Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. အိႏၵိယ-ျမန္မာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္းက အခြင့္အေရးႏွင့္ စုိးရိမ္စရာမ်ားကုိ ဖန္တီးလ်က္ရွိ

(VOA သတင္းဌာန၏ 17 June 2013 ရက္စြဲပါ Burma-India Transport Project Raises Opportunities, Concerns ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)  

  1. ဘာသာမတူ အိမ္ေထာင္ျပဳမႈတားျမစ္ေရးအဆိုျပဳခ်က္ကို ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆန္႔က်င္

(The Nation မွ 18 Jun 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar woman’s groups oppose interfaith marriage proposal ”သတင္းကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)


အိႏၵိယ-ျမန္မာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္းက အခြင့္အေရးႏွင့္ စုိးရိမ္စရာမ်ားကုိ ဖန္တီးလ်က္ရွိ

(VOA သတင္းဌာန၏ 17 June 2013 ရက္စြဲပါ Burma-India Transport Project Raises Opportunities, Concerns ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္)  

အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ေဖာက္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လမ္းကြန္ယက္ စီမံကိန္းသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စုိးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ားကုိျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ မ်ားစြာေဝဖန္ခံေနရသည္။ ကုလားတန္ဟုအမည္ရေသာ ယင္းစီမံကိန္းသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳး မႈနည္းပါးေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနာက္ပုိင္းေဒသႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံတုိ႔ကုိ ဆက္သြယ္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား တုိးျမွင့္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ ရည္မွန္းထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးသမား မ်ား၏ သတိေပးခ်က္အရ ႏွစ္ႏုိင္ငံမွအာဏာပုိင္မ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေတာ႐ုိင္းတိရစၦာန္မ်ား ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္မည့္ အေရးကုိ လစ္လ်ဴ႐ႈလ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ယင္း ကုလားတန္စီမံကိန္းႀကီး ၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းမီဇုိရမ္ျပည္နယ္မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခ်င္းျပည္နယ္ကုိျဖတ္သန္းကာ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းရွိရာေဒသသုိ႔ အေဝးေျပးလမ္းႏွင့္ေရေၾကာင္း လမ္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ကုလားတန္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးကြန္ယက္က ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ၿပီး ဆက္သြယ္ရန္ခက္ခဲေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ား အၾကား ကုန္သြယ္ေရးစီးဆင္းမႈကုိ အလြယ္တကူတုိးျမင့္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး လယ္သမားမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြလည္းျမင့္တက္ေစ မည္ျဖစ္ကာ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ေပၚထြန္းေစႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လုံေလာက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူမ်ားသိရွိႏုိင္ေအာင္ ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ က်ေရာက္ႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကုိလည္း လစ္လ်ဴ႐ႈထားၾကေၾကာင္း တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကဆုိသည္။

 

ယဥ္ေက်းမႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဂယက္႐ုိက္ခတ္မႈ

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ခဲ့စဥ္က ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အေမြအနစ္မ်ား ထိခုိက္ပ်က္စီးခဲ့ရၿပီး ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားသည္ ထုိသုိ႔ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ား လက္ေတြ႕က်က် လုပ္ေဆာင္ ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ေသာ စုိးရိမ္စရာေကာင္းသည့္ အေရးကိစၥမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျဖရွင္းမႈမျပဳလုပ္ႏုိင္ေသးသေရြ႕ စီမံကိန္းႀကီးကုိ ရပ္ဆုိင္းထားရန္ ကုလားတန္လႈပ္ရွားမႈဟု အမည္ရသည့္ ျပည္တြင္း လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕က ၿပီးခဲ့ သည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

Arakan River Network မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး TwanZaw က ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံျခားသတင္း ေထာက္မ်ားကလပ္တြင္ ယခုလုိေျပာဆုိသည္။

“လက္ရွိအခ်ိန္အထိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး အစရွိတာေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အစီရင္ခံစာတစ္ခုမွ ထြက္မလာ ေသးပါဘူး။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ဂယက္႐ုိက္ခတ္မႈ ျဖစ္တဲ့ကိစၥေတြ အကဲျဖတ္ခ်က္လည္း ထြက္မလာေသးပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ေဒသခံေတြရဲ႕ လူမႈေရးနဲ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြျဖစ္ေပၚေနရတာပါ”ပာု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ကုလားတန္စီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုလုံးကုိ အိႏိၵယအစိုးရက ခန္႔မွန္းေျခေဒၚလာ ၂၁၄ သန္းျဖင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပး လ်က္ရွိသည္။ ယင္းသုိ႔ေထာက္ပံ့မႈသည္ အိႏၵိယအစိုးရ၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေရးဟူေသာ အေရွ႕ေမွ်ာ္ မူဝါဒတစ္စိတ္တစ္ပုိင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ယင္းစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အိႏိၵယ၏အႀကီးဆုံးေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းႀကီး လည္းျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ လက္ရွိအေနအထားတြင္ အိႏိၵယႏုိင္ငံဘက္ မီဇုိရမ္ျပည္နယ္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခ်င္းျပည္နယ္သုိ႔ ေဖာက္လုပ္ လ်က္ရွိသည့္ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီး၏ အိႏိၵဘက္အပိုင္းအတြက္သာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ ခ်က္တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ထားႏုိင္သည္ဟု သိရသည္။

