Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2011- (1)
Document yangonchronicle 2011- (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2011- (1)

 

၇.၁.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ထားဝယ္စီမံကိန္း ကန္ထရုိက္ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရန္ ျမန္မာနည္းလမ္းရွာ

(Bangkok Post သတင္းစာမွ 4 Jan 2013 ရက္စြဲပါ Myanmar eyes Dawei do-over ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. ကာကြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အိႏၵိယကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ျမန္မာႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်သုိ႔ သြားမည္

(India Times သတင္းစာမွ 7 Jan 2012 ရက္စြဲပါ Defence Minister AK Antony to visit Myanmar, Australia for stronger defense ties ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. ျမန္မာ၏ အိႏိၵယ၊ဂ်ပန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ျခင္းက တ႐ုတ္ကို စိုးရိမ္ပူပန္မႈျဖစ္ေစ

(6 Jan 2013 ရက္စြဲပါ The Economic Times မွ Myanmar’s ties with India,Japan,West concern China ကို ဘာသာျပန္ပါသည္)

  1. ျငိ္မ္းခ်မ္းေရးၾကားဝင္ေစ့စပ္မႈမွန္သမွ်အစိုးရေပၚမူတည္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကား

(AFP News မွ Jan 6 2013 ရက္စြဲပါ “Suu Kyi says any peace bid is up to Myanmar Gov’t” သတင္းကိ္ု ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

***************************************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ထားဝယ္စီမံကိန္း ကန္ထရုိက္ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရန္ ျမန္မာနည္းလမ္းရွာ

(Bangkok Post သတင္းစာမွ 4 Jan 2013 ရက္စြဲပါ Myanmar eyes Dawei do-over ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကန္ထရုိက္အား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။

ထုိသုိ႔ကန္ထရုိက္အားျပင္ဆင္ရာတြင္ ထားဝယ္စီမံကိန္းအားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳမည့္ Italian-Thai Development PLC(ITD) ကုမၸဏီအစား အျခားဦးပုိင္ကုမၸဏီတစ္ခုထူေထာင္မႈမ်ိဳးျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

"ထားဝယ္စီမံကိန္း အခ်ိန္ေႏွာင့္ေႏွးေနတာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ျမန္မာအစုိးရက စုိးရိမ္ပူပန္ေနပါတယ္။ ကုမၸဏီသစ္တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ အထူးအဖြဲ႕ တစ္ရပ္ထူေထာင္မယ့္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကုိလည္း ရယူလုိပါတယ္" ဟု ထုိင္းအမ်ိဳးသားစီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘုတ္အဖြဲ႕မွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး Arkhom Termpittayapaisith က ေျပာၾကားသည္။

၎၏အဆုိအရ ကုမၸဏီသစ္ကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဂ်ပန္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအဖြဲ႕၊ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ITD တုိ႔က ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ဖြယ္ရွိသည္။

က်ိဳးတူဖက္စပ္လုပ္ငန္းသေဘာေဆာင္မည့္ ယင္းကုမၸဏီသစ္သည္ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းအေပၚ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက အဓိကအေထာက္အပံ့တစ္ခုသဖြယ္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကားကြဲလြဲမႈျဖစ္ေပၚေနသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံက စီမံကိန္းအစိတ္အပုိင္းမ်ားအားလုံးတြင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ပင္မကုမၸဏီႀကီးတစ္ခု တည္ေထာင္လုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံက စီမံကိန္း၏ မတူညီေသာအခန္းက႑အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရးအတြက္ သီးျခားကုမၸဏီမ်ားရွိေစလုိသည္။

