Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

INTERNATIONAL MEDIA (1)
Document INTERNATIONAL MEDIA (1)

Snapshot of the item below:
INTERNATIONAL MEDIA (1)

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား

  1. တာဝန္ယူမႈရွိမည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ ျမန္မာရွာေဖြလ်က္ရွိ

(Bangkok Post သတင္းစာမွ 28 March 2013 ရက္စြဲပါ Yangon Searchs for Responsible Funds ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

  1. တပ္မေတာ္ေန႕စစ္ေရးျပအခမ္းအနားသို႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တက္ေရာက္၍ ေထာက္ခံမႈျပသ

(Morning Star News မွ 27 March 28, 2013 ရက္စြဲပါ Suu Kyi backs military at armed forces day parade သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာႏိုင္ငံက စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂ်ပန္ FDI ေမွ်ာ္မွန္း

(26 March 28, 2013 ရက္စြဲပါ The Japan Times မွ Myanmar seeks Japan FDI to aid agriculture, economic reforms ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

  1. ျမန္မာက ထိုင္းအား စိန္ေခၚမႈ ႀကီးႀကီးေပး

(Bangkok Post မွ 28 March 2013 ရက္စြဲပါ Myanmar offers big challenge သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)


တာဝန္ယူမႈရွိမည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ ျမန္မာရွာေဖြလ်က္ရွိ

(Bangkok Post သတင္းစာမွ 28 March 2013 ရက္စြဲပါ Yangon Searchs for Responsible Funds ကုိဘာသာျပန္ဆုိသည္)

Photo Credit By Bangkok Post

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားကုိ အမွီလုိက္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ႏုိင္ငံျခားတုိက္႐ုိက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ(FDI)မ်ားမွာ အဓိကအေရးပါသည့္ေနရာမွ ပါဝင္ေနေသာ္လည္း ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ တာဝန္ယူမႈ ရွိေသာ ေရရွည္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား လုိအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးတစ္ဦးက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္က “သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ထိပ္တန္းဦးစားေပးရမည့္ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္သည္”ဟု ဆုိသည္။

“သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္မႈေတြရွိေနမယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိ ရာႏႈန္းျပည့္ရရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညီမွ်တဲ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြရရွိဖုိ႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ သန္႔ရွင္းတဲ့နည္းပညာေတြနဲ႔ လုပ္ကုိင္ သြားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ထုိင္းႏုိင္ငံခ်ဴလာေလာင္ကြန္ တကၠသုိလ္က “ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သစ္အတြက္ စီးပြားေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း”ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ ဖုိရမ္၌ ၎ကေျပာၾကားသည္။

ထားဝယ္အထူး စီးပြားေရးဇုန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြက္သာမက အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား အားလုံး အတြက္ အထူးပင္အေရးပါေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

ျမန္မာႏွင့္ ထုိင္းအိမ္နီးခ်င္းႏွစ္ႏုိင္ငံက အဆုိပါ ထားဝယ္စီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိၿပီး ယခုအခါ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစုိးရမ်ားက တတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကရန္ ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိသည္။ အဆုိပါ ထားဝယ္ စီမံကိန္းသည္ မဟာမဲေခါင္ေဒသ ေတာင္ပုိင္းစီးပြားေရးစႀကၤံန္၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းလည္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနအဆုိအရ ယခုအခါ စက္မႈဇုန္ေပါင္း ၁၈ ခုရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ စက္မႈဇုန္ ၇ ခု ကုိလည္း တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘုတ္အဖြဲ႕မွ ဒုတိယအတြင္းေရးမွဴး Chanvit Amatamatuchari က “ထားဝယ္စီမံကိန္းႀကီးသည္ အလုပ္သမားအင္အား အဓိကထားေသာလုပ္ငန္းမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေပၚထြန္း လာေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ က်န္ရွိေနေသာ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာၾကားသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ အမ်ား၏ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈခံေနရသည့္ စတီးစက္႐ုံမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ကုိင္ လည္ပတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ စတီးစက္႐ုံမ်ားမွ ထြက္ရွိမည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္ အီလက္ထရြန္နစ္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးပုိ႔ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ ဂ်ကာတာအေျခစုိက္ အာဆီယံႏွင့္ အေရွ႕အာရွဆုိင္ရာ စီးပြားေရးသုေတသန အင္စတီက်ဳက ျပဳလုပ္ေသာ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္အရ ထားဝယ္စီးပြားေရးစီမံကိန္းသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီကုိ ၁ ဒႆမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခားတုိက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၂ ဒႆမ ၁ ဘီလီယံထိ ေရာက္႐ွိလာေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္အခန္းက႑တြင္ ေဒၚလာ ၁၉ ဒႆမ ၂ ဘီလီယံထိ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ ရွိေၾကာင္း ဦးဆက္ေအာင္ကဆုိသည္။