ေတာ႐ုိင္းတိရစၦာန္ဆုိင္ရာ ဇီဝေဗဒပညာရွင္ KashmiraKatati က ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အိႏိၵယမွ ေဖာက္လုပ္လ်က္ရွိေသာ အေဝးေျပး လမ္းမသည္ ေတာ႐ုိင္းတိရစၦာန္မ်ား၏ အသုိက္ၿမံဳမ်ားရွိရာ ေနရာမ်ားကုိ ျဖတ္သန္းသြားေၾကာင္း၊ အိႏိၵယႏုိင္ငံ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာနကလည္း အဆုိပါကိစၥကုိ လစ္လ်ဴ႐ႈထားေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ၎သည္ ေတာ႐ုိင္းတိရိစၦာန္မ်ားအေပၚ ထိခုိက္မႈကုိ အေလးေပးေဖာ္ျပထားသည့္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာကုိေရးသားခဲ့သည္။

“အဲဒီဝန္ႀကီးဌာနက ဒါ႐ုိက္တာဆီကုိ ကၽြန္ေတာ္စာလည္းေရးတယ္ ဖက္စ္လည္းပုိ႔ခဲ့တယ္။ အစီရင္ခံစာကုိ တစ္စုံ တစ္ေယာက္ကမွ အသိအမွတ္မျပဳၾကပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္သိတာေနာက္တစ္ခုက ဝန္ႀကီးဌာနဆီက ဘာသတင္းအခ်က္အလက္ တစ္ခုမွ ထပ္ထြက္မလာဘူးဆုိတာပါပဲ။ ေနာက္ဆုံးမွာ ကုလားတန္စီမံကိန္း အစီရင္ခံစာကို ကၽြန္ေတာ္ဖတ္လုိက္ရတယ္။ အဲဒီ ထဲမွာ ဘာတစ္ခုမွ ကန္႔ကြက္ထားတာ မရွိဘူး။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ကလည္း စီမံကိန္းကုိ ခြင့္ျပဳထားတာေတြ႕ရ တယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕အကဲျဖတ္ခ်က္ေတြဟာ ဆုိးဆုိးရြားရြားမွားယြင္းေနပါတယ္”ဟု KashmiraKatati ကေျပာၾကားသည္။

မီဇုိရမ္ျပည္နယ္တြင္ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈမွာ တစ္ဝက္ခန္႔ၿပီးစီး သြားၿပီျဖစ္သည္။ အဆုိပါလမ္းမေဖာက္လုပ္မႈ အျပည့္ အဝၿပီးစီးသြားပါက သဘာဝေတာ႐ုိင္း တိရိစၦာန္မ်ား ေနထုိင္ရာ အသုိက္အၿမံဳမ်ားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။

“အစီရင္ခံစာထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ထားသလုိ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆုံး ကိစၥပါလာတယ္။ အဲဒါကေတာ့ အဲဒီလမ္းမႀကီးဟာ သဘာဝေတာ႐ုိင္းတိရိစၦာန္ေတြ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကား ႏုိင္ေရးအတြက္ ပင္မလမ္းေၾကာင္းႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ လာမယ္ဆုိတာပါပဲ။ က်ားအေကာင္ေရေတြေလ်ာ့က်လာတာကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေဆြးေႏြးေျပာဆုိထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ နယ္စပ္ ေဒသတရားမဝင္ ေတာ႐ုိင္းတိရိစၦာန္ ေမွာင္ခုိေရာင္းခ်မႈေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မယ္”ဟု ၎က ဆုိသည္။

ထုိသုိ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္သည့္ ကိစၥကုိ အိႏိၵယအစိုးရအရာရွိမ်ားက မသိက်ိဳးႏြံျပဳခဲ့သည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိအိႏၵိယသံ႐ုံးမွ ပထမအတြင္းဝန္ Rajesh Swami က စီမံကိန္းကုိ ေထာက္ခံမႈျပဳထားသည့္ ေၾကညာခ်က္ကုိ ဖတ္ျပသည္။ ကုလားတန္စီမံကိန္းႀကီးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပည္သူမ်ားသိရွိ ႏုိင္ေအာင္ ထုတ္ျပန္ရန္ လုိအပ္ေသာ္လည္း စီမံကိန္းရပ္ဆုိင္းရန္ အေၾကာင္းမရွိေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

“အမွန္ေျပာရရင္ စီမံကိန္းက ေဒသတြင္းအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြကုိပဲ ေဆာင္ၾကဥ္းလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ပာု ၎ကဆိုသည္။

ကုလားတန္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕အဆုိအရ အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္းရွိ လယ္သမားမ်ားသည္ မီဇုိရမ္ျပည္နယ္မွ လယ္ယာေျမမ်ား အတြက္ လုံေလာက္ေသာေလ်ာ္ေၾကးေငြ မရရွိခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း အလားတူ ေခါင္းပုံျဖတ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚ လာမည္ကုိ ၎တုိ႔က စုိးရိမ္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ကုလတန္စီမံကိန္းအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေျမေနရ&#