Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

CURRENT NEWS
Document

Snapshot of the item below:
CURRENT NEWS

ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး သတင္းစဥ္


၂၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ တက္ေရာက္

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ဘ႐ူႏိုင္းဒါ႐ူဆလမ္ႏိုင္ငံ၊ ဘန္ဒါဆရီဘီဂါဝန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ၌ က်င္းပေသာ ၂၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ အာဆီယံအလွည့္က် ဥကၠ႒ တာဝန္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ တာဝန္လြဲေျပာင္းတာဝန္ယူ ထမ္းေဆာင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အစည္းအေဝး၌ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ယခုအခါတြင္ အာဆီယံေပါင္းစည္း ေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ အခ်ိန္ကို ေရာက္ရွိၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အာဆီယံအသိုက္အဝန္း တည္ေထာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတို႔၏ တိုးတက္မႈမ်ားကို တစ္ကမၻာလံုးက နီးကပ္စြာေစာင့္ၾကည့္ေနပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ စီးပြားေရးအရ စြမ္းအားရွိၿပီး ရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိဳးသည့္ေဒသ၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသည့္ေဒသအျဖစ္ တစ္ကမၻာလံုးကို ျပသရန္လိုအပ္ပါ ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း အာဆီယံ၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္က ေရာက္ရွိရန္ အခ်ိန္နီးကပ္လာသည္ႏွင့္ အညီ က်န္ရွိေနေသး သည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မီေစရန္ ပြင့္လင္းစြာသံုးသပ္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ အာဆီယံသည္ ျပင္ပ သို႔ ေရွး႐ႈသည့္ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အလြန္ အာဆီယံေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ အသစ္ခ် မွတ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ အျခားေသာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုပါ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ အာဆီယံ အသိုက္အဝန္းတည္ေဆာက္သည့္ေနရာတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၌ အာဆီယံအသိုက္အဝန္း ေပၚေပါက္ ေရးသည္ အာဆီယံ၏ အႏိၱမပန္းတိုင္းမဟုတ္ေသးဘဲ အာဆီယံ အသိုက္အဝန္း၏ နိဒါန္းသာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ၂၀၁၆ - ၂၀၂၀ ကာလစီမံခ်က္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ စတင္သင့္ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အာဆီယံအ ေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ရပ္တစ္ခ်က္တစ္ခုတည္း ရရွိေစရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မၾကာေသးမီ ကာလက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ အာဆီယံ အသိုက္ အဝန္းေပါင္း စည္းေရးကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အစိုးရ၏ ငါးႏွစ္သက္တမ္းထက္ဝက္ျဖစ္ေသာ ပထမလ ေပါင္း ၃၀ အတြင္း၌ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား ခ်မွတ္ ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ ေပၚထြန္းေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ သိသာထင္ရွား ေသာ တိုးတက္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း အားလံုး ၿပီးျပည္စံုျခင္းမရွိေသးဘဲ အခက္အခဲမ်ားရွိေနပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း မိမိတို႔အေနျဖင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားသြားႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ထားပါေၾကာင္း အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

အစည္းအေဝးသို႔ ဘ႐ူႏိုင္းဒါ႐ူဆလင္ႏိုင္ငံ ဘုရင္ဆူလ္တန္ဟာဂ်ီ ဟာဆာနာလ္ဘိုကီးယားမူအစ္ဇာဒင္ဝါဒိုလာ၊ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆမ္ဒက္ဟြန္ဆန္၊ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတႏိုင္ငံ သမၼတေဒါက္တာ ဆူစီလိုဘမ္ဘန္းယူဒို ယိုနို၊ လာအိုျပည္သူ႔ ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ သြန္ဆင္းသမာေဗာင္၊ မေလးရွားႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဒါတြတ္ဆရီမိုဟာ မက္နာဂ်စ္တြန္း အဗၺဒူလ္ရာဇတ္၊ ဖိလစ္ပိိုင္သမၼတႏိုင္ငံ ဘီနင္ႏိုအကီြ၊ စင္ကာပူ သမၼတႏိုင္ငံဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ မစၥတာ လီရွန္လြန္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥ ရင္လပ္ရွင္နာဝပ္၊ ဗီယက္နမ္ ဆိုရွယ္လစ္ သမၼတႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ငုယင္တန္ဇြန္း၊ အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာလီေယာင္မင္၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘး ၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 YC


ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံပါ အာဏာခြဲေဝမႈႏွင့္ သယံဇာတခြဲေဝမႈမ်ားကိုသာ ဦးစြာျပဳျပင္သင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား သံုးသပ္

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ အာဏာခြဲေဝမႈႏွင့္ သယံဇာတခြဲေဝမႈမ်ားကိုသာ ဦးစြာျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုက သံုးသပ္ေျပာထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေအးေမာက္က “ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ မဟုတ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအျမင္နဲ႕ ေျပာရရင္ ျပည္သူ႔အတြက္ အဓိကအက်ိဳးရွိတဲ့ဟာ၊ လြယ္လည္း လြယ္တဲ့ဟာေတြ အရင္ျပင္၊ ဥပမာ ဇယား (၂) ကိစၥဆုိရင္ power sharing နဲ႕ resource sharing ရွိတယ္။ ဒါေလးေတြ အရင္လုပ္။ ျပည္သူအတြက္ တကယ္အက်ိဳးရွိတာ။ တခ်ိဳ႕မလိုတဲ့ ပုဒ္မေတြရွိတယ္။ ျပည္သူအတြက္ ျပင္ေပးရမယ္။ လြယ္တာကို အရင္လုပ္၊ ခက္တာကို ဒုတိယလုပ္၊ အခက္ဆံုးကို တတိယလုပ္၊ အဲ့ဒီလိုေျဖရွင္းသြားရင္ မေအာင္ျမင္စရာ ဘာမွမရွိဘူး” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ဥကၠ႒ဦးသိန္းညြန္႔က “ေကာ္မတီထံ အေျခခံဥပေဒထဲက လက္ေတြ႕ျပင္လို႕ရ ႏိုင္တဲ့အခ်က္ေတြကို တင္ထားတယ္။ အာဏာခြဲေဝမႈ ကိစၥေတြျဖစ္တဲ့ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးေတြ ကို လႊတ္ေတာ္ေရြးဖို႔၊ တရားေရးစနစ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက ထိန္းထားတာကို ျပန္႐ုပ္သိမ္းေပးဖို႔ ကိစၥေတြပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ လက္ေတြ႔အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္တာေတြကို ေပးထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေတြက ၂၀၁၅ မွာ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္မယ္လို႕ ယူဆထားတာပါ။ ဆႏၵခံယူပြဲကို ျဖတ္ရတယ္ဆိုတာ အင္မတန္မွ ခက္ခဲမယ္လို႕ ျမင္ပါတယ္။ အေျခအေနအရ ျဖစ္ႏိုင္တာကို ေဆာင္ရြက္ရႏိုင္ဖို႔ တင္ထားပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေဒါက္တာဗညားေအာင္မိုးက မိမိတို႕ပါတီအေန ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို တန္းတူညီတူျဖစ္ေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေရး၊ ဖက္ဒရယ္မူအရ ျပည္ေထာင္စု ကို တည္ေဆာက္ရန္ ကိုက္ညီသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖစ္လာေရး၊ အာဏာခြဲေဝေရး (power sharing) ႏွင့္သယံဇာတခြဲေဝေရး (resource sharing) ကိစၥမ်ားကိုျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ဦးစားေပးႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ဆိုသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီသို႔ ပါတီအသီးသီးမွ ျပင္ဆင္လိုသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အသီးသီးမွ ျပင္ဆင္လိုသည့္အခ်က္ မ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္မတိုင္ခင္ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။

