Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2013 (2)
Document yangonchronicle 2013 (2)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2013 (2)

*

*

၂၈.၂.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၂)

  1.  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးခန္းဖြင့္လွစ္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း AIA မွ ေျပာၾကား

(Reutersသတင္းဌာနတြင္ပါသည့္ AIA say will open representative office inMyanmarကိုဘသာျပန္ဆုိသည္။)

  1. ေတာင္အာဖရိက ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒက္စမြန္တူးတူး ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႕ေတြ႕ဆံု

( Christian Today မွ 27 Feb 2013 ရက္စြဲပါ “ Arch bishop Tutu meets Suu Kyi သတင္းကို ဘာသာျပန္ ဆိုသည္။ )

***************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးခန္းဖြင့္လွစ္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း AIA မွ ေျပာၾကား

(Reutersသတင္းဌာနတြင္ပါသည့္ AIA say will open representative office in Myanmarကိုဘသာျပန္ဆုိသည္။)

အာရွ၏ အႀကီးမားဆံုးေသာအာမခံကုမၸဏီႀကီးျဖစ္သည့္ AIA Group Ltd သည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအျမန္ဆံုး ျဖစ္ေသာအေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္း ေစ်းကြက္တြင္ ဝယ္လုိအား ျပည့္မီေအာင္ အေကာင္အေဖာ္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာအစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးဖြင့္လွစ္ဖို႔ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္းဗုဒၶဟူးေန႔၌ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ကုမၸဏီဟာ ႐ုံးခြဲဖြင့္ဖို႔ “ပဏမသေဘာတူညီမႈ” ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း နားေထာင္ရန္ႏွင္႔ ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာရန္ျဖစ္ေၾကာင္း AIA၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Mark Tuckerမွ အစည္းအေဝးပြဲ၌ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။ “တစ္ခါက ျမန္မာႏုိင္ငံဟာအလြန္စိတ္ဝင္စား ဖို႔ေကာင္းတဲ့ ေစ်းကြက္ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ယခုေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျဖစ္လာပါဦးမည္” Tucker ကဆုိသည္။

ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ကုမၸဏီတည္ေထာင္ ခြင့္ျပဳ  မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကုမၸဏီအားစီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခြင့္  ေပးမည္ ေတာ့မဟုတ္ပါ။ AIA ၏ ၿပိဳင္ဖက္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Prudential Plc မွလည္းမ်ားမၾကာမီကႏွစ္စဥ္ အာမခံေစ်းကြက္ အတြင္းအာမခံေၾကး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁.၆ ဘီလီယံထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို စိတ္ဝင္စားေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အရြယ္ေရာက္သူဦးေရ ျမင့္မားမႈႏွင့္အညီ စုေဆာင္းမႈႏႈန္းျမင့္မားၿပီး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေနေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသမွာ အေနာက္၏ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈႏွင့္ အတိုးႏႈန္းနိမ့္ပါးမႈ ဒဏ္သင့္ေနေသာ အသက္အာမခံလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စြဲေဆာင္မႈအား ျမင့္မားလ်က္ရွိေနသည္။

 AIA သည္ မႏွစ္ကသီရိလကၤာႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံတို႔ရွိအာမခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုဝယ္ယူခဲ့သည္။ AIAကုမၸဏီအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္

ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးလာေရာက္ထူေထာင္ျခင္းမွာမေလးရွားတြင္ ၎ဝယ္ယူထားသည့္လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ကို ဘ႑ာေငြျဖည့္တင္းရန္  ေငြရမည္႔အလယ္အလတ္

ကာလအစီအစဥ္တစ္ရပ ထူေထာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းဗုဒၶဟူးေန႔၌ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္မ်ား၏ တန္ဖိုးမွာကုန္လြန္ခဲ့သည့္ ဘ႑ႏွစ္အတြင္း၂၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္မားသြားခဲ့ေၾကာင္းကုမၸဏီကတင္ျပခဲ့သည္။ အနာဂတ္စီးပြားေရး၏ လက္ရွိတန္ဖိုးကိုေဖာ္ျပေနေသာ ယင္းပမာဏမွာဘ႑ႏွစ္အကုန္ ႏုိဝင္ဘာ ၃၀ အေရာက္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၁၉ ဘီလီယံ

ျမင့္မားလာခဲ့သည္။ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္ အျမတ္ပမာဏမွာလည္း ၆.၄ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၄၃.၆ ရာခုိင္ႏႈန္းခုန္တက္ခဲ့သည္။ AIA၏ အသားတင္အျမတ္မွာ ၃.၂ဘီလီယံရွိၿပီး ရွယ္ယာတစ္စု၏ တန္ဖိုးမွာ ၁၈ ဆင့္ ရွိခဲ့သည္။

Thomson Reuters ၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရစိစစ္သံုးသပ္သူမ်ားကအဆုရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္၂၂ ဆင့္ရွိဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထား ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

AIA ရွယ္ယာမ်ားသည္ ပင္မဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ ေဟာင္ေကာင္၌ မနက္ပိုင္းေရာင္းဝယ္ (ကုန္သြယ)္ မႈတြင္   ၂.၁ ရာခုိင္ႏႈန္းျမင့္တက္သြားခဲ့သည္။ HangSeng ညႊန္းကိန္း စံ   ၀.၆  ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင္႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ျမင္႔လာသည္ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။

**********************************************************************

ေတာင္အာဖရိက ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒက္စမြန္တူးတူး ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႕ေတြ႕ဆံု

( Christian Today မွ 27 Feb 2013 ရက္စြဲပါ “ Arch bishop Tutu meets Suu Kyi သတင္းကို ဘာသာျပန္ ဆိုသည္။ )

Photo Credit by AP

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနေသာ ေတာင္အာဖရိက ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒတ္စမြန္တူးတူး ႏွင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟုသိရသည္။

ႏိုဘယ္ဆုရွင္တကယ့္ေခါင္းေဆာင္ကို သူမ၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနအိမ္တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒက္စမြန္တူးတူး ကေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ဒက္စမြန္တူးတူးက ၎အေနျဖင့္ ဤၽႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနစဥ္ ေက်ာခ်မ္းမိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမွန္တကယ္ စစ္မွန္စြာ လြတ္လပ္ခြင့္ရခ်ိန္ တြင္ ျပန္လည္လာေရာက္ရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

“ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အလားအလာဟာ ေကာင္းေပမဲ့ ငုပ္လ်ိဳးေနပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားျပႆနာေတြ မရွိေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာ အလားအလာအျပည့္အဝ ေကာင္းမြန္ေနတာကို ကၽြန္ေတာ္ျမင္ေတြ႔ခ်င္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုပါသည္။

ျမန္မာအစိုးရကိုလည္း ဒီမိုကေရစီ ဦးတည္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဒက္စမြန္တူးတူးက တိုက္တြန္း အားေပးသည္။

ဧရာဝတီ သတင္းဌာန အဆိုအရ ဒတ္စမြန္တူးတူးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႕ ေရာက္ရွိေနစဥ္အတြင္း အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ အစီစဥ္မရွိဟု သိရွိရသည္။

******************************************************************************

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

0 comments:

Post a Comment