Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

yangonchronicle 2013 (2)
Document yangonchronicle 2013 (2)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle 2013 (2)

*

*

၅.၃.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား (၂)

  1. တရုတ္အမ်ိဳးသား ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဖြင့္လွစ္

(BBC သတင္းဌာနမွ Wen Jiabao opens China National People’s Congress ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

***************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

တရုတ္အမ်ိဳးသား ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဖြင့္လွစ္

(BBC သတင္းဌာနမွ Wen Jiabao opens China National People’s Congress ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

Photo Credit by Online

ႏွစ္စဥ္ က်င္းပၿမဲျဖစ္ေသာ တရုတ္ႏုိင္ငံ ပါလီမန္ေဆြးေႏြးပြဲ၏ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္က်ားေပါင္က တည္ၿငိမ္မႈရွိေသာ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈရွိရန္၊ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားတုိက္ဖ်က္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားလုပ္ ေဆာင္ရန္ ႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ လူမႈဖူလုံေရးအစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိကဝတ္ျပဳေျပာၾကားသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ အတိတ္ကာလမွ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပုိမုိ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာမွ်ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား ေပၚထြန္းေရးအတြက္လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဝမ္က်ားေပါင္က မိန္႔ခြန္းေျပာဆုိသည္။

ယခုတစ္ႀကိမ္က်င္းပသည့္ တရုတ္ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုတာကာလအတြင္း တရုတ္ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းမ်ားအေျပာင္းအလဲကုိ ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ ရွီက်င့္ဖ်င္မွာ ဟူဂ်င္ေတာင္၏ သမၼတရာထူးကုိအစားထုိးဝင္ေရာက္ရယူမည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ယင္းပါလီမန္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အျခားေသာ အစိုးရအရာရွိရာထူးမ်ားအား မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ရယူမည္ဟူသည္ ကုိလည္းေတြ႕ျမင္ ရမည္ျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္က်ားေပါင္က ႏွစ္စဥ္တင္ျပၿမဲျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာကုိ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ တင္သြင္း သည္။ မစၥတာ ဝမ္က်ားေပါင္၏ ေနရာတြင္ Li Keqiang က အစားထုိးဝင္ေရာက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

လုပ္ငန္းဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာတြင္မူ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏႈန္းထားကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကအတုိင္းပင္ ၇ ဒႆမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိရန္ ဦးတည္ထားၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းထားကို ၃ ဒႆမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိရန္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ အလုပ္အကုိင္သစ္ေပါင္း ၉ သန္းေက်ာ္ခန္႔ ဖန္တီးေပး သြားရန္လည္း ကတိကဝတ္ျပဳေဖာ္ျပထားသည္။

“အစပုိင္းမွာကတည္းက ျပည္သူေတြရဲ႕ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ၾကရပါမယ္၊ အစိုးရ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြရဲ႕ပန္းတုိင္အတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အင္အားေကာင္းမြန္ႀကီးထြားလာေစေရး အတြက္လည္း ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎ကဆုိသည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ ပင္စင္ေငြခြဲေဝမႈ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရွိမည့္ အက်ိဳး သကေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေရး အစရွိသည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ၎ကေျပာၾကားသည္။ “ေဂဟေဗဒပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနက ျပည္သူေတြရဲ႕ ဥစၥာဓနအဆင့္ နဲ႔ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသလုိ အနာဂတ္ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တုိင္းျပည္အေပၚမွာလည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိပါ တယ္” ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္က်ားေပါင္ကေျပာၾကားသည္။