ျမန္မာအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ားတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးရန္ ထုိင္းႏုိင္ငံကအဆုိျပဳထားသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားအရ စီမံကိန္းတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျမွင့္တင္ေရးမွာ ထူးထူးျခားျခားဆြဲေဆာင္မႈမရွိေၾကာင္း၊ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားထံမွ ရန္ပုံေငြရယူႏုိင္ေရးမွာလည္း အခက္အခဲျဖစ္လ်က္ရွိေၾကာင္း Arkhom Termpittayapaisith က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္ခန္႔က ITD ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ ခန္႔မွန္းစရိတ္စကကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံက ျပန္လည္ေရးဆြဲျပဳျပင္ေစလုိသည္။ ဤအေတာအတြင္း ထုိင္းစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ထားဝယ္စီမံကိန္းတြင္ ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခြင့္ရရွိေအာင္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနက ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

ထုိင္း-ျမန္မာပူးတြဲေကာ္မတီအစည္းအေဝးကုိ လာမည့္ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္တစ္ႀကိမ္၊ မတ္လ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ေဈးကြက္တန္ဖုိးအရ  ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆုံးေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီျဖစ္ေသာ ITD သည္ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းကုိ ႏွစ္ေပါင္း ၇၅ ႏွစ္ လည္ပတ္လုပ္ကုိင္ခြင့္သေဘာတူညီခ်က္ရရွိထားသည္။ ယင္းစီမံကိန္း၏ အေျခခံအေဆာက္အဦ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပထမအဆင့္ အတြက္ ေဒၚလာ ၈ ဒႆမ ၅ ဘီလီယံလုိအပ္ၿပီး ယင္းအဆင့္တြင္ ကားလမ္းႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ေဖာက္လုပ္မႈမ်ားပါဝင္သည္။

အႀကီးစားလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေရနံခ်က္စက္ရုံမ်ား၊ စတီးစက္ရုံမ်ား တည္ေဆာက္မည့္အစီအစဥ္အတြက္ လုိအပ္ေငြမွာ ေဒၚလာ ၅၀ ဘီလီယံျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထားဝယ္အထူးစီပြားေရးဇုန္ကဲ့သုိ႔တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္အျခား စီးပြားေရးဇုန္ႀကီးႏွစ္ခုမွာ သီလဝါႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴစီမံကိန္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။

ထားဝယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုမၸဏီ(DDC)မွ အမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာ Somchet Thinaphong က လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ သေဘာတူလုိက္ေရာမႈမ်ား ေျပာင္းလဲလုိသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိထားျခင္းမရွိ ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္သစ္မ်ားကုိ ႀကိဳဆုိပါေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။

"ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမိတ္ဖက္ေတြ ပုိမုိဝင္ေရာက္လာေလ စီမံကိန္းႀကီးအတြက္ေကာင္းမြန္ေလပါပဲ" ဟု ၎က ဘန္ေကာက္ပုိ႔စ္သတင္းစာသုိ႔ ေျပာၾကားသည္။ "ဂ်ပန္အစိုးရက မိတ္ဖက္အျဖစ္ပါဝင္မယ့္ကိစၥေၾကာင့္ ထားဝယ္စီမံကိန္းအတြက္ လုိအပ္တဲ့ အရင္းအႏွီးေတြ ရရွိမွာျဖစ္သလုိ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြလည္းပုိမုိစိတ္ဝင္စားလာမွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

DDC မွ စီနီယာအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ Kiwamu Honda က ထုိင္းအစုိးရသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္အစိုးရအပါအဝင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ထားဝယ္စီမံကိန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရန္ ေျပာဆုိလ်က္ရွိသည္ဟူေသာအခ်က္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္းေျပာဆုိသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ထားဝယ္စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေသးစိတ္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွာ ေျပာင္းလဲမႈမရွိေသးသလုိ ITD သည္လည္း မိတ္ဖက္ကုမၸဏီအျဖစ္ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

--------------------------------------------------------------------------

ကာကြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အိႏၵိယကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ျမန္မာႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်သုိ႔ သြားမည္

(India Times သတင္းစာမွ 7 Jan 2012 ရက္စြဲပါ Defence Minister AK Antony to visit Myanmar, Australia for stronger defense ties ကုိဘာသ