Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle2013 (1)
Document yangonchronicle2013 (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2013 (1)

၆.၃.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ စားသံုးသူေစ်းႏႈန္းသံုးလဆက္တိုက္ က်ဆင္း

(BBC News မွ Japan’s consumer prices fall for third straight monthကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

**********************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ စားသံုးသူေစ်းႏႈန္းသံုးလဆက္တိုက္ က်ဆင္း

(BBC News မွ Japan’s consumer prices fall for third straight monthကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျဖစ္ေပၚလာရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈ၏ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းမွာဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ စားသံုးသူ ကုန္ပစၥည္းေဈးႏႈန္းသံုးလတိုင္တိုင္ ဆက္တိုက္ က်ဆင္းေနခဲ့မႈျဖစ္သည္။ စားေသာက္ကုန္မွ အပက်န္ ကုန္စည္မ်ားမွာ  လြန္ခဲ႔သည္႔ တစ္ႏွစ္ကထက္စာလၽွင္ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ၀.၂ ရာခုိင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့ သည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ေငြက်ဳံ႕မႈကို ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာခက္ခက္ခဲခဲရင္ဆုိင္ေနခဲ့ရသည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ စားသံုးသူမ်ားအေနျဖင့္ ေနာင္အခါေစ်းခ်ိဳလာမွ ဝယ္ယူမည္ဟုဆို  ေသာအခါ ျပည္တြင္း ဝယ္လုိ အားကိုထိခုိက္ခဲ့ရသည္။

စားသံုးသူေစ်းႏႈန္း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျမင့္မားလာျခင္းသည္ ေႏွးေကြးေနေသာဂ်ပန္စီးပြားေရးကို ျပန္ လည္ ခုိင္မာအားေကာင္းေစသည့္ အဓိက အခ်က္ျဖစ္သည္ဟုဂ်ပန္အစိုးရကဆုိသည္။ စားသံုးသူေစ်းႏႈန္းေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္ျမင့္လာလွ်င္စားသံုးသူမ်ားသည္ မ်ားမၾကာမီပင္(ေရြ႕ဆုိင္းျခင္းထက္) ကုန္စည္မ်ားကို  ျပန္လည္ ဝယ္ယူလာလိမ့္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ (ေနာင္အခါ၌စားသံုးသူမ်ားသည္ ကုန္စည္မ်ားအတြက္ က်သင့္တန္ဖိုး ကိုပိုမုိေပး အပ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။)

ယင္းမွာျပည္တြင္းစားသံုးမႈ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျမႇင့္တင္ရာ၌ အကူအညီ ျဖစ္ၿပီးဂ်ပန္၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ကိုျမႇင့္တင္ရာေရာက္ပါသည္။       ျပည္တြင္းဝယ္လုိအားသည္ ကမာၻဝယ္လိုအားက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ဒဏ္သင့္ေနသည့္ (လြန္ခဲ့သည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားက ဂ်ပန္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အႀကီးမား ဆံုးေမာင္းႏွင္ခဲ့သည့္) ပုိ႔ကုန္က႑နည္းတူဂ်ပန္၏ စီးပြားေရးအတြက္ အလြန္အေရးပါသည္။ နာတာရွည္ ျဖစ္စဥ္ ၿပီးခဲ့သည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေႏွးေကြးေလးလံေနေသာဂ်ပန္၏ စီးပြားေရးကို ျပန္လည္ အားေကာင္းလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုကတိကဝတ္ျဖင့္ အႏုိင္ရခဲ့သည့္ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ Shinzo Abe သည္ ဗဟိုဘဏ္အားေငြက်ံဳ႕မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ကိုပိုမုိလုပ္ေဆာင္ရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

သူ၏ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ကာလတြင္ေတာင္ ဗဟိုဘဏ္အား စားသံုးသူေစ်းႏႈန္း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တိုးတက္  လာေစရန္ေငြေၾကးကို အကန္႔ အသတ္မဲ့႐ုိက္ ထုတ္သင့္ေၾကာင္းအႀကံေပးခဲ့သည္။ ေစ်းကြက္ထဲေငြမ်ားမ်ားလိမ့္ဝင္သြားေစျခင္းျဖင့္ စားသံုးသူမ်ားသည္ သံုးစြဲဖို႔ ေငြသားမ်ားပိုမိုရရွိလိမ့္ မည္ျဖစ္ၿပီး ၎ကပင္ ေစ်းကြက္ဝယ္လိုအားသာမကေစ်းႏႈန္းမ်ားကိုပါ ဆြဲတင္သြားမည္သေဘာျဖစ္သည္။ Mr Abe ၏ ဖိအားေအာက္မွာပင္ဂ်ပန္ ဗဟိုဘဏ္သည္ယခု ႏွစ္အေစာပိုင္းကာလက ၎၏ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကို ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သံုးသပ္သူမ်ားက စားသံုးသူ ေစ်းႏႈန္းမ်ားဆက္လက္က်ဆင္းေနျခင္းဟာေငြေဖာင္းပြမႈ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းရဖို႔ လြယ္လြယ္ကူကူႏွင့္ ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္ဟု ဆုိသည္။

“အစိုးရဟာစားသံုးသူေစ်းႏႈန္း ျမင့္မားလာမႈကိုေတြ႕ျမင္ခ်င္ၾကေသာ္လည္းသတ္မွတ္စံႏႈန္းကိုရရွိဖို႔ ခက္ခဲ႐ုံသာမကစီးပြားေရးနာတာရွည္ျဖစ္စဥ္ ျဖတ္သန္းမႈကုိေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းရွင္းရွင္းလင္းလင္းညႊန္ျပထားသည္။” ဟု Fujistu Research Institute မွ Martin Schulz က ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ “လာမည့္ လအနည္းငယ္အတြင္းေတာ့ ဘာမွျဖစ္လာဦးမွာမဟုတ္ပါဘူး” ဟု ၎ကဆိုသည္။ ဂ်ပန္စားသံုးသူမ်ား သည္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ သံုးစြဲမႈကိုစတင္ႏုိင္ရန္အတြက္ သူတို႔၏ လစာဝင္ေငြ ျမင့္မားလာဖို႔အပါအဝင္ သူတို႔၏ ပုိင္ဆုိင္မႈတန္ဖိုးမ်ားပါ တုိးျမႇင့္လာဖို႔ လုိအပ္ ေၾကာင္း၊ ဒါမွသာသူတို႔ဟာဘ႑ေရးအရပိုမုိလံုၿခံဳမႈရွိတယ္လို႔ ခံစားရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းအဆင့္ႏွစ္ဆင့္စလံုး လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ရလဒ္အားျဖင္႔ စားသံုးသူေစ်းႏႈန္းမ်ားဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ စတင္ျမင့္မားလာ ရန္အခ်ိန္ၾကာျမင့္မည္္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

************************************************************************************************

 

 

 

 

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

0 comments:

Post a Comment