တရုတ္ျပည္တြင္း အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးကိစၥကုိလည္း အစုိးရအာဂ်င္ဒါတြင္ထည့္သြင္းထားသည္။ သုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံေရး ေပါင္းစည္းမႈ ႏွင့္ အာဏာကုိ ေကာင္းစြာထိန္းသိမ္းမႈတုိ႔ ပုိမုိလုပ္ေဆာင္ရလိမ့္မည္ဟု ၎ကဆုိသည္။ “ေပၚလစီေရးဆြဲမႈ၊ ေပၚလစီအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ တုိ႔ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေသအခ်ာလုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္” ဟု ၎ကဆုိသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံပုိင္ မီဒီယာအဆုိအရ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္မွာ ၁၀ ဒႆမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း(ယြမ္ေငြ ၇၂၀ ဒႆမ ၂ ဘီလီယံ ယြမ္) အထိျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေဖာ္ျပသည္။ တရုတ္ျပည္၏ စစ္တပ္အသုံး စရိတ္မွာ ႏွစ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ႏွစ္ဆခန္႔ျမင့္တက္လာၿပီး ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားအဆုိအရ အသုံးစရိတ္မွာ ပုိမုိျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ ေဘဂ်င္းအစိုးရသည္ လတ္တေလာအေနအထားတြင္ နယ္နမိတ္ပုိင္ဆုိင္မႈဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရာ တရုတ္ျပည္၏ စစ္အသုံးစရိတ္ကုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၾကမည္သာျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္က်င္းပၿမဲ ျဖစ္ေသာ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တပ္မေတာ္မွအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအဝင္ လူ ၃၀၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ တက္ေရာက္သူအမ်ားစုမွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထုိသုိ႔က်င္းပရာတြင္တက္ ေရာက္သူကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ မူဝါဒမ်ားကို အျငင္းအခုန္လုပ္ၾကရသည္ထက္ ခ်မွတ္ၿပီးသားဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိသာ အတည္ျပဳေပးရသည္ ကမ်ားသည္။ ႏွစ္ပတ္တာၾကာမွ်ျပဳလုပ္မည့္ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ကုိ လူသိရွင္ၾကားထုတ္ေဖာ္မႈမျပဳထားေသာ္လည္း မစၥတာရွီက်င့္ဖ်င္အေနျဖင့္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ သမၼတရာထူးကုိ တရားဝင္ရယူမည္ျဖစ္သည္။

***********************************************************************

 


Google Drive: create, share, and keep all your stuff in one place. Logo for Google Drive

yangonchronicle2013 (1)
Document yangonchronicle2013 (1)

Snapshot of the item below:
yangonchronicle2013 (1)

၅.၃.၂၀၁၃

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စဥ္းစားျခင္း

(4 February 2013 ရက္စြဲပါ The Harvard Crimson မွ Dina M-Perez ေရးသားေသာ Thinking Peace in Myanmar ကို ဘာသာျပန္ ဆိုပါသည္)

  1. Sanctions မ်ား အၿပီးသတ္႐ုတ္သိမ္းေပးရန္ အီးယူကို ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ တိုက္တြန္း

(EU Business News မွ 4 March 2013 ရက္စြဲပါ “Myanmar Leader urges EU to lift Sanctions” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

  1. ျမန္မာ့စီးပြားေရး ျမႇင့္တင္ရန္ ၿဗိတိန္ကူညီ

( UPI News မွ 4 Mar 2013 ရက္စြဲပါ “ Britain to give Myanmar financial boost” သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။ )

**********************************************************************

ဘာသာျပန္သတင္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စဥ္းစားျခင္း

(4 February 2013 ရက္စြဲပါ The Harvard Crimson မွ Dina M-Perez ေရးသားေသာ Thinking Peace in Myanmar ကို ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္)