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆုံးႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းႀကီး ၄၃ ခုတြင္ စုစုေပါင္းေဒၚလာ ၁၄ ဘီလီယံဖုိး ျမွဳပ္ႏွံလုပ္ကုိင္လ်က္ ႐ွိသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာမူ ဒုတိယအႀကီးဆုံး ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံသူ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ေဒၚလာ ၉ ဒႆမ ၅ ဘီလီယံဖုိးျမွဳပ္ႏွံထားသည္။

ယမန္ႏွစ္က ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးအခန္းက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဂ်ီဒီပီ၏ ၄၃ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ၃၆ ဒႆမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမွာ ၂၀ ဒႆမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စက္မႈလုပ္ငန္း၏ ဂ်ီဒီပီ အခ်ိဳးကုိ ႏွစ္ေပါင္း ၅ ႏွစ္အတြင္း(၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ) ၃၂ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမင့္လာရန္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲ လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည္။

အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္(ADB)၏ အႀကီးအကဲ Alfredo Perdiguero အဆိုအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ တုိရစ္ဇင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားလုပ္ငန္းမ်ား၊ တယ္လီဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕လာမည့္ အလားအလာရွိသည္။


တပ္မေတာ္ေန႕စစ္ေရးျပအခမ္းအနားသို႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တက္ေရာက္၍ ေထာက္ခံမႈျပသ

(Morning Star News မွ 27 March 28, 2013 ရက္စြဲပါ Suu Kyi backs military at armed forces day parade သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

Photo Credit By DVB

ျမန္မာ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မေန႕ကက်င္းပေသာ တပ္မေတာ္ေန႕အထိမ္း အမွတ္ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားသို႕ လႊတ္ေတာ္တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးအေနျဖင့္တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး သူမအားႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ေသာ စစ္တပ္(တပ္မေတာ္)အေပၚ ေထာက္ခံအားေပးမႈကို ျပသခဲ့သည္။

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က တပ္မေတာ္ကိုယ္စားျပဳ စစ္ေရးျပစစ္သည္ ၆၃၀၀၀ ကို မိန္႕ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ခံအစိုးရထံ အာဏာလႊဲေျပာင္းမေပးမီအထိ ႏိုင္ငံကိုႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အုပ္ခ်ဳပ္ ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာဆိုသြားသည္။

“ေခတ္မီတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီ ႏိုင္ငံကဦးတည္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ တပ္မေတာ္ဟာ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္ က႑ကေန ပါဝင္သြားမွာပါ။ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးလိုလားတဲ့ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို ခိုင္ခိုင္မာမာျဖစ္ေအာင္ တပ္မေတာ္က ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ”ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီကလည္း ၁၉၄၅ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအထိမ္းအမွတ္ တပ္မေတာ္ေန႕ (ယခင္ေတာ္လွန္ေရးေန႕)အခမ္းအနားကို သီးသန္႕က်င္းပခဲ့သည္။

NLD ပါတီက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတေလာင္းစာရင္း ဝင္ခြင့္ရေအာင္ အေျခခံဥပေဒပါ စည္းကမ္း အခ်ိဳ႕ကို ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း တပ္မေတာ္ကေနရာ ေလးပံုတစ္ပံုယူထားမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ တပ္မေတာ္ကို တိုက္တြန္းထားသည္။

ထိုသို႕ တပ္မေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရးပတ္သက္မႈ အေနအထားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကခ်ိန္တြင္ ဗုဒၶ ဘာသာ-မူဆလင္အဓိကရုဏ္းကို တပ္မေတာ္ကဝင္ေရာက္ထိန္းသိမ္း ေပးရသည့္ျဖစ္ရပ္ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ သည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံက စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂ်ပန္ FDI ေမွ်ာ္မွန္း

(26 March 28, 2013 ရက္စြဲပါ The Japan Times မွ Myanmar seeks Japan FDI to aid agriculture, economic reforms ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လ်င္ျမန္ေသာ စီးပြားေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ၌ စိန္ေခၚမႈမ်ား ႀကီးစြာၾကံဳေတြ႕ရလွ်က္ရွိၿပီး ဂ်ပန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ လူသားစြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာအကူအညီမ်ား လိုအပ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရး အသိုင္း အဝိုင္း ဦးေဆာင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတိုက်ိဳတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ဆင္ဖိုဆီယမ္၌ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါပြဲကို Keizai Koho ဗဟိုကစီစဥ္ျပီး မတ္လ ၇ ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အေၾကာင္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအၾကံေပးေကာင္စီ ဥကၠ႒ ဦးတင္ထြဋ္ဦးက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ စြမး္ရည္ ျမင့္တက္လာေရးတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းထားပါသည္္။ ၎စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ အာရွေဒသ အတြင္း စားနပ္ရိကၡာလံုျခံဳမႈကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

ဦးတင္ထြဋ္ဦးက ေျပာၾကားရာတြင္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာလူဦးေရ တိုးတက္လာျပီး စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ ပိုမိုတိုးပြား လာရာ အရင္းအျမစ္ အနည္းငယ္သာသံုးျပီး စားနပ္ရိကၡာပိုမို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္လာသည္ဟု ၎ကဆိုပါသည္။

တိုးတက္ေသာစီးပြားေရးမ်ား အထူးသျဖင့္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိကျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကဲ့သို႕ ႏိုင္ငံမ်ား၏ထည့္ဝင္မႈ လိုအပ္ပါသည္။ ဦးတင္ထြဋ္ဦးကေျပာၾကားရာတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ေရးနည္းပညာ၊ အစားအေသာက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈစံမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ၾကြယ္ဝေသာ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ စိုက္ပ်ိဳးစီးပြား စီမံခန္႕ခြဲမႈနည္းပညာႏွင့္ ေဒသတြင္းအစားအေသာက္ ျဖည့္ဆည္းေရး ခ်ိတ္ဆက္မႈ၏ အဓိက အရင္းအျမစ္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အလားအလာမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္ၾကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားအသင္း ဒုဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းက ေျပာၾကား ရာတြင္ ဇန္နဝါရီ လကုန္အထိ အတည္ျပဳျပီးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ FDI တြင္ တရုတ္သည္ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိျပီး ထိုင္းက ၂၃ %၊ ေဟာင္ေကာင္က ၁၅%ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားက ၇.၁% အသီးသီးရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အႀကီးဆံုး ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဘဏ္ျဖစ္ေသာ ကေမာၻဇဘဏ္ဒုဥကၠ႒ဦးသန္းလြင္က ေျပာၾကား ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခုအခါ ေငြေၾကးဆိုင္ရာက႑၌ ဒုတိယျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကာလကို ျဖတ္သန္းေနေၾကာင္း၊ ပထမအၾကိမ္မွာ ၁၉၉၀ ႏွစ္မ်ားဆီက မေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္ ဘဏ္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား လံုေလာက္စြာရွိေရး၊ ႏိုင္ငံတကာ စာရင္းအင္းစံမ်ား ပိုမိုလြတ္လပ္ေသာ ဘဏ္စီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ား၊ အႏၱရာယ္မ်ားကိုစီမံခန္႕ခြဲမႈ တိုးတက္ေရးစသည့္ အားနည္းမႈမ်ား ကိုင္တြယ္ လုပ္ေဆာင္ေရးမ်ားအပါအဝင္ စြမ္းအင္တည္ေဆာက္ေရးမ်ားတြင္ လိုအပ္လွ်က္ရွိပါသည္ဟု ၎ကေျပာပါသည္။ ကေမာၻဇ ဘဏ္သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ Sumitomo Mitsui Banking Corp ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားရာ ၎သေဘာ တူညီခ်က္အရ SMBC သည္ ဘဏ္စြမး္ရည္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ဘဏ္နည္းပညာမ်ား ပံ့ပိုးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ဦးသန္းလြင္က ေျပာပါသည္။


ျမန္မာက ထိုင္းအား စိန္ေခၚမႈ ႀကီးႀကီးေပး

(Bangkok Post မွ 28 March 2013 ရက္စြဲပါ Myanmar offers big challenge သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

Photo Credit By Bangkok Post

ျမန္မာႏိုင္ငံတံခါးဖြင့္ ပြင့္လင္းလာမႈသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံကို အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးေနေသာ္လည္း အေျခခံအေဆာက္ အဦးစနစ္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်&#