Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

Current News
Document

Snapshot of the item below:
Current News

ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး သတင္းစဥ္


ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားက အသင္းအဖြဲ႔ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ ထုတ္ျပန္

၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒသည္ အသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ရွိေနသျဖင့္ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္အတြက္ ဘံုသေဘာတူညီ ခ်က္တစ္ခု ကို လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၅၀၀ ေက်ာ္၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ေတာင္းဆိုခ်က္သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း နာေရး ကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)ရံုးခန္းတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အသင္းအဖြဲ႔ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းေဆြးေႏြးပြဲ အၿပီး ေတာင္းဆို လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူမႈေရးအဖြဲ႔အ စည္း (၃၇) ဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၅၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထုိ႔ုျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေကာ္မတီမွ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းျပ႒ာန္း အတည္ျပဳ ရန္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည့္ အသင္းအဖြဲ႔ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား မွတ္ပံုတင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားသာ လုပ္ေဆာင္ရန္သင့္ေလွ်ာ္ၿပီး အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ လႈပ္ရွွားေဆာင္ရြက္ ျခင္းမ်ားကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္မသင့္ေၾကာင္း ယင္းသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အၾကံျပဳထားသည္။

ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္  ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အဘက္ဘက္မွ  နိမ့္က်ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ  ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ  ေအာက္ေျခလူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္ျခင္း သည္ လူမႈေရးႏွင့္  ပရဟိတလုပ္ကိုင္ေသာ  မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားကို ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား   ျဖစ္ေပၚေသာ ဥပေဒကို ထပ္မံ ထုတ္ျပန္ရန္ မလိုလားေၾကာင္း ထည့္သြင္းထားသည္။

ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ အသင္းအဖြဲ႔ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ဇူလိုင္လအတြင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ UNDP ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ EU ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္း မ်ား ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၈ ဖြဲ႔မွ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိေနခဲ့သျဖင့္ ယင္းဥပေဒကို ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ရာတြင္ အသင္းအဖြဲ႔ဆိုင္ရာ ဥပေဒအစား အသင္းအဖြဲ႔မ်ား  မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒဟု အမည္ေျပာင္းလဲထားၿပီး အသင္းအဖြဲ႔ မွတ္ပံုတင္ေၾကးကို က်ပ္ငါးသိန္းမွ ငါးေသာင္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ထားခဲ့သည္။

လက္ရွိ အသက္ဝင္ေနေသာ အသင္းအဖြ႔ဲမ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ လက္ထက္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ အသင္းအဖြဲ႔ တို႔သည္ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရရွိရန္ ၎တို႔သတ္မွတ္ထားသည့္ နည္းလမ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားျဖင့္ မွတ္ပံုတင္သြင္းရသည္။ ဥပေဒ၏ ျပစ္ဒဏ္ျပ႒ာန္းခ်က္မွာ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ထိုဥပေဒသည္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ ဆက္လက္အာဏာ တည္ခဲ့သည္။

YC


 

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းအတြက္ အႀကံေပးအဖြဲ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား တင္ဒါေခၚယူကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားအနက္ ဒုတိယ အႀကီးဆုံးျဖစ္ေသာ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြား ေရးဇုန္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္း ပုိင္းဆုိင္ရာ အႀကံေပးအဖြဲ႕ ႏွင့္ ႏုိင္ငံ တကာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွ သူမ်ားအား အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အႀကံေပးအဖြဲ႕ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္သိမ္း ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရသည္။

“အထူး စီးပြားေရးဇုန္ေတြထဲမွာ ထူးျခားတာက ေက်ာက္ျဖဴ အထူး စီးပြားေရးဇုန္က G to G မလုပ္ဘူး၊ အရင္ ႏွစ္ခုက G to G ပါတယ္။ G to G မပါတဲ့ အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ က်င့္သုံးမႈနဲ႔ အညီ တင္ဒါစနစ္ကုိ အသုံးျပဳသြား လို႔ရတယ္။ တင္ဒါစနစ္ကုိ သုံးတဲ့အခါ ႏုိင္ငံတကာ က်င့္သုံး တဲ့ပုံက အရင္ဆုံး လုပ္ငန္းအႀကံေပးအဖြဲ႕ ေရြးရတယ္။ ေရြးၿပီးတာနဲ႔ တစ္ၿပဳိင္နက္တည္း လုပ္ငန္းအႀကံေပးအဖြဲ႔က ေက်ာက္ျဖဴအထူး စီးပြားေရးဇုန္မွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမယ့္သူေတြ ကုိ ေရြးရ တယ္” ဟု တင္ဒါေခၚယူေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္းက ေျပာၾကား သည္။

ထုိ႔အျပင္ ေက်ာက္ျဖဴေဒသသည္ ပထဝီအေနအထားအရ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး မဟာဗ်ဴဟာ က်ေသာ ေနရာကုိ ပုိင္ဆိုင္ထားၿပီး ေက်ာက္ျဖဴေဒသရွိ မေဒးကၽြန္းသည္ တန္ခ်ိန္ သုံးသိန္း ဆုိက္ကပ္ႏုိင္ေသာ ေရနံတင္ ဆိပ္ကမ္း ရွိသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အျပင္ ႏုိင္ငံ ျဖတ္ေက်ာ္ ကုန္စည္စီးဆင္းရာ စီးပြားေရး စႀကၤန္ အျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အေကာင္းဆုံးေနရာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ေက်ာက္ျဖဴ  အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ဖန္တီးေပးႏုိင္ၿပီး ေက်ာက္ျဖဴေဒသအတြက္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္ဆုံး႐ႈံးမႈ နည္းပါးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အဓိက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ ခြင့္ျပဳသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ဒါ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီ (BEAC) တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္သန္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း ပထမအဆင့္ကုိ ၂ဝ၁၄ - ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း တည္ေဆာက္ ႏုိင္ရန္ ရည္မွန္းထားၿပီး ကနဦးကာလ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇၇ သန္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည္ ဟု သိရွိရသည္။

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ တင္ဒါ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီကုိ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၊ ယင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၏ အႀကံေပးအဖြဲ႕ႏွင့္ ယင္း စီမံခန္႔ခြဲ မႈေကာ္မတီကုိ ထိန္းညွိမည့္ ေကာ္မတီသုံးခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး စုစုေပါင္း အဖြဲ႕ဝင္ ၁၆ ဦးပါဝင္ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

YC 


အလုပ္ရွင္မွ အလုပ္အခ်ိန္ပိုခိုင္းလွ်င္ အလုပ္သမားဌာနသို႔ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားရမည္

လက္ရွိတြင္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၌ အလုပ္ရွင္မ်ားက အလုပ္သမားမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ အလုပ္ခ်ိန္ထက္ အလုပ္အခ်ိန္ပိုခိုင္းေစမႈမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒအရ အေရးယူခံရျခင္းမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရး အတြက္ မိမိတို႔၏ စက္႐ုံတြင္ အလုပ္အခ်ိန္ပိုခိုင္းေစမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားဌာနမ်ားသို႔ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးဝင္းရွိန္က စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔၊ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရး႐