Photo Credit by AFP

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ာအတြင္း မွတ္မွတ္ထင္ထင္ တိုးတက္မႈမ်ားရွိခဲ့ရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားလႊတ္ေပးျခင္း၊ KNU ႏွင့္ ရာစုႏွစ္တစ္ဝက္ခန္႔ ျပည္တြင္းစစ္အဆံုးသတ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ရရွိခဲ့ျခင္းမ်ားအျပင္ မီဒီယာဆင္ဆာမ်ား ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့ျခင္းမ်ားရွိခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ ေသခ်ာေပါက္ခ်ဳိးေကြ႕သြားၿပီဆိုသည္ကို ျငင္းခ်က္မထုတ္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ဇူလိုင္လက အေမရိကန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚခ်မွတ္ထားေသာ အေရးယူမႈမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကဲ့သုိ႔ေသာ အခ်ိဳ႕ကအေရးယူမႈ၏ အခ်ိဳ႕အစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုသာ ဖယ္ရွား ေပးျခငး္သည္ တိုင္းျပည္၏ ေနာက္ထပ္တိုးတက္မႈမ်ားရရွိေရးအတြက္ မလံုေလာက္ဟုဆိုပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ သို႔ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ အားလံုး၏ ခ်ီးမြမ္းမႈႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားအေပၚ ေရာင္ျပန္ဟပ္မႈမ်ားရွိေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္ ၏ အတိတ္မွ ျပင္းထန္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားကလည္း လက္ရွိအေျခအေနေပၚတြင္ ထင္ဟပ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အသုိင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ ကခ်င္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ပဋိပကၡမ်ားကို စဥ္းစားခဲ့ပါက အေရးယူမႈမ်ား ေနာက္ထပ္ေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပဲ၊ တိုင္းျပည္ကို ဒုကၡေရာက္ေစခဲ ့ေသာအဆိုပါျပင္းထန္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ကုစားေပးႏိုင္ရန္ သံတမန္ဆက္ဆံေရး အသစ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ကိုသာ ႀကိဳးစားလာႏိုင္ ပါသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ KIA တို႔သည္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ကခ်င္ေဒသတြင္ ႏိုင္ငံေရးရာသီဥတု ေျပာင္းရန္ အနည္းငယ္မွ်သာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရသည္ ဖိႏွိပ္ေသာ လုပ္နည္းကိုင္နည္းမ်ားကိုသာ လုပ္ေဆာင္လာရာ ကခ်င္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ၂၀၁၀ တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ဖြဲ႔ခြင့္မေပးျခင္းႏွင့္ ကခ်င္မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေ႐ႊ႕ဆိုင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၁ ဇြန္လတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားျပန္လည္လုပ္ေဆာင္လာသည္ဟု သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့ရာ အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္မွာ ယခုႏွစ္အထိ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ခရစ္စမတ္ေန႔မတိုင္မီတစ္ရက္တြင္ ေလေၾကာင္းမွ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေသာ ခရစ္ယာန္အုပ္စုမ်ား အေပၚ ဘာသာေရးအရ ႏႈိးဆြမႈဟု ခံယူႏိုင္ မည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ ယခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလတြင္ ေနာက္ထပ္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေက်ညာခဲ့ေသာ္လည္း ရက္မ်ားမၾကာမီ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပိုမိုပစ္ခတ္မႈမ်ားရွိလာျပန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရကမူ ထိုသို႔ျဖစ္ရ ျခင္းမွာ မိမိကိုယ္မိမိကာကြယ္ရင္းျဖစ္ရသည္ဟု ျငင္းခ်က္ထုတ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ မျငင္းႏိုင္ေသာအခ်က္မွာ အစိုးရသည္ ျဖစ္ပြားေနျဖစ္ပြားေနေသာ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားအေပၚ ကုစားမႈအနည္းငယ္ သာျပဳလုပ္ႏုိင္ၿပီး ကခ်င္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း အျခားအုပ္စုမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေစရန္ တက္ၾကြစြာလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ သေဘာ ရွိပါသည္။

ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ၎တို႔၏ နယ္ေျမမွ ေမာင္းထုတ္ႏိုင္ရန္ ၾကမ္းတမ္းေသာ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ရာ လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း႐ိုဟင္ဂ်ာ ဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ဒဏ္အေတာ္ခံၾကရပါသည္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒကိုျပဌာန္းခဲ့ရာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသားဝင္ေရာက္ေနထိုင္သူမ်ား အျဖစ္မတရား သတ္မွတ္ခဲ့ ပါသည္။ ၎တို႔ကို ထိုသို႔သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔ခရီးသြားရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အိမ္ေထာင္ ျပဳရာတြင္လည္းေကာင္း ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ရယူရ ပါသည္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ကင္းေစာင့္ တစ္ညလုပ္ေဆာင္ေပးရျခင္း အပါအဝင္ အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပးေစခိုင္း ခံရပါသည္။

အဆိုပါျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမ်ားသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားလူသားမဆန္ေစမႈႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တားဆီးခံရၿပီး ႀကီးပြားခြင့္ကိုလည္း ကန္႔သတ္ထားသလို ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ထိုေဒသမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အခြင့္အနည္းငယ္သာရွိၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္၏ အဆက္မျပတ္ ျပင္းထန္စြာဖိႏွိပ္မႈႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ၾကရပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလက သမၼတ Obama ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္းႏွင့္ စက္တင္ဘာလက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေမရိကန္ခရီးစဥ္မ်ားကို စဥ္းစားပါက ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းရွိေနသည့္ သက္ေသပင္ျဖစ္ပါသည္။ အေရးယူမႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းေရး အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ တိုင္းျပည္အား စီးပြားေရးအရအပယ္ခံဘဝမွ ဖယ္ရွားရန္ မွားယြင္းေနေသာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားရွိလာရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ပထမဦးစြာ အေမရိကန္က ေဒၚလာသန္း (၁၇၀) အကူအညီေပးေရး အစီအစဥ္ျဖင့္ စတင္ခဲ့ၿပီး၊ မၾကာေသးမီက ကမာၻ႕ဘဏ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ကူညီရန္ ေဒၚလာသန္း (၈၀) ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။

ရန္ပံုေငြအတြက္ အရင္းအျမစ္သည္ ကုန္သြယ္မႈကဲ့သို႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ရွိေကာင္းမွရွိေနႏိုင္မည္ျဖစ္ပါ သည္။ ထို႔နည္းတူအေရးယူမႈမ်ား အားလံုးကို ဖယ္ရွားလိုက္ျခင္းသည္လည္း လက္ရွိလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ မႈမ်ား ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ အေမရိကန္ အပါအဝင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ မိမိအက်ိဳးစီးပြားကိုသာၾကည့္ၿပီး အဆိုပါျပႆနာမ်ားကို ဖယ္ထုတ္စဥ္းစား၍ မရႏိုင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ပိတ္ပင္ထားမႈမ်ားျဖစ္သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က အေမရိကန္သည္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ပတၱျမား ေရာင္းဝယ္မႈမ်ားပိတ္ပင္ထားျခင္းမ်ားသည္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ျဖစ္ေပၚေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားအားရွင္းပစ္ျခင္း အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ အဓမၼလုပ္အားေပးေစျခင္း မ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေတြ႕ျမင္ရေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာရာဇဝတ္မႈတရား႐ံုးတြင္ စစ္ေဆးမႈ ခံယူရႏိုင္သည့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားျဖစ္သည္ဟု ကုလသမဂၢက ေဖာ္ျပပါသည္။၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကာကြယ္ျခင္း ဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား အတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ရာ တိုင္းျပည္နယ္နိမိတ္အတြင္းေနထိုင္သူမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ထိုတာဝန္ ပ်က္ကြက္ပါက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရန္တို႔ကို သေဘာတူခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္၎၏ ျပည္သူမ်ား အေပၚအာဏာ အကာအကြယ္ မေပးႏိုင္ သည့္အခ်က္ကို မၾကာခဏ သက္ေသျပျခင္းမ်ား ရွိေနပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အစုိးရကိုယ္တိုင္က က်ဴးလြန္သူ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအေၾကာင္း ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္းသည္ စီးပြားေရးအရတိုးတက္မႈကိုသာ အာ႐ံုျပဳမွ်မက ပဋိပကၡဒဏ္ခံ အုပ္စုမ်ား အတြက္ ၿငိမး္ခ်မ္းေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ျမင့္တက္လာေရးအတြက္ လုပ္ေပးၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္က ျမန္္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အားေကာင္းေသာ သံတမန္ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ရန္ ရည္႐ြယ္ရာ၌ ဦးစားေပးရမည့္အƙ