္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ရျခင္း၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ အျခား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ မရရွိခဲ့ျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရး နိမ့္က်ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

Moody ၏ မွတ္ခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ အရည္အေသြး ညံ့ဖ်င္းျခင္း တရားဥပေဒမ်ား အားနည္းခ်က္ရွိျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းထားမ်ား ကာလၾကာရွည္စြာ ျမင့္မားခဲ့ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားမ်ား ကန္႔သတ္ခ်က္ ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ “အစုိးရ၏ အခြန္စနစ္မွာလည္း အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား၊ ေမွာင္ခုိေဈးကြက္မ်ား အစရွိသည္တုိ႔ေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ႏုိင္ျခင္းမရွိ” ဟု မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ရန္မျဖစ္မေန လုိအပ္လ်က္ရွိသလုိ ေၾကြးျပန္ဆပ္ႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ အဆင့္ သတ္မွတ္ခံရေရး အတြက္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း Moody က ဆုိသည္။

*******************************


Google Docs makes it easy to create, store and share online documents, spreadsheets and presentations.
Logo for Google Docs

Document yangonchronicle 2011- (1)
yangonchronicle 2011- (1)

၇.၅.၂ဝ၁၂

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား အပိုင္း(၁)

  1. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အက်ိဳးရွိမည့္ အကူအညီမ်ား ဆက္တိုက္ ရရွိေရး ေတာင္းဆို

(Gulf News မွ 7 May 2012 ရက္စြဲပါ Su Kyi calls for ‘sustainable, sound’ fund ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အလြန္အကၽြံဝင္လာမည္ကို စိုးရိမ္ရ

(IPS မွ 3 May 2012 ရက္စဲြပါ Carey L.Biron ေရးသားေသာ Over–investment fears loom in Myanmar ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး ခရီးရွည္

(The Telegraph India မွ 7 May 2012 ရက္စဲြပါ Long Journey ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

*******************************

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အက်ိဳးရွိမည့္ အကူအညီမ်ား ဆက္တိုက္ ရရွိေရး ေတာင္းဆို

(Gulf News မွ 7 May 2012 ရက္စြဲပါ Su Kyi calls for ‘sustainable, sound’ fund ကို ဘာသာ ျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလကို ျဖတ္သန္းလ်က္ရွိရာ အဆက္မျပတ္ျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးရွိမည့္ အကူအညီမ်ား (sustainable and sound aid) လုိအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တနဂၤေႏြေန႔က ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

သူမအေနျဖင္႔ ဗုဒၶဟူးေန႔က လႊတ္ေတာ္သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ႔ရာ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းထံမွ ဘာမ်ား ေမွ်ာ္လင္႔သနည္း ေမးျမန္းခဲ႔ရာ ဂ်ာမန္ႏိုင္ငံ၏ အပတ္စဥ္ထုတ္ Welt am Sonntag သို႔ ေျပာၾကားရာတြင္ “