Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Editorial
Document Editorial

Snapshot of the item below:
Editorial

*

*

၈.၂.၂၀၁၃

အေတြးအျမင္

အယ္ဒီတာအာေဘာ္

စီးပြားေရးသစ္ မျဖစ္ထြန္းေသး

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးမႈမွာ တစ္စံုတစ္ရာအတုိင္းအတာထိေတာ့ လက္ေတြ႕အလုပ္ျဖစ္လာေလၿပီ။ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈ မ်ား၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္မႈမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတျဖည္းျဖည္းခ်င္းနည္းပါလာမႈ  အစရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ကို ျပည္သူမ်ားေတြ႕ျမင္လာရသည္။ ဤရၿပီးေသာ ႏုိင္ငံေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ရန္ႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြား ဖို႔ရာ၌ အဓိက ေမာင္းႏွင္အားမွာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျဖစ္သည္။

အစိုးရမွ စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာဖို႔ မူဝါဒအခ်ိဳ႕ကိုေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားအေပၚ ႀကီးမားသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚမလာခဲ့ေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား လာေရာက္ေနၾကေသာ္လည္း ေလ့လာမႈသာ မ်ားေနၿပီး လက္ေတြ႕ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသို႔ ေရာက္ရွိမႈမွာ အနည္းငယ္သာရွိပါေသးသည္။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ကိုင္တြယ္တက္လွ်င္ ႏုိင္ငံစီးပြားေရးကို ျမႇင့္တင္ ေနေၾကာင္း အိမ္နီးခ်င္း ဗီယမ္နမ္၊ ကမာၻဒီယား အစရွိသည့္ႏိုင္ငံမ်ားကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္သိရွိႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာမူ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တဖြဲဖြဲမလာေရာက္ခင္ အႀကိဳအေနျဖင့္ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပႆနာမ်ားစြာကို ေျဖရွင္းေနရသည္။ ယခင္အစိုးရမွ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မညီညြတ္ေသာေၾကာင့္ ယခု တစ္စံုတစ္ရာလင္းပြင့္မႈရွိလာသည့္အခါ ပဋိပကၡမ်ား၏ အရင္းခံ အေၾကာင္းရင္းလုိ ျဖစ္ၾကသည္။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ အေရးပါသည့္ ႏုိင္ငံတကာမွရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားစြာပါၿပီး အင္အားေတာင့္တင္း၍ နည္းပညာ အဆင့္ျမႇင့္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားပါဝင္သည့္ သီလဝါဆိပ္ကမ္းအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းေတာင္ လုပ္ငန္းစတင္ခါစမွာပင္ ယခင္အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈ မ်ားေၾကာင့္ အစိုးရ ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား စီမံကိန္းေျမကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကီးမားသည့္ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္လုိ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ ၾသဇာရွိသည့္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမွာလည္း အထက္ပါကဲ့သို႔ အ႐ႈပ္အေထြး မ်ားစြာကို ႀကိဳးစားျဖည့္ေနရသည္။ မည္သို႔ပင္ဆုိေစ အေၾကြးႏြံနစ္ေနသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံဖို႔ ႏုိင္ငံတကာမွ အေၾကြး ဘီလီယံေပါင္းမ်ား ေလွ်ာ္ပစ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္လည္း အေၾကြးေပးမည္ဆုိျခင္းေၾကာင့္ ထုိအေၾကြးမ်ားျဖင့္ပင္ ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးကို တည္ေဆာက္သြားရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသားတစ္ဦးစီ၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏျမင့္မားလာဖို႔မွာ အစိုးရ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမူဝါဒမ်ားေပၚတြင္ မ်ားစြာမူတည္ေပသည္။ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဝင္ေရာက္လာဖို႔ လုပ္သာကိုင္သာရွိသည့္ စီးပြားေရးဝန္းက်င္ေကာင္းကို ဖန္တီးေပးဖို႔၊ အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးကူညီမႈအပါအဝင္ ျပည္သူအမ်ားအား အလုပ္အကိုင္မ်ားရရွိေစေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မႈတို႔ျဖင့္ တာဝန္ေက်မည္ဆိုပါက ျပည္သူမ်ားအၾကား ေစ်းကြက္၏ မက္လံုးမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္လုိစိတ္မ်ား ထက္သန္လာၿပီး ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး အင္ဂ်င္ကို ျမႇင့္တင္သြားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ထြန္းသစ္စဒီမုိကေရစီတိုးတက္မႈမ်ားမွာ ေရွရွည္တည္တံ့မွာျဖစ္ၿပီး ေရွ႕ဆက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖို႔မွ ေရခံေျမခံေကာင္းမ်ားလည္း ရရွိသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

0 comments:

Post a Comment