YC


ႏိုဝင္ဘာလ၌ ျပဳလုပ္မည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးလက္မွတ္မေရးထိုးခင္ အစိုးရႏွင့္ ေကအိုင္အို ေဆြးေႏြးပြဲ မွ  အခ်က္(၇) ခ်က္ သေဘာတူညီမႈရရွိ

ႏိုဝင္ဘာလပတ္အတြင္း ျပဳလုပ္မည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ မတိုင္ခင္ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔မွ ၁၀ ရက္အထိ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ မေနာ္ကြင္းရွိ မဂၽြယ္ခန္းမတြင္ က်င္းပေသာ အစိုးရႏွင့္ KIOအဖြဲ႔ (၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အခ်က္ (၇) ခ်က္ကို သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

(က) ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ (Political Dialogue) က်င္းပႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္မႈျဖစ္ေသာ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးတြင္ပါဝင္ရန္ ေကအိုင္အုိအား ဖိတ္ေခၚသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္သေဘာတူသည္။

(၁) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ စီမံခ်က္မ်ားကို ေပးပို႕ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္မည္။

(၂) ေကအိုင္အိုကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွေတာင္းဆိုေသာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား ညီလာခံ (Ethnic Armed Conference) က်င္းပမည္။

(ခ) ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ေမလ (၂၈ - ၃၀) အတြင္း ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားေၾကာင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္း၊ ႏွစ္ဖက္ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈမ်ား တိုးတက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔အေပၚ ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစေရးကို ဆက္လက္ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူသည္။

(ဂ) နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးအေျခအေနအရ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရြ႕ေျပာင္းေနထုိင္ၾကေသာ ျပည္သူမ်ား မူလေနထိုင္ရာ အရပ္သို႔ ျပန္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ အေျခခံရမည့္မူမ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္တစ္ရပ္ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ႏွစ္ဖက္ အဖြဲ႕မ်ား၏ အလုပ္အဖြဲ႕ (Technical Team) မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားက ဆက္လက္ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အနည္းဆံုးရြာ (၄) ရြာကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး ေရွးဦးစီမံခ်က္ (Pilot Project) အျဖစ္ညိႇႏႈိင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ သေဘာတူသည္။

(ဃ) စစ္ရွိန္ေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစေရးအတြက္ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ (Joint Monitoring Committee) ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသအားလံုးအက်ံဳးဝင္ေစမည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းသြားရန္ သေဘာတူသည္။ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ အေျချပဇယား ( Joint Monitoring Committee Structure) (ပူးတြဲ ၁) ႏွင့္ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးတြင္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ အေျခခံမူ (၅)ခ်က္ႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္ (၁၈) ခ်က္တို႔ပါဝင္သည့္ (ပူးတြဲ ၂) ကိုအေျခခံ၍ အေသးစိတ္စီမံခ်က္ (Operational Plan) ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ႏွစ္ဖက္နည္းပညာ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႔မ်ား အေနျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(င) ပဋိပကၡေၾကာင့္ ပံုမွန္သြားလာမႈမရွိေသာ အမ်ားျပည္သူမ်ား အသံုးျပဳႏိုင္သည့္လမ္းမ်ားႏွင့္ အေရးပါေသာ လမ္းမ်ား ပံုမွန္ျပန္လည္ သြားလာႏိုင္ေရး ႏွစ္ဖက္ညိႇႏိႈင္း၍ ပံုမွန္ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္သြားရန္ သေဘာတူသည္။

(စ) ေကအိုင္အိုအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ညိႇႏိႈင္းၿပီး ျပည္သူမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းမ်ား (Public Consultation) ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူသည္။

(ဆ) ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ႏွစ္ဖက္အလုပ္အဖြဲ႔ (Technical Team) မ်ားက ဆက္လက္ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ ေနာင္က်င္းပမည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အျမန္ဆံုးက်င္းပႏိုင္ရန္ ႏွစ္ဖက္ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူသည္။ အစရွိ သည့္ အခ်က္ (၇) ခ်က္ ကိုသေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ႏိုဝ&#