Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

TNI Publication, 8th June 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား အတြက္ အလြန္ သိသာ ထင္ရွားေသာ ႏိုင္ငံေရး အသြင္ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခုအျဖစ္ ကိုယ္စားျပဳ ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ပထမဆံုး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ၂၀၁၀ တြင္ က်င္းပေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို "လူတိုင္းသိေသာ မပိမရိ လွည့္ျဖားမႈ" အျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာက ဝိုင္းဝန္း ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၾကၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူမ၏ NLD ပါတီကလည္း ပါဝင္ျခင္း မျပဳရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ၾကကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒသည္ "တရားျခင္း မရွိ၊ မွ်တျခင္း မရွိ" ဟု ေဝဖန္ ျပစ္တင္လုိက္သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒတြင္ အလြန္အမင္း ထင္ရွားသည့္ အျပစ္၊ အနာအဆာမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း လက္ရွိ မ်ဳိးဆက္အတြက္မူ အလြန္ အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံေရး အသြင္ေျပာင္းမႈ အျဖစ္ ကိုယ္စားျပဳေနသည္။ ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေျမယာ႐ႈခင္း အသစ္ ေပၚထြက္လာမည္။ ေျပာင္းလဲေရးကို တြန္းအားေပးႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးပြားလာမည္။ ထိုနည္းတူစြာ စိန္ေခၚမႈ အသစ္မ်ားလည္း ရွိလာလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသား အေရးကိစၥတြင္လည္း တင္းမာမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္ရပ္မ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေစျခင္း (သို႔) ျပႆနာ ရင္းျမစ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ အတြက္ ေနရာေပၚလာျခင္း စသည့္ အေရးပါေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္။ ယခု ေဆာင္းပါးတြင္ လတ္တေလာ ပိုမို အေရးပါလာေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား အေပၚ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္ကို တင္ျပထားသကဲ့သို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလ 'ႏိုင္ငံေရး အေရြ႕' ကို ေဆြးေႏြးထားၿပီး အလားအလာ ရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ အလြန္ ဇာတ္ၫႊန္းဇာတ္ကြက္ အခ်ဳိ႕ကိုလည္း တင္ျပထားသည္။

သံုးသပ္ခ်က္ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

(၁)     ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အၾကား မတူညီ ျခားနားသည့္ လႈပ္ရွားခြင့္ နယ္ပယ္ရွိေနျခင္း၊ အေျခခံ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ကာလရွည္ၾကာ ပိတ္ပင္ထားခဲ့ျခင္း၊ ျပင္းထန္ တင္းၾကပ္လြန္းသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအခ်ဳိ႕ ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္မႈ (သို႔) မွ်တမႈ ရွိမည္ မဟုတ္ပါ။

(၂)     အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ျပစ္တင္ ေဝဖန္ရာ၌ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အဆိုျပဳေနသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ အမတ္ေလာင္းမ်ားကို မပုတ္ခတ္ေရးမွာ အလြန္ အေရးႀကီးသည္။ အာဏာရွင္ လႊတ္ေတာ္ အဖြဲ႕အစည္း အတြင္းမွ သေႏၶတည္စ အတုိက္အခံတို႔၏ အသံသည္ ခ်ဳိးႏွိမ္ ခံရျခင္းထက္ စာလွ်င္ ပိုမို ရဲရင့္ရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

(၃)     တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ား၏ သင့္တင့္ မွ်တေသာ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးႏွင့္ ပါဝင္ခြင့္ အတြက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား အေပၚတြင္ လည္းေကာင္း၊ နယ္စပ္ေဒသ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ေတာ္လွန္မႈႏွင့္ ကာလရွည္ၾကာ ျပႆနာ အေပၚတြင္ လည္းေကာင္း အစိုးရက မည္သို႔မည္ပံု တုန္႔ျပန္မည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ေပၚတြင္ မူတည္၍ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

(၄)     အကယ္၍သာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ၎တို႔၏ ဆႏၵအတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဦးတည္ခ်က္ ပံုစံ ေျပာင္းေစေရး အတြက္ ေနာက္တက္လာမည့္ အစိုးရသစ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ညႇိႏႈိင္းရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက ႀကီးမားေသာ အခြင့္အလမ္း ဆံုး႐ႈံးမႈ ျဖစ္ေပၚလာဖြယ္ ရွိသည္။

(၅)     သတ္မွတ္ခ်က္ 'စံ' မ်ားသည္ ေသခ်ာမႈ ရွိရမည့္ အျပင္ လက္ေတြ႕က်ၿပီး မွန္ကန္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တိုင္းရင္းသားမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို ဦးတည္ေသာ စစ္မွန္သည့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အားေပး ေထာက္ခံရန္ ယခင္က ကတိေပးထားခဲ့သည့္ အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment