Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (2)
Document

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (2)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား (၂)

အရွင္ဝီရသူ သုိ႔မဟုတ္ ဗုဒၶဘာသာအၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ကြယ္က ဘုန္းႀကီးတစ္ပါး

(The Diplomat မွ 27 June 2013 ရက္စြဲပါ Ashin Wirathu: The Monk Behind Burma’s Buddhist Terror ကုိဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

 ဇူလုိင္လအတြက္ ထြက္ရွိလာေသာ TIME မဂၢဇင္းသည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ထိပ္ပုိင္းအရာရွိႀကီးမ်ား၏ အာ႐ုံစုိက္ မႈကုိရရွိခဲ့သည္။ အဆုိပါ မဂၢဇင္း၏မ်က္ႏွာဖုံးတြင္ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးျဖစ္ေသာ အရွင္ဝီရသူ၏ တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းေနသည့္ ဓာတ္ပုံကုိေဖာ္ျပထားသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး႐ုံထားေသာ သကၤန္းေနရာတြင္မူ “ဗုဒၶဘာသာအၾကမ္းဖက္သမား၏ မ်က္ႏွာ” ဟုေဆာင္းပါးေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည္။ ေဆာင္းပါးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္းထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည့္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ ေရး ဆူပူအုံၾကြမႈမ်ားႏွင့္ ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အရွင္ဝီရသူ မ်ားစြာပတ္သက္ေနမႈမ်ားကုိ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ ရန္စမႈမ်ားပါဝင္ေသာ ေဆာင္းပါးကုိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ သမၼတ႐ုံးက ေၾကညာခ်က္တစ္ ရပ္ထုတ္ ျပန္ကာ တုံ႔ျပန္သည္။ “TIME မဂၢဇင္းပါေဆာင္းပါးသည္ ဗုဒၶဘာသာအေပၚ နားလည္မႈလြဲမွားမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚ ေစသည္။ ျမန္မာအ စိုးရသည္ လက္ရွိအေနအထားတြင္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ မလုိလားအပ္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ရွင္းလင္းႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း လ်က္ရွိသည္” ဟု ေၾကညာခ်က္ကဆုိသည္။ ဦးသိန္းစိန္ကမူ အရွင္ဝီရသူကုိ ဗုဒၶ၏သားေတာ္၊ ျမင့္ျမတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအျဖစ္ပင္ ေခၚဆုိသည္။

‘ဗုဒၶဘာသာဝင္’ ႏွင့္ ‘အၾကမ္းဖက္သမား’ ဟူေသာ စကားလုံးႏွစ္လုံးကုိ ပူးတြဲေရးသားထားမႈက တစ္ကမာၻ လုံးတြင္ ရွိေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအားလုံးကုိ အၾကမ္းဖက္သမားသဖြယ္ ဝါးလုံးရွည္ျဖင့္ ရမ္းလုိက္သကဲ့သို႔ မမွ်မတျဖစ္ ေစသည္ ဟူသည္မွာ မွန္ကန္ဖြယ္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘာသာေရးဂုိဏ္းဂနဖြဲ႕ အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ား အဆုံးသတ္ေရး၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားစည္းလုံးညီညြတ္မႈ တည္ေဆာက္ေရး အစရွိ သည္တုိ႔အ တြက္ စစ္မွန္ေသာႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိသည္ဟူေသာ အစိုးရ၏ ေျပာဆုိမႈမ်ား ကအ မွန္တကယ္ ျပႆနာျဖစ္ေနေသာ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ေလွ်ာ့ ေပါ့ေပါ့ျဖစ္ေစ ရန္ရည္ရြယ္ ျခင္းျဖစ္ သည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ အဆုိပါ TIME မဂၢဇင္းေဆာင္းပါးကအႀကံျပဳထားသည္။

ထုိသုိ႔ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေနေသာ ျပႆနာမ်ားထဲက သိသာထင္ရွားေသာ ကိစၥတစ္ခုမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အရွင္ဝီရသူသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ အစြန္းေရာက္သည့္သေဘာထားမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ တက္ၾကြစြာ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳေနသည္ဟူေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

မြတ္စလင္မ်ားကုိ ရန္သူဟုေခၚေသာ အရွင္ဝီရသူက မၾကာေသးခင္က ယခုလုိေျပာသည္။

 “သင္တုိ႔အေနနဲ႔ အၾကင္နာေမတၱာတရားအျပည့္အဝထားႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ေခြး႐ူးတစ္ေကာင္ရဲ႕ ေဘးမွာ သင္တုိ႔အိပ္ ႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး”

 “မြတ္စလင္ေတြဟာ အာဖရိကငါးၾကင္းေတြလုိပဲ။ သားေပါက္တာအရမ္းျမန္တယ္။ ၾကမ္းတမ္းတယ္။ ဇတ္တူ သားစားတယ္။ သူတုိ႔က ဒီႏုိင္ငံမွာ လူနည္းစုေတြျဖစ္ေပမယ့္သူတုိ႔ရဲ႕ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးေတြေၾကာင့္ က်ဳပ္တုိ႔ေတြ ဒုကၡခံၾကရတယ္”

 ထုိသု႔ိေသာ သေဘာထားမ်ိဳးရွိေနသည္မွာ အရွင္ဝီရသူတစ္ဦးတည္းမဟုတ္ေပ။ ၎ကုိေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ ေပးၾကေသာ ပရိသတ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတြင္လည္း ယင္းသုိ႔ေ&#