Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ကုိင္လ်က္ ရွိေသာ စြမ္းအင္ တူးေဖာ္ေရး စီမံကိန္းႀကီးမ်ားကုိ အၿပီးသတ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ႏွင့္ ႏွစ္ ၆၀ သက္တမ္းရွိ ခုိင္မာေသာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံမႈ အင္အား တုိးတက္ ေကာင္းမြန္လာေရးကုိ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ တရုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္က်ားေပါင္က ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း သႏၷိ႒ာန္ ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ တရုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ပထမဆုံး လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့သူ မစၥတာ ဝမ္က်ားေပါင္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္တုိ႔သည္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ ပုိက္လုိင္း သြယ္တန္းေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ေရး စက္ရံု တည္ေဆာက္ေရး ႏွင့္ အကူအညီ ေပးေရး ဆုိင္ရာ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားကုိ မစၥတာ ဝမ္က်ားေပါင္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

မစၥတာ ဝမ္က်ားေပါင္ႏွင့္ ျမန္မာ ျပည္တြင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ဥ္းခ်ဳံး ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳစဥ္ ျမန္မာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္က ျမန္မာ အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံေရး လမ္းျပေျမပုံ အတုိင္း ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ကာ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိလည္း က်င္းပ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦးသည္ နယ္စပ္ေဒသမ်ား တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈကုိ ထိန္းသိမ္းသြားရန္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္က နယ္စပ္ေဒသရွိ တရားမဝင္ လက္နက္ ထုတ္လုပ္ေရး စက္ရုံကုိ စစ္အင္အား သုံးၿပီး ၿဖိဳၿပီး တုိင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္အုပ္စုႏွင့္ စစ္မက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ထုိေဒသတြင္ ေနထုိင္ေသာ ျပည္သူ သုံးေသာင္းခန္႔ တရုတ္ျပည္ထဲသုိ႔ ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ ဝင္ေျပးခဲ့ရသည္။

ျမန္မာ-တရုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွစ္ဦးသည္ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ ေရးထုိးၿပီးေနာက္ တရုတ္-ျမန္မာ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ ပုိက္လုိင္း သြယ္တန္းေရး စီမံကိန္း ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။ တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ေဒၚလာ ၁ ဒႆမ ၅ ဘီလီယံ တန္ဖုိးရွိ ေရနံပိုက္လုိင္းႏွင့္ ေဒၚလာ ၁ ဒႆမ ၀၄ ဘီလီယံ တန္ဖုိးရွိ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လုိင္း သြယ္တန္းေရး စီမံကိန္းကုိ သေဘာ တူညီခဲ့ၾကသည္။ ဓာတ္ေငြ႕ ပုိက္လုိင္း သြယ္တန္း ေဆာက္လုပ္မႈကုိ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ စတင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လုိင္း ႏွစ္ခုကုိ မ်ဥ္းၿပိဳင္ပုံစံျဖင့္ သြယ္တန္းျခင္း ျဖစ္ၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ေသာ ယူနန္ျပည္နယ္၊ ေရႊလီၿမိဳ႕သုိ႔ ဝင္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။ ေရနံ ပုိက္လုိင္းမွာ ယူနန္ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ ကူမင္းတြင္ အဆုံးသတ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ကီလုိမီတာ ၂၈၀၆ ရွည္လ်ားမည့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လုိင္းမွာ Guizhou ႏွင့္ Guangxi ၿမိဳ႕မ်ားသုိ႔ ဆက္လက္ သြယ္တန္းမည္ ျဖစ္သည္။

ထုိ ေရနံပုိက္လုိင္းသည္ တရုတ္ျပည္၏ ေရနံ တင္သြင္းမႈ လမ္းေၾကာင္းကုိ လုံးလုံးလ်ားလ်ား ေျပာင္းလဲပစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာ သုံးသပ္သူမ်ားက ဆုိသည္။ တရုတ္သည္ အေရွ႕ အလယ္ပုိင္းႏွင့္ အာဖရိက ေဒသမ်ားမွ ဝယ္ယူေသာ ေရနံမ်ားကုိ ျပည္တြင္းသုိ႔ တင္ပုိ႔ရာ၌ ပင္လယ္ဓားျပ အႏၱရာယ္ မ်ားျပားေသာ မလကၠာ ေရလက္ၾကားကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ေရး အတြက္ အဆုိပါ ပုိက္လုိင္း သြယ္တန္းေရး စီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္း စြမ္းအင္ပုိက္လုိင္း သြယ္တန္းေရး စီမံကိန္းမ်ားသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံစလုံး၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ျဖစ္ထြန္းေစေၾကာင္း China Institute of Contemporary International Relations မွ သုေတသန ပညာရွင္ Song Qingrun က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အရင္းအႏွီးႏွင့္ နည္းပညာ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ထုတ္ေဖာ္ အသုံးမျပဳ ရေသးေသာ စြမ္းအင္ သယံဇာတ ရင္းျမစ္ ေျမာက္ျမားစြာ ရွိသည္။ စြမ္းအင္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာကုိ ျဖစ္ေပၚ ဖန္တီးေပးႏုိင္သလုိ ေဒသခံမ်ား အေနျဖင့္လည္း ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ အေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိေစႏုိင္ေၾကာင္း Song Qingrun က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေသာ တရုတ္ စီမံကိန္းမ်ား အားလုံးသည္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ ရိွေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

တရုတ္သည္ ထုိင္းႏွင့္ စင္ကာပူၿပီးလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တတိယအႀကီးဆုံး ကုန္သြယ္ဖက္ ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အျပန္အလွန္ ကုန္သြယ္မႈ တန္ဖုိးမွာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၂ ဒႆမ ၉ ဘီလီယံအထိ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝမ္က်ားေပါင္သည္ တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္မႈ ႏွစ္ ၆၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ကုိ ဂုဏ္ျပဳရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

China Daily သတင္းစာမွ သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment